Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και επέκτασης αδειών οδήγησης και χειριστή υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Υπηρεσιακές άδειες οδήγησης"
1.  
  Στο αστυνομικό προσωπικό χορηγείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, άδεια οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων και άδεια χειριστή ειδικών υπηρεσιακών μηχανημάτων και οχημάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα
2.  
  Το αστυνομικό προσωπικό, που κατέχει υπηρεσιακή άδεια οδήγησης ή πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας της Υπηρεσίας Συγκοινωνιών, υποχρεούται να καλύπτει υπηρεσιακές ανάγκες οδηγών, ανεξάρτητα αν απασχολείται μόνιμα ή περιστασιακά στην οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων
Άρθρο 2 "Προϋποθέσεις χορήγησης"
1.  
  Η άδεια οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων χορηγείται:
 1. Στο αστυνομικό προσωπικό που δεν γνωρίζει οδήγηση, ύστερα από εκπαίδευση κατά τη διαδικασία του επομένου άρθρου
 2. Στο αστυνομικό προσωπικό που γνωρίζει οδήγηση, αλλά δεν κατέχει άδεια οδήγησης ή κατέχει μεν άδεια οδήγησης, αλλά δεν κατέχει πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 του παρόντος
2.  
  Η άδεια χειριστή ειδικών υπηρεσιακών μηχανημάτων και οχημάτων χορηγείται στο αστυνομικό προσωπικό σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος
Άρθρο 3 "Προσόντα - Εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών"
1.  
  Οι υποψήφιοι οδηγοί της παραγράφου 1, εδάφιο α του προηγουμένου άρθρου, που επιθυμούν να αποκτήσουν υπηρεσιακή άδεια οδήγησης, υποβάλλουν ιεραρχικά στη Σχολή Οδηγών τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του παρόντος. Οι ανωτέρω καλούνται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες για θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας ορίζεται σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
2.  
  Οι υποψήφιοι οδηγοί δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους και πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις υγείας που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 255/1984 (Α 100). Πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης, παραπέμπονται από τη Σχολή Οδηγών προς υγειονομική εξέταση στην Υγειονομική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. Η Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό για τη σωματική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων οδηγών. Όσοι από αυτούς κριθούν ότι δεν εκπληρώνουν τις ελάχιστες προβλεπόμενες προϋποθέσεις επιστρέφουν στις Υπηρεσίες τους με Διαταγή της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών Νοτίου Ελλάδος (ΔΙ.Τ.Ε.Ν.Ε.).
3.  
  Η διδακτέα ύλη ορίζεται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης που συντάσσεται από τη Σχολή Οδηγών
4.  
  Η εκπαίδευση έχει ως σκοπό:
 1. Τη θεωρητική κατάρτιση του υποψηφίου, όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων τύπων κινητήρων, μηχανισμών και οργάνων των οχημάτων
 2. Τη διαπίστωση, ανεύρεση και διόρθωση των ελαφρών βλαβών
 3. Τη γνώση των κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
 4. Την πρακτική εξάσκηση του υποψηφίου στην οδήγηση, το χειρισμό και τη συντήρηση των αστυνομικών αυτοκινήτων
5.  
  Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από αστυνομικούς εκγυμναστές υποψηφίων οδηγών στην έδρα της Σχολής Οδηγών της Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 4 "μερών πραγματικής εκπαίδευσης θεωρούνται ως ακατάλληλοι προς συνέχιση αυτής, παραπέμπονται από τη Σχολή ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 5 του παρόντος, η οποία μετά από εξέταση αυτών αποφαίνεται αιτιολογημένα για την καταλληλότητα ή μη αυτών προς συ [...]"
2.  
  Υποψήφιοι οδηγοί, ανεξάρτητα από την επίδοση τους στην εκπαίδευση, δύνανται να αποπεμφθούν από τη Σχολή για λόγους πειθαρχίας, ύστερα από πρόταση αυτής, με απόφαση του Διευθυντού της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών Νοτίου Ελλάδος. Οι κατά τα ανωτέρω αποπεμπόμενοι, δεν δύνανται να επανέλθουν πάλι προς εκπαίδευση.
Άρθρο 5
1.  
  Μετά τη λήξη της εκπαίδευσης που προβλέπεται από το άρθρο 3 του παρόντος, οι υποψήφιοι οδηγοί υποβάλλονται σε θεωρητική και πρακτική εξέταση για την απόκτηση υπηρεσίας άδειας οδήγησης, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά για τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, σε υπηρεσιακά αυτοκίνητο ενώπιον Επιτροπής που αποτελείται από:
 1. Το Διοικητή της Σχολής Οδηγών της Διευθύνσεως Τεχνικών Εφαρμογών Νοτίου Ελλάδος ή το νόμιμο αναπληρωτή του
 2. Το Διοικοιτή του Συνεργείου Οχημάτων της Διευθύνσεως Τεχνικών εφαρμογών Νοτίου Ελλάδος ή το νόμιμο αναπληρωτή του
 3. Ένα εκπαιδευτή - εκγυμναστή οδηγών
2.  
  Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και με πρακτικό της αποφαίνεται, για καθένα υποψήφιο χωριστά, αν κρίνεται ικανός για την απόκτηση της άδειας οδήγησης. Στο πρακτικό αναγράφεται η κατηγορία της άδειας, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 94 του Ν. 2094/1992 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α 182). Για όσους δεν κρίνονται ικανοί συντάσσεται ξεχωριστό πρακτικό. Τα πρακτικά αυτά υποβάλλονται από τη Σχολή Οδηγών μαζί με όλα τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Τεχνικών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, για την έκδοση των αδειών οδήγησης όσων κρίθηκαν ικανοί και τηρούνται στο αρχείο αυτής. Οι χορηγούμενες άδειες λαμβάνουν αύξοντα αριθμό από το βιβλίο αδειών και χειριστών, που τηρείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και υπογράφονται από τον οικείο Διευθυντή ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
3.  
  Υποψήφιος που δεν κρίθηκε ικανός δύο φορές δεν επανεξετάζεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την τελευταία εξέταση του. Στην περίπτωση αυτή για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις απαιτείται η υποβολή νέων δικαιολογητικών.
4.  
  Η Σχολή Οδηγών τηρεί βιβλίο εκπαίδευσης οδηγών, στο οποίο αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευομένων χωριστά για κάθε εκπαιδευτική περίοδο, η χρονολογία έναρξης και λήξης της εκπαίδευσης, η κατηγορία της άδειας και ο αριθμός αυτής
Άρθρο 6
1.  
  Οι υποψήφιοι οδηγοί της παραγράφου 1, εδάφιο β του άρθρου 2 του παρόντος, που επιθυμούν να αποκτήσουν υπηρεσιακή άδεια οδήγησης, υποβάλλουν ιεραρχικά στη Σχολή Οδηγών τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του παρόντος
2.  
  Η Σχολή Οδηγών παραπέμπει τους ανωτέρω σε χρόνο οριζόμενο από αυτή προς υγειονομική εξέταση, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος. Στη συνέχεια συνέρχεται η επιτροπή του άρθρου 5 του παρόντος και προβαίνει στην, χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική εξέταση των πληρούντων τις ελάχιστες προϋποθέσεις υγείας. Η επιτροπή αποφαίνεται για την ικανότητα ή μη των υποψηφίων συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.
3.  
  Τα δικαιολογητικά μαζί με το πρακτικό της Επιτροπής υποβάλλονται από τη Σχολή Οδηγών στη Διεύθυνση Τεχνικών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, για την έκδοση της προτεινόμενης υπηρεσιακής άδειας
Άρθρο 7 "Επέκταση υπηρεσιακών αδειών"
1.  
  Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους σε οδηγούς των υπηρεσιών αυτοκινήτων, προτείνουν τους πλέον ικανούς οδηγούς για εκπαίδευση προς επέκταση της κατεχόμενης άδειας χορήγησης. Οι προτεινόμενοι για την επέκταση της υπηρεσιακής άδειας, εκπαιδεύονται στη Σχολή Οδηγών επί 20ήμερον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 αυτού, και στη συνέχεια υποβάλλονται στις εξετάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για την επέκταση των επαγγελματικών αδειών οδήγησης. Οι ανωτέρω εξετάζονται από την Επιτροπή του άρθρου 5 του παρόντος σε υπηρεσιακά οχήματα. Η επιτροπή αποφαίνεται για την ικανότητα ή μη των υποψηφίων συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.
2.  
  Επέκταση της υπηρεσιακής άδειας οδήγησης μπορούν να ζητήσουν και όσοι αστυνομικοί δεν προτάθηκαν από την Υπηρεσία τους, αλλά το επιθυμούν, υποβάλλοντας ιεραρχικά σχετική αίτηση στη Σχολή Οδηγών
3.  
  Μετά το πέρας της εξέτασης, η Σχολή Οδηγών υποβάλλει στη Διεύθυνση Τεχνικών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, πρακτικό κριθέντων ικανών μαζί με τις κατεχόμενες από αυτούς υπηρεσιακές άδειες οδήγησης για την επέκταση τους
Άρθρο 8 "Άδεια χειριστή ειδικών αστυνομικών μηχανημάτων"
1.  
  Στο αστυνομικό προσωπικό που κατέχει υπηρεσιακή άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ και άνω και έχει χρησιμοποιηθεί στην οδήγηση αστυνομικών αυτοκινήτων μπορεί να χορηγηθεί, μετά από προηγούμενη εκπαίδευση και εξέταση, άδεια χειριστή ειδικών υπηρεσιακών μηχανημάτων και αυτοκινήτων. Προς το σκοπό αυτό οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες σε χειριστές, προτείνουν τους πλέον ικανούς οδηγούς. Η εκπαίδευση διαρκεί τουλάχιστον είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες.
2.  
  Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στη Σχολή Οδηγών της Ελληνικής Αστυνομίας ή σε άλλους κατάλληλους χώρους με ειδικά υπηρεσιακά ή άλλα μηχανήματα, από εκπαιδευτές Αστυνομικούς που κατέχουν άδεια χειριστή ειδικών υπηρεσιακών μηχανημάτων και αυτοκινήτων ή εν ελλείψει από άλλους κατάλληλους χειριστές
3.  
  Η εξέταση των υποψηφίων πραγματοποιείται από την επιτροπή του άρθρου 5 του παρόντος, της οποίας απαραίτητα ένα μέλος πρέπει να κατέχει άδεια χειριστή ειδικών υπηρεσιακών μηχανημάτων και αυτοκινήτων. Σε περίπτωση που κανένα μέλος της επιτροπής δεν κατέχει άδεια ικανότητας χειριστή, ορίζεται αντί του Διοικητή του Συνεργείου Οχημάτων της Διευθύνσεως Τεχνικών Εφαρμογών Νοτίου Ελλάδος, αστυνομικός που κατέχει την άδεια αυτή. Η επιτροπή αποφαίνεται για την ικανότητα ή μη των υποψηφίων συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.
4.  
  Μετά το πέρας της εξέτασης, η Σχολή Οδηγών της Ελληνικής Αστυνομίας υποβάλλει στη Διεύθυνση Τεχνικών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, πρακτικό κριθέντων ικανών μαζί με τις κατεχόμενες από αυτούς υπηρεσιακές άδειες οδήγησης, προκειμένου αυτή να εκδόσει τις υπηρεσιακές άδειες χειριστή ειδικών υπηρεσιακών μηχανημάτων και αυτοκινήτων
Άρθρο 9 "Δικαιολογητικά"
1.  
  Οι υποψήφιοι οδηγοί, προκειμένου να αποκτήσουν υπηρεσιακή άδεια υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση ότι επιθυμούν να εκπαιδευτούν ή να εξετασθούν κατά περίπτωση.
 2. Επί των αιτήσεων απαιτείται γνωμάτευση του διοικητή της Υπηρεσίας τους, ότι οι αιτούντες δεν έχουν συνήθειες και ροπές αντίθετες με τις υποχρεώσεις του οδηγού.
 3. Μία πρόσφατη φωτογραφία με στολή
2.  
  Γ ια την επέκταση της κατεχόμενης άδειας ή για την απόκτηση άδειας χειριστή ειδικών μηχανημάτων και αυτοκινήτων οι οδηγοί υποβάλλουν σχετική αίτηση και φωτογραφία, όπου απαιτείται, καθώς και την υπηρεσιακή άδεια οδήγησης
Άρθρο 10 "Ισχύς αδειών - Αντικατάσταση λόγω φθοράς ή απώλειας"
1.  
  Οι άδειες εκδίδονται σε ειδικό έντυπο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, φέρουν φωτογραφία του οδηγού και ισχύουν μέχρι της με οιονδήποτε τρόπον εξόδου των κατόχων τους από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας
2.  
  Τα έντυπα των αδειών οδήγησης των εξερχόμενων από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας επιστρέφονται στη Διεύθυνση Τεχνικών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, από τις αρμόδιες υπηρεσίες εκτελέσεως των εκδιδομένων αποφάσεων απολύσεως ή αποστρατείας, η οποία μεριμνά για την καταστροφή τους και ενημέρωση του αρχείου της
3.  
  Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή κλοπής άδειας ικανότητας οδηγού υπηρεσιακών οχημάτων ενεργείται διοικητική εξέταση για εξακρίβωση των συνθηκών απώλειας, φθοράς ή κλοπής και τον καταλογισμό ευθυνών, αν συντρέχουν λόγοι προς τούτο. Η άδεια, η οποία έχει απωλεσθεί, φθαρεί ή κλαπεί, αντικαθίσταται με αντίγραφο αυτής, χορηγούμενο από την Διεύθυνση Τεχνικών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και πρόταση της Υπηρεσίας του.
Άρθρο 11
1.  
  Οι ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας σε οδηγούς -χειριστές οχημάτων καλύπτονται από Αρχιφύλακες μη παραγωγικής σχολής και Αστυφύλακες που είναι εφοδιασμένοι με υπηρεσιακές άδειες ικανότητας οδηγού - χειριστού ή με πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας οδηγού -χειριστού που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία και επιλέγονται μεταξύ των ικανοτέρων, των πλέον έμπειρων και των καταλληλότερων, από απόψεως πειθαρχίας και συμπεριφοράς. Οι οδηγοί χρεώνονται με απόδειξη τα οχήματα, καθώς και όλα τα παρελκόμενα και συνοδευτικά έγγραφα αυτών. Είναι δυνατή η χρέωση του ιδίου οχήματος σε 2 ή και περισσότερους οδηγούς.
2.  
  Οι Αξιωματικοί, οι Ανθυπαστυνόμοι και οι Αρχιφύλακες παραγωγικής σχολής, κάτοχοι υπηρεσιακής άδειας οδήγησης ή πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας, επιτρέπεται να οδηγούν υπηρεσιακά οχήματα σε περιπτώσεις που η Υπηρεσία στερείται υπευθύνου οδηγού και υπάρχει έκτακτη ανάγκη να κινηθεί το όχημα για εκτέλεση υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις αυτές, οι ανωτέρω πρέπει να έχουν γραπτή ή προφορική έγκριση του προϊσταμένου τους Αξιωματικού. Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη χρέωση των υπηρεσιακών οχημάτων και σε Αξιωματικούς, Ανθυπαστυνόμους και Αρχιφύλακες παραγωγικής σχολής.
3.  
  Στο πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας ανατίθεται οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων, εφόσον τούτο έχει προσληφθεί για το σκοπό αυτό και κατέχει πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας της Υπηρεσίας Συγκοινωνιών
4.  
  Οι νεοεξερχόμενοι της Σχολής οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων Β κατηγορίας και οι λαμβάνοντες άδεια οδήγησης κατά τη διαδικασία του άρθρου 5 του παρόντος, διατίθενται ως συνοδηγοί υπηρεσιακών οχημάτων, για ένα (1) μήνα, μετά τον οποίο παραδίδεται σε αυτούς το όχημα προς οδήγηση
Άρθρο 12
1.  
  Οι οδηγοί υπηρεσιακών οχημάτων υποχρεούνται να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τις περί κυκλοφορίας οχημάτων διατάξεις και όλες τις οδηγίες και εντολές που περιλαμβάνονται στα συνοδευτικά έγγραφα, βιβλία και βιβλιάρια, καθώς και στις σχετικές με την οδήγηση, κίνηση, διάθεση, συντήρηση και έλεγχο των υπηρεσιακών οχημάτων Κανονιστικές Διαταγές ή Κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας, υπόκεινται δε στις εκάστοτε διατάξεις, που αφορούν στις υποχρεώσεις των οδηγών Κρατικών αυτοκινήτων
2.  
  Ειδικότερα έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα και υποχρεώσεις:
 1. Αν το ψυγείο είναι γεμάτο νερό και το σύστημα ψύξης δεν έχει διαρροές
 2. Αν το έλαιο ευρίσκεται στο κανονικό ύψος και το σύστημα λίπανσης λειτουργί καλώς
 3. Αν έχει την απαιτούμενη ποσότητα καυσίμου και δεν παρουσιάζει διαρροές το σύστημα τροφοδότησης
 4. Αν το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος λειτουργεί καλώς
 5. Αν τα ελαστικά είναι σε καλή κατάσταση και έχουν την ανάλογη πίεση
 6. Αν λειτουργεί καλώς το σύστημα διεύθυνσης
 7. Αν λειτουργεί καλώς το σύστημα πέδησης (φρένα)
 8. Αν υπάρχουν στο όχημα τα αναγκαιούντα εργαλεία και ανταλλακτικά, ο πυροσβεστήρας, οι αντιολισθητικές αλυσίδες και αντιψυκτικό στο ψυγείο
Άρθρο 13 "Αφαίρεση υπηρεσιακής άδειας οδήγησης"
1.  
  Η Υπηρεσιακή άδεια οδήγησης αφαιρείται ως ακολούθως:
 1. Προσωρινά και για διάστημα μέχρι ένα (1) έτος, με απόφαση του οικείου Αστυνομικού Διευθυντή ή εξομοιουμένου, ύστερα από πρόταση του προϊσταμένου του οδηγού διοικητή αξιωματικού, για λόγους πειθαρχίας, για ραθυμία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του οδηγού, για παραβάσεις των περί κυκλοφορίας οχημάτων διατάξεων, για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, για άρνηση ή αδιαφορία οδηγού να βοηθήσει στην άρτια κατάρτιση νέου οδηγού υπηρεσιακών οχημάτων και για παραλείψεις σχετικές με την καλή κατάσταση, τη συντήρηση του οχήματος, των εργαλείων, των παρελκομένων και των συνοδευτικών εγγράφων αυτού.
 2. Κατά της απόφασης αφαίρεσης επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της.
 3. Η άσκηση της πρόσφυσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.
 4. Οριστικά με απόφαση του προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, μετά από πρόταση των ιεραρχικά πρϊσταμένων του οδηγού ή και αυτεπαγγέλτως για σοβαρούς λόγους πειθαρχίας, υγείας και για επανειλημμένες παραβάσεις των περί κυκλοφορίας οχημάτων διατάξεων, από τις οποίες κρίνεται ότι η περαιτέρω οδήγηση οχήματος απ αυτόν αποβαίνει επικίνδυνη για επιβάτες, πεζούς, όχημα και τελικά επιβλαβής για το συμφέρον του Σώματος.
 5. Κατά της αποφάσεως οριστικής αφαίρεσης επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της.
 6. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.
 7. Επαναχορήγηση άδειας οδήγησης που αφαιρέθηκε οριστικά δεν επιτρέπεται.
2.  
  Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους αστυνομικούς οδηγούς υπηρεσιακών οχημάτων που κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, με τη διαφορά ότι από αυτούς δεν αφαιρείται το ως άνω πιστοποιητικό, αλλά τίθενται προσωρινά ή μόνιμα, με ανάλογη απόφαση, εκτός υπηρεσίας οδηγού
3.  
  Για τους οδηγούς πολιτικούς υπαλλήλους εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ., σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
Άρθρο 14 "Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Οι εκδοθείσες άδειες από τα πρώην Αρχηγεία Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων, καθώς και αυτές που εκδόθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, μετά από την ενοποίηση των δύο Αστυνομικών Σωμάτων, εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς κανένα περιορισμό και οι κάτοχοι αυτών δύνανται να οδηγούν υπηρεσιακά οχήματα
2.  
  Στους επανακατατασσόμενους στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, επαναχορηγείται, με αίτηση τους, η κατεχόμενη προ της απολύσεως τους άδεια, χωρίς άλλη διαδικασία
3.  
  Οι Αστυνομικοί, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος χειρίζονται τα ειδικά υπηρεσιακά μηχανήματα βάσει εγκριτικών διαταγών της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, λαμβάνουν αυτοδίκαια την άδεια ικανότητας χειριστή ειδικών υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων
Άρθρο 15 "Εκπαίδευση Δοκίμων Αστυφυλάκων στην οδήγηση"
1.  
  Στους Δοκίμους Αστυφύλακες χορηγείται υπηρεσιακή άδεια οδήγησης πριν την έξοδο τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του παρόντος, με τη διαφορά ότι όσοι εξ αυτών δεν γνωρίζουν οδήγηση εκπαιδεύονται υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια της φοιτήσεως τους στη Σχολή Αστυφυλάκων
Άρθρο 16 "Καταργούμενες διατάξεις Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις:"
1.  
  Του Π.Δ. 113/1984 «Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού Τεχνικών υπηρεσιών και Ασυρματιστών Χωροφυλακής» (Α 38).
2.  
  Του υπ αριθ. 85/1969 Κανονισμού Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων «Περί εκπαιδεύσεως και εξετάσεων υποψηφίων οδηγών Αστυνομικών δια την χορήγησιν αδείας ικανότητας οδηγού υπηρεσιακών οχημάτων», όπως τροποποιήθηκε με τον 100/1980 όμοιο.
3.  
  Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος
Άρθρο 17 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 1, εδ. α και ζ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθ. 495/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 1992/2094 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/113 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/113 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/255 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/255 1984