ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/304

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-08-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αντικατάσταση διατάξεων του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 7 του Β.Δ/τος 211/1965 (Α 55) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Η ασφάλιση στον Κλάδο Πρόνοιας, αρχίζει από την ίδια ημερομηνία που αρχίζει και η ασφάλιση στον Κλάδο Σύνταξης Από την ίδια ημερομηνία αρχίζει και η υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας εισφοράς
Άρθρο 2
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 11 του Β.Δ/τος 211/1965 (Α 55) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η πλήρης εφάπαξ παροχή λόγω γήρατος, χορηγείται στους ασφαλισμένους του Κλάδου που έχουν συμπληρώσει τις χρονικές προϋποθέσεις που απαιτούνται κάθε φορά για τη χορήγηση της ανώτατης σύνταξης λόγω γήρατος». Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Δ/τος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 306/ 1974 (Α 40) όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 982/1979 (Α 239).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 213/1992 (Α 102).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 στοιχ. στ, 24 παρ. 1 και 2 στοιχ. γ, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. δ του Ν. 1558/1985 (Α 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992.
 • Το γεγονός ότι το παρόν Π.Δ/γμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΤΣΑΥ, ύψους δρχ. 10.522.500 για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση με τον ΚΑΕ 0631.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που διατυπώθηκε κατά την 22η/10.2.1993 συνεδρίαση του της ΚΖ περιόδου.
 • Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών που διατυπώθηκε κατά τις 32/30.7.1992 και 36/27.8.1992 συνεδριάσεις του.
 • Την 378/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/982 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/982 1979
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/306 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/306 1974
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1965/211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1965/211 1965
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία