ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/315

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-08-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού Εκσυγχρονισμού στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού Εκσυγχρονισμού"
1.  
  Στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως συνιστάται «Γενική Διεύθυνση Διοικητικού Εκσυγχρονισμού». Σκοπός της συνιστώμενης γενικής διεύθυνσης είναι η μελέτη και εισήγηση για τη διαμόρφωση και υποστήριξη της κυβερνητικής πολιτικής για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, στο πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως, πλην του τομέα πληροφορικής.
2.  
  Η παραπάνω γενική διεύθυνση έχει, κυρίως, ως αποστολή:
 1. Να προωθεί τον εκσυγχρονισμό στη Δημόσια Διοίκηση
 2. Να ερευνά και να αξιολογεί τις ανάγκες διοικητικών μεταρρυθμίσεων και να προτείνει μέτρα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος για τις ενδεικνυόμενες αναπροσαρμογές
 3. Να μεριμνά για την κατάρτιση και την παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος διοικητικού εκσυγχρονισμού
 4. Να μεριμνά και να συντάσσει το γενικό πλαίσιο προγραμματικής δράσης του υπουργείου, μέσα στο πλαίσιο των γενικών στόχων και κατευθύνσεων της ακολουθούμενης κυβερνητικής πολιτικής
 5. Να εισηγείται τρόπους και μέσα για την αύξηση της αποδοτικότητας του προσωπικού και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών, με τη διεξαγωγή ερευνών, σε συνεργασία με τα επιμέρους υπουργεία
 6. Να παρέχει τεχνική υποστήριξη στις υπηρεσιακές μονάδες του υπουργείου και ιδιαίτερα με τη διενέργεια ερευνών, την εκπόνηση συγκριτικών ή άλλων μελετών, την κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων ή την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
 7. Να μεριμνά για την ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων των υπηρεσιών του υπουργείου, το σχεδιασμό προγραμμάτων διεθνούς συνεργασίας, τη διεθνή εκπροσώπηση του υπουργείου και τις αποστολές υπαλλήλων στο εξωτερικό
 8. Να μεριμνά για το γενικό νομοθετικό συντονισμό των υπηρεσιών του υπουργείου, καθώς και για την κατάρτιση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες, βασικών σχεδίων νόμων ή άλλων κανονιστικών πράξεων αρμοδιότητας του υπουργείου, τη νομοτεχνική επεξεργασία τους και τη μέριμνα για τη ψήφιση και δημοσίευση τους
 9. Να μεριμνά για την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης του υπουργείου
 10. Να προγραμματίζει τη δραστηριότητα και να συντονίζει τη λειτουργία των επί μέρους οργανικών μονάδων, από τις οποίες συγκροτείται, με σκοπό την καλύτερη πραγματοποίηση των πιο πάνω στόχων
3.  
  Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικού Εκσυγχρονισμού συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες
 1. Διεύθυνση Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων, η οποία είναι αρμοδία για τα θέματα των περιπτώσεων α, β, γ, δ, στ και η της παραγράφου 2.
 2. Στη Διεύθυνση Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων συγχωνεύεται η κατά το άρθρο 80 του Ν. 1992/1990 συσταθείσα μονάδα στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής (Π.Δ. 410/1990, άρθρο 2).
 3. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, αναβαθμιζομένου του υφισταμένου Τμήματος Ενημέρωσης και Διεθνών Σχέσεων (Π.Δ. 57/1992, άρθρο 7 παρ. 1), με αρμοδιότητα τα θέματα της περίπτωσης ζ της παραγράφου 2.
 4. Μονάδα Αποδοτικότητας, σε επίπεδα διεύθυνσης, με αρμοδιότητα τα θέματα της περίπτωσης ε της παραγράφου 2
 5. Τμήμα Βιβλιοθήκης, με αρμοδιότητα τα θέματα της περίπτωσης θ της παραγράφου 2 (Π.Δ. 320/1988, άρθρο 12).Η Γενική Διεύθυνση συνεργάζεται με τις λοιπές υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας του έργου της.
4.  
  Συνιστάται μία θέση με βαθμό Γενικού Διευθυντή στον κλάδο ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως
5.  
  Της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού Εκσυγχρονισμού προΐσταται μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Γενικού Διευθυντή του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, ο οποίος επιπλέον έχει για την προαγωγή στο βαθμό αυτό εξειδίκευση σε θέματα δημόσιας διοίκησης που αποδεικνύεται με μεταπτυχιακές σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σημαντική εμπειρία σε θέματα συγκριτικής δημόσιας διοίκησης που αποδεικνύεται από συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια ή διασκέψεις και αποστολές σε εθνικές διοικήσεις, καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας που αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 172/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 368/1992.
6.  
  Στις υπηρεσιακές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης της συνιστώμενης Γ ενικής Διεύθυνσης προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι με βαθμό Διευθυντή Α ή Β του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης. Στο Τμήμα Βιβλιοθήκης προΐσταται μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Τμηματάρχη Α ή Β των κλάδων ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων. Στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβερνήσεως αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Π. Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των παρ. 1 -5 του όρθρου 78 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101 Α). β) Της παρ/5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137Α). γ) Της παρ. 7 του άρθρου 24 του Ν. 2085/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170Α). δ) Της παρ. 4 του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα (Π.Δ. 611/1977), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 2085/1992 και ε) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154Α).
 • Την αριθ. Υ.2009/20.5.1993 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 365Β).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π. Διατάγματος, θα επέλθει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως της τάξης των δρχ. 1.000.000 για το τρέχον οικονομικό έτος και 4.800.000 δρχ. για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί για το έτος 1993 από τη μεταφορά ισόποσης πίστωσης από τον ΚΑΕ 0515 και Φ.05-110 του Υπουργείου και για τα επόμενα έτη από πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του σε Φ.05-110 και ΚΑΕ 0211, 0221, 0224, 0226, 0237, 0229, 0233, 0254.
 • Την αριθ. 543/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2009 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1992 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1992 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2085 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/611 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/320 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/320 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/410 1990
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992
Αντικατάσταση διατάξεων Π.Δ. 172/1992 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα κ.λπ.» (Α 81). 1992/368 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση των Π.Δ/των 320/1908 (ΦΕΚ 149 Α), 64/1990 (ΦΕΚ 30 Α), 410/1990 (ΦΕΚ 161 Α), 92/1991 (ΦΕΚ 43 Α), περί οργανικών διατάξεων του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. . 1992/57 1992