ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/305

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-08-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσθήκη εδαφ. θ στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Εργατοτεχνιτών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών, όπως αυτό διαμορφώθηκε με το Β.Δ. 681/60 (ΦΕΚ 155/Α), προστίθεται εδαφ. θ έχον ως ακολούθως: εδαφ. θ Με αποφάσεις του Δ.Σ. πλήρως αιτιολογημένες, παρέχεται η ευχέρεια της εξοφλήσεως σε μηνιαίες δόσεις, των προς το Ταμείο οφειλών εκ καθυστερουμένων ασφαλιστικών εισφορών και προσθέτων τελών, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει, κατ ανώτατο όριο, τις 12 δόσεις, με την προϋπόθεση της καταβολής υπό του οφειλέτου των τρεχουσών εισφορών και της προκαταβολής του 1/6 του οφειλομένου ποσού. Οι ως άνω αποφάσεις του Δ.Σ. πρέπει να εκδίδονται ειδικώς για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, λαμβανομένου υπόψη του ύψους του χρέους και της οικονομικής κατάστασης του υποχρέου και μετά προηγούμενη διαπίστωση ότι η καθυστέρηση υπήρξε απολύτως δικαιολογημένη. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δύο συνεχών δόσεων καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών συνεπάγεται την αμετάκλητη απώλεια του παρασχεθέντος ευεργετήματος της τμηματικής εξοφλήσεως των οφειλομένων εισφορών και καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλομένου ποσού μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων, κατά την ημέρα της εξόφλησης. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τι διατάξεις του εδαφ. ε της παρ. 1 του αρθ. 8 του Ν.Δ. 3867/58 «Περί της λειτουργίας του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών» (ΦΕΚ 177/Α).
  • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 περιπτ. στ, 24 παρ. 1 και 2 περιπτ. γ και 27 παρ. 1 περιπτ. δ του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137) όπω προσετέθησαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
  • Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών που διατυπώθηκε στην υπ αριθμ. 51749/3248/5.4.93 συνεδρίαση αυτού.
  • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως που διατυπώθηκε στην υπ αριθμ. 26/12.5.1993 συνεδρίαση της ΚΖ περιόδου αυτού.
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την υπ αριθμ. 428/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1958/3867 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1958/3867 1958
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1960/681 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/681 1960
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία