ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/308

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-08-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση των θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού, των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, αυξάνονται κατά κλάδο από 1.9.1993 ως ακολούθως:"
1.  
  Του κλάδου ΠΕ1 Θεολόγων κατά τέσσερις (4)
2.  
  Του κλάδου ΠΕ2 Φιλολόγων κατά εικοσιεννέα (29)
3.  
  Του κλάδου ΠΕ3 Μαθηματικών κατά δέκα επτά (17)
4.  
  Του κλάδου ΠΕ4 Φυσικών κατά δώδεκα (12)
5.  
  Του κλάδου ΠΕ6 Αγγλικής Γλώσσας κατά πέντε (5)
6.  
  Του κλάδου ΠΕ9 Οικονομολόγων κατά τρεις (3)
7.  
  Του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής κατά επτά (7)
8.  
  Του κλάδου ΠΕ12 Ηλεκτρολόγων κατά μία (1)
9.  
  Του κλάδου ΠΕ12 Πολιτικών Μηχανικών κατά μία (1). 10. Του κλάδου ΠΕ12 Αρχιτεκτόνων κατά μία (1).
11.  
  Του κλάδου ΠΕ14 Ιατρών κατά μία (1)
12.  
  Του κλάδου ΠΕ14 Γεωπόνων κατά μία (1)
13.  
  Του κλάδου ΠΕ16 Μουσικής κατά τρεις (3)
14.  
  Του κλάδου ΠΕ17 Ηλεκτρολόγων κατά τρεις (3)
15.  
  Του κλάδου ΠΕ17 Μηχανολόγων κατά τέσσερις (4)
16.  
  Του κλάδου ΠΕ17 Ηλεκτρονικών κατά έξι (6)
17.  
  Του κλάδου ΠΕ18 Βρεφονηπιοκόμων κατά πέντε (5)
18.  
  Του κλάδου ΠΕ18 Κοινωνικής Εργασίας κατά μία (1)
19.  
  Του κλάδου ΠΕ18 Νοσηλευτικής κατά μία (1)
20.  
  Του κλάδου ΠΕ18 Διοίκησης Επιχειρήσεων κατά μία (1)
21.  
  Του κλάδου ΠΕ18 Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων κατά μία (1)
22.  
  Του κλάδου ΠΕ18 Γραφίστικης κατά μία (1)
23.  
  Του κλάδου ΠΕ18 Διακοσμητικής κατά μία (1)
24.  
  Του κλάδου ΠΕ18 Φυτικής Παραγωγής κατά μία (1 )
25.  
  Του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής κατά δεκατέσσερις (14)
26.  
  Του κλάδου ΤΕ1 Οδοντοτεχνικής κατά μία (1)
27.  
  Του κλάδου ΤΕ1 Ψυκτικών κατά μία (1)
28.  
  Του κλάδου ΤΕ1 Μηχανολόγων κατά μία (1)
29.  
  Του κλάδου ΤΕ1 Ηλεκτρονικών κατά δύο (2)
30.  
  Του κλάδου ΤΕ1 Αργυροχρυσοχοΐας κατά μία (1). Σύνολο θέσεων εκατόν τριάντα (130). Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 6 του Ν. 1566/85 «Για τη δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 τ.Α/85).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/87 (ΦΕΚ 195 τ.Α/87).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081 /92 «Ρύθμιση του θεσμού του Επιμελητηρίου... και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 154 Α).
 • Κατ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων βεβαιούται ότι με το Π. Δ/γμα αυτό προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους δρχ. 114.000.000 περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 343.000.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 114.000.000 δρχ. στον ειδικό φορέα 19-610 και στον ΚΑΕ 5214.
 • Την αριθμ. Υ. 2009/20.5.1993 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 365/Β/21.5.93).
 • Την αριθμ. 522/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2009 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία