ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/287

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-07-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-07-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Υποδιευθύνσεων Διοικητικών Εξετάσεων και θέματα συγκρότησης Ανακριτικών Συμβουλίων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Υποδιευθύνσεις Διοικητικών Εξετάσεων."
1.  
  Στο Επιτελείο εκάστης των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης συνιστάται και λειτουργεί Υποδιεύθυνση Διοικητικών Εξετάσεων, η οποία διενεργεί, κατά λόγο αρμοδιότητας, τις ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις (Ε.Δ.Ε.), που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του Π.Δ. 96/1986 (Α-34) και αφορούν το αστυνομικό προσωπικό από του βαθμού του Αστυφύλακα μέχρι και του Αστυνομικού Υποδιευθυντή.
2.  
  Η Υποδιεύθυνση Διοικητικών Εξετάσεων επιλαμβάνεται της διενέργειας Ε.Δ.Ε., ύστερα από διαταγή του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή, που εκδίδεται κατόπιν διαταγής προϊσταμένου του ή αιτήματος της Διεύθυνσης, η οποία διέταξε την Ε.Δ.Ε. ή αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με τα ισχύοντα. Επί των πορισμάτων των Ε.Δ.Ε., γνωματεύει ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής και εφόσον αυτή διενεργήθηκε ύστερα από αίτημα Διεύθυνσης προηγείται επ αυτών η γνωμάτευση του Διευθυντή της Διεύθυνσης αυτής, στην οποία διαβιβάζεται η Ε.Δ.Ε. για το σκοπό αυτό.
3.  
  Της Υποδιεύθυνσης Διοικητικών Εξετάσεων προΐσταται αξιωματικός γενικών καθηκόντων με βαθμό Αστυνομικού Διευθυντή, ο οποίος, πλέον των προβλεπομένων από τις οργανικές διατάξεις, έχει και τα ακόλουθα καθήκοντα:
 1. Εποπτεύει, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο του προσωπικού της Υποδιεύθυνσης, ώστε να επιτυγχάνεται η ταχεία και κανονική διεξαγωγή των Ε.Δ.Ε.
 2. Ενεργεί και ο ίδιος Ε.Δ.Ε., στις περιπτώσεις που κρίνει αναγκαίο ή κατόπιν διαταγής του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή.
Άρθρο 2
1.  
  Συγκρότηση ανακριτικών συμβουλίων. Σε κάθε μία από τις πόλεις Αθηνών και Θεσσαλονίκης, δύνανται να συγκροτούνται δύο ή και περισσότερα ανακριτικά συμβούλια, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, της αυτής καθ ύλην αρμοδιότητας, με απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως ή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά περίπτωση. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η τοπική αρμοδιότητα εκάστοιυ Συμβουλίου».
Άρθρο 3 "Ρύθμιση λεπτομερειών"
1.  
  Λεπτομέρειες, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, ρυθμίζονται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. α, β και θ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α-152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α-49), καθώς και των άρθρων 52 παρ. 3 και 53 παρ. 1 του ίδιου νόμου.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α-137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α-154).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α-51).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α-36).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3.500.000 δραχμών για το τρέχον οικονομικό έτος και 2.800.000 δραχμών περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η δαπάνη έτους 1993 θα καλυφθεί από τις αντίστοιχες πιστώσεις του Ε.Φ. 43-210 του προϋπολογισμού εξόδων Ελληνικής Αστυνομίας έτους 1993 και η δαπάνη για καθένα από τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τις αντίστοιχες πιστώσεις των κατ έτος προϋπολογισμών εξόδων Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Την υπ αριθ. 463/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/96 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/96 1986
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία