Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διατήρηση αρμοδιοτήτων από τον Υπουργό Διατηρούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 1 του Ν. 2026/1992 από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ οι κατά τις ισχύουσες διατάξεις αρμοδιότητες σε αντικείμενα του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ ως εξής: Α. Οι κατά τις περιπτώσεις α έως ε [...]"
2.  
  Οι αρμοδιότητες που αφορούν τις ζώνες ενεργού πολεοδομίας (ΖΕΠ) και ζώνες αστικού αναδασμού (ΖΑΑ) (Ν. 947/1979 Α 169, όρθρο 10 Ν. 1337/1983).
3.  
  Αναστολή εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και έκδοσης οικοδομικών αδειών βάσει του άρθρου 4 του Ν. 1337/1983, του άρ. 4 παρ. 3του Ν. 1577/1985 Α 210 και το άρ. 8 του Ν. Δ/τος 17.7.23 (Α 228) σε όσες περιπτώσεις για την τροποποίηση, έγκριση, επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης, αρμόδιος είναι ο Υπουργός.
4.  
  Έγκριση πολεοδομκής προμελέτης σε τμήμα πολεοδομικής ενότητας (αρ. 7 παρ. 4 Ν. 1337/1983).
5.  
  Χαρακτηρισμός πυκνοδομημένων περιοχών (Π.Δ. 24.8.83 Δ 409).
6.  
  Έγκριση ειδικών προδιαγραφών εκπόνησης χαρτογραφικών και τοπογραφικών υποβάθρων μελετών Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (άρ. 2 παρ. 6 Ν. 1337/1983).
7.  
  Έγκριση προδιαγραφών εκπόνησης των τοπογραφικών, κτηματολογικών διαγραμμάτων καθώς και της πολεοδομικής μελέτης (άρθ 6 παρ. 7 Ν. 1337/1983).
8.  
  Καθορισμός δικαιολογητικών για την έκδοση απόφασης οικιστικής καταλληλότητας και έγκρισης πολεοδομικής μελέτης (αρθ. 28 παρ. 6 και άρθ. 29 παρ. 5 του Ν. 1947/1991 Α 70).
9.  
  Καθορισμός περιπτώσεων δομικών εργασιών μικτής σημασίας σε περιοχές απομεμακρυσμένες ή δυσπρόσιτες από την έδρα της οικείας πολεοδομικής υπηρεσίας ή οικισμούς παραμεθορίων περιοχών, για τις οποίες δύναται η άδεια να εκδίδεται από τις κοινοτικές ή δημοτικές αρχές (άρθ 29 παρ, 11 Ν. 1577/85, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 παρ. 8 Ν. 1647/86 Α 141). 10 Καθορισμός χώρων στάθμευσης γιο τους οποίους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 880/1979 (άρθ. 6 παρ. 7 Ν. 960/79, όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 97 παρ. 1 Ν. 1892/90 Α 101) και αντικαταστάθηκε με το Ν. 2052/92 άρθρο 8 (Α 94) των περιοχών αρμοδιότητος Οργανισμών Αθηνών και θεσ/νίκης(Ν. 1515/85 Α΄ 18 και Νόμος 1561/85 Α 148 αντίστοιχα).
11.  
  Έγκριση χωροθέτησης και οικιστικής καταλληλότητας εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών (αρ. 17 Π.Δ. 93/1987 Α 52). 12 Καθορισμός δημόσιας χρήσεως υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, δημιουργία υπόγειων διαβάσεων κάτωθεν κοινοχρήστων χώρων (άρθ. 6 παρ. 9 Ν. 960/1979 Α 164 όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 97 παρ. Ι Ν. 1692/1990). 13 Έγκριση οικιστικής καταλληλότητας εκτάσεων (αρ. 28 παρ 1 και 29 παρ. 1 Ν. 1947/1991 Α 70).
14.  
  Χαρακτηρισμός και διαδικασίες χαρακτηρισμού ενεργού οικοδομικού τετραγώνου (άρθ. 13 Ν. 1577/1985) των περιοχών αρμοδιότητος των οργανισμών Αθηνών και Θεσ/νίκης. 15 Χαρακτηρισμός κτιρίων ή τμημάτων τους ως διατηρητέων και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης (άρ. 4 παρ. 2 Ν 1577/1985).
16.  
  Έγκριση εξαίρεσης από την κατεδάφιση: κτιρίων του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., κτιριακών εγκαταστάσεων γεωργικών συνεταιρισμών κλπ. που γίνονται με προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας και της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας, καθώς και αυθαιρέτων Ν.Π.Ι.Δ. που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Γεωργίας και την Α.Τ.Ε. (άρθ. 9 παρ. 10 Ν. 151 2/85 όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 31 παρ. 4 Ν. 1577/85).
17.  
  Αποφάσεις επί αμφισβητήσεων εφαρμογής των πολεοδομικών διατάξεων (αρ. 27 παρ. 2 Ν. 1577/1985).
18.  
  Αποφάσεις έγκρισης ή μη παρεκκλίσεων με βάση τις διατάξεις του αρ. 7 του από 24.5.1985 Π.Δ. (Δ 27).
19.  
  Αποφάσεις έγκρισης ή μη παρεκκλίσεων με βάση τις διατάξεις του αρ. 3 του από 31.3.1987 Π.Δ. (Δ 303).
20.  
  Έγκριση καταστατικών για τη σύσταση οικοδομικών συνεταιρισμών (όρθ. 4 παρ, 3, άρθ. 5 παρ. 3, αρθ. 22 Π.Δ. 93/1987).
21.  
  Τροποποίηση σχεδίων που αφορούν μείωση εύρους βασικού οδικού δικτύου, τροποποιήσεις που θίγουν διατηρητέα κτίρια ή τα άμεσο περιβάλλον τους και τροποποιήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους (Π.Δ. 183/1986 Α 70 και άρθ. 91 Ν. 1892/90 Α 101),.
22.  
  Χρηματοδότηση από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ) (αρ. 19 Ν.Δ. 1262/72 Α 194 και αρ. 19 Ν.Δ. 198/1973 Α 267).
23.  
  Η εκτέλεση των έργων, η εκπόνηση των μελετών και η διανέργεια των ερευνών των περιλαμβανομένων στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (ΣΑΕ) και Μελετών - Ερευνών (ΣΑΜ) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (απόφαση Υπουργού Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής ΧΔ-9035/30.7.73).
24.  
  Εγκρίσεις προδιαγραφών πράξεων εφαρμογής (παρ. 10 αρθ.12 Ν. 1337/1983).
25.  
  Περί εφαρμογής μελετών ανάπλασης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων οικισμών ή περιοχών αυτών και καθορισμού των υποχρεώσεων των παρόδιων ιδιοκτητών, όπως ισχύει σήμερα (παρ. 1 άρ. 2, παρ. 1, 2, 3γ άρ, 3 Π.Δ. 4.8.1978 Δ 423).
26.  
  Διατήρηση, επισκευή ή ανακατασκευή αρχιτεκτονικών, καλλιτεχνικών και στατικών στοιχείων διατηρητέων κτιρίων (άρ. 4 παρ. 5 Π.Δ. 15.4 1988 Δ 317).
27.  
  Προέγκριση χωροθέτησης ιχθυοκαλλιεργειών, τουριστικών εγκαταστάσεων, επέκτασης τουριστικών εγκαταστάσεων και υφισταμένων βιομηχανιών του Ν. Αττικής (παρ. 2, 4 του αρ. 8 ΚΥΑ 69269/1990 Β 678, αρ. 1 του Π.Δ. από 20.1,88 Δ 61 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. από 26.5.89 Δ 343 και Π.Δ. από 31.3.87 Δ 303 αντίστοιχα).
28.  
  Προέγκριση χωροθέτησης και έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων της Α κατηγορίας (ομάδες Ι και ΙΙ) που αναπτύσσονται εντός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου των άρθρων 18, 19 και 21 του Κ 1650/1986 Α 16)
29.  
  Προέγκριση χωροθέτησης έργων ή δραστηριοτήτων της Α κατηγορίας ομάδα Ι (αρ. 8 παρ. 2 και 4 ΚΥΑ 69269/ 1990). Από την Α κατηγορία ομάδα ΙΙ όπως παρατίθενται κατωτέρω (με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος):.
 1. Σχέδια γεωργικής υδραυλικής όσον αφορά έργα προς άρδευση εκτάσεων μεγαλύτερων των 5.000 στρεμμάτων συνολικά.
 2. Επιχειρήσεις με εγκαταστάσεις για χοίρους δυναμικότητας μεγαλύτερης των 300 χοιρομητέρων
 3. - Εκτροφή σολομού και ιχθυοτροφεία εντατικής μορφής δυναμικότητας μεγαλύτερης των 200 τόννων ετησίως. - Ιχθυοτροφεία εκτατικής μορφής. - Ιχθυογεννητικοί σταθμοί δυναμικότητας μεγαλύτερης των 2.000.000 ιχθυδίων ετησίως. - Εγκαταστάσεις οστρακοκαλλιέργειας δυναμικότητας μεγαλύτερης των 150 τόννων ετησίως.
 4. Λιμάνια, μαρίνες σκαφών αναψυχής, αλιευτικά λιμάνια και λοιπά λιμενικό έργα, εφόσον στα έργα αυτά:
 5. - Προβλέπονται εξωτερικά λιμενικά έργα που η σχηματιζόμενη λιμενολεκάνη έχει έκταση μεγαλύτερη του 1 εκταρίου ή - Το συνολικό μήκος των εσωτερικών λιμενικών έργων συμπεριλαμβανομένων και των παρακτίων κρηπιδωμάτων ξεπερνά τα 300 μέτρα
 6. Έργα οδοποιίας εθνικού δικτύου
 7. Αεροδρόμια (που δεν περιλαμβάνονται στην Α κατηγορία ομάδα Ι)
 8. Φράγματα και λοιπές εγκαταστάσεις προς συγκράτηση ή μονιμότερη αποθήκευση των υδάτων
 9. Περιπτώσεις σιδηροδρομικών δικτύων που εντάσσονται στο σύστημα των διευρωπαϊκών δικτύων
 10. Εγκαταστάσεις πετρελαιοαγωγών και αγωγών αερίου
 11. Εγκαταστάσεις υδραγωγείων μεγάλων αποστάσεων
 12. Χωριά διακοπών, ξενοδοχειακά συγκροτήματα δυναμικότητος μεγαλύτερης των 500 κλινών ή 500 ατόμων προκειμένου νια τουριστικές κατασκηνώσεις
 13. - Εγκαταστάσεις για τη διάθεση των βιομηχανικών αποβλήτων και οικιακών απορριμάτων (εκτός από αυτές που περιλαμβάνονται στην ομάδα Ι της Α κατηγορίας) δυναμικότητας μεγαλύτερης των 30.000 εξυπηρετούμενου πληθυσμού. - Εγκαταστάσεις για την αποκλειστική διάθεση των μη τοξικών βιομηχανικών στερεών αποβλήτων δυναμικότητας μεγαλύτερης των 60.000 τόννων ετησίως.
 14. Σταθμοί καθαρισμού (πόλεων) δυναμικότητας μεγαλύτερης των 20.000 εξυπηρετούμενου πληθυσμού ιδ.
 15. Χώροι απόθεσης ιλύος, ιε.
 16. Διαλυτήρια πλοίων.
 17. Εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων με καύση (εκτός των τοξικών και επικινδύνων που αναφέρονται στην ομάδα Ι της Α κατηγορίας) με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 20.000 τόννων ετησίως.
30.  
  Αξιολόγηση και καταχώρηση των μελετών ασφάλειας από άποψη πληρότητας όσον αφορά τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις μεγάλης επικινδυνότητας (άρθρο 10 ΚΥΑ 69269/90)
31.  
  Έγκριση ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (αρ. 15 ΚΥΑ 69269/90).
32.  
  Απόφαση με την οποία επιτρέπονται απορρίψεις των επικινδύνων ουσιών του καταλόγου Ι του Παραρτήματος (αρ. 9 της ΚΥΑ 26857/88) που προέρχονται από την επανέγχυση στο ίδιο υδατικό στρώμα των νερών από γεωθερμικές χρήσεις των νερών που αντλούνται από ορυχεία ή λατομεία ή των νερών που αντλούνται κατά τη διάρκεια ορισμένων κατασκευαστικών έργων (άρ. 4 παρ. 4 ΚΥΑ 26847/553/88 Β 196).
33.  
  Επιτήρηση και έλεγχος διασυνοριακών μεταφορών επικινδύνων αποβλήτων (ΚΥΑ 19744/454/1988 Β 166)
34.  
  Ενέργεια δια βαθμονομήσεων (ενιαίου συντονισμού οργάνων) του εθνικού δικτύου (άρ. 7 παρ. 6 Ν. 1650/86 Α 160) και σχεδιασμός και εγκατάσταση σε αντιπροσωπευτικές θέσεις εθνικού δικτύου σταθμών μέτρησης των παραμέτρων της ποιότητας των νερών (άρ 9 Ν. 1650/ 86).
35.  
  Απόφαση για καθορισμό ορίων εκπομπών (άρθρο 2 και 3 Π.Δ. 51 /1988, άρθ. 8 παρ. 3 και άρθ. 10 παρ. 3 Ν. 1650/86).
36.  
  Απόφαση για καθορισμό κριτηρίων για χωροθέτηση βιομηχανιών (άρθρο 3 παρ. 1 εδ. ε Π.Δ. 51/1988).
37.  
  Διενέργεια ελέγχων τήρησης περιβαλλοντικών όρων κατά την παρ. 2 του άρθρου 6 Ν. 1650/86 και την υπ αρ. 84498/2579/1990 Β 810 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ) (άρθρα 2 και 3 Π.Δ. 51/1988).
38.  
  Οι αρμοδιότητες σε όλα τα θέματα εποπτείας και ελέγχου που αναφέρονται:
 1. στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών Πολ/κών Σχεδίων «Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.» (Β.Δ. 266/1973 Α 1979).
 2. στη Δημόσια Επιχείρηση Πολ/μίας Στέγασης «Δ.Ε.ΠΟ.Σ.» (Π.Δ. 190/1988 Α 82 και Π.Δ. 811 /1980 Α 198) γ. στον Οργανισμό Αθήνας (Ν. 1515/1985) δ. στον Οργανισμό θεσ/νίκης (Ν. 1561/1985) ε. στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος «Ό.Κ.Χ.Ε.» (Ν. 1647/1986 Α 141 και Ν. 1957/1991 Α 334), επιφυλασσομένων των αρμοδιοτήτων που έχουν μεταβιβαστεί σε άλλα όργανα.
39.  
  Οι κατ εξουσιοδότηση του Ν. 2052/92 «Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις» (Α 94) εκδιδόμενες πράξεις.
Άρθρο 2 "Διατήρηση αρμοδιοτήτων από διανομαρχιακές αρχές ή όργανα. Διατηρούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του Ν. 2026/1992 από τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου αντίστοιχα του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ οι ακόλουθες αρμοδιότητες:"
1.  
  Απόφαση συγκρότησης συνεργείου κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών (άρθ. 4 παρ. 1 εδάφ. 3 Π.Δ. 5/7.12.83 Δ 291).
2.  
  Καθορισμός υδάτινων περιοχών δύο ή περισσότερων νομών (πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 144/2.11.1987 Α 197).
3.  
  Προέγκριση χωροθέτησης έργων ή δραστηριοτήτων εκ της κατηγορίας Α ομάδας ΙΙ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 29 του άρθρου 1 του παρόντος (ΚΥΑ 69269/1990)
4.  
  Παροχή σύμφωνης γνώμης κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Π.Δ. 24.5.1985 (Δ 270).
5.  
  Έργα διευθέτησης και ρύθμισης ροής υδάτων (προέγκριση χωροθέτησης έργων ΚΥΑ 69269/90)
6.  
  Παρακολούθηση άσκησης των αρμοδιοτήτων των νομαρχιακών υπηρεσιών πολεοδομικού σχεδιασμού και παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών σε αυτές (άρθρο 89 Π.Δ, 910/77).
7.  
  Απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 410/1968 Ά 110.
8.  
  Αποφάσεις έγκρισης παρεκκλίσεων για εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου του από 31.5.1985 Π.Δ. (Δ. 270) και παροχή γνωμοδότησης σύμφωνα με το άρ. 5 παρ. 2 του από 24.5.85 Π. Δ/τος.
9.  
  Αρμοδιότητες επικινδύνων οικοδομών όπως αναφέρονται στις διατάξεις το άρ. 5 παρ. 3 και 4 Π.Δ. 13.4.1929 Α 153,.
Άρθρο 3
1.  
  Επιπλέον των ανωτέρω, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διατηρούνται και οι αρμοδιότητες που καταγράφονται στο Π.Δ. 353/1985 (Α 128).
Άρθρο 4
1.  
  Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί τις αρμοδιότητες των παραγράφων 4,5,6,7.8 και 9 του άρθρου 2 του παρόντος (άρθ. 3 παρ. 1 Π.Δ. 404/89).
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των αρ. 1 (παρ. 1 και 2) και 2 του Ν 2026/1992 -Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις- (Α43).
 • Τη με αριθμό Υ 1958/22 12.92 (Β 774) απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων Χρήστο Κατσιγιάννη και Γεώργιο Βουλγαράκη».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις με αρ. 571/92 και 15/93 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1922/1958 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1922/1958 1922
ΑΠΟΦΑΣΗ 1987/144 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/144 1987
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/19744/454 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/19744_454 1988
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/26847/553 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/26847_553 1988
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/26857 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/26857 1988
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/15ΚΥΑ69269 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/15ΚΥΑ69269 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/69269 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/69269 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/84498/2579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/84498_2579 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/8ΚΥΑ69269 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/8ΚΥΑ69269 1990
ΝΟΜΟΣ 1979/880 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/880 1979
ΝΟΜΟΣ 1979/947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/947 1979
ΝΟΜΟΣ 1979/960 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/960 1979
ΝΟΜΟΣ 1983/1337 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1337 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1512 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1512 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1515 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1515 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1561 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1561 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1577 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1577 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1647 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1647 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
ΝΟΜΟΣ 1990/1692 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1692 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1947 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1957 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1957 1991
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις. 1992/2052 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1262 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1262 1972
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/198 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/198 1973
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/410 1968
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/910 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/910 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/811 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/811 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/5 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/353 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/353 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/183 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/183 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/93 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/93 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/190 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/51 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/51 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/404 1989
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/266 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 1996/130 1996