Σύσταση Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, στην οποία περιέρχονται:
 1. Οι αρμοδιότητες της Δ. 29 Διεύθυνσης Φορολογίας Οινοπνεύματος του άρθρου 6 του Π.Δ. 543/1989 και της Δ. 37 Διεύθυνσης Φοροτεχνικής του άρθρου 7 του ίδιου Π.Δ., εκτός εκείνων του άρθρου 38 του Ν. 2127/1993.
 2. Όλες οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ε Φορολογίας Καπνού της Δ. 14 Διεύθυνσης Φ.Π.Α. και Ειδικών Φορολογιών του άρθρου 16 του Π.Δ. 284/1988, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 7 του Π.Δ. 511/ 1989.
 3. Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Φόρων κατά την Εισαγωγή (πλην Φ.Π.Α.) του Τμήματος Φόρων κατά την Εισαγωγή (πλην Φ.Π. Α.) και Δασμολογικών Προτιμησιακών Καθεστώτων της Δ 17 Διεύθυνσης Δασμολογικής του άρθρου 19 του Π.Δ.284/1988, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 8 του Π.Δ. 511/1989.
2.  
  Η Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα και Γραφεία, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι αρμοδιότητες της ως εξής:
 1. Τμήμα Α Φορολογίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων.
 2. Μελέτη, κατάρτιση και προσαρμογή νομοθετικών και διοικητικών πράξεων για την εφαρμογή των φορολογιών των πετρελαιοειδών προϊόντων.
 3. Κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας που αναφέρεται στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων και σε κάθε άλλο θέμα, σχετικά με τα προϊόντα αυτά.
 4. Παρακολούθηση, μελέτη και αξιοποίηση των κανονισμών, Οδηγιών και λοιπών πράξεων των οργάνων της Ε.Ο.Κ., τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και τη λήψη των αναγκαίων για την υλοποίηση αυτών μέτρων.
 5. Παρακολούθηση και κατεύθυνση της εφαρμογής των Φορολογικών διατάξεων που αναφέρονται σε ειδικά τελωνειακά καθεστώτα.
 6. Εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική ρύθμιση των θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.
 7. Παρακολούθηση της εξέλιξης των εσόδων από τη φορολογία των πετρελαιοειδών, συγκέντρωση και τήρηση σχετικών στατιστικών στοιχείων.
 8. Τμήμα Β Φορολογίας Καπνού.
 9. Μελέτη, κατάρτιση και προσαρμογή νομοθετικών και διοικητικών πράξεων για την εφαρμογή των φορολογιών των καπνικών προϊόντων.
 10. Κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας που αναφέρεται στη φορολογία καπνού και σε κάθε άλλο θέμα, σχετικό με τα καπνοβιομηχανικό προϊόντα.
 11. Κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής των νόμων, σχετικά με την ίδρυση ιδιωτικών καπνεργοστασίων, τη σύσταση και λειτουργία των καπνοβιομηχανιών, την εποπτεία των εργασιών αυτών, την κυκλοφορία των καπνοβιομηχανιών προϊόντων και γενικά την εμπορία και χρήση του σιγαρόχαρτου και του λεπτού χάρτου.
 12. Παρακολούθηση, μελέτη και αξιοποίηση των κανονισμών, Οδηγιών και λοιπών πράξεων των Οργάνων της Ε.Ο.Κ., τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και τη λήψη των αναγκαίων για την υλοποίηση αυτών μέτρων.
 13. Παρακολούθηση και κατεύθυνση της εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων που αναφέρονται σε ειδικά τελωνειακά καθεστώτα.
 14. Μέριμνα για την εκτύπωση και διάθεση ταινιών καπνού.
 15. Εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική ρύθμιση των θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.
 16. Παρακολούθηση της εξέλιξης των εσόδων από τη φορολογία των καπνιστών, συγκέντωση και τήρηση σχετικών στατιστικών στοιχείων.
 17. Τμήμα Γ Φορολογίας Αιθυλικής Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου κ.λ.π. ειδών.
 18. Το Τμήμα αυτό ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της περίπτωσης α της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου και διαρθρώνεται σε δύο (2) Γραφεία.
 19. Ι. Γραφείο Φορολογίας Αιθυλικής Αλκοόλης και Αλκοολούχων Ποτών, με αρμοδιότητες εκείνες του άρθρου 6 του Π.Δ. 543/1989 και ΙΙ.
 20. Γραφείο Οίνου, ζύθου, Όξους κ.λπ. ειδών, με αρμοδιότητες εκείνες του άρθρου 7 του ίδιου Π. Δ/τος.
 21. Τμήμα Δ Φορολογίας Αυτοκινήτων και λοιπών προϊόντων.
 22. Μελέτη, κατάρτιση και προσαρμογή νομοθετικών και διοικητικών πράξεων για την εφαρμογή των φορολογιών στα αυτοκίνητα οχήματα (πλην τελών κυκλοφορίας) και στα προϊόντα που υπάγονται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (πλην πετρελαιοειδών, καπνικών και οινοπονεύματος).
 23. Κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας που αναφέρεται στην φορολογία των αυτοκινήτων (πλην των τελών κυκλοφορίας) και προϊόντων υπαγομένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (πλην των πετρελαιοειδών, καπνικών, οινοπνεύματος και αλκοολούχων ποτών) και σε κάθε άλλο θέμα, σχετικό με τα προϊόντα αυτά.
 24. Παρακολούθηση, μελέτη και αξιοποίηση των κανονισμών, Οδηγιών και λοιπών πράξεων των Οργάνων της Ε.Ο.Κ., τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και τη λήψη των αναγκαίων για την υλοποίηση αυτών μέτρων.
 25. Παρακολούθηση και κατεύθυνση της εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων που αναφέρονται σε ειδικά τελωνειακά καθεστώτα.
 26. Εισήγηση μέτρων για την νομοθετική ρύθμιση των θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.
 27. Παρακολούθηση της εξέλιξης των εσόδων από τη φορολογία των παραπάνω προϊόντων, συγκέντρωση και τήρηση σχετικών στατιστικών στοιχείων.
 28. Κατεύθυνση και παρακολούθηση της νομοθεσίας για τους φόρους, δικαιώματα, τέλη και εισφορές υπέρ τρίτων κατά την εισαγωγή.
3.  
  Στα Τμήματα της προηγούμενης παραγράφου 2 ανήκει, κατά περίπτωση, η αρμοδιότητα επί των θεμάτων που ρυθμίζονται με το Ν. 2127/1993 «Εναρμόνιση προς το Κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών», καθώς και η εκπροσώπηση στα αρμόδια Όργανα της Κοινότητας, επί θεμάτων αρμοδιότητας της Δ/νσης.
Άρθρο 3
1.  
  Η Δ.17 Διεύθυνση Δασμολογική και Φόρων κατά την Εισαγωγή (πλην Φ.Π.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του άρθρου 19 του Π.Δ. 284/1988, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ. 511/1989, μετονομάζεται σε «Διεύθυνση Δασμολογική».
2.  
  Από το Τμήμα Φόρων κατά την Εισαγωγή (πλην Φ.Π.Α.) και Δασμολογικών Προτιμησιακών Καθεστώτων της Διεύθυνσης Δασμολογικής αποσπώνται οι αρμοδιότητες του Γραφείου Φόρων κατά την Εισαγωγή (πλην Φ.Π.Α.), το οποίο καταργείται και οι αρμοδιότητες του μεταφέρονται και ασκούνται από τα Τμήματα Α Φορολογίας Πετρελαιοειδών και Δ Φορολογίας Αυτοκινήτων και λοιπών Ειδικών Φορολογιών της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης.
3.  
  Το Τμήμα Φόρων κατά την Εισαγωγή (πλην Φ.Π.Α.) της Διεύθυνσης Δασμολογικής μετονομάζεται σε «Τμήμα Γ Δασμολογικών Προτιμησιακών Καθεστώτων και Καταγωγής» και αναδιαρθρώνεται σε δύο (2) Γραφεία: Ι Γραφείο Δασμολογικών Προτιμησιακών Καθεστώτων. ΙΙ Γραφείο Καταγωγής.
4.  
  Το Τμήμα Φ.Π.Α. Εισαγωγών - Εξαγωγών του άρθρου 16 του Π.Δ. 284/1988 - όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 7 του Π.Δ. 511/1989 - το οποίο έχει αποσπασθεί από τη Δ.14 Διεύθυνση Φ.Π.Α. και έχει υπαχθεί στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 παραγρ. 1 περιπτ. δ στοιχείο ιβ του Π.Δ. 17/1991, υπάγεται ως ομώνυμο Τμήμα Ε. .γική Διεύθυνση της Γενικής αυτής Διεύθυνσης.
5.  
  Το Τμήμα Ε Φ.Π.Α. Εισαγωγών - Εξαγωγών της Δ.17 Δασμολογικής Διεύθυνσης ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Μελέτη, κατάρτιση και προσαρμογή νομοθετικών και διοικητικών πράξεων για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης αξίας στις εισαγωγές και εξαγωγές. Κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στις εισαγωγές και εξαγωγές και γενικά διεθνείς συναλλαγές, όπως ορίζεται κάθε φορά από τη σχετική νομοθεσία. Μελέτη και παρακολούθηση της σχετικής Κοινοτικής νομοθεσίας και μέριμνα για τη νομοθετική ρύθμιση των θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της. Λήψη των αναγκαίων μέτρων σε συνεργασία με τις άλλες Τελωνειακές Διευθύνσεις για την εφαρμογή διαδικασιών είσπραξης ή απαλλαγής από το Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή. Παρακολούθηση της εξέλιξης των εσόδων από το Φόρο Προστιθεμένης Αξίας επί των εισαγομένων προϊόντων, συγκέντρωση και τήρηση σχετικών στατιστικών στοιχείων.
Άρθρο 4
1.  
  Στις αρμοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» (ΦΕΚ Α 259) περιέρχονται οι αρμοδιότητες: α) της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 5 αυτού, που παύουν να ασκούνται απο τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και β) οι αρμοδιότητες του άρθρου 8 αυτού, που αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας Φορολογίας Οινοπνεύματος, ονοπνευματωδών ποτών, ζύθου, αμυλοσιροπίου, καθώς και της νομοθεσίας περί εμπορίας οίνου, όξους και λοιπών συναφών νόμων, που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 2127/ 1993 παύουν να ασκούνται απο τις Χημικές Υπηρεσίες, τροποποιουμένων ανάλογα των άρθρων 5, 6, 8 του ανωτέρω Π. Δ/τος.
2.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 2127/1993 όπου στην ισχύουσα νομοθεσία αναφέρεται αρμόδιος Οικονομικός Έφορος ή Δημόσιος Ταμίας ή Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Χημικής Υπηρεσίας, νοείται ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής.
3.  
  Το εδάφιο β της παρ. 1 του άρθρου 8 του Π.Δ. 551 / 1988 αντικαθίσταται ως εξής:.
 1. Ο, με χημική, φυσική, μηχανική ή άλλη εξέταση, έλεγχος των εισαγομένων ή εξαγομένων εμπορευμάτων και η εμπορευματολογική τους αναγνώριση, για την εφαρμογή από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές του Τελωνειακού Δασμολογίου, των Εμπορικών Συμβάσεων με ξένα Κράτη και της Νομοθεσίας της Ε.Ο.Κ.».
4.  
  Η περίπτωση α της παρ. 3 του άρθρου 86 του Π.Δ. 284/1988 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τμήμα Εφαρμογής Φορολογικών Διατάξεων
Άρθρο 5 "Το άρθρο 84 του Π.Δ. 284/1988, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 84Υπηρεσίες Τελωνειακών Ερευνών (Ε.Υ.Τ.Ε.). 1Στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης συνιστώνται οι ακόλουθες Ειδικές Υπηρεσίες Τελωνειακών Ερευνών (Ε.Υ.Τ.Ε.) ως [...]"
5.  
  Στην Ε.Υ.Τ.Ε. Αττικής λειτουργούν επί πλέον και τα ακόλουθα Τμήματα:.
 1. Τμήμα θ Αποθήκης Υλικού - Επισκευών για την κάλυψη των σχετικών αναγκών και των άλλων Ε.Υ.Τ.Ε. και των Παραρτημάτων τους και.
 2. Τμήμα Γ Ιματισμού για την κάλυψη των αναγκών σε στολές των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης»
Άρθρο 6
1.  
  Το άρθρο 85 του Π.Δ. 284/1988 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 85 των Ε.Υ.Τ.Ε. 1 Τα Παραρτήματα της Ε.Υ.Τ.Ε. Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, επιπέδου Υποδιεύθυνσης, είναι τα ακόλουθα 1 Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τη Φλώρινα και χωρική αρμοδιότητα που εκτείνεται στις Νομαρχίες Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας. 2 Κιλκίς, με έδρα τους Ευζώνους και χωρική αρμοδιότητα που εκτείνεται στην ομώνυμη Νομαρχία. 3 Σερρών, με έδρα τον Προμαχώνα και χωρική αρμοδιότητα που εκτείνεται στην ομώνυμη Νομαρχία. 2 Στην Κέρκυρα, τη Σάμο και τα Χανιά λειτουργούν Παραρτήματα, επιπέδου Υποδιεύθυνσης, των Ε.Υ.Τ.Ε. Ηπείρου και Νήσων, Νήσων Ανατολικού Αιγαίου και Κρήτης αντίστοιχα, με χωρική αρμοδιότητα που εκτείνεται στην ομώνυμη Νομαρχία. 3 Τα Παραρτήματα των Ε.Υ.Τ.Ε. έχουν τις ίδιες με τις Ε.Υ.Τ.Ε. αρμοδιότητες, μέσα στα όρια της χωρικής τους αρμοδιότητας, οι οποίες κατανέμονται σε αντίστοιχα με τις Ε.Υ.Τ.Ε. Τμήματα της παραγράφου 3 του άρθρου 84 του παρόντος.
Άρθρο 7
1.  
  Των Διευθύνσεων και των Υποδιευθύνσεων της Γ.Δ. Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του παρόντος Π. Δ/τος προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Τελωνειακών με βαθμό Διευθυντή Β ή Α.
2.  
  Των Τμημάτων των ανωτέρω Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων και των Ανεξαρτήτων Γραφείων της Γεν. Δ/ νσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, πλην των Τμημάτων Δ Δράσης, ΣΤ Κίνησης και Ζ Επικοινωνιών των Ε.Υ.Τ.Ε. και των Παραρτημάτων τους, προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό Τμηματάρχη Β ή Α του Κλάδου ΠΕ Τελωνειακών.
3.  
  Των Τμημάτων Δ Δράσης των Ε.Υ.Τ.Ε. και των Παραρτημάτων τους προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό Τμηματάρχη Β ή Α των Κλάδων ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ Τελωνειακών.
4.  
  Των Τμημάτων ΣΤ Κίνησης και Ζ Επικοινωνιών των Ε.Υ.Τ.Ε. και των Παραρτημάτων τους προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό Τμηματάρχη Β ή Α του Κλάδου ΔΕ Τελωνειακών του Τμήματος Ζ Επικοινωνιών της Ε.Υ.Τ.Ε. Αττικής προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου Ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητών.
Άρθρο 8
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
2.  
  Κάθε άλλη διάταξη, που αντίκειται στο παρόν, καταργείται. Στον Υφυπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α137), σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων Οργάνωσης και Προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 43) και β) του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154).
 • Τις διατάξεις του Ν. 2085/1992 «Ρύθμιση θεμάτων Οργάνωσης, Λειτουργίας και Προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 170).
 • Την Υ. 1847/1078399/1182/0001/7.8.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 525).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/ τος θα προκύψει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Κωδικού 5214 του Ειδικού Φορέα 23 210 Προϋπ/σμού Εξόδων ΥΠ. ΟΙΚ., ανερχόμενη ετησίως στο ποσό των δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι μιας χιλιάδων (14.321.000) δραχμών.
 • Τη Γνωμοδότηση αριθ. 410/1993 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-08-09 Σύσταση Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/131
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2085 1992
Εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις. 1993/2127 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/284 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/551 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/551 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/511 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/511 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/543 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/543 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία