ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/301

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-07-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί τροποποιήσεως του Π.Δ/τος 498/1989 σε συμμόρφωση προς την οδηγία 78/1026/ΕΟΚ (άρθρο 12) και τα άρθρα 48 και 52 της Συνθήκης Ε.Ο.Κ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος π.δ/τος είναι η τροποποίηση του π.δ/τος 498/1989 σε συμμόρφωση προς τα άρθρα 48 και 52 της Συνθήκης ΕΟΚ, και προς την οδηγία 78/1026/ ΕΟΚ (Ε.Ε. 96 τ. 002 σελ. 46).
Άρθρο 2 "Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 498/1989 (Α 213) (άρθρα 48 και 52 Συνθήκης ΕΟΚ, άρθρο 12 της οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ)"
1.  
  Η περίπτωση δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.δ/τος 498/1989 (Α 213) καταργείται.
2.  
  Στο άρθρο 7 στίχους τρίτο και τέταρτο του π.δ/τος 498/1989 η φράση «ύστερα από άδεια του Υπουργού Γεωργίας» καταργείται.
3.  
  Ο τίτλος του άρθρου 8 του π.δ/τος 498/1989 (Α 213) αντικαθίσταται με τον τίτλο «Δικαιολογητικά για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών».
4.  
  Στο άρθρο 8 παράγραφο 1 ο πρώτος στίχος αντικαθίσταται ως εξής «για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών που . .».
5.  
  Στο άρθρο 8 παράγραφο 1 προστίθεται περίπτωση στ) που έχει ως εξής: στ Σε επείγουσες περιπτώσεις η δήλωση της προηγούμενης περιπτώσεως ε), μπορεί να γίνει, εντός της συντομοτέρας δυνατής προθεσμίας, μετά την παροχή των υπηρεσιών
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Π. διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/ 1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70) του άρθρου 31 του Ν. 2076/92 (Α 130) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 (Α 34), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α 101).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 134), όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 145).
 • Την υπ αριθ. Υ 1935/1991 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας» (Β 726).
 • Την υπ αριθ. Υ 2015/1993 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας» (Β 398).
 • Το γεγονός ότι από το παρόν π.δ/γμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθ. 345/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της επικρατείας, μετά από πρόταση των Υφυπουργών Γεωργίας και Εθινικής Οικονομίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1935 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1935 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2015 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2015 1993
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/498 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/498 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία