ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/309

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-08-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση και μείωση των θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Από το σχολικό έτος 1993 - 1994 αυξάνονται οι θέσεις του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ιδρύσεις και προαγωγές σχολικών μονάδων της αυτής Εκπαίδευσης, ως ακολούθως: α) Δασκάλων κατά 309 β) Νηπιαγωγών κατά 88
Άρθρο 2
1.  
    Από το σχολικό έτος 1993 -1994 μειώνονται οι θέσεις του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από καταργήσεις, υποβιβασμούς, συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων της αυτής Εκπαίδευσης, ως ακολούθως: α) Δασκάλων κατά 571 β) Νηπιαγωγών κατά 76 Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
  • Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 6, 8 και 4 παρ. 8,10 του Ν. 1566/85 «Για τη δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 τ.Α/85).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) που προστέθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154), κατ εφαρμογή των οποίων βεβαιούται ότι με το Π. Δ/γμα αυτό προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους δραχμών 10.000.000 για το τρέχον οικονομικό έτος και ύψους δραχμών 31.200.000 για τα επόμενα οικονομικά έτη. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό ύψους δραχμών 10.000.000 στον Ειδικό Φορέα 19-710 και στον Κ.Α.Ε 5214 (υπό κατανομή).
  • Την αριθμ. Υ. 2009/20.5.1993 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 365/ τ.Β/21.5.1993).
  • Την αριθμ. 480/93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2009 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία