ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/288

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-07-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Παραρτήματος του Πολεμικού Μουσείου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται Παράρτημα του Πολεμικού Μουσείου με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στον Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης Ιωάννη Σταθόπουλο αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.Δ. 132/69 «Περί ιδρύσεως Πολεμικού Μουσείου» (ΦΕΚ Α 35/69).
  • Την υπ αριθ. 359/1993 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Αμύνης Ιωάννη Σταθόπουλου,
  • Την υπ αριθμ. Πρωτ. Υ 1944/9.12.92 Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Αμύνης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Αμύνης Ιωάννη Σταθόπουλο και Σπήλιο Σπηλιωτόπουλο» (ΦΕΚ Β 727/92).
  • Την από 30 Νοεμβρίου 1992 Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου.
  • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 137/85), που προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α 154/92).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται εις βάρος του προερχομένου από την κρατική επιχορήγηση Κεφαλαίου του προϋπολογισμού του Πολεμικού Μουσείου δαπάνη ύψους 350.000.000 δρχ., η οποία αναλύεται ως ακολούθως: 150.000.000 δρχ. για το 1994, 100.000.000 δρχ. για το 1995 και 100.000.000 δρχ. για το 1996.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-08-02 Ίδρυση Παραρτήματος του Πολεμικού Μουσείου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/128
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1992/1944 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1944 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/132 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/132 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία