ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/281

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-07-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-07-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προϋποθέσεις χορήγησης στο αστυνομικό και πυροσβεστικό προσωπικό των εξόδων υπεράσπισής του ενώπιον των δικαστηρίων για ενέργειες του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα έξοδα των αστυνομικών και πυροσβεστικών υπαλλήλων, στα οποία υποβάλλονται προς υπεράσπιση τους στο στάδιο της προδικασίας, και ενώπιον των δικαστηρίων, για ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στην πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, καλύπτονται από το Δημόσιο
2.  
  Τα έξοδα καλύπτουν την αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής του κατηγορουμένου για την παράσταση αυτού σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμών, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καθοριζομένου κάθε φορά ελαχίστου ορίου
Άρθρο 2 "Προϋποθέσεις. Τα έξοδα καταβάλλονται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:"
1.  
  Να έχει ασκηθεί σε βάρος των ανωτέρω υπαλλήλων ποινική δίωξη για ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στα πλαίσια της πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος
2.  
  Να έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία οι ανωτέρω κατηγορούμενοι κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγοριών, ή τελεσίδικο βούλευμα, με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή η υπόθεση έχει τεθεί στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα
Άρθρο 3 "Διαδικασία και δικαιολογητικά."
1.  
  Για τη δικαιολόγηση των ανωτέρω εξόδων υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Αντίγραφο της σχετικής απόφασης του βουλεύματος ή πράξεως του Εισαγγελέα, β. Δελτίο παροχής υπηρεσιών του συνηγόρου.
2.  
  Η πληρωμή της δαπάνης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 321 /1969 «Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού» (Α-205).
3.  
  Η δαπάνη αυτή δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2018/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α-33), με το οποίο προστέθηκε παρ. 6 στο άρθρο 20 του Ν. 1481/1984 (Α-152).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α-51 ).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α-137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α-154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 3.500.000 δρχ. περίπου, για το έτος 1993, για την αντιμετώπιση της οποίας έχει εγκριθεί πίστωση ύψους 3.000.000 και 500.000 δρχ. αντίστοιχα στον ΚΑΕ 0893 του Προϋπολογισμού Εξόδων Ε.Φ. 43210 «Ελληνική Αστυνομία» και Ε.Φ. 43-220 «Πυροσβεστικό Σώμα».
 • Την υπ αριθμ. 390/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1992/2018 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2018 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/321 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/321 1969
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986