ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/279

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-07-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-07-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσαρμογή του Ν. 3190/1955 «περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» και του άρθρου 38 του Β.Δ. της 16 Ιουνίου 1910 προς τις διατάξεις της Δωδέκατης Οδηγίας 89/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.12.1989.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος Π.Δ. είναι η προσαρμογή του Ν.3190/1955 «Περί εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης» και του άρθρου 38 του Β.Δ. της 16ης Ιουνίου 1910 «Περί αναδημοσιεύ σεως του κειμένου του Εμπορικού Νόμου, ως ούτος ετροποποιήθη δια των νόμων ΨΛΣΤ, ΓΦΟΔ, ΓΧΟ και ΓΨΙΖ, όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 419/1986 (ΦΕΚ 197/Α/10.12.86), προς τις διατάξεις της Δωδέκατης Οδηγίας 89/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989, στον τομέα του δικαίου των εταιριών σχετικά με τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο (ΕΕL 395/40/30/30.12.89).
Άρθρο 2
1.  
  Στο κεφάλαιο Ε «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ» του Ν. 3190/1955 «περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης», όπως ισχύει σήμερα, προστίθεται άρθρο 43α, που έχει ως εξής:.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Π.Δ. αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Δικαιοσύνης και στον Υφυπουργό Εμπορίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του προεδρικού αυτού διατάγματος.
Άρθρο 43α "Μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης"
1.  
  Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να συσταθεί από ένα πρόσωπο ή να καταστεί μονοπρόσωπη, οπότε στην επωνυμία της συμπεριλαμβάνεται ολογράφως οι λέξεις «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
2.  
  Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας, να έχει ως μοναδικό εταίρο μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης.
3.  
  Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.
4.  
  Οι συμβάσεις, που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρίας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.
5.  
  Κατά τα λοιπά στη μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου
6.  
  Καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1, εδάφιο ε και 2 του άρθρου 44 του παρόντος νόμου. Οι παράγραφοι 3 και 4 του ίδιου άρθρου λαμβάνουν τον αριθμό 2 και 3 αντίστοιχα.
 • Τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/τ.Α/ 1983), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/ 1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβδος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/τ.Α/1984), το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «για τον εσκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/τ.Α/1990) και το άρθρο 31 του Ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130/τ.Α/1992) «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις».
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/τ.Α/1985), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/τ.Α/1992).
 • Την αριθ. 1935/3.12.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 726/Β/92).
 • Την αριθ. Υ. 1847/1078399/1182/0001/7.8.92 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 525/Β/92).
 • Την αριθ. Υ. 1942/4.12.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εμπορίου «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου Μιχαήλ - Γεώργιο Λιάπη» (ΦΕΚ 725/τ.Β/92).
 • Την Δωδέκατη Οδηγία του Συμβουλίου της 21 ης Δεκεμβρίου 1989 στον τομέα του δικαίου των εταιριών σχετικά με τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο (89/667/ΕΟΚ).
 • Το γεγονός ότι από το παρόν προεδρικό διάταγμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 289/5.5.93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, της Υπουργού Δικαιοσύνης, του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εμπορίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1935 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1935 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1942 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1942 1992
ΝΟΜΟΣ 1955/3190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3190 1955
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/419 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία