ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/313

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-08-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έξοδος της Εστίας Ναυτικών (Ε.Ν.) από το Δημόσιο Τομέα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Από την ημερομηνία που αρχίζει να ισχύει το παρόν, η Εστία Ναυτικών (Ε.Ν.) παύει να υπάγεται στις διατάξεις που ισχύουν για το Δημόσιο Τομέα.
2.  
    Η έξοδος της Ε.Ν. από το Δημόσιο Τομέα δεν μεταβάλλει το καθεστώς εποπτείας της από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς και αυτό του ελέγχου της οικονομικής διαχειρίσεως αυτής.
Άρθρο 2
1.  
    Το διάταγμα αυτό ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • του Ν.Δ. 92/1973 «Περί Ιδρύσεως Εστίας Ναυτικών» (ΦΕΚ Α 169), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 1085/1980 «Περί ελαχίστης εις το Ναυτικόν Απομαχικόν Ταμείον ασφαλιστικής προστασίας και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α 255), β) του άρθρου 30 του Ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου Τομέα και της κεφαλαιοαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 178), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 1947/1991 «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 70), γ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 154).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού της Εστίας Ναυτικών.
  • Την αριθ. 466/6.7.1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-08-13 Έξοδος της Εστίας Ναυτικών (Ε.Ν.) από το Δημόσιο Τομέα.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/134
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1085 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1085 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1914 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1914 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1947 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/92 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία