ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/31

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-02-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-02-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-02-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης και έγκριση του καταστατικού του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 2 Έδρα της Εταιρείας ορίζονται τα Χανιά Κρήτης. Άρθρα 3 Σκοπός 1.Η Εταιρεία έχει σαν σκοπό την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητος για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης και της διαχειρίσεως και διοικητικής υποστηρίξεως του τεχνολογικού Πάρκου που θα εγκατασταθεί εις την ιδιοκτησία του Ιδρύματος ως αυτές αναφέρονται κατωτέρω στις παραγράφους α και β και διάθεσης των εσόδων εκ της δραστηριότητος αυτής προς συντήρηση και επαύξηση της περιουσίας υποστήριξης του επιτελούμενου διδακτικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύματος και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας ως αναφέρονται εις την παράγραφο γ και ειδικότερα η Εταιρεία σκοπό έχει: 1)Την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 7 του Ν. 1268/1982. Ως περιουσία εννοείται τόσο η κινητή όσο και η ακίνητη που περιέρχεται στο Ίδρυμα από οποιαδήποτε πηγή, εκτός εκείνεις που έχει εκάστοτε προορισθεί προς άμεση χρήση των εκπαιδευτικών ερευνητικών και διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος για την οποία το ιδρυόμενο νομικό πρόσωπο μπορεί να προβαίνει επ αμοιβή μόνο σε εργασίες επιμελείας και συντηρήσεως. 2)Την διοίκηση και διαχείριση της εκτάσεως που με απόφαση του Ιδρύματος έχει προορισθεί για την εγκατάσταση του Τεχνολογικού Πάρκου. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού η Εταιρεία έχει τις εξής αρμοδιότητες: Αποφασίζει μετά από σύμφωνη γνώμη της συγκλήτου για τη σύναψη οποιασδήποτε συμβάσεως, για την πρόσκληση και εγκατάσταση Ερευνητικών Εργαστηρίων, Ινστιτούτων ή τμημάτων Εταιρειών στην έκταση του Τεχνολογικού Πάρκου και γενικότερα φορέων Παραγωγικών ή Ερευνητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις Επιστημονικές -Τεχνολογικές κατευθύνσεις που αναπτύσσει και υποστηρίζει το Πολυτεχνείο Κρήτης και εφόσον επιδιώκουν ένα των παρακάτω σκοπών: Ι. Εκμετάλλευση των αξιοποιησίμων αποτελεσμάτων Πανεπιστημιακής έρευνας σε συνδυασμό με δική τους αυτοτελή έρευνα. ΙΙ. Παρουσιάζουν δική τους αυτοτελή έρευνα και η έρευνα αυτή εξαρτάται από το Ερευνητικό έργο που ήδη επιτελείται στο Τεχνολογικό Πάρκο και είναι απαραίτητη η συνεργασία τους. ΙΙΙ. Εφόσον επιδιώκουν να εισαγάγουν νέα τεχνογνωσία στην αλυσίδα παραγωγής ή να χρησιμοποιήσουν νέες πρώτες ύλες τοπικής παραγωγής ή αξιοποιήσεως φυσικών δυνάμεων. ΙV. Πρόκειται για καθαρά ερευνητικό Ινστιτούτο διαφόρων φορέων. - Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραχωρήσεως της χρήσης της οικοπεδικής έκτασης ή των κτηριακών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Τεχνολογικού Πάρκου. - Διαχειρίζεται τις πάγιες εγκαταστάσεις του τεχνολογικού Πάρκου και τις εγκαταστάσεις υποδομής, καθορίζει δε το κόστος συμμετοχής ή παραμονής των εγκαθισταμένων εις αυτήν. - Διοικεί το πάσης φύσεως προσωπικό Διοικητικής υποστήριξης του τεχνολογικού Πάρκου. - Διαχειρίζεται αναληφθέντα ερευνητικά έργα και τα πάσης φύσεως έσοδα από την συμμετοχή, τις εισφορές ή ενοίκια των εγκαθισταμένων και φορέων του Πολυτεχνείου Κρήτης. 3)Τα έσοδα εκ της δραστηριότητος της Εταιρείας που δεν απορροφούνται στην αξιοποίηση της περιουσίας του ιδρύματος θα διατίθενται για την χρηματοδότηση των παρακάτω δραστηριοτήτων. Ι. Μελετών και κατασκευών έργων εν γένει του ιδρύματος καθώς και συγκροτημάτων φοιτητικών εστιών και κατοικιών διδακτικού και πάσης φύσεως προσωπικού του Ιδρύματος και η εκμετάλλευσή τους. ΙΙ. Ίδρυση και λειτουργία εκδοτικού οίκου και βιβλιοπωλείου του Ιδρύματος. ΙΙΙ. Προγραμμάτων πάσης φύσεως εξοπλισμού των τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης που είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής και Ερευνητικής διαδικασίας. 2.Για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού, στις δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνονται: 1)Η απογραφή, η φροντίδα για τη χαρτογράφηση και κτηματογράφηση της ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος, που περιέρχεται στην Εταιρεία, η συγκέντρωση των τίτλων ιδιοκτησίας των επί μέρους ακινήτων, καθώς και η καταγραφή με τη δημιουργία κατάλληλα ενημερωμένου αρχείου όλων των κινητών περιουσιακών στοιχείων του ιδρύματος. 2)Η επιδίωξη για τη λήψη χαριστικών παροχών και χρηματοδοτήσεων από την ΕΟΚ ή οποιονδήποτε φορέα διεθνή ή ημεδαπό, δημόσιο, Νομικά Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ή ιδιωτικό, προοριζομένων για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών σκοπών του Ιδρύματος. 3)Η αποκλειστική διοίκηση και η επιμελής και σύμφωνη με τους κανόνες της τακτικής εκμετάλλευσης διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας που περιέρχεται στο Ίδρυμα με οποιαδήποτε αιτία. 4)Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος, που θα πραγματοποιείται από τη μια πλευρά με την επιλογή των κατάλληλων εκάστοτε ακινήτων που θα προορίζονται για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Ιδρύματος και από την άλλη πλευρά με την πώληση, ανταλλαγή, αντιπαροχή, εκμίσθωση και εν γένει παραχώρηση της χρήσης των υπολοίπων με στόχο την απόκτηση κατά πλήρη κυριότητα ή τη χρησιμοποίηση άλλων ακινήτων, προσφορών για την ικανοποίηση των άμεσων και απώτερων στεγαστικών αναγκών του Ιδρύματος. 5)Συμμετέχει σε εταιρείες προώθηση τεχνολογικών προϊόντων που που παρήχθησαν στο Πολυτεχνείο Κρήτης ή το Τεχνολογικά Πάρκο. 3.Στις δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνεται και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και πράξη που ανάγεται στην εκπλήρωση του σκοπού που μνημονεύεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού με γνώμονα πάντοτε τη δημιουργία μέσων και πόρων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας και ανάπτυξης γενικότερα του Πολυτεχνείου Κρήτης. 4.Για τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. αυτής ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο οργάνου της, προκειμένου δε για εκποιητικές δικαιοπραξίες αυτές θα διενεργούνται πάντοτε κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η σχετική νομοθεσία περί Ν.Π.Δ.Δ. Άρθρο 4 Διοίκηση και αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος 1.Με την έναρξη ισχύος του παρόντος η διαχείριση ολόκληρης της κατά το προηγούμενο άρθρο περιουσίας του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ περιέρχεται αυτοδίκαια στη διοίκηση της Εταιρείας μετά από απόφαση της Συγκλήτου και υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου. 2, Μέσα σε τρεις μήνες αφότου συσταθούν η διοίκηση και οι υπηρεσίες της Εταιρείας και γίνει η σχετική ειδοποίηση εγγράφως, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές μονάδες του Ιδρύματος έχουν την υποχρέωση να στείλουν στην Εταιρεία κατάσταση της κινητής και ακίνητης περιουσίας που είναι καταχωρημένη στα βιβλία που τηρούνται από αυτές, με υποχρεωτική αναφορά του νομικού και πραγματικού καθεστώτος κάθε ακινήτου. 3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι παραπάνω υπηρεσίες ή μονάδες και για κάθε ακίνητο ή κινητό που θα περιέρχεται για πρώτη φορά στο μέλλον με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης οι Ιδιες παραπάνω υπηρεσίες ή μονάδες έχουν πάντοτε την υποχρέωση να ενημερώνουν την Εταιρεία για κάθε μεταβολή που σημειώνεται στην κατάσταση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος. Άρθρο 5 Η Εταιρεία Εντολοδόχος και Πληρεξούσιος του Ιδρύματος 1.Με την έναρξη ισχύος του διατάγματος αυτού η Εταιρεία έχει την εντολή και πληρεξουσιότητα για την επιχείρηση των δικαιοπραξιών που αφορούν την κινητή και ακίνητη περιουσία του Ιδρύματος. Τα αποτελέσματα των δικαιοπραξιών αυτών επέρχονται στο όνομα και για λογαριασμό του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, εφόσον αφορούν σε περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας του. 2, Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να διοικεί και να διαχειρίζεται με επιμέλεια την περιουσία του Ιδρύματος και σύμφωνα με τους κανόνες της τακτικής εκμετάλλευσης. Η διοίκηση της Εταιρείας οφείλει να αποζημιώνει το Ίδρυμα για κάθε ζημία που γίνεται στο Ίδρυμα από υπαιτιότητα των μελών της. Άρθρο 6 Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη. Άρθρο 7 1.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 10.000.000 και εκφράζεται με μία μετοχή που ανήκει στο Πολυτεχνείο Κρήτης. 2.Το μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 29 του παρόντος. Άρθρο θ Μετοχή 1.Η μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι ονομαστική και αδιαίρετη, 2.Ο τίτλος της μετοχής φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας, την ημερομηνία έκδοσης καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο Άρθρο 9 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1.Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο. 2.Το Συμβούλιο έχει επτά (7) μέλη και αποτελείται από: α. Τον Αντιπρύτανη Οικονομικού προγραμματισμού και Ανάπτυξης, με αναπληρωτή τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, ως Πρόεδρο (Ήδη και μέχρι την αυτονόμηση του ιδρύματος τους αντίστοιχους αντιπροέδρους). Β. Τρία (3) μέλη ΔΕΠ, κατά προτίμηση με γνώση σε θέματα της εταιρείας που ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 1)Τρία (3) μέλη με γνώσεις ή εμπειρία σε τομείς συναφείς με τους σκοπούς της Εταιρείας, και ιδίως στον τομέα των επιχειρήσεων, αναγνωρισμένου κύρους, οριζόμενα με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, επιλεγόμενα κατά προτίμηση από μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του εμπορικού κόσμου, του Τεχνικού και Οικονομικού Επιμελητηρίου ή εταιρειών του δημοσίου τομέα. 2)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι Έλληνες Πολίτες και ανακαλούνται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας του, εάν δεν εκτελούν προσηκόντως τα καθήκοντα τους ή απώλεσαν την ιδιότητα με την οποία εξελέγησαν. 3)Το Δ.Σ. εκλέγει από τα μέλη του τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο. 4)Οι παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου υποβάλλονται στο Δ.Σ. Άρθρο 10 1.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. 2.Εάν για οποιαδήποτε αιτία κενωθεί θέση Σuμβούλου, την θέση του καταλαμβάνει ο αναπληρωτής του έως την εκλογή νέου μέλους από την Γενική Συνέλευση για χρόνο ίσο προς το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 11 1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του. Η αδικαιολόγητη απουσία μέλους από 3 συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο 3 μηνών ισοδυναμεί με παραίτηση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να εγγράψει για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε ένα μήνα αφότου προέκυψε ο λόγος ως θέμα την απουσία μέλους που ισοδυναμεί με παραίτηση. 2.Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Άρθρο 12 Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανωτάτη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλια. 2.Τον Πρόεδρο αναπληρώνει α Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρθρο 13 Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή του Ιδρύματος. Σε έκτακτες περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνέρχεται και στην έδρα επί μέρους πανεπιστημιακών μονάδων του Πολυτεχνείου Κρήτης, Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που καθορίζονται από αυτόν, τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσει ο Διευθύνων Σύμβουλος. Η σύγκλιση γίνεται δι εγγράφου προσκλήσεως που αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον προ 3 ημερών. Στη δεύτερη περίπτωση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος: α. Να συγκαλεί το Διοικητικό συμβούλιο και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης του που να μην αποέχει περισσότερο από 5 ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. β. Να θέτει κάθε θέμα που προτείνεται σε συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης. Άρθρο 14 Απαρτία - Λήψη απαφάσεων 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. 2.Το Δ.Σ. λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία τάσσεται ο Πρόεδρος. Άρθρο 15 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα και ασκεί κάθε εξουσία που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της μέσα στα πλαίσια που έχει καθαρίσει η Γενική Συνέλευση. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται για τον ετήσιο προϋπολογισμό στη Γενική Συνέλευση που έχει την ευθύνη της κατάρτισης του, τον ετήσιο ισολογισμό και την Έκθεση των πεπραγμένων. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει τη δραστηριότητα της Εταιρείας, αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και προσδιορίζει το ύψος των μισθών και του κάθε είδους αποδοχών τους. 4.Το Διοικητικό Συμβούλιο παύει με αιτιολογημένη απόφαση τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ορίζει το ύψος των αποδοχών του και καταρτίζει τον κανονισμό εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας. 5.Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τροποποιήσεως ή συμπληρώσεις του καταστατικού της Εταιρείας και τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας και οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιών της Εταιρείας. Στον κανονισμό μπορούν να καθορίζονται: α. Η οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος λειτουργίας της Εταιρείας. 1)Οι όροι που διέπουν την κατάσταση του προσωπικού της Εταιρείας, ο κανονισμός της Εταιρείας, η ιεραρχία, οι πειθαρχικές διατάξεις κ.λπ. 6.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρίστανται. Μέλη που διαφωνούν προς την απόφαση που έχει ληφθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να γραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά. Εάν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, αυτό αναφέρεται στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται κατά τον χρόνο έκδοσης τους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. 7.Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τον Πρόεδρο και μπορεί να συνδέεται με σχέση εξηρτημένης εργασίας με την Εταιρεία. Άρθρο 16 1.Την Εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο Διευθύνων Σύμβουλος. 2.Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών και επιμελείται την εκτέλεση των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και γενικό εποπτεύει την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος υπογράφει τα έγγραφα της Εταιρείας, εισπράττει τις απαιτήσεις, ενεργεί αναλήψεις, υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις τρέχουσες συναλλαγές και τις υπόλοιπες πληρωμές. Για την υπογραφή ορισμένων εγγράφων μπορεί να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της Εταιρείας. Εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, και διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας. 3.Το ύψος των αποδοχών του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και τους όρους της Σύμβασης εργασίας με την Εταιρεία εγκρίνει η Γενική Συνέλευση στην πρώτη συνεδρίαση της μετά την εκλογή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, Άρθρο 17 1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή πάγια μηνιαία αποζημίωση. Το ποσό της αποζημιώσεως καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και για το διάστημα μέχρι τη σύγκλιση της νέας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 2.Κάθε άλλη αποζημίωση ή αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 18 Ευθύνη Συμβούλων Τα σχετικά με την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ρυθμίζονται οπό το όρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο Άρθρο 19 Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης 1.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του νομικού προσώπου της Εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν και ασκούνται οπό τη Διοικούσα Επιτροπή και με την αυτονόμηση του Πολυτεχνείου Κρήτης από την Σύγκλητο του, που συνεδριάζει ειδικά για το σκοπό αυτό σε τακτική συνεδρίαση. Ο Πρύτανης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του συντάσσει και υπογράφει την απόφαση της Συγκλήτου. 2.Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα: 1)Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπει με το άρθρο 9. β. Έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας, γ. Διάθεση των εσόδων ή πόρων της Εταιρείας, δ. Ορισμός ελεγκτών. 2)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. 3)Τροποποίηση του Καταστατικού. 4)Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. 5)Έκδοση δανείου με ομολογίες. 6)Έγκριση της Έκθεσης πεπραγμένων. 7)Έγκριση και τροποποίηση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας. 8)Προβαίνει σε σύναψη δανείων. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, την πορεία της υλοποίησης του προγράμματος και του θεσμοθετημένου σκοπού της Εταιρείας. Άρθρο 20 1.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας δύο φορές τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση την πρώτη εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης και την δεύτερη τον Σεπτέμβριο για να καθορίσει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό και σε κάθε άλλη περίπτωση μετά από αίτηση του Προέδρου της ΔΕ και όταν αυτονομηθεί το Πολυτεχνείο τον Πρύτανη του Ιδρύματος. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση του 20% των μελών της Γενικής Συνέλευσης ή με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του και να ορίζει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης. Άρθρο 21 Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης 1.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας. 2.Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις συνελεύσεις που εξομοιώνονται με αυτές, καλείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση ημέρα στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα γνωστοποίησης της πρόσκλησης για Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται. Η σχετική πρόσκληση περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και ώρα της συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Άρθρο 22 Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης ή εφ όσον κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή αν και αυτός κωλύεται κατόπιν αποφάσεως του Σώματος κάποιος των παρισταμένων Συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ένας των παρισταμένων συμβούλων. Άρθρο 23 1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του, τις προτάσεις του Ιδρύματος και των Ελεγκτών. Συζητήσεις εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης επιτρέπονται με συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης. 2.Περιλήψεις των συζητήσεων στις Συνελεύσεις, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα, 3.Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον Διευθύνοντα Σύμβολο. Άρθρο 24 Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική απόφαση για την απαλλαγή ή όχι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως αυτός ισχύει, δηλαδή εάν ενήργησαν εκτός του εταιρικού σκοπού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 25 Τακτικός έλεγχος 1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού της Εταιρείας ασκείται από δύο (2) ελεγκτές που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση. 2. Η αμοιβή των Ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους ορίζει. 3. Μέσα σε 5 ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που τους όρισε, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την Εταιρεία ο διορισμός τους. Εφόσον οι Ελεγκτές μέσα στις επόμενες 5 ημέρες δεν αποποιηθούν το διορισμό τους, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και ευθύνονται σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει. Άρθρο 26 1.Η εποπτεία και ο έλεγχος της Εταιρείας ανήκουν αποκλειστικά στο Πολυτεχνείο Κρήτης και ασκούνται από τη ΔΕ και με την αυτονόμηση του Ιδρύματος από την Σύγκλητο αυτού. 2.Η Εταιρεία, δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλει στη ΔΕ ή τη Σύγκλητο του Ιδρύματος εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και παρέχει στη ΔΕ ή τη Σύγκλητο, χωρίς καθυστέρηση, κάθε έγγραφο που ζητά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ Άρθρο 27 1.Η Εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 2.Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης. Ο Ισολογισμός συνοδεύεται και από την έκθεση των ελεγκτών. Τον Ιούλιο κάθε έτους συντάσσεται έκθεση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της Εταιρείας κατά το διαρρεύσαν πρώτο εξάμηνο του έτους, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος, 3.Ο ισολογισμός και το πιστοποιητικό των Ελεγκτών υποβάλλεται για έγκριση στην Γενική Συνέλευση αφού κοινοποιηθεί στα μέλη 20 ημέρες πριν από την σύγκληση της. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται περί της εγκρίσεως ή μη του ισολογισμού. 4.Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού. 5.Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση για τον εγκεκριμένο ισολογισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει προηγουμένως να έχει αυτός ειδικά θεωρηθεί: α) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και β) από τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου της Εταιρείας. Τα παραπάνω πρόσωπα υποχρεούνται να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους, αν διαφωνούν σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού. Άρθρο 28 1.Τα έσοδα που πραγματοποιεί η Εταιρεία διακρίνονται σε Ίδιους αυτής πόρους και σε πόρους του Πολυτεχνχείου Κρήτης, των οποίων η Εταιρεία έχει τη διοίκηση και διαχείριση. Πόροι της Εταιρείας είναι: 1)Οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς την ίδια την Εταιρεία. 2)Οι τόκοι από την κατάθεση σε πιστωτικό Ίδρυμα του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και από τα έσοδά της. Πόροι του Ιδρύματος, των οποίων την διαχείριση έχει η Εταιρεία, είναι: 1)Τα ποσό που προβλέπονται κάθε χρόνο στον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, τα οποία τίθενται στη διάθεσή της για την εκπλήρωση του σκοπού της. 2)Τα έσοδα οπό την εκποίηση και διαχείριση των εν γένει περιουσιακών στοιχείων του ιδρύματος. 2.Η περιουσία του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ την οποία διαχειρίζεται η Εταιρεία απεικονίζεται ξεχωριστό και αναλυτικό με ιδιαίτερο λογαριασμό, διατίθεται δε προς εκτέλεση του σκοπού της Εταιρείας ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. 3.Η Εταιρεία για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας της έχει δικαίωμα σε ποσοστό επί των εισπράξεων από την εν γένει διαχείριση της περιουσίας του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ και του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ, ΤΟ ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος. 4.Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα όλα τα έξοδα, οι ζημίες, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο βάρος. Από τα καθαρά κέρδη ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως αυτά μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 29 Κάλυψη Κεφαλαίου Το κεφάλαιο της Εταιρείας, που ανέρχεται, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, σε 10.000.000 δραχμές, καταβάλλεται ολόκληρο από το ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Άρθρο 30 Δάνειο Το ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ μπορεί να χορηγεί δάνεια στην Εταιρεία με τον εκάστοτε ισχύοντα τραπεζικό τόκο ανοικτού λογαριασμού και αντιστρόφως. Άρθρο 31 1.Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση της ΔΕ του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού. 2.Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με την λήξη της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής όχι όμως πριν την 31.12.1993. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται πριν από την λήξη της θητείας του να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την εκλογή του πρώτου οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία. Άρθρο 32 Πρώτη Εταιρική Χρήση Ελεγκτές Η πρώτη Εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 31.12.1993. Ως ελεγκτές της πρώτης χρήσης διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) ορκωτοί λογιστές, από πίνακα που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών μετά από αίτηση της Εταιρείας. Άρθρο 33 1.Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση ορίζονται οι υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες τους, οι θέσεις, τα τυπικά προσόντα πρόσληψης, οι αποδοχές, οι κανόνες που διέπουν την υπηρεσιακή εν γένει κατάσταστη του προσωπικού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 2.Οι υπάλληλοι της Εταιρείας ευθύνονται αστικώς ως δημόσιοι υπάλληλοι, οι δε ασκούντες διαχείριση ως δημόσιοι υπάλληλοι. Άρθρο 34 Διοίκηση - Διαχείριση Οι πράξεις διοικήσεως και διαχειρίσεως των οργάνων της Εταιρείας διέπονται από τις αρχές της δημοσιότητας, της αιτιολογίας και της αποδοτικότητας. Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Εμπορίου ως προς τη λειτουργία της Εταιρείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρείες, ασκούνται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ο ασκούμενος έλεγχος μπορεί να είναι οικονομικός, διαχειριστικός και δοικητικός. Άρθρθο 35 Διάλυση της Εταιρείας Σε περίπτωση διάλυση της Εταιρείας για οποιαδήποτε λόγο, η περιουσία αυτής περιέρχεται αυτοδικαίως στο Πολυτεχνίο Κρήτης». Άρθρο 3 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 3 παρ. 7 και 50 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 87) και β) του άρθρου 70 παρ, 12 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 167) και γ) του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Τη σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Πολυτεχνείου Κρήτης (συνεδριάσεις: 451/26.3.1992 και 460/5.8.1992).
  • Το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Β1/251/13.4.1992 με το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουνμ οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ, 3 του Ν. 1268/ 1982.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού 10.000.000 δραχμών για την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης οικονομικού έτους 1993, στον οποίο και θα υπάρχει σχετική πίστωση και
  • Την 557/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία