ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/280

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-07-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-07-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 448/1983 «Φύλλα Ποιότητας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος» (166Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το άρθρο 4 του ΠΔ 448/1983 (166Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Αξιολογούντες και γνωματεύοντες"
1.  
 1. Τα φύλλα ποιότητας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος που υπηρετούν σε περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας συντάσσει ο Υπολιμενάρχης, Υποδιοικητής ή Υποδιευθυντής της Υπηρεσίας, εφόσον αυτός φέρει τουλάχιστον βαθμό Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος και γνωματεύει ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος.
 2. Αν ο Υπολιμενάρχης, Υποδιοικητής ή Υποδιευθυντής φέρει βαθμό κατώτερο του Υποπλοιάρχου, τα φύλλα ποιότητας συντάσσει ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος και γνωματεύει ο Διευθυντής Προσωπικού Λιμενικού Σώματος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
 3. Τα φύλλα ποιότητας των Υπολιμεναρχών, των Υποδιοικητών και Υποδιευθυντών των περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας συντάσσει ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος και γνωματεύει ο Διευθυντής Προσωπικού Λιμενικού Σώματος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
 4. Τα φύλλα ποιότητας των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας συντάσσει ο Διευθυντής Προσωπικού Λιμενικού Σώματος και γνωματεύει ο Προϊστάμενος του Κλάδου (Κλαδάρχης) Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας
 5. Τα φύλλα ποιότητας των Αξιωματικών που υπηρετούν σαν υφιστάμενοι στα Τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας συντάσσουν οι αρμόδιοι Τμηματάρχες και γνωματεύουν οι Διευθυντές τους
 6. Τα φύλλα ποιότητας των Τμηματαρχών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας συντάσσουν οι Διευθυντές τους και γνωματεύουν οι οικείοι Κλαδάρχες
 7. Τα φύλλα ποιότητας των Διευθυντών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας συντάσσουν οι οικείοι Κλαδάρχες και γνωματεύει ο αρμόδιος Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος
 8. Τα φύλλα ποιότητας των Αξιωματικών που υπηρετούν στα πλωτά Λιμενικού Σώματος συντάσσει ο Λιμενάρχης που έχει τον διοικητικό, επιχειρησιακό έλεγχο και συντονισμό των κινήσεων του πλωτού και γνωματεύει ο Διευθυντής Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
 9. Αν τα πλωτά δεν έχουν διατεθεί σε Λιμενική Αρχή τα φύλλα ποιότητας των Αξιωματικών που υπηρετούν σ αυτά συντάσσει ο Τμηματάρχης της Διεύθυνσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, στην οποία αυτά υπάγονται, και γνωματεύει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης.
 10. Αν ο διοικητικός, επιχειρησιακός έλεγχος των πλωτών Λιμενικού Σώματος ανήκει στη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, τα φύλλα ποιότητας των Αξιωματικών που υπηρετούν σ αυτά συντάσσει ο αρμόδιος Τμηματάρχης της Διεύθυνσης και γνωματεύει ο Διευθυντής αυτής.
 11. Τα φύλλα ποιότητας των Αξιωματικών που προΐστανται Λιμενικών Σταθμών συντάσσει ο Λιμενάρχης, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο Σταθμός και γνωματεύει ο Διευθυντής Προσωπικού Λιμενικού Σώματος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
2.  
  Ειδικά:
 1. Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων (ΔΕΕΠ), β) θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών (ΔΘΚΜ), γ) Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΔΠΣΕΑ) συντάσσουν οι οικείοι Διευθυντές και γνωματεύει ο αρμόδιος Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος.
 2. Τα φύλλα ποιότητας των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων αυτών πλην του Προϊσταμένου της ΔΕΕΠ, εφόσον φέρει βαθμό Αρχιπλοιάρχου, συντάσσει ο οικείος Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος και γνωματεύει ο Αρχηγός Λιμενικού Σώματος.
 3. Τα φύλλα ποιότητας των αξιωματικών που υπηρετούν στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού συντάσσει ο Υποδιοικητής και γνωματεύει ο Διοικητής
 4. Τα φύλλα ποιότητας του Υποδιοικητή συντάσσει ο Διοικητής και γνωματεύει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών
 5. Τα φύλλα ποιότητας των Διοικητών των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού συντάσσει ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Ναυτικών και γνωματεύει ο αρμόδιος Κλαδάρχης
 6. Τα φύλλα ποιότητας των Αξιωματικών που υπηρετούν στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας συντάσσουν οι προϊστάμενοι αυτών Αξιωματικοί και γνωματεύει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που εποπτεύει το Νομικό Πρόσωπο
 7. Τα φύλλα ποιότητας των Αξιωματικών - Προϊσταμένων των Νομικών Προσώπων συντάσσει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης που εποπτεύει το Νομικό Πρόσωπο και γνωματεύει ο αρμόδιος Κλαδάρχης.
 8. Αν οι Διευθυντές - Προϊστάμενοι των Νομικών Προσώπων φέρουν βαθμό Πλοιάρχου τα φύλλα ποιότητας τους συντάσσει ο οικείος Κλαδάρχης και γνωματεύει ο αρμόδιος Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος.
 9. Τα φύλλα ποιότητας των Προϊσταμένων περιφερειακών Υπηρεσιών που φέρουν βαθμό Πλοιάρχου συντάσσει ο Κλαδάρχης Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας και γνωματεύει ο αρμόδιος Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος.
 10. Το φύλλο ποιότητας του Προϊσταμένου - Διευθυντού της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων συντάσσει ο αρμόδιος Κλαδάρχης και γνωματεύει ο οικείος Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος.
 11. Το φύλλο ποιότητας του Προϊσταμένου του Ανακριτικού Συμβουλίου Ναυτικών Ατυχημάτων (ΑΣΝΑ) συντάσσει ο Τμηματάρχης του 1ου Τμήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και γνωματεύει ο Διευθυντής αυτής.
 12. Τα φύλλα ποιότητας των Αξιωματικών που υπηρετούν στο Ανακριτικό Συμβούλιο Ναυτικών Ατυχημάτων (ΑΣΝΑ) συντάσσει ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Αξιωματικός και γνωματεύει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.
 13. Τα φύλλα ποιότητας των Αξιωματικών που υπηρετούν στις Διευθύνσεις:
 14. Τα φύλλα ποιότητας των Αξιωματικών που υπηρετούν στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων συντάσσει ο Προϊστάμενος του Γραφείου αυτού Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος και γνωματεύει ο Διευθυντής Προσωπικού Λιμενικού Σώματος
 15. Τα φύλλα ποιότητας του Προϊσταμένου του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος συντάσσει ο Αρχηγός Λιμενικού Σώματος
 16. Τα φύλλα ποιότητας των Αξιωματικών που υπηρετούν στο Γραφείο Επιθεώρησης συντάσσει ο Γενικός Επιθεωρητής Λιμενικού Σώματος και γνωματεύει ο αρμόδιος Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος, ενώ του Γενικού Επιθεωρητού εφόσον φέρει βαθμό Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος, συντάσσει ο αρμόδιος Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος και γνωματεύει ο Αρχηγός Λιμενικού Σώματος
 17. Τα φύλλα ποιότητας του Υπασπιστή του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και των Αξιωματικών που υπηρετούν στο Γραφείο του και στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα συντάσσει ο Διευθυντής Προσωπικού Λιμενικού Σώματος και γνωματεύει ο Κλαδάρχης Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας
 18. Τα φύλλα ποιότητας του Υπασπιστή του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος και των Αξιωματικών που υπηρετούν στο γραφείο του συντάσσει ο Αρχηγός Λιμενικού Σώματος
 19. Τα φύλλα ποιότητας των Αξιωματικών που είναι αποσπασμένοι σε Διεθνείς Οργανισμούς, συντάσσει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται κατά κύριο λόγο τα αντικείμενα των Οργανισμών αυτών και γνωματεύει σαν δεύτερο κλιμάκιο ο οικείος Κλαδάρχης
 20. Τα φύλλα ποιότητας των Αξιωματικών που έχουν τοποθετηθεί ή αποσπασθεί σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης ή άλλων Υπουργείων συντάσσει ο ανώτερος σε βαθμό ή αρχαιότερος Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία και γνωματεύει ο Διευθυντής Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.
 21. Για τους αξιολογούντες σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, αποσπασμένους ή υπηρετούντες σε άλλες Υπηρεσίες Αξιωματικούς καθώς και στην περίπτωση που υπηρετεί μόνο ένας, τα φύλλα ποιότητας συντάσσει ο Διευθυντής Προσωπικού Λιμενικού Σώματος και γνωματεύει ο Κλαδάρχης Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας.
 22. Στην τελευταία περίπτωση ο αξιόλογων ζητά από την Υπηρεσία που υπηρετεί ο αξιολογούμενος πληροφορίες για την απόδοση του και το έγγραφο που περιέχει τις πληροφορίες για την απόδοση του επισυνάπτεται στο φύλλο ποιότητας.
 23. Ειδικά για τους Αξιωματικούς που υπηρετούν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) γνωματεύει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφαλείας.
 24. Τα φύλλα ποιότητας του αξιολογούντος Αξιωματικού στην Εθνική Υπηρεσία Πληφοροριών (ΕΥΠ) σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, συντάσσει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφαλείας και γνωματεύει ο Προϊστάμενος του Κλάδου Λιμενικής Αστυνομίας και Εποπτείας Λιμένων.
 25. Εφόσον ο αξιόλογων Αξιωματικός φέρει βαθμό Πλοιάρχου τα φύλλα ποιότητας του συντάσσει ο Κλαδάρχης Λιμενικής Αστυνομίας και Εποπτείας Λιμένων και γνωματεύει ο αρμόδιος Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος.
 26. Στην περίπτωση αυτή ο αξιόλογων ζητά από την Υπηρεσία που υπηρετεί ο αξιολογούμενος πληροφορίες για την απόδοση του και το έγγραφο που περιέχει τις πληροφορίες αυτές επισυνάπτεται στο φύλλο ποιότητας.
 27. Τα φύλλα ποιότητας των Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος που υπηρετούν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού (ΠΣΕΝ) συντάσσει ο Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος - Πρόεδρος του ΠΣΕΝ και γνωματεύει ο Κλαδάρχης Προσωπικού Πλοίων.
 28. Τα φύλλα ποιότητας του Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος - Προέδρου ΠΣΕΝ συντάσσει ο Κλαδάρχης Προσωπικού Πλοίων και γνωματεύει ο οικείος Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος.
 29. Τα φύλλα ποιότητας των Αξιωματικών που υπηρετούν στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Λιμενικού Σώματος (ΥΕΜ/ΛΣ) συντάσσει ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας αυτής Αξιωματικός και γνωματεύει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας.
 30. Τα φύλλα ποιότητας του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Λιμενικού Σώματος (ΥΕΜ/ΛΣ) Αξιωματικού συντάσσει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας και γνωματεύει ο Προϊστάμενος του Κλάδου (Κλαδάρχης) Λιμενικής Αστυνομίας και Εποπτείας Λιμένων.
 31. Τα φύλλα ποιότητας των Αξιωματικών που υπηρετούν στη Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) συντάσσει ο Διοικητής της Μονάδας και γνωματεύει ο Διευθυντής της Διευθύνσεως Ασφαλείας.
 32. Τα φύλλα ποιότητας του Διοικητή της Μονάδας Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) συντάσσει ο Διευθυντής της Διευθύνσεως Ασφαλείας και γνωματεύει ο Κλαδάρχης Λιμενικής Αστυνομίας και Εποπτείας Λιμένων.
3.  
  Στην περίπτωση που ο αξιόλογων ή ο γνωματεύων, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους είναι νεότερος του αξιολογουμένου ή αξιολογούντος αντίστοιχα εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 30 παρ. 3 του Ν.Δ. 139/1969 «Περί ιεραρχίας, προαγωγών, αποστρατείας και μεταθέσεων των μονίμων Αξιωματικών των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων, Λιμενικού και Πυροσβεστικού» (57Α). Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (154Α).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την από 10.2.1993 πρόταση του Συμβουλίου του Λιμενικού Σώματος.
 • Την αριθ. 393/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/139 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εκθέσεις αξιολόγησης προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/56 2002