Ίδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
Εγκρίνεται το καταστατικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, το οποίο έχει ως εξής: «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο Αρθρο 1 Επωνυμία Το Ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο ιδρύεται ως ανώνυμη Εταιρεία με το πρώτο άρθρο του Προεδρικού Διατάγματος λειτουργεί με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ». Άρθρο 2 ΈδραΈδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και το επί της οδού Πανεπιστημίου 30 κατάστημα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρθρο 3 ΔιάρκειαΗ διάρκεια της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ορίζεται εκατό (100) έτη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΟΣ, ΜΕΤΟΧΗ Άρθρο Αρθρο 4 Μετοχικά Κεφάλαιο 1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000). 2.Το μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται ολόκληρο με μία καταβολή, μετά την υπογραφή του Καταστατικού, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άρθρο 5 Μέτοχος και μετοχή1.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας εκφράζεται σε μία μόνη μετοχή, που ανήκει ολόκληρη στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 2.Η μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι ονομαστική και αδιαίρετη. 3.Ο τίτλος της μετοχής φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας, την ημερομηνία έκδοσης και την υπογραφή του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 4.Η μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι αμεταβίβαστη. 5.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, το ποσό καλύπτεται υποχρεωτικώς από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΣΚΟΠΟΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο Αρθρο 6 Σκοπός 1.Σκοπός της Εταιρείας είναι, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Νόμου 1268/1982, η έναντι αμοιβής ή συμμετοχής διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και των κληροδοτημάτων του. 2.Η διαχείριση υπόκειται στους κανόνες τόσο της χρηστής και επιμελούς διαχειρίσεως αλλότριας περιουσίας, όσο και της επιχειρηματικής λογικής, έχει δε ως ειδικότερο στόχο την αύξηση της κεφαλαιϊκής αξίας και των εισοδηματικών αποδόσεων της περιουσίας αυτής. 3.Στο σκοπό και στις δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνονται επίσης 1)η επιδίωξη δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική, εγχώρια ή αλλοδαπή, επ ονόματι του Πανεπιστημίου, 2)η επιδίωξη χρηματοδοτήσεων από οποιαδήποτε πηγή, δημοσία ή ιδιωτική, εγχώρια ή αλλοδαπή, επ ονόματι του Πανεπιστημίου, V) η έναντι αμοιβής ή συμμετοχής είσπραξη δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου για την παροχή υπηρεσιών του προς τρίτους (μελετών, γνωμοδοτήσεων κ.λπ.) είτε αυτές σχετίζονται με το αντικείμενο της εταιρείας είτε όχι, εφόσον τα έσοδα αυτά ή η δραστηριότητα αυτή του Πανεπιστημίου προκύψει από ενέργειες της εταιρείας, 3)οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και πράξη που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της Περιουσίας του Πανεπιστημίου και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της. Άρθρο 7 Ορισμός «Περιουσίας»1.Ως «Περιουσία» που υπόκειται στη διαχείριση της Εταιρείας, με την έννοια του προηγούμενου άρθρου 6, νοούνται υπό τον όρο της παρ. 4 του παρόντος άρθρου ιδίως 1)τα παντός είδους ακίνητα του Πανεπιστημίου, β) τα κινητά περιουσιακό στοιχεία του Πανεπιστημίου (χρήματα, καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές και άλλα αξιόγραφα εν γένει, σε δραχμές ή σε ξένο νόμισμα). 2.Νοούνται επίσης ως «περιουσία» και χαρακτηρίζονται εφεξής με τον όρο αυτό, τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν ή περιέρχονται στα κληροδοτήματα του Πανεπιστημίου ή σε άλλα Νομικά Πρόσωπα (εταιρείες, κοινοπραξίες κ.λπ.), εφόσον και κατά το μέρος που συμμετέχει το Πανεπιστήμιο σ αυτά αμέσως ή εμμέσως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία μπορεί να είναι ακίνητα ή κινητά, υπό την έννοια των εδαφίων (α) και (β) της προηγουμένης παραγράφου. 3.Δεν νοούνται ως «περιουσία» που υπόκειται στη διαχείριση της Εταιρείας τα περιουσιακά εκείνα στοιχεία (ακίνητα, σκεύη, έπιπλα, εργαλεία, μηχανήματα κ.λπ.) τα οποία χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, ιδία για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές λειτουργίες του και των κληροδοτημάτων του. Το Πανεπιστήμιο μπορεί να αναθέτει στην Εταιρεία έναντι αμοιβής και με ειδικές εκάστοτε συμφωνίες, την εργολαβική επιμέλεια και συντήρηση ορισμένων από τα περιουσιακά αυτά στοιχεία. 4.Τα περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται στις παραπάνω SS 1 και 2 υπάγονται στην «περιουσία» υπό την έννοια του παρόντος, εφόσον περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο του άρθρου 11 S1. 5.Ο όρος «περιουσία» θα έχει εφεξής, όποτε χρησιμοποιείται στο Καταστατικό, την έννοια που περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Αρθρο θ Ορισμός «διαχειρίσεως» και αξιοποιήσεως περιουσίας 1.Ως «διαχείριση» και «αξιοποίηση» νοείται η ενέργεια κάθε πράξεως που αφορά το περιουσιακό στοιχείο (κινητό ή ακίνητο) το οποίο έχει παραδοθεί για διαχείριση, αξιοποίηση ή εκμετάλλευση στην εταιρεία, εκτός από τις πράξεις εκποίησης. Ειδικότερα:(ο) για όσα ακίνητα προορίζονται εκάστοτε για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Πανεπιστημίου, η επιλογή, μίσθωση ή ανέγερσή τους, 1)για όσα ακίνητα το Πανεπιστήμιο εκμεταλλεύεται προς πορισμό εισοδημάτων, η εκμίσθωση, αγορά, ανοικοδόμηση, παραχώρηση χρήσης και γενικώς οποιαδήποτε άλλη πράξη γίνεται με σκοπό την αύξηση της κεφαλαιϊκής αξίας ή των εισοδηματικών αποδόσεων της ακίνητης αυτής περιουσίας. 2.Ως «διαχείριση, και αξιοποίηση της κινητής Περιουσίας (χρημάτων, καταθέσεων, ομολόγων, μετοχών και άλλων αξιόγραφων εν γένει, σε δραχμές ή σε ξένο νόμισμα), νοείται η πραγματοποίηση καταθέσεων, δανειακών και άλλων χρηματοπιστωτικών δικαιοπραξιών, καθώς και αξιόγραφων, και γενικότερα οποιαδήποτε πράξη γίνεται με σκοπό την αύξηση της κεφαλαιϊκής αξίας ή των εισοδηματικών αποδόσεων της κινητής αυτής περιουσίας, 3.Ειδικά για πράξεις εκποίησης, η Εταιρεία έχει την εξουσία διαπραγματεύσεως και προτάσεων, που στην τελική τους μορφή θα τελούν υπό τη συγκατάθεση της Συγκλήτου και την τυχόν απαιτούμενη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, έγκριση οργάνων της Πολιτείας, Άρθρο 9 Η Εταιρεία Εντολοδόχος και πληρεξούσιος του Πανεπιστημίου Αθηνών 1.Με την έναρξη ισχύος του διατάγματος αυτού η Εταιρεία έχει την εντολή και πληρεξουσιότητα για την επιχείρηση, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, των δικαιοπραξιών που αφορούν την κινητή και ακίνητη περιουσία του ιδρύματος και των κληροδοτημάτων του. Τα αποτελέσματα των δικαιοπραξιών αυτών επέρχονται στο άνομα και για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Αθηνών εφόσον αφορούν περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας του ή στο συγκεκριμένο κληροδότημα εφόσον αφορά περιουσιακό στοιχείο του κληροδοτήματος αυτού. 2.Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να διοικεί και να διαχειρίζεται με επιμέλεια την περιουσία του ιδρύματος και σύμφωνα με τους κανόνες της τακτικής εκμετάλλευσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 10 Απογραφή Περιουσίας1.Καμμία πράξη διαχείρισης δεν γίνεται πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία απογραφής της Περιουσίας σύμφωνα με τις κατωτέρω παραγράφους. 2.Τη φροντίδα της απογραφής αναλαμβάνει η Εταιρεία. 3.Η απογραφή περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση, κτηματογράφηση και καταγραφή της ακίνητης και κινητής Περιουσίας, της οποίας τη διαχείριση και αξιοποίηση θα αναλάβει η Εταιρεία, καθώς και τον υπολογισμό της αξίας ταυ καθενός ακινήτου και της κάθε κατηγορίας κινητών περιουσιακών στοιχείων. 4.Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και των Κληροδοτημάτων αποστέλλουν στην Εταιρεία μέσα σε πέντε μήνες από την υποβολή σχετικής αίτησης από την Εταιρεία: 1)καταστάσεις, στις οποίες θα αναγράφονται όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία της Περιουσίας, κινήτα και ακίνητα, είτε αυτά πρόκειται να υπαχθούν στη διαχείριση της Εταιρείας είτε όχι. Στις καταστάσεις αυτές τα μεν ακίνητα θα καταγραφούν ένα προς ένα, τα δε κινητά κατά κατηγορία και αναλυτικώς, 2)κεκυρωμένα αντίγραφα των πλήρων τίτλων ιδιοκτησίας των επιμέρους ακινήτων, 3)τις κινητές αξίες, τα οξιόγραφα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία της κινητής περιουσίας. 5.Με βάση τις καταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία: 1)παραλαμβάνει τα αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας των επιμέρους ακινήτων, τις κινητές αξίες, τα αξιόγραφα και όλα τα άλλα στοιχεία της κινητής περιουσίας και αναλαμβάνει τη φύλαξή τους μέχρι το τέλος της απογραφής. 2)προχωρεί στην πλήρη απογραφή της Περιουσίας, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένου και του υπολογισμού της αξίας της. Άρθρο 11 Έναρξη λειτουργίας 1.Κατά την απογραφή διαχωρίζονται τα στοιχεία του άρθρου 7 S3 και όσα τυχόν άλλα εξαιρούνται της προς διαχείρισης περιουσίας και υπογράφεται ειδικό πρωτόκολλο των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα υπαχθούν τελικώς στη διαχείριση της Εταιρείας. 2.Με απόφαση της Συγκλήτου που παίρνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της μπορεί να αφαιρείται μέρος ή το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν στη διαχείριση της Εταιρείας από τη διαχείριση αυτή, οπότε υπογράφεται νέο σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση ολικής και οριστικής αφαίρεσης η Εταιρεία διαλύεται με ανακλητικό Π.Δ. που εκδίδεται με την ίδια διαδικασία, όπως και το παρόν. 3.Με ειδικές επιμέρους συμφωνίες, ορισμένα από τα στοιχεία της Περιουσίας είναι δυνατόν να περιέρχονται στη διαχείριση της Εταιρείας μόλις αναγράφονται, πριν από την ολοκλήρωση του συνόλου της απογραφής και ανεξαρτήτως και λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται μόλις απογραφούν στο πρωτόκολλο, το οποίο στην περίπτωση αυτή ανοίγει πριν από την ολοκλήρωση της απογραφής, συμπληρώνεται δε και υπογράφεται τμηματικώς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Άρθρο 12 Συμμετοχή της Εταιρείας στα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 1.Η Εταιρεία, ως διαχειριστής της Περιουσίας, συμμετέχει στα κέρδη και στις ζημίες από το σύνολο της διαχείρισης. 2.Με ειδικές συμβάσεις μεταξύ του Πανεπιστημίου και της Εταιρείας θα ορίζονται λεπτομερώς οι επιμέρους όροι και τα ποσοστά συμμετοχής της Εταιρείας στα κέρδη και στις ζημίες από τη διαχείριση και αξιοποίηση της Περιουσίας κατά κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων ή για μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία. Οι συμβάσεις αναθεωρούνται ανα τριετία. Άρθρο 13 Τρόπος υπολογισμού της συμμετοχής1.Η Εταιρεία τηρεί χωριστό λογαριασμό διαχείρισης για καθένα από τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται. Προκειμένου περί ακινήτων, υπάρχει χωρισμός λογαριασμός για κάθε ακίνητο. Προκειμένου περί κινητών περιουσιακών στοιχείων, χωριστός λογαριασμός υπάρχει για κάθε κατηγορία κινητών (χρήματα, καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές και λοιπά αξιόγραφα, χωριστά για όσα εκφράζονται σε δραχμές και για όσα εκφράζονται σε ξένο νόμισμα). Χωριστός λογαριασμός τηρείται και για κάθε κληροδότημα. 2.Η Εταιρεία συμμετέχει στην καθαρή απόδοση ή στην καθαρή ζημία που προκύπτει από την εκμετάλλευση του καθενός από τα περιουσιακά στοιχεία, όπως προκύπτει από την κίνηση των επιμέρους λογαριασμών της προηγούμενης παραγράφου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 14 Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης 1.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για οποιαδήποτε υπόθεση αφορά την Εταιρεία. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την πολιτική της Εταιρείας, όπως προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εποπτεύει τη λειτουργία της και ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.Η Γενική Συνέλευση αποκλειστικώς αποφασίζει για τα εξής θέματα: 1)Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2)Έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας 3)Διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας (δ) Εκλογή ελεγκτών κατά τη νομοθεσία περί Ανωνύμων Εταιρειών 4)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση 5)Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου 6)Έκδοση ομολογιακών δανείων 7)Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων 8)Εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας. 3.Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν και ασκούνται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, η οποία συνεδριάζει για το σκοπό αυτό σε μια τακτική συνεδρίαση κατ έτος ή, οποτεδήποτε το αποφασίσει, εκτάκτως. 4.Ο Πρύτανης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του συντάσσει και υπογράφει την απόφαση της Συγκλήτου. 5.Μετά την έγκριση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική απόφαση για την απαλλαγή ή όχι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν. 2190/ 1920. Άρθρο 15 Σύγκληση, Προεδρείο και Λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης 1.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Αν τη σύγκληση ζητήσει η Σύγκλητος και αρνείται ή καθυστερεί να την προκαλέσει το Δ.Σ., τη Γ.Σ. συγκαλεί ο πρύτανης. 2.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικώς στην έδρα της Εταιρείας μία φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι μήνες το πολύ από τη λήξη αυτής της χρήσης. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση εκτάκτως στις εξής περιπτώσεις: 1)όταν το κρίνει σκόπιμο 2)όταν το ζητήσει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου 3)όταν το ζητήσουν οι Ελεγκτές τακτικού ελέγχου (κατά το άρθρο 16) ή εσωτερικού ελέγχου (κατά το άρθρο 25) μέσα σε δέκα ημέρες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 4)σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν καταστατικό 5)στις περιπτώσεις (β) και (γ), ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να διατυπώσει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης όπως ακριβώς το ζητούν η Σύγκλητος ή οι Ελεγκτές. 4.Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις συνελεύσεις που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημέρα. Η σχετική πρόσκληση περιλαμβάνει με σαφήνεια τον τόπο, την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 5.Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μια πρωινή και μια απογευματινή εφημερίδα. Η παράλειψη της δημοσίευσης αυτής δεν συνεπάγεται ακυρότητα της Γενικής Συνέλευσης. 6.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 7.Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του, τις προτάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου και τις προτάσεις των ελεγκτών. 8.Οι περιλήψεις των συζητήσεων, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της. 9.Αντίγραφο και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Γενικά Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Άρθρο 16 Τακτικός έλεγχος1.Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της Εταιρείας ασκούνται από δύο ελεγκτές που εκλέγονται, όπως και οι αναπληρωματικοί τους, από τον κατάλογο των μελών του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Οι ελεγκτές εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση που προηγείται της προς έλεγχο χρήσης. 2.Η αμοιβή των ελεγκτών εγκρίνεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει. 3.Μέσα σε πέντε ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που τους όρισε, η Εταιρεία ανακοινώνει στους ελεγκτές τον διορισμό τους. Εφόσον οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτόν μέσα στις επόμενες πέντε ημέρες, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και εφεξής ευθύνονται κατά το άρθρο 37 του Ν 2190/ 1920.Άρθρο 17Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη. 2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ προσώπων που έχουν το κύρος και την επαγγελματική γνώση για να συνδράμουν στη λειτουργία της Εταιρείας. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, και, κατά τις περιστάσεις, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα. 4.Την εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του ή ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας. Άρθρο 18 θητεία - Αναπλήρωση Συμβούλων1.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Η θητεία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεωθεί έως και τρεις φορές. 2.Εάν για οποιαδήποτε αιτία κενωθεί η θέση Συμβούλου, το Διοικητικά Συμβούλια εκλέγει αντικαταστάτη για χρόνο ίσο προς το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή του νέου Συμβούλου υποβάλλεται προς έγκρισης στην πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη διαδικασία της εκλογής. 3.Η Γενική Συνέλευση, σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση της, μπορεί να παύει μέλος ή μέλη του Δ.Σ. και πριν από τη λήξη της θητείας τους. Άρθρο 19 Υποχρεώσεις Συμβούλων1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του. Η απουσία ενός μέλους χωρίς σπουδαίο λόγο από έξι συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο τριών μηνών, ισοδυναμεί με παραίτηση. 2.Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται μόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνονται αποδεκτές μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρθρο 20 Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Το Διοικητικά Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο υποχρεωτικώς τουλάχιστον μία φορά το μήνα. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εκτάκτως όταν το ζητήσει οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής, οπότε ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να ορίζει εντός δεκαημέρου την ημέρα της έκτακτης συνεδρίασης και να περιλαμβάνει στην αντίστοιχη ημερήσια διάταξη όλα τα θέματα που προτείνονται προς συζήτηση. Άρθρο 21 Λήψη αποφάσεων1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως όταν παρίστανται τουλάχιστον τα 2/3 των μελών του. 2.Το Διοικητικό Συμβούλια λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου. Άρθρο 22 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου1.Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί, ως ανώτατο επιτελικό όργανο, τη χάραξη της πολιτικής της Εταιρείας, επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής από τον Γενικό Διευθυντή και έχει τη γενικότερη εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 2.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανωτάτη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας. 3.Ο Πρόεδρος ή, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας είναι α σύνδεσμος μεταξύ ταυ Διοικητικού Συμβουλίου ως επιτελικού οργάνου και του Γενικού Διευθυντή, από τον οποίο ζητεί όλες τις αναγκαίες για την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφορίες και του οποίου το έργο επιβλέπει, ενεργοποιώντας και παρακολουθώντας επιπλέον και όλους τους διαχειριστικούς ελέγχους που προβλέπονται από τα άρθρα 16 και 25 και κάθε άλλη αρμοδιότητα που θα ταυ ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλια. 4.Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει και απολύει τον Γενικό Διευθυντή. 5.Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ετήσιο ισολογισμό, την έκθεση των πεπραγμένων, καθώς και τον ετήσιο προϋπολογισμό. 6.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα μέλη του παρίστανται. Εάν οποιοσδήποτε Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράχει, η άρνηση του καταγράφεται στα πρακτικά. Άρθρο 23 Αποζημίωση ΣυμβούλωνΣτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται πάγια μηνιαία αποζημίωση, με απόφαση της Γ.Σ. της Εταιρείας, ανάλογη με τον τιμητικό χαρακτήρα της ιδιότητα του μέλους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Άρθρο 24 Αρμοδιότητα και ευθύνη του Γενικού Διευθυντή 1.Ο Γενικός Διευθυντής έχει την επιμέλεια για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκεί τη γενική διεύθυνση της Εταιρείας ως το ανώτατο εκτελεστικό της όργανο. 2.Ο Γενικός Διευθυντής έχει κατ αρχήν ανεξαρτησία αποφάσεων στον τρόπο της διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που του εκχωρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3.Ευθύνεται αστικώς και ως δημόσιος υπάλληλος. Άρθρο 25 Διαχειριστικοί έλεγχοι1.Ο Γενικός Διευθυντής υπόκειται στους εξής εσωτερικούς ελέγχους επιπλέον εκείνων που προβλέπονται από τους Νόμους για τις Ανώνυμες Εταιρείες: (α) Εσωτερικό τακτικός έλεγχος (β) Εσωτερικός έκτακτος δειγματοληπτικός έλεγχος 2.Οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι κατασταλτικοί. Διεξάγονται από ελεγκτές (ΑUDΙΤΟRS) ειδικών ελεγκτικών γραφείων, ημεδαπών και αλλοδαπών. Η ανάθεση του ελέγχου γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Νέα ανάθεση στο ίδιο γραφείο δεν μπορεί να γίνει πριν περάσει τουλάχιστον μια πενταετία από τον προηγούμενο έλεγχο. 3.Ο εσωτερικός τακτικός έλεγχος είναι ετήσιος, αφορά την αμέσως προηγούμενη χρήση και διεξάγεται μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού και πριν από τον τακτικό έλεγχο του Ν. 2190/1922. 4.Ο εσωτερικός έκτακτος έλεγχος μπορεί να αφορά την τρέχουσα είτε να επεκταθεί σε οποιανδήποτε παρελθούσα χρήση και διαξάγεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο σε μη τακτά χρονικά διαστήματα. 5.Ο έκτακτος έλεγχος γίνεται μετά από εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου και διεξάγεται αφενός σε τυχαίο δείγμα λογαριασμών και αφετέρου στους συγκεκριμένους εκείνους λογαριασμούς, των οποίων τον έλεγχο επιθυμεί εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. 6.Τους αριθμούς των λογαριασμών που θα ελεγχθούν ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση του, κατά την πρώτη ημέρα διεξαγωγής του έκτακτου ελέγχου. Οι αριθμοί των λογαριασμών του τυχαίου δείγματος ορίζονται με κλήρωση. 7.Τα πορίσματα τόσο των τακτικών όσο και των έκτακτων εσωτερικών ελέγχων υποβάλλονται στο Διοικητικά Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τον Πρύτανη και ο Πρύτανης τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Άρθρο 26 Εταιρική Χρήση1.Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών. Αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μια Δεκεμβρίου κάθε έτους. 2.Τον Ιούλιο κάθε έτους συντάσσεται έκθεση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου. Άρθρο 27 Ισολογισμός1, Η Εταιρεία υποχρεούται στο τέλος κάθε χρήσης να καταρτίσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 κ.ε. του Νόμου 2190/1920. Για τους κανόνες σύνταξης, δημοσιότητας και έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2190/1920 και αφετέρου των Εσωτερικών ελέγχων. 2.0 ισολογισμός και το πιστοποιητικό των ελεγκτών δημοσιεύονται είκοσι ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1044/1980. 3.Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση, αντίγραφο του υποβάλλεται στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 28 Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο1.Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού. 2.Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής από την ανάληψη των καθηκόντων του. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται πριν από τη λήξη της θητείας του να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή του πρώτου οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 29 Οικονομική επιβάρυνση ΠανεπιστημίουΠέρα από την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (παραπ. άρθρο 4) και πέρα από την τυχόν προσφορά υπηρεσιών (χωρίς πρόσθετη αμοιβή) από μέλη της Παν/κής κοινότητας το Παν/μιο δεν θα υποβληθεί σε οποιαδήποτε άλλη δαπάνη για τη λειτουργία της Εταιρείας ωσότου η δραστηριότητα της αρχίσει να αποφέρει αύξηση των προσόδων από την περιουσία του και το κόστος της λειτουργίας της Εταιρείας μπορεί να χρηματοδοτείται από μέρος της αύξησης αυτής. Άρθρο 30 Εσωτερικός Κανονισμός1.Με τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας, ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση ορίζονται οι υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες τους, οι οργανικές θέσεις, οι βαθμοί και τα τυπικό προσόντα πρόσληψης σ αυτές, οι κανόνες που διέπουν γενικά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Εταιρείας καθώς και τις αποδοχές του, με πνεύμα απλότητας, οικονομίας και ασκήσεως λειτουργήματος. 2.Οι υπάλληλοι ευθύνονται αστικώς ως δημόσιοι υπάλληλοι, οι δε ασκούντες διαχείριση, ως δημόσιοι υπάλληλοι. Άρθρο 31 ΕποπτείαΗ Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Εμπορίου ως προς τη λειτουργία της σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες ασκούνται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο παραπάνω ασκούμενος έλεγχος μπορεί να είναι οικονομικός, διαχειριστικός και διοικητικός. Άρθρο 32 Διοίκηση και Διαχείριση Οι πράξεις διοικήσεως και διαχειρίσεως των οργάνων της Εταιρείας διέπονται από τις αρχές της δημοσιότητας, της αιτιολογίας και της αποδοτικότητας».
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 3 παρ. 7 και 50 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία τω Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 87) β) του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιος και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 167) και γ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
  • Τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδριάσεις 19.7.1990 και 21.9.90).
  • Το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Β1/608 π ε./26.8.91, με το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας, και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/
  • Την 558/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
  • 4, Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού 20.000,000 για την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αθηνών οικονομικού έτους 1993, στον οποίο θα υπάρξει σχετική πρόβλεψη.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992