Συμπλήρωση - τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/ 1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α 187).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση - Σκοπός"
1.  
  Συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας Διεύθυνση Ενίσχυσης Ελέγχου Δαπανών Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - Τμήμα Εγγυήσεων (Δ.Ε.Ε.Δ./ ΕΓΤΠΕ - Εγγυήσεις) σε εκτέλεση του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 307/91 του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 1991 «για την ενίσχυση των ελέγχων ορισμένων δαπανών που επιβαρύνουν το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Τμήμα Εγγυήσεων» (Ε.Ε.L. 37/5/9.2.91) και του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 967/91 της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 1991) «για λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 307/91 του Συμβουλίου για την εντατικοποίηση των ελέγχων ορισμένων δαπανών που αναλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Γ εωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), Τμήμα Εγγυήσεων» (Ε.Ε.L.). 100/18/20.4.91). Η Διεύθυνση αυτή υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης.
2.  
  Συνιστώνται στις έδρες των Οικονομικών Επιθεωρήσεων Πάτρας, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Λάρισας και Ηρακλείου, έξι (6) Γραφεία Ενίσχυσης Ελέγχου Εξαγωγής γεωργικών Προϊόντων, τα οποία υπάγονται στη συνιστωμένη με την παρ. 1 Διεύθυνση.
3.  
  Σκοπός της Δ/νσης Ενίσχυσης ελέγχου Δαπανών Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - Τμήμα Εγγυήσεων (Δ.Ε.Ε.Δ./ΕΓΤΠΕ - Εγγυήσεις) είναι η ενίσχυση των ελέγχων ορισμένων δαπανών που αναλαμβάνει το ΕΓΤΠΕ - Εγγυήσεις για να εξασφαλίσει την πραγματοποίηση και την κανονικότητα των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ και τη πρόληψη και καταστολή των παρατυπιών στο τομέα της εξαγωγής γεωργικών προϊόντων και προϊόντων που εξάγονται με τη μορφή εμπορευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης.
4.  
  Για την υλοποίηση του σκοπού της Δ.Ε.Ε.Δ./ΕΓΤΠΕ -Εγγυήσεις χρησιμοποιούνται ειδικά καταρτισμένοι στους ελέγχους που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 307/91, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ 10 Οικονομικού και σε περιπτώσεις ποιοτικού και εργαστηριακού ελέγχου, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, οι οποίοι γνωμοδοτούν ως προς τους ελέγχους αυτούς. Οι ανωτέρω υπάλληλοι κατά την εκτέλεση του έργου τους έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία, έγγραφα και βιβλία που τηρούνται από τους δικαιούχους των ενισχύσεων ή από τις δημόσιες επιχειρήσεις ή τους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και μπορεί να λαμβάνουν αντίγραφα αυτών, οι δε ως άνω φορείς υποχρεούνται να παρέχουν προς υποβοήθηση του έργου των υπαλλήλων αυτών κάθε απαραίτητο στοιχείο και πληροφορία που θα τους ζητηθεί.
Άρθρο 2 "Σύσταση οργανικών θέσεων"
1.  
  Για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος συνιοτώνεαι εξήντα τρεις (63) θέσεις. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: ΚατηγορίαΚλάδος ΠΕ 10, Οικονομικός, θέσεις 38 Κλάδος ΤΕ6 Διοικητικός - Λογιστικός θέσεις 13 Κλάδος ΤΕ9 Πληροφορικής θέση 1 Κλάδος ΔΕ4 Διοικητικός - Λογιστικός θέσεις 7 Κλάδος ΔΕ12 Προσωπικού Η/Η θέσεις 2 Κλάδος ΔΕ16 Τεχνικός Οδηγών 2.
Άρθρο 3
1.  
  Τη Διεύθυνση Ενίσχυσης Ελέγχου Δαπανών Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων συγκροτούν τα εξής Τμήματα και Γραφείο
 1. Τμήμα Προγράμματος, Συντονισμού, Αξιολόγησης και Εκπαίδευσης
 2. Τμήμα Ελέγχου Στρεμματικών Ενισχύσεων και Αποσυρόμενων Αρωσίμων Γαιών
 3. Τμήμα Ελέγχου Ενισχύσεων Βοείου, Πρόβειου και Αιγείου Κρέατος
 4. Τμήμα Ελέγχου Ενισχύσεων άρθρου 1 Κανονισμού (ΕΟΚ) 307/91
 5. Τμήμα Ελέγχου Ενισχύσεων Καπνού και Βάμβακος
 6. Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης, ζ) Γραφείο Γραμματείας
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Δ.Ε.Ε.Δ./ΕΓΤΠ - Εγγυήσεις ανάγονται στα πιο κάτω θέματα, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Γραφείου αυτής, ως εξής:.
 1. Τμήμα Προγράμματος, Συντονισμού, Αξιολόγησης και Εκπαίδευσης:
  • Η κατάρτιση προγραμμάτων πρόβλεψης ελέγχων, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του Καν. (ΕΟΚ) 307/91 και η έγκαιρη αποστολή αυτών στην Επιτροπή της Κοινότητας, για έκφραση γνώμης και επιστροφή στην υπηρεσία.
  • Ο προγραμματισμός ανά Τμήμα των προς έλεγχο δαπανών για τη διενέργεια των ελέγχων
  • Ο συντονισμούς των ελέγχων που πραγματοποιούν τα Τμήματα της Διεύθυνσης και τα συνιστώμενα με την παρ. 2 του άρθρου 1 Γραφεία Ενίσχυσης Ελέγχου Εξαγωγής Γεωργικών Προϊόντων, η παρακολούθηση της πορείας των ελέγχων, η αξιολόγηση των εκθέσεων ελέγχου και η έγκαιρη ενημέρωση της Επιτροπής της ΕΟΚ σχετικά με την εφαρμογή του Καν. (ΕΟΚ) 307/91.
  • Η μέριμνα για τη σύνταξη και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης των υπαλλήλων που αναλαμβάνουν τους ελέγχους αυτούς
  • Η μέριμνα για την προμήθεια υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της εργασίας
  • Η μέριμνα για τη μηχανογράφηση των εργασιών προγραμματισμού και τη δημιουργία υποδομής για την άσκηση των ελέγχων
  • Η μέριμνα για την ενημέρωση της αρμόδιας Επιτροπής της ΕΟΚ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. 307/91.
  • Η μέριμνα έκδοσης αποφάσεων και οδηγιών για την πληρέστερη εφαρμογή του ελεγκτικού έργου
  • Η ευθύνη συγκρότησης συνεργείων από έναν ή και περισσότερους υπαλλήλους καθώς και η έκδοση εντολών για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των ελεγκτών
  • Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της αρμόδιας Επιτροπής ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου της ΕΟΚ, για θέματα ελέγχων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 307/91
  • Κάθε άλλη ενέργεια σχετική με την απορρόφηση των πιστώσεων που διατίθενται από την ΕΟΚ και γενικά για την πληρέστερη εφαρμογή του Κανονισμού 307/91
  • Η έκδοση διαταγών και η μεθόδευση της συνεργασίας της Διεύθυνσης με άλλες υπηρεσίες που ενεργούν ελέγχους διαφορετικού επιπέδου στους ανωτέρω τομείς και η ενημέρωση τους επί των αποτελεσμάτων των ελέγχων
 2. Τμήμα Ελέγχου Στρεμματικών Ενισχύσεων και Αποσυρόμενων - Αρωσίμων Γαιών:
  • Η εκτέλεση των μέτρων ενίσχυσης των ελέγχων των δικαιούχων ή οφειλετών επιχειρήσεων για τις ενισχύσεις ανά εκτάριο και τις ενισχύσεις για απόσυρση αρωσίμων γαιών σύμφωνα με τον Καν. (ΕΟΚ) 307/91.
  • Η εφαρμογή του προγράμματος ελέγχων επί των δαπανών αρμοδιότητάς του και η έκδοση εντολών και διαταγών ελέγχου.
  • Η ανεύρεση και η μελέτη κανονισμών, αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν τις ενισχύσεις ανά εκτάριο, και η σύνταξη εγκυκλίων και οδηγιών για την ενημέρωση των ελεγκτών.
  • Η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου, η αξιολόγηση και η φύλαξή τους
  • Η μέριμνα για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων με βάση ειδικότερες διατάξεις ή παρατηρήσεων και η παροχή συμβουλών σε περιπτώσεις που προκύπτει από πορίσματα ελέγχου, ότι δεν εφαρμόζονται οι κοινοτικοί κανονισμοί από αμέλεια ή άγνοια και η κίνηση των διαδικασιών, που προβλέπει η εθνική νομοθεσία, σε περιπτώσεις ανωμαλιών ή απάτης σε βάρος του ΕΓΤΠΕ - Τμήμα Εγγυήσεων
  • Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Επιτροπής της ΕΟΚ, που προβλέπει ο Κανονισμός, σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος
  • Κάθε άλλη ενέργεια που αποσκοπεί στη βελτίωση των ελέγχων και στη συμμετοχή των υπαλλήλων σε επιμορφωτικά σεμινάρια
  • Δικαίωμα ελέγχου όλων των εγγράφων (βιβλίων και γενικά λογιστικών στοιχείων και παραστατικών) και παραστατικών πληρωμής από τους διενεργούντες τον έλεγχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
  • Η διενέργεια επιτόπιων δειγματοληπτικών ελέγχων σε δεύτερο βαθμό για τη διαπίστωση της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνονται στις αιτήσεις ενίσχυσης από τους δικαιούχους και αφορούν τις ενισχύσεις ανά εκτάριο καθώς και τις ενισχύσεις για απόσυρση αρωσίμων γαιών
  • Ο έλεγχος κάθε άλλου στοιχείου ή πράξης που έχει σχέση με την πραγματοποίηση και κανονικότητα της ενίσχυσης που χορηγήθηκε ή πρόκειται να χορηγηθεί.
  • Οι έλεγχοι των υποπεριπτώσεων ηη και θθ της παρούσας περίπτωσης διενεργούνται σε οποιοδήποτε φορέα συμπληρώνονται και ελέγχονται σε πρώτο βαθμό οι αιτήσεις ενίσχυσης ή τηρούνται τα σχετικά με τις ενισχύσεις δικαιολογητικά.
 3. Τμήμα Ελέγχου Ενισχύσεων Βοείου, Πρόβειου και Αιγείου Κρέατος:
  • Η εκτέλεση των μέτρων ενίσχυσης των ελέγχων των δικαιούχων ή οφειλετών επιχειρήσεων στους τομείς του βοείου, πρόβειου και αιγείου κρέατος
  • Η εφαρμογή του προγράμματος ελέγχων επί των δαπανών αρμοδιότητας του και η έκδοση εντολών και διαταγών ελέγχου
  • Η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου, η αξιολόγηση και η φύλαξη τους
  • Η μέριμνα για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων με βάση ειδικότερες διατάξεις ή παρατηρήσεων και η παροχή συμβουλών σε περιπτώσεις που προκύπτει από πορίσματα ελέγχου, ότι δεν εφαρμόζονται οι κοινοτικοί κανονισμοί, από αμέλεια ή άγνοια και η κίνηση των διαδικασιών που προβλέπει η εθνική νομοθεσία σε περιπτώσεις ανωμαλιών ή απάτης σε βάρος του ΕΓΤΠΕ - Τμήμα Εγγυήσεων
  • Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Επιτροπής της ΕΟΚ, που προβλέπει ο Κανονισμός, σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος
  • Κάθε άλλη ενέργεια που αποσκοπεί στη βελτίωση των ελέγχων και στη συμμετοχή των υπαλλήλων σε επιμορφωτικά σεμινάρια, καθώς και στην τήρηση της εφαρμογής των προβλεπομένων ενεργειών σύμφωνα με τον Καν. (ΕΟΚ) 307/91.
  • Δικαίωμα ελέγχου όλων των εγγράφων (βιβλίων και γενικά λογιστικών στοιχείων και παραστατικών) και παραστατικών πληρωμής από τους διενεργούντες τον έλεγχο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
  • Η διενέργεια επιτόπιων δειγματοληπτικών ελέγχων σε δεύτερο βαθμό για τη διαπίστωση της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνονται στις αιτήσεις ενίσχυσης και τους δικαιούχους και αφορούν τις ενισχύσεις στο βόειο, πρόβειο και αίγειο κρέας
  • Ο έλεγχος κάθε άλλου στοιχείου ή πράξης που έχει σχέση με την πραγματοποίηση και κανονικότητα της ενίσχυσης που χορηγήθηκε ή πρόκειται να χορηγηθεί.
  • Οι έλεγχοι των υποπεριπτώσεων ηη και θθ της παρούσας περίπτωσης διενεργούνται σε οποιοδήποτε φορέα συμπληρώνονται και ελέγχονται σε πρώτο βαθμό οι αιτήσεις ενίσχυσης ή τηρούνται τα σχετικά με τις ενισχύσεις δικαιολογητικά.
 4. Τμήμα Ελέγχου Ενισχύσεων άρθρου 1 Κανονισμού (ΕΟΚ) 307/91:
  • Ο συντονισμός και η διενέργεια των ελέγχων που προβλέπει το άρθρο 1 του Καν. (ΕΟΚ) 307/91 επί των επιδοτήσεων εξαγωγής γεωργικών προϊόντων και προϊόντων που εξάγονται σε τρίτες χώρες με τη μορφή εμπορευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης,.
  • Η εφαρμογή του προγράμματος ελέγχων επί των δαπανών αρμοδιότητας του και η έκδοση εντολών και διαταγών ελέγχου
  • Η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου, η αξιολόγηση και η φύλαξη τους
  • Η ενίσχυση των ελέγχων για την ποσοτική και ποιοτική εξακρίβωση των προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή με σκοπό τη χορήγηση επιστροφών και για την αναζήτηση και καταστολή των περιπτώσεων απάτης και παρατυπιών στους τομείς που αναφέρονται στην υποπερίπτωση αα της παρούσας περίπτωσης
  • Όλες οι αναγκαίες ενέργειες που αφορούν εργαστηριακές αναλύσεις και η ανάθεση σε εγκεκριμένες εταιρείες ειδικευμένες σε θέματα εποπτείας, ή σε εγκεκριμένα εργαστήρια, για την ποιοτική και ποσοτική εξακρίβωση των προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή, με σκοπό τη χορήγηση επιστροφών ή την εξακρίβωση της εισαγωγής των εν λόγω προϊόντων σε τρίτες χώρες προορισμού
  • Ο έλεγχος και η επαλήθευση των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τόσο οι εταιρείες επίβλεψης, όσο και τα εργαστήρια, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 307/91, καθώς και όλες οι άλλες ενέργειες που προκύπτουν από το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 967/91.
  • Η μέριμνα για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων με βάση ειδικότερες διατάξεις ή παρατηρήσεων και η παροχή συμβουλών σε περιπτώσεις που προκύπτει από πορίσματα ελέγχου, ότι δεν εφαρμόζονται οι κοινοτικοί κανονισμοί, από αμέλεια ή άγνοια και η κίνηση των διαδικασιών που προβλέπει η εθνική νομοθεσία σε περιπτώσεις ανωμαλιών ή απάτης σε βάρος του ΕΓΤΠΕ - Τμήμα Εγγυήσεων
  • Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Επιτροπής της ΕΟΚ που προβλέπει ο Κανονισμός σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος
  • Κάθε άλλη ενέργεια που αποσκοπεί στην ορθή εφαρμογή του άρθρου 1 του Καν. (ΕΟΚ) 307/91 σε συνδυασμό με τον Καν. (ΕΟΚ) 386/90 του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1990 «για τον έλεγχο και την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών ή άλλων ποσών» (ΕΕL 42/6, 16.2.1990), στη βελτίωση των ελέγχων και στη συμμετοχή των υπαλλήλων σε επιμορφωτικά σεμινάρια.
  • Δικαίωμα ελέγχου όλων των εμπορικών εγγράφων (βιβλίων και γενικά λογιστικών στοιχείων και παραστατικών) και των παραστατικών πληρωμής από τους διενεργούντες τον έλεγχο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 5. Τμήμα Ελέγχου Ενισχύσεων Καπνού και Βάμβακος:
  • Η εκτέλεση των μέτρων ενίσχυσης των ελέγχων των δικαιούχων ή οφειλετών επιχειρήσεων στον καπνό και το βαμβάκι
  • Η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου, η αξιολόγηση και η φύλαξή τους
  • Η έκδοση διαταγών εκτέλεσης των ελέγχων και διαταγών εκτός έδρας μετακίνησης των υπαλλήλων
  • Η συμμετοχή των υπαλλήλων στα εκπαιδευτικά προγράμματα
  • η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Επιτροπής της ΕΟΚ, σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος
  • Κάθε άλλη ενέργεια που αφορά την εκτέλεση των ελέγχων και την ποιοτική βελτίωση τους
  • Η διενέργεια επιτόπιων δειγματοληπτικών ελέγχων σε δεύτερο βαθμό για τη διαπίστωση της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνονται στις αιτήσεις ενίσχυσης από τους δικαιούχους και αφορούν τις ενισχύσεις στον καπνό και το βαμβάκι
  • Ο έλεγχος κάθε άλλου στοιχείου ή πράξης που έχει σχέση με την πραγματοποίηση και κανονικότητα της ενίσχυσης που χορηγήθηκε ή πρόκειται να χορηγηθεί.
  • Οι έλεγχοι των υποπεριπτώσεων ζζ και ηη της παρούσας περίπτωσης διενεργούνται σε οποιοδήποτε φορέα συμπληρώνονται και ελέγχονται σε πρώτο βαθμό οι αιτήσεις ενίσχυσης ή τηρούνται τα σχετικά με τις ενισχύσεις δικαιολογητικά.
 6. Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης:
  • Η μέριμνα για τη σύνταξη ετήσιων προβλέψεων δαπανών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 967/91 και η διαβίβαση αυτών στην Επιτροπή της ΕΟΚ και όπου αλλού κριθεί αναγκαία.
  • Η μέριμνα για την προμήθεια μόνιμου και αναλώσιμου υλικού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης
  • Η σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων για τους μισθούς του προσωπικού και ο υπολογισμός των οδοιπορικών εξόδων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων
  • Η υποβολή στην Επιτροπή της ΕΟΚ της εκκαθάρισης των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Καν. (ΕΟΚ) 967/91.
  • Η απόδοση λογαριασμού στην Κοινότητα, ως προς τα χρηματικά ποσά που έχουν καθοριστεί και χορηγηθεί από αυτήν σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς, καθώς και η κάθε φύσης λογιστική εργασία που θα προκύψει από τη λειτουργία της Διεύθυνσης
  • Κάθε ενέργεια οικονομικού και διοικητικού περιεχομένου, που αφορά την εφαρμογή του Καν. (ΕΟΚ) 307/ 91.
  • Κάθε ενέργεια που αφορά την απορρόφηση της συγχρηματοδότησης (ελληνικής και κοινοτικής), ώστε αυτή να μπορεί να απορροφηθεί κατά το μεγαλύτερο βαθμό μέσα στο έτος για το οποίο έχει προγραμματιστεί
 7. Γραφείο Γραμματείας:
 8. Η εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης στα γενικού χαρακτήρα διοικητικά θέματα (αλληλογραφία, δακτυλογράφηση, διεκπεραίωση)
3.  
  Τα Γραφεία Ενίσχυσης Ελέγχου Εξαγωγής Γεωργικών Προϊόντων που συνιστώνται στις έδρες των Οικονομικών Επιθεωρήσεων ασκούν, για την περιοχή δικαιοδοσίας τους, ανάλογες αρμοδιότητες με τα Τμήματα της συνιστώμενης με την παρ. 1 του άρθρου 1 Διεύθυνσης.
Άρθρο 4
1.  
  Της Διεύθυνσης Ενίσχυσης Ελέγχου Δαπανών Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - Τμήμα Εγγυήσεων και των Τμημάτων αυτής καθώς και των Γραφείων Ενίσχυσης Ελέγχου Εξαγωγής Γεωργικών Προϊόντων που συνιστώνται στις έδρες των Οικονομικών Επιθεωρήσεων προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού
2.  
  Του Γραφείου Γραμματείας της πιο πάνω Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ6 Διοικητικού Λογιστικού και σε περίπτωση έλλειψης υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ4 Διοικητικού - Λογιστικού. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • α) Των άρθρων 24 παρ. 5 και 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως το άρθρο 29 Α προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154). β) Του άρθρου 9 παρ. 10 του Ν. 1586/1986 «Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α37). γ) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70), το άρθρο 7 του Ν. 1775/1998 «Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α 101 ) και το άρθρο 31 του Ν. 2076/1992 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α 130).
 • Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 307/91 του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 1991 «για την ενίσχυση των ελέγχων ορισμένων δαπανών που επιβαρύνουν το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Τμήμα Εγγυήσεων» (ΕΕL 37/5, 9.2.1991).
 • Την Υ 1935/1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας» (Β 726), όπως τροποποιήθηκε από την υπ αριθ. Υ 1723/ 16.3.92 (Β 215) ομοία απόφαση.
 • Την Υ. 2009/20.5.1993 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 365).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 100.000.000 δρχ. περίπου για το τρέχον έτος και 510.000.000 δραχμών περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί με τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα με ισόποση αυξομείωση του φορέα 29/110 (μεταφορά από τον ΚΑΕ 5322 στους ΚΑΕ 0211, 0224, 0226,0237,0258,0711,0813,0881,1711 και 1725)και για την οποία έχει εκδοθεί η 2023657/3.5.1993 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
 • Την 364/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γεωργίας και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1723 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1723 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1935 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1935 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2009 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2023657 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2023657 1993
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1991/307 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/307 1991
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1998/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/1775 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία