ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/297

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-07-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Εθνικού Γυμναστηρίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται στην Κοινότητα Γάλλου του Νομού Ρεθύμνης, Εθνικό Γυμναστήριο, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΛΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ». Στον Υφυπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 423/1976 «περί Γυμναστηρίων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικόν Αθλητισμόν», (ΦΕΚ 223/1976τ. Α).
  • Το όρθρο 24 παρ. 3β του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ 137/1985 τ. Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/1992 τ. Α).
  • Την υπ αριθ. Υ. 1947/10.12.92 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού Ευάγγελο Μεϊμαράκη» (ΦΕΚ 732/17.12.92 τ. Β).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, δεδομένου ότι η δαπάνη θα προκληθεί από άλλες διοικητικές πράξεις που θα εκδοθούν στο μέλλον και θα ρυθμίζουν τα της λειτουργίας και οργανώσεως του συνιστώμενου Ν.Π.
  • Την 50/27.1.1993 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Πολιτισμού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-08-09 Ίδρυση Εθνικού Γυμναστηρίου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/131
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1947 1992
ΝΟΜΟΣ 1976/423 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/423 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία