ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/278

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-07-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-07-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της παρ. 2β του άρθρου 11 του Καταστατικού του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Αγρινίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η παρ. 2β του άρθρου 11 του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αγρινίου (Β.Δ. 16/26.9.1949 (Α 228), ως ετροποποιήθη με το άρθρο δεύτερο του Π. Δ/τος 449/9.9.1988 (Α 205), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Τα βοηθήματα αυτά δεν μπορούν να υπερβούν κατ έτος για κάθε μέτοχο το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών, χορηγούνται δε κατ εκτίμηση της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου». Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2042/1992 (Α 75).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π. Δ/τος 213/92 (Α 102).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 στοιχ. στ, 24 παρ. 1 και 2 στοιχ. γ, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. στ του Ν. 1558/85 (Α 137).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137), όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154), και το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλεί η αύξηση αυτή δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά τον προϋπολογισμό του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αγρινίου στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση, ύψους 2.000.000 δρχ. για το έτος 1993.
  • Την υπ αριθ. 8/21.10.1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου.
  • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, που διατυπώθηκε κατά την 15η/1.10.92 συνεδρίαση του της ΚΖ περιόδου.
  • Την 294/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις. 1992/2042 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/449 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/449 1988
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1949/16 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1949/16 1949
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία