ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/314

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-08-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμμόρφωση προς ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 90/ 232 ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η συμμόρφωση προς τις διατάξεις των όρθρων 3 και 4 της οδηγίας 90/ 232/ΕΟΚ (ΕΕL 129/33) για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων. Με το παρόν διάταγμα τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 237/1986 (Α 110) «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/1976 (Α 331) «Περί υποχρεωτικής Ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν. 1569/1985 (Α 183) και τα Προεδρικά Διατάγματα 1019/1981 (Α 253), 118/1985 (Α 35) και 264/1991 (Α 98) (Α 143).
Άρθρο 2
1.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του Π.Δ. 237/1986 (παρ. 3 άρ. 19 του Ν. 489/1976) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Ωστόσο δεν επιτρέπεται στο Επικουρικό Κεφάλαιο να απαιτεί, προκειμένου να καταβάλει την αποζημίωση, να αποδείξει το θύμα καθ οιονδήποτε τρόπο, ότι το υπεύθυνο για το ατύχημα μέρος δεν είναι σε θέση ή αρνείται να πληρώσει». (9Ο/232/ΕΟΚ αριθ. 3).
Άρθρο 3
1.  
  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 του Π.Δ. 237/1986 (άρθρο 50 παρ. 10 του Ν. 1569/1985) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του Επικουρικού Κεφαλαίου και του ασφαλιστή αστικής ευθύνης για το ποιος πρέπει να αποζημιώσει το θύμα για σωματικές βλάβες, που προκαλούνται από όχημα αγνώστων στοιχείων ή για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες ανασφάλιστου οχήματος, το Επικουρικό Κεφάλαιο υποχρεούται σε πρώτη φάση να αποζημιώσει το θύμα. Αν τελικά αποφασισθεί ότι ο ασφαλιστής αστικής ευθύνης θα έπρεπε να έχει καταβάλει την αποζημίωση εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, ο ασφαλιστής αστικής ευθύνης θα επιστρέψει το οφειλόμενο ποσό στο Επικουρικό Κεφάλαιο που την κατέβαλε. (9Ο/232/ΕΟΚ αριθ. 4).
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εμπορίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 (Α 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/ 1984 (Α 70), του άρθρου 7 του Ν. 1775/1988 (Α 101 ) και του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α 101).
 • Τις διατάξεις της οδηγίας 90/232 ΕΟΚ (ΕΕL 129/33).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α 137), που προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.
 • Την υπ αριθ. Υ1935/92 Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας» (Β 726/92).
 • Την υπ αριθ. Υ 1942/92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εμπορίου «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου» (Β 725/92).
 • Την υπ αριθ. 486/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, Τμήμα Ε, της 7 Ιουλίου 1993, μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1933/90/232/ΕΟΚΕΕL129 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1933/90_232_ΕΟΚΕΕL129 1933
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1942 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1942 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/Υ1935 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/Υ1935 1992
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1019 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1019 1981
ΝΟΜΟΣ 1976/489 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/489 1976
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1569 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1569 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/237 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/237 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία