Σύσταση Συμβολαιογραφικών Εταιριών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2 "Απαγόρευση συμμετοχής"
1.  
  Απαγορεύεται η συμμετοχή σε συμβολαιογραφική εταιρία νομικού προσώπου ή και φυσικού προσώπου που δεν είναι συμβολαιογράφος. Οι εταίροι συμμετέχουν στα κέρδη.
Άρθρο 3 "Προϋποθέσεις σύστασης Εταιρίας"
1.  
  Για τη σύσταση της συμβολαιογραφικής εταιρίας απαιτείται κατατατικό το οποίο για να είναι έγκυρο, απαιτείται να συνταχθεί εγγράφως, να υπογράφεται από όλα τα ιδρυτικά μέλη και να καθορίζει: 1 ) Το σκοπό, την επωνυμία και την έδρα της Εταιρίας, 2) τα ονόματα και τις διευθύνσεις των ιδρυτικών τους μελών, 3) τους όρους της εισόδου, της αποχώρησης και της αποβολής των μελών, 4) τις εισφορές των εταίρων και την αύξηση ή μείωση τους, 5) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων, 6) τη διοίκηση της εταιρίας και το διορισμό διαχειριστή και αναπληρωτή διαχειριστή, 7) την ύπαρξη ή όχι δικαιώματος εναντίωσης στις πράξεις του διαχειριστή ή του αναπληρωτή διαχειριστή, 8) τους λόγους ανάκλησης του διαχειριστή, 9) τον τρόπο της δικαστικής και εξώδικης αντιπροσώπευσης της εταιρίας, 10) τον τρόπο λήψης των αποφάσεων της εταιρείας και τις τυχόν αυξημένες πλειοψηφίες της συνέλευσης των μελών της εταιρίας, 11) τις υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους, 12) τη συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη και τις ζημιές, 13) τους λόγους λύσης της εταιρίας, 14) την εκκαθάριση της εταιρίας μετά τη λύση, 15) τα τυχόν προηγούμενα επαγγέλματα των εταίρων (δικηγόρος, δικαστής, υποθηκοφύλακας, γραμματέας δικαστηρίου κ.λπ.).
Άρθρο 4 "Έγκριση καταστατικού και τροποποιήσεων"
1.  
  Το καταστατικό της εταιρίας υποβάλλεται για έγκριση στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο, στον οποίο ανήκουν οι συμβολαιογράφοι εταίροι. Η έγκριση του αρχικού καταστατικού και κάθε τροοποίησή του γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ύστερα από εισήγηση ενός μέλους του. Το Δ.Σ. του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ελέγχει αν οι διατάξεις του καταστατικού συμφωνούν ή όχι με τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και του Κώδικα Συμβολαιογράφων. Η απόφαση του Δ.Σ. του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, που εγκρίνει το καταστατικό της εταιρίας, περιέχει τη γενική αναφορά ότι συντρέχουν οι νόμιμοι όροι έγκρισης του καταστατικού της εταιρίας. Αντίθετα η απόφαση, που δεν εγκρίνει το καταστατικό της εταιρίας, πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
Άρθρο 5 "Δημοσιότητα σύστασης εταιρίας Η απόφαση του Δ.Σ. του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, με την οποία εγκρίνεται το καταστατικό, ορίζει:"
1.  
  Τη δημοσίευση της στη Συμβολαιογραφική Επιθεώρηση για τις εταιρείες που έχουν έδρα στα Πρωτοδικεία Αθηνών και Πειραιώς. Προκειμένου για τις άλλες σε νομικό περιοδικό της εκλογής του οικείου Συλλόγου ή σε τοπική εφημερίδα.
2.  
  Την εγγραφή της εταιρίας στο ειδικό Μητρώο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
3.  
  Την ταυτάριθμη με την εγγραφή αυτή τομοδέτηση του καταστατικού
4.  
  Την τοιχοκόλληση της στα γραφεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
5.  
  Την κοινοποίηση της απόφασης σ όλα τα ιδρυτικά μέλη της εταιρίας. Οι υπ αριθμ. 2,3 και 4 πράξεις γίνονται υποχρεωτικά μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες μέρες από την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, που εγκρίνει το καταστατικό. Στο τέλος του καταστατικού της εταιρίας γίνεται ταυτόχρονα με την έγκριση του, έγγραφη βεβαίωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, ή το νόμιμο αναπληρωτή του και κατατίθεται για τομοδέτηση στο αρμόδιο γραφείο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου. Τα βιβλία των συμβολαιογραφικών εταιριών αριθμούνται σφραγίζονται σε κάθε σελίδα από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο και θεωρούνται στην τελευταία σελίδα από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου. Το καταστατικό υπογράφεται απ όλα τα μέλη της εταιρίας και κάθε μέλος παίρνει από ένα πρωτότυπο. Ένα αντίγραφο θεωρημένο από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο φυφυλάσσεται στο αρχείο της εταιρίας μαζί με την απόφαση εγκρίσεως του καταστατικού.
Άρθρο 6 "Νομική προσωπικότητα"
1.  
  Η Συμβολαιογραφική εταιρία, αποκτά νομική προσωπικότητα από τη στιγμή, που θα εγγραφεί στο ειδικό Μητρώο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και θα τομοδετηθεί το καταστατικό της στον ίδιο Σύλλογο. Η εταιρία μπορεί να συνάπτει συμφωνίες με συμβολαιογράφους άλλων περιφερειών ή με δικηγόρους ή μηχανικούς ή δικαστικούς επιμελητές ή άλλους επαγγελματίες για την προώθηση των εργασιών της.
Άρθρο 7 "Δημοσιότητα τροποποίησης και λύσης της εταιρίας Οι διατάξεις για τη σύσταση της εταιρίας εφαρμόζονται και σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού της. Η τροποποίηση σημειώνεται δίπλα στην εγγραφή της εταιρίας στο βιβλίο των εταιριών του οικείου Συ [...]"
1.  
  Σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας δια της παρόδου του συμπεφωνημένου χρόνου διαρκείας της, το Δ.Σ. του οικείου Συλλόγου διαπιστώνει τη λύση της εταιρίας και σημειώνει τη λύση δίπλα στην εγγραφή της εταιρίας στο βιβλίο των εταιριών του Συλλόγου.
2.  
  Σε κάθε άλλη περίπτωση λύσεως της εταιρίας (άρθρα 31, 32, 33) επιδίδεται στον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο η περί λύσεως της εταιρίας απόφαση της πλειοψηφίας των εται, jν, ή του δικαστηρίου ή η καταγγελία και σημειώνεται αμέσως δίπλα στην εγγραφή της εταιρίας στο βιβλίο των εταιριών του Συλλόγου με τον ίδιο αριθμό και τομοδετείται με τον ίδιο αριθμό του καταστατικού. Αν με τη συμφωνία λύσης ορίζεται και εκκαθαριστής, σημειώνεται στο οικείο βιβλίο και το όνομα του εκκαθαριστή.
Άρθρο 8
1.  
  Κάθε συμβολαιογράφος από τα μέλη της εταιρίας διατηρεί τα βιβλία που απαιτεί ο νόμος και τα συμβόλαια καταχωρούνται σ ένα από τα βιβλία αυτά. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ.
Άρθρο 10 "Εισφορές εταίρων"
1.  
  Οι εισφορές των εταίρων συνίστανται απαραίτητα σε εργασία με την οποία θα εκδηλώνεται η επαγγελματική τους δραστηριότητα. Δεν απαγορεύονται όμως και οι συμπληρωματικές εισφορές σε χρήματα ή σε άλλα κινητά πράγματα, καθώς και σε χρήση μόνο ακινήτου με αυστηρό προορισμό τη στέγαση των γραφείων της εταιρίας, χωρίς όμως οι εισφορές αυτές ν αποτελούν κριτήριο προσδιορισμού του ύψους της μερίδας συμμετοχής του εταίρου που τις παρέχει. Για τον ίδιο σκοπό επιτρέπεται η κτήση κυριότητας ακινήτου από την εταιρία με αγορά από τα κέρδη της, ύστερα από ομόφωνη απόφαση των εταίρων της. Ο εταίρος συμβολαιογράφος, αν δεν συμφωνήθηκε διαφορετικά, δεν έχει υποχρέωση ν αυξήσει την εισφορά του, ούτε και να την συμπληρώσει, αν μειώθηκε εξαιτίας ζημιών μετά την πραγματοποίηση της.
Άρθρο 11
1.  
  Κίνδυνος και ευθύνη για την εισφορά Ως προς τον κίνδυνο της εισφοράς και την ευθύνη για τα ελαττώματα της, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη μίσθωση αν η εισφορά συνίσταται στη χρήση πράγματος και οι διατάξεις για την πώληση, αν η εισφορά συνίσταται στην κυριότητα του πράγματος
Άρθρο 12 "Απαγόρευση συμμετοχής σε άλλη εταιρία"
1.  
  Ο εταίρος συμβολαιογράφος απαγορεύεται να συμμετέχει και σε άλλη Συμβολαιογραφική εταιρία ή να ασκεί ατομική συμβολαιογραφία και γενικά να ενεργεί για δικό του ή ξένο λογαριασμό πράξεις αντίθετες με τα συμφέροντα της εταιρείας. Επιτρέπεται η αναπλήρωση άλλου συμβολαιογράφου μη εταίρου τα δικαιώματα όμως από την αναπλήρωση ανήκουν στην εταιρία.
Άρθρο 13 "Ευθύνη των εταίρων"
1.  
  Ο εταίρος συμβολαιογράφος εφόσον δεν είναι διαχειριστής ή αναπληρωτής διαχειριστής, ευθύνεται απέναντι στους λοιπούς εταίρους και στην εταιρία μόνο για την επιμέλεια που οφείλει να δείχνει στις δικές του υποθέσεις, απέναντι όμως στους τρίτους ευθύνεται και για ελαφρά αμέλεια
Άρθρο 14 "Ευθύνη του νομικού προσώπου της εταιρίας"
1.  
  Το νομικό πρόσωπο της εταιρίας ευθύνεται απέναντι στους τρίτους για τις πράξεις ή παραλείψεις των εταίρων συμβολαιογράφων, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά τη διαχείριση ή την αντιπροσώπευση της εταιρίας, καθώς και κατά το χειρισμό υπόθεσης εντολέα της εταιρίας. Εις ολόκληρον ευθύνεται και ο υπαίτιος για την πράξη ή την παράλειψη συμβολαιογράφος εταίρος. Κατά το ποσό που η εταιρεία ικανοποίησε τον τρίτο έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του υπαιτίου εταίρου. Τυχόν όμως ασφάλιση της εταιρίας, για την αστική της ευθύνη απέναντι στους τρίτους, ισχύει υπέρ όλων των εταίρων. Στην περίπτωση αυτή, δικαίωμα αναγωγής κατά του υπαιτίου εταίρου, έχει η εταιρία μόνο για το ποσό που δεν καλύφθηκε από την ασφαλιστική αποζημίωση που εισέπραξε. Έναντι του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων (ΤΑΣ, ΤΝ κ.λπ.) οι εταίροι ευθύνονται κατά λόγο συμμετοχής τους στην εταιρία. ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.
Άρθρο 16 "Ανάκληση διαχειριστή"
1.  
  Ο διαχειριστής και ο αναπληρωτής διαχειριστής μπορούν να ανακληθούν μόνο για σπουδαίο λόγο. Η συμφωνία που αποκλείει την ανάκληση για σπουδαίο λόγο, είναι άκυρη. Σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η βαριά παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα για τακτική διαχείριση. Η ανάκληση γίνεται με απόφαση των λοιπών εταίρων που λαμβάνεται ομοφώνως, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη συμφωνία.
Άρθρο 17 "Παραίτηση διαχειριστή"
1.  
  Ο διαχειριστής και ο αναπληρωτής διαχειριστής έχουν δικαίωμα να παραιτηθούν από τα έργα της διαχείρισης, που τους έχουν ανατεθεί με την εταιρική σύμβαση, μόνο για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως, η ασθένεια ή η αδυναμία του διαχειριστή ή του αναπληρωτή, να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του. Συμφωνία που αποκλείει την παραίτηση για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη. Όποιος παραιτείται άκαιρα, χωρίς σπουδαίο λόγο, που να δικαιολογεί την άκαιρη παραίτησή του, ευθύνεται για τη ζημία της εταιρίας από την ενέργεια του αυτή.
Άρθρο 18 "Ευθύνη διαχειριστή"
1.  
  Ο διαχειριστής και ο αναπληρωτής διαχειριστής ευθύνονται απέναντι στους άλλους εταίρους για κάθε πταίσμα
Άρθρο 19 "Λογοδοσία διαχειριστή"
1.  
  Ο διαχειριστής και ο αναπληρωτής διαχειριστής έχουν υποχρέωση κάθε τέλος του έτους και το αργότερο μέχρι την 30 Ιανουαρίου του επομένου έτους, να λογοδοτήσουν στους λοιπούς εταίρους και να παραδώσουν στην εταιρία καθετί που έλαβαν, από οποιαδήποτε αιτία, για την εκτέλεση της διαχείρισης ή απέκτησαν από την εκτέλεση της. Αν χρησιμοποιήσουν για τον εαυτό τους χρήματα της εταιρίας, οφείλουν τον εκάστοτε νόμιμο τόκο γι αυτά, από τότε που τα χρησιμοποίη-σ(Ιν. Αντίθετη συμφωνία για τη μη εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων, είναι άκυρη.
Άρθρο 20 "Ανόρθωση από την εταιρία ζημίας του διαχειριστή"
1.  
  Η εταιρία οφείλει να ανορθώσει κάθε ζημία που ο διαχειριστής ή ο αναπληρωτής διαχειριστής έπαθαν, χωρίς πταίσμα τους κατά την εκτέλεση της διαχείρισης
Άρθρο 21 "Αμοιβή διαχειριστή"
1.  
  Ο διαχειριστής δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει ιδιαίτερη αμοιβή για τη διαχείριση, εκτός αν στο καταστατικό της εταιρείας, υπάρχει αντίθετη συμφωνία
Άρθρο 22 "Παροχή Πληροφοριών Ενέργεια για επείγον μέτρο"
1.  
  Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να πληροφορείται αυτοπροσώπως για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα, καθώς επίσης και να ζητά περίληψη της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Επίσης, έχει το δικαίωμα να ενεργεί μόνος του, χωρίς τη συναίνεση του διαχειριστή, του αναπληρωτή διαχειριστή και των λοιπών εταίρων ή παρά την εναντίωση κάποιου απ αυτούς, αν πρόκειται για επείγον μέτρο από την παράλειψη του οποίου απειλείται σοβαρή ζημία της εταιρίας. Αντίθετη συμφωνία στις παραπάνω περιπτώσεις είναι άκυρη.
Άρθρο 23 "Δικαιώματα στην εισφορά ή στα αποκτήματα"
1.  
  Οι εισφορές των εταίρων, καθώς και κάθε τι άλλο που αποκτάται για την εταιρία από τη διαχείριση της ή από το διαχειριστή στο όνομα του κατά την αντιπροσώπευση της εταιρίας, ανήκει στην εταιρία
Άρθρο 24 "Δικαιοπραξίες του νομικού προσώπου της εταιρίας"
1.  
  Δικαιοπραξίες που επιχείρησε ο διαχειριστής ή ο αναπληρωτής διαχειριστής, μέσα στα όρια της εξουσίας που του παρέχει το καταστατικό της εταιρίας, δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο της εταιρίας. ΕΙΣΟΔΟΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΑΠΟΒΟΛΗΜΕΛΩΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ.
Άρθρο 25 "Είσοδος - Αποχώρηση - Αποβολή μελών"
1.  
  Η είσοδος νέων μελών επιτρέπεται πάντοτε με ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων. Η αποχώρηση μέλους επιτρέπεται πάντοτε μετά προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση στην εταιρία, που γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους και ισχύει για το τέλος του έτους που έγινε. Η αποβολή μέλους επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο. Η αποβολή γίνεται με ομόφωνη απόφαση όλων των λοιπών εταίρων, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία στο καταστατικό ότι αρκεί πλειοψηφία των λοιπών εταίρων. Σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η βαριά παράβαση καθηκόντων, η ανικανότητα για την εκτέλεσή τους, καθώς και η αντιδεοντολογική συμπεριφορά του εταίρου που συνιστά βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα όταν αυτή μπορεί να μειώσει το κύρος και τη φήμη της εταιρίας απέναντι στους τρίτους. Συμφωνία που αποκλείει την αποβολή για σπουδαίο λόγο, είναι άκυρη. Το μέλος που έχει αποβληθεί έχει δικαίωμα να προσφύγει στη διαιτησία του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου μέσα σ ένα μήνα αφότου γνωστοποιήθηκε έγγραφα η απόφαση. Η είσοδος, η αποχώρηση, η αποβολή μέλους, καθώς και ο αποκλεισμός υπαιτίου εταίρου, σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας και συνεπάγονται υποχρεωτική μεταβολή στα ποσοστά συμμετοχής, στα κέρδη και στις ζημίες των εταίρων. Στις περιπτώσεις αποχώρησης, αποβολής μέλους από την εταιρία, ή αποκλεισμού υπαιτίου εταίρου, το νέο καταστατικό ορίζει υποχρεωτικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εταίρου, που αποχωρεί ή αποβάλλεται, έναντι της εταιρείας, καθώς και τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες ο εταίρος έχει δικαίωμα να αναλάβει υποθέσεις πελατών από την εταιρία.
Άρθρο 26 "Απαρτία για λήψη αποφάσεων"
1.  
  Οι αποφάσεις των εταίρων είναι δεσμευτικές για την εταιρεία αν παρίστανται κατά την έκδοση τους σε εταιρείες με 2 εταίρους και οι 2 εταίροι, σε εταιρείες με 3 εταίρους, οι 2 εταίροι, σε εταιρείες με 4 και περισσότερους εταίρους τα 3/4 τουλάχιστον των εταίρων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατ απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού όλων των εταίρων, εκτός αν στο καταστατικό έχει συμφωνηθεί άλλο αυξημένο ποσοστό. Οι εταίροι καλούνται εγγράφως πριν 5 ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης, από το διαχειριστή ή τον αναπληρωτή διαχειριστή ή και από την πλειοψηφία των εταίρων, για να συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα που αναγράφονται στην πρόσκληση. Είναι όμως έγκυρη η λήψη αποφάσεων αν παρίστανται όλοι οι εταίροι και δεν προβάλλεται αντίρρηση, έστω και αν δεν έγινε έγγραφη πρόσκληση με αναγραφή θεμάτων.
Άρθρο 27 "Μερίδες, συμμετοχή στα κέρδη και στις ζημίες Έκτακτη αμοιβή"
1.  
  Οι μερίδες των εταίρων ορίζονται υποχρεωτικά σε εκατοστιαία ποσοστά. Με βάση τα ποσοστά αυτά, οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και στις ζημίες της εταιρίας. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει και έκτακτη αμοιβή για το συμβολαιογράφο εταίρο, που θα επιδείξει ιδιαίτερη δραστηριότητα και ζήλο στο χειρισμό των υποθέσεων που του έχουν ανατεθεί ή που πέτυχε διεύρυνση της πελατείας ή σύμβαση υπέρ της εταιρίας σοβαρού αντικειμένου. Στις περιπτώσεις αυτές, θα μοιρασθεί μεταξύ όλων των εταίρων το υπόλοιπο των εσόδων της εταιρίας.
Άρθρο 28 "Διανομή και προείσπραξη κερδών"
1.  
  Ο τελικός λογαριασμός της διαχείρισης κλείνεται και τα κέρδη μοιράζονται στους εταίρους στο τέλος κάθε έτους και το αργότερο μέχρι τη 15η Ιανουαρίου, του επομένου έτους, που γίνεται και η λογοδοσία του διαχειριστή και του αναπληρωτή διαχειριστή. Υποχρεωτικά στο καταστατικό πρέπει να ορίζεται και μηνιαία προείσπραξη από τους εταίρους ποσοστού τουλάχιστον 75% από τα κέρδη της εταιρίας. Αντίθετη συμφωνία και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, είναι άκυρη. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΛΕΙΣ.
Άρθρο 30 "Χρόνος διάρκειας της εταιρίας"
1.  
  Ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας ορίζεται με το καταστατικό διαφορετικά η εταιρία είναι αόριστης διάρκειας. Ο χρόνος όμως διάρκειας της εταιρίας και στις δύο περιπτώσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρία έτη. Η εταιρία που συνομολογήθηκε για ορισμένο χρόνο λογίζεται ότι ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο αν, μετά την παρέλευση του χρόνου που συμφωνήθηκε, συνεχίζεται.
Άρθρο 31 "Λύση της εταιρίας"
1.  
  Η λύση της εταιρίας επέρχεται με καταγγελία ή με δικαστική απόφαση. Η εταιρία που έχει συσταθεί για ορισμένο χρόνο λύνεται μόλις περάσει αυτός ο χρόνος. Μπορεί όμως με απόφαση της πλειοψηφίας των εταίρων, που δεν δεσμεύει όσους μειοψήφισαν, να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας. Η απόφαση των εταίρων για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, πρέπει να γίνει έξι τουλάχιστον μήνες πριν από το χρόνο της λήξης της εταιρίας, διαφορετικά είναι άκυρη. Όσοι εταίροι μειοψήφισαν, μπορούν ν αλλάξουν γνώμη και να δηλώσουν έγγραφα μέσα σε τρεις μήνες από τη λήψη της απόφασης για την παράταση, ότι αποδέχονται την απόφαση και παραμένουν στην εταιρία, διαφορετικά αποχωρούν από την εταιρία μόλις λήξει η διάρκεια της.
Άρθρο 32 "Λύση της εταιρίας με απόφαση της πλειοψηφίας"
1.  
  Η εταιρία που έχει συσταθεί για ορισμένο χρόνο, λύνεται και πριν περάσει ο χρόνος αυτός με απόφαση της πλειοψηφίας των εταίρων, που λαμβάνεται υποχρεωτικά μέχρι τέλους Ιουνίου κάθε έτους και ισχύει για το τέλος του έτους, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος. Αντίθετη συμφωνία που περιορίζει με προθεσμία ή με άλλον τρόπο το δικαίωμα αυτό της πλειοψηφίας, είναι άκυρη. Σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως, η παράβαση καθηκόντων, η ανικανότητα ή η αδιαφορία για επαγγελματική δραστηριότητα και οι αδικαιολόγητες έριδες μεταξύ των εταίρων. Αν η εταιρία λύθηκε χωρίς σπουδαίο λόγο, οι εταίροι της πλειοψηφίας ενέχονται εις ολόκληρον απέναντι στους λοιπούς εταίρους για τη ζημία που τους προξένησαν με την άκαιρη λύση της εταιρίας.
Άρθρο 33 "Λύση εταιρίας αόριστης διάρκειας"
1.  
  Εταιρία που έχει αόριστη διάρκεια μπορεί να λυθεί εντός, μεν της κατά το άρθρο 30 του παρόντος οριζόμενης τριετίας με απόφαση της πλειοψηφίας σύμφωνα με τους όρους και με τις συνέπειες που ορίζει το προηγούμενο άρθρο, μετά δε την πάροδο της τριετίας, με απόφαση της πλειοψηφίας του άρθρου 26
Άρθρο 34 "Ευθύνη του παραβάτη εταίρου"
1.  
  Αν ο σπουδαίος λόγος για τον οποίο αποφασίστηκε η λύση της εταιρίας με απόφαση της πλειοψηφίας, συνίσταται στο ότι κάποιος από τους εταίρους έχει παραβεί τις εταιρικές του υποχρεώσεις, ο εταίρος αυτός ενέχεται για τη ζημία που προκάλεσε η λύση της εταιρίας στους λοιπούς εταίρους
Άρθρο 36 "Συνέχιση της εταιρίας"
1.  
  Σε περίπτωση θανάτου, απαγόρευσης, παραίτησης ή οριστικής παύσης από το λειτούργημα ενός από τους εταίρους, η εταιρία δεν λύνεται, αλλά συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων, εφόσον στην εταιρία παραμένουν 3 μέλη κατ ελάχιστον
Άρθρο 37 "Προσαύξηση μερίδας"
1.  
  Σε κάθε περίπτωση που η εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων, εφόσον στο καταστατικό δεν προβλέπεται διαφορετικά, η μερίδα αυτού που έπαυσε για οποιοδήποτε λόγο να είναι εταίρος, ή που τελεί σε αναστολή του λειτουργήματος και για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή, προσαυξάνει στους λοιπούς ανάλογα με τις μερίδες τους. Η προσαύξηση θεωρείται τροποποίηση του καταστατικού.
Άρθρο 38 "Λύση με ομόφωνη απόφαση"
1.  
  Η εταιρία ορισμένου ή αορίστου χρόνου παρατείνεται και λύνεται οποτεδήποτε με ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων
Άρθρο 39
1.  
  Το καταστατικό για τα θέματα που αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων και ιδίως την αύξηση των ποσοστών συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας τροποποιείται μόνο με ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων
Άρθρο 40 "Εκκαθάριση εκκρεμών υποθέσεων"
1.  
  Σε περίπτωση λύσης της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Εκκαθαριστές είναι οι συμβολαιογράφοι εταίροι. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ένα ή περισσότερους εταίρους ως εκκαθαριστές. Μέχρι τη λήξη της εκκαθάρισης και για τις ανάγκες της η εταιρία έχει νομική προσωπικότητα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 779 έως και 783 του Αστικού Κώδικα. Εκκρεμείς υποθέσεις παραδίδονται στους εντολείς, οι οποίοι και αποφασίζουν για την ανάθεση του περαιτέρω χειρισμού τους.
Άρθρο 41 "Κάθε διαφορά που γεννιέται από την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος ή του καταστατικού της εταιρίας μεταξύ των εταίρων ή αυτών και της εταιρείας, επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου. ΒΙΒΛΙΑ [...]"
1.  
  Η Εταιρία τηρεί βιβλία Β κατηγορίας (εσόδων - εξόδων), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, αλλά αντί τιμολογίων εκδίδει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 13 αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Στο βιβλίο εσόδων - εξόδων και στις τελευταίες σελίδες του, στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και το αργότερο μέσα στον επόμενο μήνα από τη λήξη της, καταχωρίζεται και ανάλυση που εμφανίζει το ποσόν καθαρών εσόδων, που αναλογεί σε κάθε εταίρο, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και τις αποφάσεις των εταίρων. Στην Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Άρθρο Άρθρο1 "Έννοια και αριθμός εταίρων"
1.  
  Δύο ή περισσότεροι συμβολαιογράφοι, που εδρεύουν στην περιφέρεια α) του Πρωτοδικείου Αθηνών ή του Πρωτοδικείου Πειραιά, β) του αυτού Ειρηνοδικείου για όλες τις άλλες περιφέρειες της χώρας, μπορούν να συστήσουν «Αστική Επαγγελματική Εταιρία Συμβολαιογράφων», με σκοπό την παροχή συμβολαιογραφικών υπηρεσιών σε τρίτους και τη διανομή των συνολικών καθαρών αμοιβών που θα προκύψουν από τη δραστηριότητα τους αυτή
2.  
  Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής, τα Πρωτοδικεία Αθηνών και Πειραιώς θεωρούνται μία περιφέρεια Πρωτοδικείου
Άρθρο Άρθρο9 "Επωνυμία της εταιρίας"
1.  
  Η εταιρική επωνυμία σχηματίζεται από τα ονόματα όλων ή ορισμένων μόνον εταίρων με τη σειρά που ορίζεται στο καταστατικό και τοποθετείται κάτω από το γενικό τίτλο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ». Σε περίπτωση που εταίρος τελεί σε αναστολή από τη συμβολαιογραφία ή σε ποινή προσωρινής παύσης, το όνομα του δεν απαλείφεται από την επωνυμία της εταιρίας, όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή ή η παύση. Τα έγγραφα της εταιρίας αναγράφουν υποχρεωτικά τα ονόματα όλων των συμβολαιογράφων εταίρων και στην είσοδο των γραφείων τοποθετούνται υποχρεωτικά πινακίδες με τα ονόματα όλων των συμβολαιογράφων εταίρων.
Άρθρο Άρθρο15 "Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας"
1.  
  Η εταιρία διοικείται υποχρεωτικά από ένα διαχειριστή και ένα αναπληρωτή διαχειριστή. Ο διαχειριστής έχει τη διοίκηση του νομικού προσώπου της εταιρίας φροντίζει και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της και την αντιπροσωπεύει δικαστικά και εξώδικα. Ο αναπληρωτής διαχειριστής αναπληρώνει το διαχειριστή: 1) Όταν ο διαχειριστής από λόγους πραγματικούς ή νομικούς κωλύεται να ασκήσει τη διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, 2) όταν τα συμφέροντα του διαχειριστή συγκρούονται με τα συμφέροντα της εταιρίας. Σε περίπτωση θανάτου, ανάκλησης ή παραίτησης του διαχειριστή και μέχρι να διοριστεί νέος, τη διοίκηση, την εκπροσώπηση και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ασκεί ο αναπληρωτής διαχειριστής.
Άρθρο Άρθρο29 "Απαγόρευση εντολής με αντίθετα συμφέροντα Παροχή πληροφοριών και πληρωμή αμοιβών"
1.  
  Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος την ευθύνη για το χειρισμό της υπόθεσης και της παροχής πληροφοριών για την εξέλιξη της απέναντι στον εντολέα, την έχει η εταιρία, παράλληλα με το συμβολαιογράφο εταίρο που χειρίστηκε την υπόθεση. Οι αμοιβές που είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν οι εντολείς για τις παρεχόμενες σ αυτούς πάσης φύσεως υπηρεσίες ή συμβουλές από τους συμβολαιογράφους εταίρους, συμφωνούνται με το νόμιμο αντιπρόσωπο της εταιρίας, εισπράττονται μόνο από αυτόν και καταχωρίζονται ως έσοδα της εταιρείας στα βιβλία, τα οποία σύμφωνα με το νόμο, τηρούνται απ αυτή. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ - ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.
Άρθρο Άρθρο35 "Αποκλεισμός από την εταιρία του υπαιτίου"
1.  
  Αν ο σπουδαίος λόγος για τον οποίο αποφασίστηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, η λύση της εταιρίας ή, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, η αποβολή μέλους από την εταιρία, αφορά βαριά παράβαση των υποχρεώσεων του εταίρου, με απόφαση του Δ.Σ. του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, μπορεί μετά από αίτηση όλων των λοιπών εταίρων να αποκλεισθεί από την εταιρία ο υπαίτιος. Αφότου επιδοτηθεί η παραπάνω απόφαση, η εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων, τροποποιουμένου του καταστατικού αυτής σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του Ν. 1653/1986 (ΦΕΚ 173/8.11.1986 τ.Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, που προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α- 154).
 • Την από 21 Ιουνίου 1990 γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβ/κών Συλλόγων του Κράτους.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 100/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση της Υπουργού Δικαιοσύνης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-07-27 Σύσταση Συμβολαιογραφικών Εταιριών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/123
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1653 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1653 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία