ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/286

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-07-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-07-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων προέλευσης και εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατά τροποποίηση των Π.Δ. 496/1987 (Α 229) και Π.Δ. 585/1985 (Α 205).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 496/1987 αντικαθίσταται ως εξής: 1.0 αριθμός των κατατασσόμενων κάθε φορά στην Ελληνική Αστυνομία καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με βάση τα κενά που υπάρχουν στο σύνολο της οργανικής δύναμης του αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων του Σώματος κατά τη χρονολογία της αποφοίτησης τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων Από τον αριθμό αυτό ποσοστό 10% καλύπτεται από τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984 Η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά πριν από την προκήρυξη της κατάταξης Αύξηση του αριθμού των κατατασσόμενων δεν επιτρέπεται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων (άρθρο 41 παρ. 8 του Ν. 1481/1984) .
Άρθρο 2
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 5 του Π.Δ. 496/1987, αντικαθίσταται ως εξής: 3 Οι Υπηρεσίες του εδαφίου δ της προηγουμένης παραγράφου ελέγχουν τα δικαιολογητικά, μεριμνούν για τη συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων και διαβιβάζουν αυτά στις αρμόδιες για τη διενέργεια των εξετάσεων Υπηρεσίες του άρθρου 7, παρ. 8 του παρόντος .
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 7 του Π.Δ. 496/1987, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. 136/1991 (Α 55), αντικαθίσταται ως εξής: 7 εξετάσεις 1 Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις στα ακόλουθα μαθήματα 1 Ελληνικά (Έκθεση Ιδεών). 2 Ιστορία. 3 Γεωγραφία. 4 Αγωγή του Πολίτη. 5 Πρακτική Αριθμητική. 6 Ξένες Γλώσσες (προαιρετικά). 2 Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε μία ώρα από το τέλος της υπαγόρευσης του θέματος στους υποψηφίους. 3 Η ύλη των μαθημάτων των περ. β, γ, δ και ε της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθορίζεται με την προκήρυξη κατάταξης και περιλαμβάνει στο μάθημα της Ιστορίας, επιλεγμένα κεφάλαια από την Αρχαία, Βυζαντινή και Νεοελληνική Ιστορία, στο μάθημα της Γεωγραφίας, τη Γεωγραφία της Ελλάδος και στοιχεία της Γεωγραφίας της Ευρώπης και στο μάθημα της Αγωγής του Πολίτη, την ύλη που διδάσκεται στο ομώνυμο βιβλίο της Γ Λυκείου. 4 Για κάθε μάθημα δίδεται μόνο ένα θέμα από μία ή περισσότερες ερωτήσεις, τις οποίες οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναπτύξουν. 5 Στο μάθημα των Ελληνικών (Έκθεση Ιδεών) δίδεται για ανάπτυξη ένα ζήτημα που αναφέρεται σε γενικό θέμα με περιληπτικό τίτλο Για τη βαθμολογία του μαθήματος αυτού λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η ευρύτητα των γνώσεων, η ορθή και ακριβής διατύπωση των ιδεών, η καλλιγραφία, η ορθογραφία και η σύνταξη. 6 Στο μάθημα των ξένων Γλωσσών η εξέταση γίνεται στις Γλώσσες Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική και περιλαμβάνει 1 Έκθεση επί ενός θέματος, το περιεχόμενο του οποίου μπορεί να είναι αφηγηματικό ή περιγραφή ή διάλογος Χρόνος ανάπτυξης της έκθεσης 40 λεπτά της ώρας. 2 Απόδοση προτάσεων με διαφορετικό τρόπο Δίδονται στους υποψηφίους πέντε (5) προτάσεις στην ξένη γλώσσα και ζητείται απ αυτούς να σχηματίσουν νέες αντίστοιχες προτάσεις με το ίδιο νόημα, για τις οποίες δίδονται οι αρχικές λέξεις (μία έως τρεις) Χρόνος για απάντηση 20 λεπτά της ώρας. 7 Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα με ακέραιους αριθμούς από 0 - 20. 8 Οι εξετάσεις διενεργούνται 1 Στην έδρα της Σχολής Αστυφυλάκων για τους υποψηφίους που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά στις Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και των Αστυνομικών Διευθύνσεων που υπάγονται στην Δ Γενική Επιθεώρηση Αστυνομίας και στην Επιθεώρηση Αστυνομίας Νοτίου Αιγαίου. 2 Στην έδρα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά στις Υπηρεσίες και στις Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύνσεων που υπάγονται στην Α Γ ενική Επιθεώρηση Αστυνομίας. 3 Στην έδρα του Παραρτήματος της Σχολής Αστυφυλάκων Ρεθύμνου για τους υποψηφίους που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά στις υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύνσεων της Επιθεώρησης Αστυνομίας Κρήτης και 4 Στις έδρες των Β και Γ Γενικών Επιθεωρήσεων αντίστοιχα για τους υποψηφίους που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά στις Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύνσεων που υπάγονται σ αυτές. 9 Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας συγκροτούνται στη Σχολή Αστυφυλάκων μια ή περισσότερες εξεταστικές επιτροπές για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, ανάλογα με τον αριθμό των εξεταζομένων υποψηφίων Σε περίπτωση ορισμού περισσοτέρων επιτροπών, τα γραπτά, για τον έλεγχο και βαθμολόγηση, κατανέμονται ισομερώς μεταξύ του και κάθε γραπτό βαθμολογείται από μία επιτροπή Με την απόφαση ορισμού των επιτροπών ορίζεται η επιτροπή που θα είναι υπεύθυνη για την εξαγωγή των προς εξέταση θεμάτων, την κλήρωση τους, την ορθή μεταβίβαση του κληρωθέντος θέματος στα λοιπά εξεταστικά κέντρα, την επίλυση των διαφόρων αποριών των διαγωνιζομένων και το κανονικό της εν γένει διενέργειας του διαγωνισμού Η Επιτροπή αυτή παρίσταται σ όλη τη διάρκεια του εξεταζομένου στην Αθήνα μαθήματος. 10 Οι εξεταστικές επιτροπές αποτελούνται 1 Για τα μαθήματα των Ελληνικών, της Ιστορίας, της Γεωγραφίας και της Αγωγής του Πολίτη, από ένα Αστυνομικό Υποδιευθυντή, ως Πρόεδρο, από ένα Αστυνόμο Α ή Β και ένα φιλόλογο, ως μέλη. 2 Για το μάθημα της Πρακτικής Αριθμητικής, από ένα Αστυνομικό Υποδιευθυντή, ως Πρόεδρο και από ένα Αστυνόμο Α ή Β και ένα καθηγητή μαθηματικών, ως μέλη. 3 Για τις ξένες γλώσσες, από δύο αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόχους της εξεταζόμενης γλώσσας, εκ των οποίων ο αρχαιότερος ασκεί καθήκοντα Προέδρου, και ένα καθηγητή της οικείας γλώσσας, πτυχιούχο αντίστοιχης πανεπιστημιακής σχολής. 11 Για τα καθήκοντα των εξεταστικών επιτροπών έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 5 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Π.Δ. 80/1993 (Α 35). 12 Για τον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων και ειδικότερα την κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες, τους επόπτες των εξετάσεων, τους επιτηρητές και τα καθήκοντα αυτών, τη σύνταξη των θεμάτων, τη διανομή της γραφικής ύλης, την κλήρωση των θεμάτων, τις υποχρεώσεις των υποψηφίων, τις ενστάσεις - αναθεωρήσεις και τη βαθμολογία των γραπτών εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 και 35 του παρόντος Διατάγματος, όπως ισχύουν κάθε φορά, με τη διαφορά ότι επόπτες των εξετάσεων που διενεργούνται στις έδρες των Γενικών Επιθεωρήσεων Αστυνομίας ορίζονται οι διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων της έδρας εκάστης των Γενικών Επιθεωρήσεων, οι οποίοι ορίζουν και τις αίθουσες των διενεργουμένων στην έδρα τους εξετάσεων και τους επιτηρητές αυτών .
Άρθρο 4 "Το άρθρο 8 του Π.Δ. 496/1987, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 του Π.Δ. 136/1991 (Α 55), αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 8 Αποκάλυψη γραπτών - Σύνταξη και κύρωση πινάκων αποτελεσμάτων"
1.  
  Για την αποκάλυψη των γραπτών και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 - 4 και 6 του παρόντος Διατάγματος, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του Π.Δ. 80/1993, με τη διαφορά ότι συντάσσονται οι ακόλουθοι ονομαστικοί πίνακες, στους οποίους εμφαίνεται ο βαθμός κάθε μαθήματος και ο γενικός βαθμός εκάστου υποψηφίου:.
 1. Επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας, β) Αποτυχόντων κατ αλφαβητική σειρά
2.  
  Σε περίπτωση που ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι, προηγούνται στη σειρά επιτυχίας οι έχοντες υψηλότερη βαθμολογία κατά μάθημα διαδοχικά με τη σειρά που αναγράφονται στο άρθρο 7 παρ. 1 του παρόντος. Αν και πάλι προκύπτει ισοβαθμία, η σειρά καθορίζεται με κλήρωση που διενεργεί η Επιτροπή αποκάλυψης, για την οποία συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
3.  
  Αν οι επιτυχόντες, που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 3 παρ. 1 του παρόντος, δεν καλύπτουν το καθορισμένο ποσοστό, ο αριθμός που υπολείπεται συμπληρώνεται από υποψηφίους της γενικής κατηγορίας.
4.  
  Ο πίνακας επιτυχόντων ισχύει επί ένα έτος από της κυρώσεως του. Μέχρι της λήξεως της ισχύος του πίνακα επιτυχόντων τα γραπτά των υποψηφίων φυλάσσονται από τη Σχολή Αστυφυλάκων.
Άρθρο 5 "Το άρθρο 9 του Π.Δ. 496/1987 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 9 Λοιπές εξετάσεις - Δακτυλογράφηση"
1.  
  Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο πίνακα επιτυχόντων καλούνται, κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό Ίσο με τον αριθμό που καθορίζεται στην προκήρυξη, με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, να προσέλουν μέσα σε ορισμένες προθεσμίες στη Σχολή Αστυφυλάκων για την εξέταση:
 1. Των σωματικών προσόντων και των διανοητικών και ψυχικών ικανοτήτων τους
 2. Της καταλληλότητας αυτών από υγειονομικής πλευράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του Π.Δ. 584/1985 (Α 204).
2.  
  Οι Υπηρεσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος, με την κοινοποίηση της παραπάνω διαταγής του Αρχηγού στους επιτυχόντες, προβαίνουν στη δακτυλοσκόπηση αυτών, υποβάλλουν τα δακτυλοσκοπικά δελτία σε δύο αντίτυπα στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και κοινοποιούν την υποβλητική αναφορά τους στις Υπηρεσίες κατάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών αποστέλλει απευθείας τις απαντήσεις της στις Υπηρεσίες κατάταξης, οι οποίες τις επισυνάπτουν στα λοιπά δικαιολογητικά.
3.  
  Για την εξέταση των σωματικών προσόντων και των διανοητικών και ψυχικών ικανοτήτων των υποψηφίων συγκροτούνται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας τριμελή συμβούλια επιλογής, που αποτελούνται από ένα Αστυνομικό Υποδιευθυντή, ως Πρόεδρο, και δύο Αστυνόμους Α ή Β, ως μέλη. Ως γραμματέας ορίζεται κατώτερος αξιωματικός. Με την Ίδια απόφαση ορίζονται ονομαστικά τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των συμβουλίων, οι γραμματείς αυτών, η ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».
4.  
  Για τον έλεγχο των σωματικών προσόντων των υποψηφίων εκτιμάται:
 1. Η γενική εμφάνιση και παράσταση τους (αρτιμέλεια, διάπλαση, κ.λπ.).
 2. Η αθλητική τους επίδοση, για την εξακρίβωση της οποίας οι υποψήφιοι υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα:
 3. (1) Αλμα σε μήκος τουλάχιστον 3,5 μ. για τους άνδρες και 2,5 μ. για τις γυναίκες (τρεις προσπάθειες).
 4. (2) Δρόμος 1.000 μέτρων για τους άνδρες και 800 μέτρων για τις γυναίκες μέσα σε χρόνο 4 και 20 (μία προσπάθεια).
5.  
  Για την εξακρίβωση των διανοητικών και ψυχικών ικανοτήτων, οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά και προφορικά ως εξής:
 1. Γραπτά:
 2. Τίθενται στους υποψηφίους καθ υπαγόρευση δεκαπέντε (15) ερωτήσεις, που επιλέγει το Συμβούλιο από πίνακα δοκιμασιών (ΤSΤS), τον οποίο καταρτίζει η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και αφήνεται χρόνος 10 λεπτών για την απάντηση τους.
 3. Με την εξέταση αυτή ερευνάται κυρίως η νοημοσύνη, η παρατηρητικότητα και η κρίση, β) Προφορικά:
 4. Οι υποψήφιοι καλούνται ενώπιον των Συμβουλίων ομαδικά ή ατομικά κατά την κρίση τους και τίθεται σ αυτούς ένα θέμα για συζήτηση ή στον καθένα μία ή περισσότερες ερωτήσεις.
Άρθρο 6
1.  
  Ηπαρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 496/1987 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο πίνακα καταλλήλων προς κατάταξη και κρίνονται ικανοί από τις υγειονομικές επιτροπές κατάταξης, κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία, ως δόκιμοι αστυφύλακες, με ονομαστική διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού δώσουν τον προβλεπόμενο όρκο
2.  
  Το άρθρο 87 του ίδιου ως άνω Διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής: Οι εξερχόμενοι των οικείων Σχολών Αστυφύλακες, Αρχιφύλακες και Υπαστυνόμοι Β τοποθετούνται υποχρεωτικά, οι μεν πρώτοι για δύο τουλάχιστον έτη σε Υπηρεσίες των Γενικών Αστυνομικών Δ/νσεων Αττικής και θεσσαλονίκης, οι δε λοιποί για ένα τουλάχιστον έτος σε Αστυνομικούς Σταθμούς ή Αστυνομικά Τμήματα Αρχιφύλακες και Υπαστυνόμοι Β σε ποσοστό 5% των εξερχόμενων από την οικεία Σχολή, που προηγούνται στη σειρά επιτυχίας, τοποθετούνται στους Αστυνομικούς Σταθμούς ή Αστυνομικά Τμήματα της προτιμήσεως τους
Άρθρο 7
1.  
  Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11 του Π.Δ. 80/1993 (Α 35) αντικαθίστανται ως εξής: 2 Στο Τμήμα Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών λειτουργούν Σεμινάρια Μετεκπαίδευσης, με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οποία καθορίζονται η διάρκεια λειτουργίας τους, το αντικείμενο της μετεκπαίδευσης, το μετεκπαιδευόμενο προσωπικό και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».« 3 Οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας από το βαθμό του Υπαστυνόμου Α μέχρι και του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, κατά το τελευταίο έτος πριν την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό, μετεκπαιδεύονται υποχρεωτικά επί ένα μήνα πάνω στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του βαθμού, τον οποίο πρόκειται να προαχθούν Τα ειδικότερα αντικείμενα της μετεκπαίδευσης και οι αναγκαίες λεπτομέρειες καθορίζονται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας .
Άρθρο 8
1.  
  Το άρθρο 14 του Π.Δ. 585/1985 (Α 205) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 14 1 Στην Αστυνομική Ακαδημία λειτουργεί το Μουσείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο οποίο φυλάσσονται στοιχεία ιστορικού και εγκληματολογικού ενδιαφέροντος, για πληρέστερη επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευομένων και μετεκπαιδευομένων στις αστυνομικές Σχολές πάνω στις μεθόδους και τα μέσα διάπραξης των εγκλημάτων. 2 Τα θέματα λειτουργίας του Μουσείου και η μέριμνα για τον εμπλουτισμό και τη συντήρηση του μουσειακού υλικού ρυθμίζονται με διαταγή του διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας .
Άρθρο 9
1.  
  Στη θέση της παρ. 1 του άρθρου 79 του Π.Δ. 585/ 1985, η οποία καταργήθηκε με το άρθρο 40 του Π.Δ. 80/ 1993, τίθεται ταυτάριθμος παράγραφος, ως εξής:«
2.  
  Η Σχολή Αστυφυλάκων εξομοιούται με Αστυνομική Διεύθυνση και τα Παραρτήματα αυτής με Αστυνομικά Τμήματα» 4 Η Σχολή Αρχιφυλάκων εξομοιούται με Αστυνομική Διεύθυνση και τα Παραρτήματα αυτής με Αστυνομικά Τμήματα
Άρθρο 10
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 88 του Π.Δ. 585/1985, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Π.Δ. 80/1993, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η φοίτηση των δοκίμων Αστυφυλάκων διαρκεί ένα εκπαιδευτικό έτος και η έναρξη αυτής γίνεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου». 2 Στο ίδιο ως άνω άρθρο προστίθεται παρ. 3 ως εξής «3 Το τελευταίο δίμηνο της εκπαιδευτικής περιόδου οι δόκιμοι χωρίζονται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από πρόταση του διοικητή της Σχολής, σε τμήματα, ανάλογα με τις Υπηρεσίες στις οποίες προορίζονται να τοποθετηθούν, και οι ανήκοντες σε έκαστο Τμήμα εκπαιδεύονται στα αντικείμενα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας που πρόκειται να τοποθετηθούν Η εκπαίδευση αυτή είναι θεωρητική και πρακτική και περιλαμβάνει επισκέψεις στις ανωτέρω Υπηρεσίες και συμμετοχή στις δραστηριότητες τους .
Άρθρο 11
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 103 του Π.Δ 585/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 παρ. 1 του Π.Δ. 80/1993, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η ελεύθερη έξοδος εκ της Σχολής των δοκίμων Αστυφυλάκων καθορίζεται με διαταγή του διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας
2.  
  Το εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 122 του ίδιου ως άνω Προεδρικού Διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τα γραπτά των εισιτηρίων εξετάσεων καταστρέφονται μετά την πάροδο έτους από την κήρωση των πινάκων επιτυχόντων - αποτυχόντων
Άρθρο 12
1.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 43 - 51 του Π.Δ. 585/1985/6 του Π.Δ. 496/1987 και 9 παρ. 2 εδάφ. β, 11 παρ. 3 και 12 του Π.Δ. 80/1993 καταργούνται: Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1, εδάφ. ζ και η του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α 49).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 151).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού κατά το τρέχον οικονομικό έτος. Για κάθε ένα από τα επόμενα έτη προκαλείται δαπάνη ύψους 14.000.000 δραχμών, η οποία θα προβλέπεται και θα καλύπτεται από τις αντίστοιχες πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 0515, 0721,1111 και 1112 των κατ έτος προϋπολογισμών εξόδων Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Την υπ αριθ. 494/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/585/1985 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/585_1985 2006
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/584 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/584 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/585 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/362 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/362 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/496 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/496 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/136 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/136 1991
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης και προέλευσης του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατά τροποποίηση των Π.Δ. 585/1985 (Α 205) και Π.Δ. 496/1987 (Α 229). 1993/80 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιάρθρωση περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1993/333 1993
Ρύθμιση θεμάτων αδειών και εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 1994/12 1994
Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων αστυνομικού προσωπικού και άλλες διατάξεις. 1994/405 1994
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 1995/408 1995