ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/291

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-07-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 61/1993 «Προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων» (Α 27) και του Π.Δ. 81/1993 «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία καθιέρωσης ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων» (Α 36).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Τροποποίηση του Π.Δ. 61/1993 Το άρθρο 6 του Π.Δ. 61/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 6 την κατοχύρωση των ονομασιών προέλευσης των ελαιολάδων, μετά την παρέλευση της εξάμηνης προθεσμίας που προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2081/92 του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 1992 «για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» (L 208), εφαρμόζονται, ως προς τη διαδικασία αναγνώρισης προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, οι αντίστοιχες διατάξεις του κανονισμού αυτού
Άρθρο 2 "Τροποποίηση του Π.Δ. 81/1993"
1.  
    Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 81/ 1993 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: θεωρούνται επίσης ως ονομασίες προέλευσης οι παραδοσιακές, γεωγραφικές ή μη, ονομασίες, που περιγράφουν ελληνικό γεωργικό προϊόν, το οποίο παράγεται σε ολόκληρη τη χώρα ή σε συγκεκριμένη περιοχή αυτής και το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου
2.  
    Το άρθρο 6 του Π.Δ. 81/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 6 Για την κατοχύρωση των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων, μετά την παρέλευση της εξάμηνης προθεσμίας που προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2081/92, εφαρμόζονται, ως προς τη διαδικασία αναγνώρισης προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, οι αντίστοιχες διατάξεις του κανονισμού αυτού». Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των παρ. 5, 6 και 15 του άρθρου 11 του Ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α 70).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 137), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 470/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων. 1993/61 1993
Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία καθιέρωσης ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων. 1993/81 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία