ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/307

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-08-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση θέσεως μονίμου Παρέδρου στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστάται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μία (1) θέση μονίμου Παρέδρου, ειδικότητας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
2.  
    Προσόντα διορισμού είναι τα προβλεπόμενα στις παρ. 4 (εδ. α και β) και 5 του άρθρου 25 του Ν. 1566/ 1985 καθώς και πτυχίο Τμήματος Φυσικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 25 και 27 παρ. 3 του Ν. 1566/1985 όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις» (Α 109) και β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154). γ) Του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/87 (ΦΕΚ 195 Α).
  • Τη γνώμη του Συντονιστικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (συνεδρίαση 9/8.1.1993).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους δρχ. 2.600.000 για το τρέχον οικονομικό έτος και ύψους 5.500.000 περίπου για τα επόμενα οικονομικά έτη. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό ύψους 2.600.000 δρχ. στον ειδικό φορέα 19-610 και στον ΚΑΕ 5214.
  • Την αρ. Υ.2009/20.5.93/ΦΕΚ 365/Β/21.5.93 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών.
  • Την 546/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-08-13 Σύσταση θέσεως μονίμου Παρέδρου στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/134
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2009/20.5.93/ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2009_20_5_93_ 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις. 1993/2158 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία