ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/300

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-08-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Διοίκησης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 . Ίδρυση. Ιδρύεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Διοίκησης (ΕDUCΑΤΙΟΝΑL ΡΟLΙCΥ ΑΝD ΜΑΝΑGΕΜΕΝΤ), το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος στους τομείς της πολιτικής, του σχεδιασμού, του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διοίκησης και της οικονομίας της εκπαίδευσης και στις κοινωνικές - οικονομικές - πολιτικές διαστάσεις τους. Άρθρο 2 . Αποστολή Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Διοίκησης έχει ως αποστολή: i)Την κάλυψη των διδακτικών αναγκών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών καθώς και άλλων Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με τους αναφερόμενους στο άρθρο 1 του παρόντος τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου. ii) Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη διεξαγωγή συναφών μελετών στους κατά τα ανωτέρω τομείς δρατηριότητας. iii) Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων για την επιστημονική πρόοδο και την καθιέρωση του Εργαστηρίου. iν) Τη συνεργασία κάθε μορφής με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, ελληνικά ή ξένα, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικότητας. ν) Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα, και ιδιαίτερα με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως επίσης και με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, αλλά και με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, ώστε να συμβάλει στη μελέτη και υποβολή προτάσεων και εναλλαστικών μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων που αναφέρονται στην εκπαίδευση και ειδικότερα στους αναφερόμενους στο άρθρο 1 του παρόντος τομείς. νi) Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/84 (ΦΕΚ 53/27.4.1984 τ. Α). Άρθρο 3 . Εσωτερικός Κανονισμός. Ο εσωτερικός κανονισμός του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Διοίκησης καθορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα επόμενα άρθρα του παρόντος. Άρθρο 4 . Προσωπικό. Στο Εργαστήριο απασχολούνται μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και άλλοι διδάσκοντες του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στους κατά το άρθρο 1 του παρόντος τομείς δραστηριότητας. Στο Εργαστήριο απασχολούνται επίσης κατά τις κείμενες διατάξεις και μέλη του Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) του Τμήματος ή και αποσπασμένοι στο Τμήμα εκπαιδευτικοί. Άρθρο 5 1.Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Δ.Ε.Π. που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992. 2.Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να ορίσει αναπληρωτή του Διευθυντή μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος που απασχολούνται στο Εργαστήριο και ο οποίος μπορεί να ανήκει σε οποιαδήποτε Βαθμίδα Δ.Ε.Π. 3.0 Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 1268/82, έχει την ευθύνη της εν γένει λειτουργίας του Εργαστηρίου και επιπλέον: i) Καταρτίζει και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και μεριμνά για την τήρηση του. ii) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου. iii) Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου. iν) Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων και των πόρων εν γένει του Εργαστηρίου. ν) Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων και των πόρων εν γένει του Εργαστηρίου. ν) Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό. νί) Μεριμνά για την κατανομή των χώρων, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου, νi) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο. Άρθρο 6 1.Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος ή με τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του. Το ωράριο εργασίας είναι αυτό που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ή από τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος για κάθε κατηγορία προσωπικού. 2. 1)Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται κατ αρχήν από το προσωπικό που απασχολείται στο Εργστήριο και από όσους συνεργάζονται με αυτό στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου. Οι προτεραιότητες για τις χρήσεις αυτές, σε περίπτωησ που δεν υπάρχει σχετική απόφαση, καθορίζονται από τον Διευθυντή στο πλαίσιο της αποστολής του Εργαστηρίου. 2)Η χρήση των εν λόγω χώρων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού από το λοιπό προσωπικό του Τμήματος ή και από προσωπικό άλλων Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης είναι δυνατή, ύστερα από σχετική έγκριση του Διευθυντή, εφόσον δεν παρεμποδίζονται οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου. 3. 1)Στο πλαίσιο της κατά το άρθρο 2 του παρόντος αποστολής του Εργαστηρίου, ο Διευθυντής καθορίζει τις μονάδες εκείνες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με τις οποίες συμβάλλεται ή συνεργάζεται το Εργαστήριο για την εκπόνηση συγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων, για τη διεξαγωγή συναφών μελετών και για την εν γένει παροχή υπηρεσιών προς τους φορείς αυτούς. 2)Για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα και για κάθε μελέτη που αναλαμβάνεται από το Εργαστήριο ορίζεται ένας υπεύθυνος μεταξύ των μελών του Δ.Ε.Π. που απασχολούνται στο Εργαστήριο και ενημερώνεται σχετικά η Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών. 4.Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμοδία όργανα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης είναι δυνατή απασχόληση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διακεκριμένων επιστημόνων και ειδικών αναγνωρισμένου κύρους σε θέματα εκπαίδευσης για την ενίσχυση των διδακτικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου. Άρθρο 7 . Πόροι. Πόροι του Εργαστηρίου είναι: i) Οι πιστώσεις οι οποίεςς προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό, τις δημόσιες επενδύσεις ή την ιδία περιουσία του Ιδρύματος και οι οποίες χορηγούνται στο Εργαστήριο κατά τις κείμενες διατάξεις. ii) Οι κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, οι δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση προς το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για τους σκοπούς του Εργαστηρίου. iii) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/84. iν) Η χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση συγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων ή εξειδικευμένων μελετών από φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα ή και από διεθνείς οργανισμούς (Ε.Ο.Κ., Ο.Ο.Σ.Α., U.Ν.Ε.S.C.Ο. κ.λπ.). ν) Η απ ευθείας χρηματοδότηση συγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων ή εξιδικευμένων μελετών ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της αποστολής του Εργαστηρίου, από την Επιτροπή Ερευνών ή από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Άρθρο 8 . Τηρούμενα Βιβλία. Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα εξής βιβλία και στοιχεία: i) Βιβλίο πρωτοκόλλου. ii) Αρχείο εγγράφων. iii) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. iν) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. ν) Κατάλογος επιστημονικών οργάνων, περιοδικών και βιβλίων. νi) Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων. νii) Κάθε άλλο βιβλίο ή στοχείο που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο. Άρθρο 9 . Χώρος Εγκατάστασης. Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται σε αυτό για τη διεξαγωγή του εν γένει έργου του. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • α) Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 50 παρ. 1 και του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/82 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 87/1982), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 173/1983), β) Του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/1987 (Α 195) και γ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης τού Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρίαση 27/16.9.1992).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Θράκης για το οικονομικό έτος 1993, για δε τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται δαπάνη κατεκτίμηση 300.000 δρχ. ετησίως η οποία θα καλυφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος.
  • Την υπ αριθ. 273/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία