ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/294

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-07-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η εποπτεία των εκάστοτε χρησιμοποιουμένων κτιρίων και εγκαταστάσεων του ίδιου Γραφείου, η συντήρηση υλικού, επίπλων, σκευών και ο χειρισμός πάντων των συναφών τεχνικών θεμάτων, καθώς και η φροντίδα της προετοιμασίας και η εκτέλεση των προγραμματισμένων επισήμων γευμάτων, δεξιώσεων και κάθε είδους εκδηλώσεων
2.  
  Η υπηρεσία αυτή υπάγεται στον Πρωθυπουργό, η εποπτεία της δε ανήκει στο Γενικό Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού
Άρθρο 2
1.  
  Στη συνιστώμενη με το παρόν υπηρεσία απασχολείται εργατοτεχνικό και βοηθητικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή αποσπώμενοι από φορείς του δημόσιου τομέα στον οποίο υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η σχέση εργασίας του αποσπώμενου προσωπικού συνεχίζεται με τους ίδιους όρους της σύμβασης εργασίας που έχει υπογράψει.
2.  
  Οι προσλήψεις του προσωπικού γίνονται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη ή περιορισμό με αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού και υπογραφή συμβάσεως μεταξύ αυτού, ως εκπροσώπου του Δημοσίου και του προσλαμβανομένου. Στην απόφαση περί προσλήψεως καθορίζονται οι αποδοχές και συνοπτικά οι όροι εργασίας των προσλαμβανομένων, λεπτομερέστερα δε στη σύμβαση εργασίας. Για την πρόσληψη και εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού αυτού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος διατάγματος και εξαίρεση καθόσον αφορά στο όριο ηλικίας, ισχύουν κατά τα λοιπά οι γενικές διατάξεις που διέπουν το με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό του Δημοσίου.
3.  
  Η σύμβαση εργασίας των προσλαμβανομένων καταγγέλλεται οποτεδήποτε με πράξη του αρμοδίου για την πρόσληψη οργάνου, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή προς τούτο οποιασδήποτε άλλης προϋποθέσεως και διατυπώσεως, καταβαλλομένης μόνον της προβλεπομένης στο άρθρο 55 του Π.Δ. 410/1988 (Α 191) αποζημιώσεως.
Άρθρο 3
1.  
  Για τη στελέχωση της πιο πάνω υπηρεσίας συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις
 1. Μία θέση διαχειριστή - επιστάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
 2. Μία θέση βοηθού διαχειριστή - επιστάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
 3. Οκτώ θέσεις επιμελητών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
 4. Δύο θέσεις τηλεφωνητών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
 5. Δύο θέσεις σερβιτόρων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
 6. Μία θέση καθαρίστριας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
 7. Τέσσερις θέσεις μονίμου προσωπικού καπιγορίας ΥΕ κλάδου επιμελητών.
 8. Τέσσερις θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου προσωπικού καθαριότητας.
 9. Δύο θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου εργατών
Για τη στελέχωση της πιο πάνω υπηρεσίας συνιστώνται οι ακόλουθες κατά ειδικότητα θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου:
Μία (1 ) θέση διαχειριστή - επιστάτη
Μία (1) θέση βοηθού διαχειριστή - επιστάτη
Τρεις (3) θέσεις ηλεκτροτεχνιτών
Μία (1) θέση υδραυλικού
Μία (1 ) θέση ξυλουργού
Μία (1) θέση μαγείρου
Τρεις (3) θέσεις σερβιτόρων
Τέσσερις (4) θέσεις καθαριστριών
Τέσσερις (4) θέσεις επιμελητών
Μία (1 ) θέση κηπουρού
Δύο (2) θέσεις εργατών
Δύο (2) θέσεις τηλεφωνητών
Μία (1) θέση ελαιοχρωματιστή
2.  
  Ως τυπικά προσόντα πρόσληψης στις παραπάνω θέσεις ορίζονται:
 1. για τις θέσεις διαχειριστή - επιστάτη και βοηθού διαχειριστή - επιστάτη, τα προβλεπόμενα για τον Κλάδο ΔΕ Διοικητικό - Λογιστικό και
 2. για τις λοιπές θέσεις, τα προβλεπόμενα για τους Κλάδους αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με το Π.Δ. 194/ 1988, όπως ισχύει.
3.  
  Ο διαχειριστής - επιστάτης ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου της υπηρεσίας επικουρούμενος και αναπληρούμενος σε κάθε περίπτωση από το βοηθό διαχειριστή - επιστάτη
Άρθρο 4
1.  
  Οι προσλαμβανόμενοι κατά το άρθρο 2 του παρόντος λαμβάνουν τις αποδοχές που ορίζονται στην πράξη πρόσληψης τους, σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα για τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολούμενους στο Δημόσιο με την .ίδια ή πλέον συναφή ειδικότητα.
2.  
 1. Το προσωπικό αυτό υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του προς πλήρη κάλυψη των αναγκών του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού και υπερωριακώς και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες
 2. Για την αμοιβή, την υπερωριακή απασχόληση και για την παροχή εργασίας κατά τις μη εργάσιμες ημέρες του προσωπικού του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως τα προβλεπόμενα για το εργατοτεχνικό και βοηθητικό προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας
Άρθρο 5
1.  
  Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του παρόντος, κατά τα λοιπά παραμένει η αρμοδιότητα του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης για θέματα διοικητικής και οικονομικής εξυπηρέτησης του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Π. Διατάγματος.
 • Το άρθρο 13 παρ. 1 (περ. α) και 2 (περ. β, γ και δ) του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137).
 • Τις διατάξεις του ν. 1299/1982 «Οργάνωση Υπηρεσιών Πρωθυπουργού» (Α 129) και ειδικότερα του όρθρου 6 παρ. 1 αυτού.
 • Το άρθρο 27 του ν. 2081 /1992 (Α 154), με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29 Α στο ν. 1558/1985.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, όπως προκύπτει από την από 9.6.93 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, δραχμών 53.914.000 για το τρέχον οικονομικό έτος και για καθένα από τα επόμενα οικονομιμκά έτη δρχ. 92.424.000 περίπου. Η ανωτέρω δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος θα αντιμετωπισθεί σε βάρος του αποθεματικού, ενώ για τα επόμενα οικονομικά έτη η δαπάνη θα καλυφθεί με την αναγραφή των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του εν λόγω Υπουργείου σε ειδικό φορέα 05-120 και ΚΑΕ 0311, 0321, 0323, 0324, 0325, 0337, 0254, 0521 και 0522.
 • Την αριθ. 441/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-08-09 Σύσταση Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/131
2009-06-01 Τροποποίηση του π.δ. 294/1993 «Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού».
Τροποποίηση Τύπος
Για τη στελέχωση της πιο πάνω υπηρεσίας συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις
 • Μία θέση διαχειριστή - επιστάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
 • Μία θέση βοηθού διαχειριστή - επιστάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
 • Οκτώ θέσεις επιμελητών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
 • Δύο θέσεις τηλεφωνητών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
 • Δύο θέσεις σερβιτόρων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
 • Μία θέση καθαρίστριας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
 • Τέσσερις θέσεις μονίμου προσωπικού καπιγορίας ΥΕ κλάδου επιμελητών.
 • Τέσσερις θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου προσωπικού καθαριότητας.
 • Δύο θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου εργατών
 • Αντικατάσταση
  A/2009/85
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1982/1299 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1299 1982
  ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
  Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/410 1988