ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/30

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-02-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-02-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-02-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί ιδρύσεως Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και εγκρίσεως του καταστατικού του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 2 1.Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η έδρα του Πανεπιστημίου στο Ρέθυμνο Κρήτης. 2.Η σφραγίδα της Εταιρείας είναι στρογγυλή, διαστάσεων 40 χιλ. και αναγράφει σε κύκλο τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ». Στη μέση φέρει το έμβλημα του Πανεπιστημίου. Άρθρο 3 1.Σκοπός της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παραγρ. 7 του Ν. 1268/1982. Ως περιουσία νοείται τόσο η κινητή όσο και η ακίνητη που περιέρχεται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε πηγή, εκτός εκείνης που έχει εκάστοτε προσδιορισθεί προς χρήση των Διοικητικών και Ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου, για την οποία η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει επ αμοιβή μόνο σε εργασίες επιμελείας και συντηρήσεως. 2.Στο σκοπό και στις δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνονται επίσης: 1)Η επιδίωξη δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή δημόσια ή ιδιωτική, εγχώρια ή αλλοδαπή επ ονόματι του Πανεπιστημίου. 2)Η επιδίωξη χρηματοδοτήσεων από οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική της ημεδαπής ή της αλλοδαπής επ ονόματι του Πανεπιστημίου. 3)Η έναντι αμοιβής ή συμμετοχής είσπραξης δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου για την παροχή υπηρεσιών του προς τρίτους, είτε αυτές σχετίζονται με το αντικείμενο της Εταιρείας είτε όχι εφ όσον τα έσοδα αυτής ή η δραστηριότητα αυτή του Πανεπιστημίου προκύψει από ενέργειες της Εταιρείας. 4)Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και πράξη που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της περιουσίας του Πανεπιστημίου και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της. 3.Στις δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνεται και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και πράξη που ανάγεται στην εκπλήρωση του σκοπού που μνημονεύεται στην παραγρ. 1 του άρθρου αυτού με γνώμονα πάντοτε την δημιουργία μέσων και πόρων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας και ανάπτυξης γενικότερα του Πανεπιστημίου Κρήτης. 4.Για τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Προκειμένου δε για πράξεις εκποίησης η Εταιρεία έχει την εξουσία διαπραγματεύσεων και προτάσεων που στην τελική τους μορφή θα τελούν υπό την συγκατάθεση της Συγκλήτου και την τυχόν απαιτούμενη κατά την ισχύουσα νομοθεσία, έγκριση οργάνων της πολιτείας. Άρθρο 4 Διοίκηση και αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος. 1.Με την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος η διαχείριση ολόκληρης της κατά το προηγούμενο άρθρο περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης περιέρχεται αυτοδικαίως στη διοίκηση της Εταιρείας. 2.Μέσα σε έξι μήνες αφότου συγκροτηθεί η Διοίκηση και οι υπηρεσίες της Εταιρείας και γίνει η σχετική έγγραφη ειδοποίηση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου έχουν την υποχρέωση να στείλουν στην Εταιρεία κατάσταση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παραγρ. 1. 3.Οι ίδιες παραπάνω υπηρεσίες ή μονάδες έχουν πάντοτε την υποχρέωση να ενημερώνουν την Εταιρεία για κάθε μεταβολή που σημειώνεται στην κατάσταση της περιουσίας του Ιδρύματος. Άρθρο 5 Η Εταιρεία Εντολοδόχος και Πληρεξούσιος του Ιδρύματος 1.Με την έναρξη ισχύος του Διατάγματος αυτού η Εταιρεία έχει την εντολή και πληρεξουσιότητα για την επιχείρηση των δικαιοπραξιών που αφορούν την περιουσία του Ιδρύματος, την εκμετάλλευση της οποίας ασκεί η Εταιρεία. Τα αποτελέσματα των δικαιοπραξιών αυτών επέρχοντα στο όνομα και για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης, εφόσον αφορούν σε περιουσιακά στοιχείο της ιδιοκτησίας του. 2.Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να διοικεί και να διαχειρίζεται με επιμέλεια την περιουσία του Πανεπιστημίου και σύμφωνα με τους κανόνες της τακτικής εκμετάλλευσης. Άρθρο 6 Διάρκεια Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΣ - ΜΕΤΟΧΗ Άρθρο Άρθρο 7 Μετοχικό Κεφάλαιο 1.Το μετοχικά κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 10.000.000 δραχμών και εκφράζεται με μία μετοχή που ανήκει εξ ολοκλήρου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 2.Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται ολόκληρο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Άρθρο 8 1.Η μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι ονομαστική και αδιαίρετη και δε δύναται καθ οιοδήποτε τρόπο να μεταβιβασθεί. 2.Ο τίτλος της μετοχής φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας, την ημερομηνία έκδοσης καθώς και τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Άρθρο Άρθρο 9 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη. 2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ προσώπων που έχουν το κύρος και την επαγγελματική γνώση για να συνδράμουν στη λειτουργία της Εταιρείας. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. 4.Την Εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας. Άρθρο 10 1.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται. 2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίστανται, εφόσον απώλεσαν την ιδιότητα υπό την οποία συμμετείχαν σε αυτό. 3.Εάν για οποιαδήποτε αιτία κενωθεί θέση Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την απαρτία του άρθρου 13 παραγρ. 4 του Διατάγματος αυτού, επιλέγει τον αντικαταστάτη του από την ίδια Υπηρεσία ή Συμβούλια για χρόνο ίσο προς το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή του νέου Συμβούλου υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη διαδικασία της εκλογής. 4.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να παύει μέλος ή μέλη του Δ.Σ. και πριν τη λήξη της θητείας τους. Άρθρο 11 1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να συμμετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του. Η απουσία μέλους χωρίς σπουδαίο λόγο οπό πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών ισοδυναμεί με παραίτηση. 2.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να εγγράψει για συζήτηση στην ημερησία διάταξη των εργασιών ταυ Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε ένα (1) μήνα αφότου προέκυψε ο λόγος ως θέμα την απουσία μέλους που ισοδυναμεί με παραίτηση. Άρθρο Άρθρο 1 Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανωτάτη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. 2.Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Άρθρο 13 Σύγκληση και Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που καθορίζονται από αυτόν, μετά από ειδοποίηση 24 τουλάχιστον ωρών, υποχρεωτικώς μία (1) τουλάχιστον φορά τον μήνα και εκτάκτως όταν κρίνει τούτο σκόπιμο. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εκτάκτως και όταν το ζητήσει οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, οπότε ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να ορίσει εντός δέκα ημερών την ημέρα συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που προτείνονται προς συζήτηση. 4.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. 5.Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του προέδρου. Άρθρο 14 1.Το Διοικητικά Συμβούλιο της Εταιρείας έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1)Αποφασίζει για κάθε θέμα και ασκεί κάθε εξουσία που αφορά την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. 2)Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό, τον ετήσιο ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων. 3)Ελέγχει και παρακολουθεί τη δραστηριότητα της Εταιρείας. 4)Εισηγείται τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στο Καταστατικό της Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση. 5)Εισηγείται τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας και οργανωτικής διάρθρωσης των Υπηρεσιών της Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση. 6)Παύει με αιτιολογημένη απόφαση τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 7)Προσλαμβάνει το απολύτως αναγκαίο προσωπικό για την στελέχωση και λειτουργία των Υπηρεσιών της Εταιρείας καθώς και προσωπικό για τις μονάδες και δραστηριότητες των οποίων στηρίζει την λειτουργία (βάσει του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας). 8)Διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους όπου και όταν απαιτείται για τη δικαστική εξώδικο εκπροσώπηση της Εταιρείας. 2.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρίστανται στη συνεδρίαση. Μέλη που διαφωνούν με την απόφαση που έχει ληφθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να γραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά. Εάν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί να υπογράφει, η άρνηση του αναφέρεται στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται κατά το χρόνο έκδοσής τους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και χορηγούνται μετά από αίτηση παντός έχοντος προς τούτο έννομο συμφέρον. 3.Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου. Άρθρο 15 Διευθύνων Σύμβουλος 1.Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών της Εταιρείας, ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία τους και επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος υπογράφει τα έγγραφα της Εταιρείας, εισπράττει τις απαιτήσεις, ενεργεί αναλήψεις, υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις τρέχουσες συναλλαγές και τις υπόλοιπες πληρωμές. 2.Την Εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο Διευθύνων Σύμβουλος. 3.Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο. 4.Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται, με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, από την Γενική Συνέλευση. 5.Ο Διευθύνων Σύμβουλος ευθύνεται αστικώς και ως δημόσιος υπάλληλος. Άρθρο 16 Αποζημίωση Συμβούλων Κάθε αποζημίωση ή αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνα με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο Άρθρο 1 Ευθύνη Συμβούλων Τα σχετικό με την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου διέπονται από το άρθρο 22α του Α.Ν. 2190/1920, όπως ο νόμος αυτός ισχύει. Άρθρο 18 1.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του νομικού προσώπου της Εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ασκούνται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης που συνεδριάζει ειδικά γιο το σκοπό αυτό. Ο Πρύτανης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του συντάσσει και υπογράφει την απόφαση της Συγκλήτου. 2.Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα: 1)Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2)Έγκριση του προϋπολογισμού. 3)Έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας. 4)Διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, ε) Ορισμός ελεγκτών, 5)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. 6)Τροποποίηση ή συμπλήρωση Καταστατικού. 7)Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. 8)Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων. 9)Έγκριση και τροποποίηση του κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και οργανωτικής διάρθρωσης της Εταιρείας, Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, την πορεία της υλοποίησης του προγράμματος και των σκοπών της Εταιρείας. Άρθρο 19 1.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας μία (1) φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες το πολύ από τη λήξη αυτής της χρήσης. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και το καταστατικό, και σε κάθε άλλη περίπτωση μετά από αίτηση του Πρύτανη του Ιδρύματος ή του 1/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να συζητηθεί συγκεκριμένο θέμα. 4.Το Διοικητικό Συμβούλια οφείλει να συγκαλεί της Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του και να ορίζει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης. Άρθρο 20 Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης 1.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος. 2.Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση ημέρα στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα γνωστοποίησης της πρόσκλησης και η Γενική Συνέλευση και η ημέρα συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται. Η σχετική πρόσκληση περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και ώρα της συνέλευσης καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη της. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, οσαδήποτε μέλη αυτής και αν είναι παρόντα. Άρθρο 21 Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης εφόσον κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Άρθρο 22 1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζοντα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 19 του παρόντος. 2.Οι περιλήψεις των συζητήσεων στις Συνελεύσεις, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καταχωρούνται σε ειδικά βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της. 3.Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ως και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων κοινοποιούνται σε όλους τους φορείς της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. 4.Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Άρθρο 23 Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική απόφαση για την απαλλαγή ή όχι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Α.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει. Άρθρο 24 1.Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού της Εταιρείας ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές που όπως και οι αναπληρωτές τους είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Οι ελεγκτές ορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση που προηγείται της προς έλεγχον χρήσης. 2.Η αμοιβή των Ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους ορίζει. 3.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την Εταιρεία ο διορισμός τους. Εφόσον οι Ελεγκτές μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και ευθύνονται σύμφωνα με το άρθρο 37 του ΑΝ. 2190/1920, όπως αυτά ισχύει. Άρθρο 25 Πανεπιστήμιο Κρήτης και ασκούνται από τη Σύγκλητο αυτού, η οποία ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 18 ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. 2.Η Εταιρεία, δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλει στη Σύγκλητο του Ιδρύματος εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και παρέχει Σύγκλητο χωρίς καθυστέρηση κάθε έγγραφο που ζητά. Άρθρο 26 Εταιρική χρήση - Ισολογισμός Η Εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 2.Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης. Ο ισολογισμός συνοδεύεται και από την έκθεση των ελεγκτών. Τον Ιούλιο κάθε έτους συντάσσεται έκθεση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της Εταιρείας κατά το διαρρεύσαν πρώτο εξάμηνο του έτους, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 3.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Πανεπιστήμιο αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού. 4.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση απόφαση περί εγκρίσεως του ισολογισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει προηγουμένως να έχει θεωρηθεί από τον αρμόδιο επί των οικονομικών υπάλληλο της Εταιρείας και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αυτοί υποχρεούνται να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους, αν διαφωνούν σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού. Άρθρο 27 Πόροι της Εταιρείας - καθαρά έσοδα και διάθεσή τους 1.Πόροι της Εταιρείας είναι: 1)Οι εισπράξεις από τη διαχείριση της περιουσίας του Ιδρύματος, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 παραγρ. 1 του παρόντος. 2)Οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς την ίδια Εταιρεία. 3)Οι τόκοι από την κατάθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. 4)Τα έσοδα από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος. 5)Τα έσοδα από τη διαχείριση εκδόσεων, προγραμμάτων γενικών αγαθών υπηρεσιών παρεχομένων προς τρίτους. 2.Η Εταιρεία για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της έχει δικαίωμα σε ποσοστό επί των εισπράξεων από την εν γένει διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος. 3.Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν, αφού αφαιρεθούν από τα ακαθόριστα έσοδα όλα τα έξοδα, οι ζημίες, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Τα κέρδη διανέμονται για: α) Σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, β) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, γ) Σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό που θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Ειδικά τα έσοδα που προέρχονται από εκποίηση ακινήτων διατίθενται αποκλειστικά για την αγορά, ανέγερση ή κατασκευή άλλων ακινήτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 28 Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο 1. Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού. Άρθρο 29 Πρώτη Εταιρική Χρήση - Ελεγκτές Η πρώτη Εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 31.12.1993. Ελεγκτές της πρώτης χρήσης διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) ορκωτοί λογιστές, από πίνακα που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, μετά από αίτηση της Εταιρείας. Άρθρο 30 1.Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση ορίζονται οι υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της, οι θέσεις, τα τυπικά προσόντα πρόσληψης, οι αποδοχές, οι κανόνες που διέπουν γενικά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 2.Οι υπάλληλοι ευθύνοντα αστικώς ως δημόσιοι υπάλληλοι, οι δε ασκούντες διαχείριση ως δημόσιοι υπάλληλοι. Άρθρο 31 Διάλυση Εταιρείας - Τύχη περιουσίας Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο η περιουσία αυτής περιέρχεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Κρήτης άνευ άλλης διατυπώσεως. Άρθρο 32 Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Εμπορίου ως προς τη λειτουργία της Εταιρείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες Εταιρείες ασκούνται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο ασκούμενος έλεγχος μπορεί να είναι οικονομικός, διαχειριστικός και διοικητικός. Άρθρο 33 Διοίκηση και Διαχείριση Οι πράξεις διοικήσεως και διαχειρίσεως των οργάνων της Εταιρείας διέπονται από τις αρχές της δημοσιότητας, της αιτιολογίας και της αποδοτικότητας. ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 3 παρ. 7 και 50 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 87), β) του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1566/1985, «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Α 167) και γ) του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
  • Τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, (συνεδρίαση 54η/25.10.1991).
  • Το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Β1/759/5.12.1991 με το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού 10.000.000 δρχ. για την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης οικονομικού έτους 1993, στον οποίο θα υπάρξει σχετική πρόβλεψη και
  • Την 560/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία