ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/3

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-01-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-01-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ορισμός μεταβατικής έδρας του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στην έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ορίζεται μεταβατική έδρα του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στην έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου για εκδίκαση των εφέσεων κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, των προσφυγών και αιτήσεων ακυρώσεως που αναφέρονται σε πράξεις ή παραλείψεις των διοικητικών αρχών και λοιπών οργάνων του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια του νομού Δωδεκανήσου
2.  
  Το κατά την παράγραφο 1 μεταβατικό Εφετείο θα συνεδριάζει στην έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα, τόπος δε συνεδριάσεως αυτού ορίζεται το Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου
3.  
  Ημερομηνία ενάρξεως των συνεδριάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στη μεταβατική του έδρα στην Ρόδο ορίζεται η 15 Μαρτίου 1993
4.  
  Οι υποθέσεις της περιφέρειας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον της κύριας έδρας του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως των συνεδριάσεων αυτού στη μεταβατική του έδρα δεν έχει ορισθεί δικάσιμος, θα εκδικασθούν στη μεταβατική έδρα αυτού
5.  
  Τα καθήκοντα του Γραμματέα του παραπάνω δικαστηρίου στη μεταβατική του έδρα θα ασκεί υπάλληλος της Γραμματείας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, ο οποίος θα ορίζεται με πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η δε μεταφορά των φακέλλων και των πινακίων θα γίνεται από δικαστικό επιμελητή του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. Στην Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 2 εδάφιο ε περίπτωση δδ και 3 του άρθρου 2 του Κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988 Α- 35).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1559/1985, όπως προσετέθησαν με το άρθρο 27 του ν. 2081 /1992 Α 154.
 • Τη γνώμη του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας με τον αριθμό 1280/1991.
 • Τη γνώμη του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων με τον αριθμό 6291/1991.
 • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.744.000 δρχ. για το τρέχον Οικονομικό έτος και 2.092.800 δρχ. για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον κρατικό προϋπολογισμό στον ειδικό φορέα 17.300 και με τους εξής Κ.Α.Ε. 9711».
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με τον αριθμό 528/1992, με πρόταση της Υπουργού Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1559 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1559 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτωνπολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Σπάτων (Ν. Αττικής). 1994/299 1994