Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύονται στο Τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης τα ακόλουθα Εργστήρια: α) «Εργαστήριο Ερεύνης Θεμάτων Διαιτησίας», το οποίο κατανέμεται στον Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της βασικής θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε συναφή με τη διαιτησία θέματα και στη σχέση της διαιτησίας με το γενικό δικονομικό δίκαιο ή και με άλλους κλάδους του δικαίου. β) «Εργαστήριο Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου» το οποίο κατανέμεται στον Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της βασικής θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου αλλά και άλλων κλάδων του Δικαίου που αναφέρονται σε ευρύτερες προβληματικές κοινού ενδιαφέροντος. γ) «Εργαστήριο Συνταγματικού Δικαίου» το οποίο κατανέμεται στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο του συνταγματικού δικαίου.
Άρθρο 2 "Εσωτερικός Κανονισμός"
1.  
  Ο Εσωτερικός Κανονισμός των εργαστηρίων που ιδρύονται με το παρόν διάταγμα καθορίζεται σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα
Άρθρο 3 "Κάθε Εργαστήριο έχει ως αποστολή:"
1.  
  Την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Νομικής καθώς και των άλλων τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στα θέματα με τα οποία ασχολείται το οικείο εργαστήριο
2.  
  Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας
3.  
  Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου κάθε εργαστηρίου με στόχο τη συνεργασία κάθε μορφής με παρεμφερή κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και ξένα εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας
4.  
  Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων
5.  
  Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/84 (Α 53).
Άρθρο 4 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό κάθε Εργαστηρίου απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νομικής καθώς και τα μέλη ΕΔΤΠ και το λοιπό επιστημονικό προσωπικό που τοποθετείται σ αυτό.
Άρθρο 5
1.  
  Κάθε Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), του Τμήματος Νομικής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 του Ν. 2083/1992 (Α 59).
2.  
  Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 και επιπλέον:.
 1. Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό - μεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου
 2. Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και μεριμνά για την τήρηση του
 3. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου
 4. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό
 5. Μέριμνα για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου
 6. Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου
 7. Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού, και
 8. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Εργαστηρίου
Άρθρο 6
1.  
  Κάθε Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξειςς για κάθε κατηγορία.
2.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται σ αυτό στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί από τα αρμόδια όργανα και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του Εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. Όργανα τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
3.  
  Με απόφαση του διευθυντή συγκροτείται από μέλη του Εργαστηρίου, Επιστημονικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του, το οποίο γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανάγεται στην επιστημονική και διοικητική λειτουργία του Εργαστηρίου
4.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982, των Προεδρικών Διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού και του άρθρου 1 παρ. 1 (δ) του Ν. 1674/1986 (Α 203).
5.  
  Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ε.Δ.Τ.Π. τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Πόροι"
1.  
  Πόροι του Εργαστηρίου είναι: α) Οι πιστώσεις οι οποίες προέρχονται από τις δημόσιες επενδύσεις, ή τον τακτικό προϋπολογισμό ή την ιδιαίτερη περιουσία του Ιδρύματος και οι οποίες χορηγούνται από το Τμήμα Νομικής σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 του Ν. 1268/1982. β) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 (Α 53). γ) Οι πιστώσεις από άλλες πηγές όπως: ι) Η ετήσια επιχορήγηση από τακτικό προϋπολογισμό και προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων από τα διάφορα Υπουργεία της Χώρας, ιι) οι κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Θράκης για τους σκοπούς του Εργαστηρίου εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό των Εργαστηρίων και του Πανεπιστημίου Θράκης.
Άρθρο 8 "Βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες των Εργαστηρίων τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Βιβλίο πρωτοκόλλου - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, - Φάκελλος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος, - Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, - Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων. - Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για κάθε Εργαστήριο.
Άρθρο 9 "Χώρος εγκατάστασης"
1.  
  Χώρος εγκατάστασσης κάθε Εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται σ αυτό για τη διεξαγωγή του έργου και ειδικότερα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και το λοιπό τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του διευθυντή. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 5 παρ. 1 και του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1993 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 173). β) Του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/1987 (Α 195) και γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδ. 59/4.5.1988 και 77/14.6.1991, 92/17-18.6.1992, 90/31.3 και 1-2.4.92.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Παν. Θράκης για το οικ. έτος 1993, για δε τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται δαπάνη 500.ΟΟΟ κατ εκτίμηση για κάθε Εργαστήριο η οποία θα καλυφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος.
 • Την υπ αριθμ. 275/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-08-03 Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/130
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1674 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1674 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
ΝΟΜΟΣ 1993/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/1404 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία