ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/285

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-07-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-07-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διαδικασία παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών από τους τηλεοπτικούς σταθμούς.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Ως κινηματογραφικές ταινίες νοούνται αυτές οι οποίες πληρούν τους όρους του άρθρου 7 του Ν. 1866/89 και ανταποκρίνονται στον ορισμό και τα χαρακτηριστικά που θέτει ο Ν. 1597/86, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 1876/90. Οι κινηματογραφικές αυτές ταινίες (τελική κόπια) πρέπει να ενσωματώνονται σε υλικό υπόστρωμα εκμετάλλευσης (φιλμ 35 μμ) και ο προϋπολογισμός τους να συμπεριλαμβάνει ειδικό κονδύλι, το οποίο θα προορίζεται για την καλλιτεχνική και εμπορική προώθηση της ταινίας.
2.  
  Οι παραγόμενες κατ εφαρμογήν του Ν. 1866/89 και του Διατάγματος αυτού κινηματογραφικές ταινίες δεν επιτρέπεται να μεταδοθούν εντός Ελλάδος τηλεοπτικά, καλωδιακά ή δορυφορικά, πριν την πάροδο 12 μηνών από την πρώτη προβολή τους σε κινηματογραφική αίθουσα, μέσα από το δίκτυο εμπορικής διανομής των ταινιών. Επιτρέπεται η εκτός Ελλάδος μετάδοση τηλεοπτικά και καλωδιακά όχι όμως και δορυφορικά. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, η Επιτροπή αποχαρακτηρίζει την ταινία ως παραχθείσα κατ εφαρμογήν του άρθρου 7 του Ν. 1866/89 και το ποσό συμμετοχής της εταιρείας τηλεοπτικών σταθμών στην παραγωγή της συγκεκριμένης ταινίας δεν θεωρείται ότι διατέθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν. 1866/89 και συνεπώς πρέπει να διατεθεί το ποσό αυτό για την παραγωγή άλλης κινηματογραφικής ταινίας, σύμφωνα με την διαδικασία του Διατάγματος αυτού.
Άρθρο 3
1.  
  Το ακριβές ποσό, το οποίο κάθε εταιρεία τηλεοπτικών σταθμών οφείλει να διαθέτει κάθε χρόνο, κατ εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν. 1866/1989, υπολογίζεται από την Επιτροπή, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία εποπτείας του Υπουργείου Πολιτισμού, με τους ελεγκτές κάθε εταιρείας, καθώς και εάν παρίσταται ανάγκη με ένα λογιστή του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Ο υπολογισμός αυτός γίνεται με βάση τους δημοσιευόμενους Ετήσιους Ισολογισμούς κάθε εταιρείας, για τη χρήση του προηγούμενου έτους και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα 30 ημέρες από τη δημοσίευση αυτή. Τα ακριβή ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό αυτό, αναγράφονται σε ειδική έκθεση της επιτροπής, η οποία δημοσιεύεται σε 3 τουλάχιστον εφημερίδες με ημερήσια κυκλοφορία και κοινοποιείται στις ενδιαφερόμενες εταιρείες τηλεοπτικών σταθμών.
2.  
  Οι εταιρείες τηλεοπτικών σταθμών καταθέτουν στη Γραμματεία της Επιτροπής 5 αντίγραφα του σεναρίου της προς παραγωγή ταινίας, προϋπολογισμό και κατάσταση βασικών συντελεστών. Μέσα σε 30 ημέρες από την κατάθεση αυτή, η επιτροπή οφείλει να κάνει έναν προκαταρκτικό έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων του Νόμου και να κοινοποιήσει εγγράφως στην ενδιαφερόμενη εταιρεία τηλεοπτικών σταθμών ότι πληρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις του Νόμου.
3.  
  Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής μιας κινηματογραφικής ταινίας για την οποία υπάρχει έγκριση της προηγούμενης παραγράφου, η συμμετέχουσα σ αυτήν εταιρεία τηλεοπτικών σταθμών, καταθέτει στην επιτροπή όλα τα στοιχεία που τυχόν θα ζητηθούν από αυτή, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι όροι παραγωγής της ταινίας, όπως έχουν προεγκριθεί
Άρθρο 4
1.  
  Οι εταιρείες τηλεοπτικών σταθμών υποχρεούνται να έχουν διαθέσει εφ άπαξ ή τμηματικά το ποσό το οποίο έχει υπολογίσει η επιτροπή βάσει του Νόμου, μέσα σε 18 μήνες από τη δημοσίευση του Ετήσιου Ισολογισμού τους, για κινηματογραφικές ταινίες που η επιτροπή έχει προεγκρίνει
2.  
  Η Επιτροπή ελέγχει με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο, εάν η εταιρεία τηλεοπτικών σταθμών διέθεσε πραγματικά το ποσό που υπολογίστηκε. Ειδικώτερα μπορεί να ορίσει ένα λογιστή του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, ο οποίος θα προβεί για λογαριασμό της σε έλεγχο βιβλίων και παραστατικών στοιχείων της ταινίας, που κρατούνται από την ίδια εταιρεία, εφόσον η εταιρεία είναι παραγωγός ή από τρίτον σε περίπτωση συμπαραγωγής. Τυχόν άρνηση από την εταιρεία ή τον τρίτο, να επιτρέψει τον έλεγχο αυτόν, επιφέρει αυτομάτως τον μη χαρακτηρισμό της ταινίας, ως παραχθείσης κατά εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν. 1866/1989.
3.  
  Σε περίπτωση μη διάθεσης όλου ή μέρους του ποσού, που οι εταιρείες τηλεοπτικών σταθμών υποχρεούνται να διαθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 1866/89 και με τον τρόπο και τη διαδικασία του παρόντος, η επιτροπή μεριμνά και αποστέλλει στις παραβαίνουσες το Νόμο εταιρείες, πλήρη φάκελο των προς παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) και τις καλεί να επιλέξουν μέσα σε 30 ημέρες, σε ποιά ή ποιες από αυτές θα ήθελαν να συμμετάσχουν. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή οι εταιρείες τηλεοπτικών σταθμών υποχρεούνται να συμμετάσχουν μέχρι το ύψος του ποσού που οφείλουν και με ίδιο ποσοστό, σε όλες τις προς παραγωγή ταινίες του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.), επί των οποίων αποκτούν και τα ανάλογα δικαιώματα ως συμπαραγωγοί. Σε περίπτωση που οι εταιρείες τηλεοπτικών σταθμών αρνηθούν ή αμελήσουν να διαθέσουν το ποσό που οφείλουν για παραγωγή ή συμπαραγωγή ταινιών, τότε η επιτροπή, μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, ζητά από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 1866/89.
Άρθρο 5
1.  
  Η πρώτη έκθεση της Επιτροπής σχετικά με το ύφος του οφειλομένου προς διάθεση ποσού, από κάθε εταιρεία πρέπει να γίνει μέσα σε 30 ημέρες από τη δημοσίευση του Ετήσιου Ισολογισμού κάθε εταιρείας τηλεοπτικού σταθμού για τη χρήση του 1992. Στην Υπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1866/1989 «Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών» (ΦΕΚ Α 222).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081 /1992 (ΦΕΚ Α 154) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 247/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πολιτισμού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-07-27 Διαδικασία παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών από τους τηλεοπτικούς σταθμούς.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/124
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1597 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1597 1986
ΝΟΜΟΣ 1989/1866 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1866 1989
Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματευσεις και άλλες διαταξεις 1990/1876 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992