ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/319

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-08-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Κατερίνης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Το άρθρο 4 του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Κατερίνης (Β.Δ. 498/21.7.1961 Α 228), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου πρώτου του Π. Δ/τος 450/ 8.9.1988 (Α 205) τροποποιείται ως ακολούθως: «Άρθρο 4 Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 1Σε κάθε ένσταση αντιρρήσεις αιτήσεις ή προσφυγές προς οποιαδήποτε εκδικαστική διοικητική επιτροπή ή το Διοικητικό Δικαστήριο κατά αποφάσεων διοικητικών αρχών, εφόσον υπογράφονται από δικηγόρο δρχ. 70. 2Για παράταση ενώπιον κάθε διοικητικής ή εκδικαστικής Επιτροπής ή Επιτροπής κατατάξεως επιτηδευματιών Διοικητικού εν γένει Δικαστηρίου πρώτου ή δευτέρου βαθμού δρχ. 100. Β. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1Σε πρωτότυπο παντός δικογράφου αγωγής κύριας ή παρεμπίπτουσας αίτησης, ανακοπής, ανακοίνωσης δίκης, με ή χωρίς προσεπίκληση, παρέμβασης αντιρρήσεων, κλήσης προς περαιτέρω συζήτηση, δήλωσης, επαναλήψεως βίαια διακοπείσης δίκης και γενικά πάσης φύσεως εισαγωγικών δικογράφων, απευθυνόμενων ενώπιον του Ειρηνοδικείου ή Γραμματέως Ειρηνοδικείου, όπως και σε κάθε εγγραφή στο πινάκιο, δρχ. 70. 2Για παράσταση κατά τη συζήτηση των άνω υποθέσεων ή εξέταση μαρτύρων ή δόση όρκου ενώπιον Ειρηνοδίκου ή Ειρηνοδικείου και εν γένει σε κάθε παράσταση ενώπιον Ειρηνοδίκου ή Ειρηνοδικείου ή Γραμματέα Ειρηνοδικείου που δεν καθορίζεται ειδικά δρχ. 70. 3Σε πρωτότυπο κάθε αίτησης προσωρινών περί νομής ή διακατοχής μέτρων ή αίτησης για σύγκληση συγγενικού συμβουλίου, όπως και για κάθε ένσταση, εκδικαζόμενη από τον Ειρηνοδίκη και για κάθε παράσταση στη συζήτησή του, δρχ. 100. 4Σε πρωτότυπο των κατατιθεμένων ενδίκων μέσων τακτικών ή εκτάκτων κατ αποφάσεων του Ειρηνοδικείου ή Ειρηνοδίκη δρχ. 150. 5Για παράσταση κατά τη συζήτηση μικροδιαφορών δρχ. 100. Γ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1Σε πρωτότυπο δικογράφου αγωγής, κύριας ή παρεμπίπτουσας ανακοπής, ανακοίνωσης δίκης, παρέμβασης αντιρρήσεων, αιτήσεων κατά την εκουσία δικαιοδοσία ή τακτική διαδικασία και γενικότερα κάθε δικογράφου απευθυνόμενου ενώπιον του Πρωτοδικείου ή του Δικαστή του Πρωτοδικείου ή του Εισηγητή και σε κάθε εγγραφή στο πινάκιο, δρχ. 100. 2Σε πρωτότυπο έφεσης κατ αποφάσεως του Πρωτοδικείου δρχ. 250. 3Σε πρωτότυπο αναψηλάφισης ή αίτησης αναιρέσεως κατά των αμέσως πιο πάνω (στοιχ. 2) αποφάσεων δρχ. 270. 4Σε πρωτότυπο έφεσης κατά αποφάσεων του Πρωτοδικείου ή άλλου Δικαστηρίου επί εργατικών διαφορών δρχ. 100. 5Για παράσταση κατά τη συζήτηση των πιο πάνω υποθέσεων του Πρωτοδικείου, για εξέταση μαρτύρων ή δόση όρκου δρχ. 70. Σε περίπτωση αναβολής επί των παραπάνω υποθέσεων ή διαδικαστικών πράξεων δεν καταβάλλεται τέλος. 6Για παράσταση ενώπιον εισηγητών δικαστών προς εξέταση μαρτύρων όρκιση πραγματογνώμονα, ενέργεια αυτοψίας κλπ. δρχ. 100. 7Για παράσταση ενώπιον δικαστηρίου κατά την εκδίκαση εργατικών διαφορών δρχ. 70. Το τέλος αυτό αφορά μόνο τις διαφορές που έχουν για αντικείμενο εργατική διαφορά ή διατροφή και όχι όσες υποθέσεις εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών, για τις οποίες ισχύει ό,τι και για την τακτική διαδικασία. 8Σε κάθε παράσταση επί λογοδοσίας συνδίκου προς διατύπωση σχετικών αντιρρήσεων και σε κάθε κατάθεση ενώπιον του Γραμματέα εγγυοδοσίας, εταιρικού (συστατικού ή τροποποιητικού ή διαλυτικού) και δήλωσης παύσης πληρωμών πτωχού δρχ. 100. 9Σε κάθε άλλη αίτηση ή παράσταση που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και απευθύνεται στο Πρωτοδικείο ή τον Εισηγητή ή τον Δικαστή του Μονομελούς δρχ. 100. Δ. ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1Για κάθε παράσταση δικηγόρου σε απολογία κατηγορουμένου, εξέταση μαρτύρων ή άλλη ανακριτική πράξη ενώπιον προανακριτικού υπαλλήλου, δρχ. 70. 2Για τις ίδιες πιο πάνω παραστάσεις ενώπιον τακτικού ανακριτού δρχ. 150. 3Σε κάθε υπόμνημα, αίτημα κατηγορουμένου ή πολιτικώς ενάγοντος απευθυνόμενο προς τον Πταισματοδίκη, τακτικό ανακριτή, δικαστικό Συμβούλιο, Δικαστήριο, Εισαγγελείς Εφετών και Πλημ/κών, Στρατοδικείο κ.λπ. δρχ. 100, εκτός αν κατατίθενται κατά τη λήξη της απολογίας, οπότε καταβάλλεται μόνο το τέλος για την παράσταση. 4Για κάθε παράσταση προς υπεράσπιση κατηγορουμένου ή πολιτικώς ενάγοντος του ακροατηρίου, α) Πταισματοδικείου, Αγρονόμου και Δικαστηρίου Ανηλίκων δρχ. 70, β) Μονομελούς Πλημ/κείου δρχ. 100, γ) Τριμελούς Πλημ/κείου δρχ. 150, δ) Στρατοδικείου, Ειδικού Δικαστηρίου κακουργημάτων και Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου δρχ. 500. 5Για παράσταση κατά τη σύνταξη παντός τακτικού ή εκτάκτου ενδίκου μέσου κατ αποφάσεων παντός Ποινικού Δικαστηρίου και κατά Βουλευμάτων, δρχ. 100. 6Σε κάθε έγγραφο αιτήσεως μετατροπής ποινής, απονομής χάριτος, διακοπής προφυλακίσεως, απολύσεως με εγγύηση, μεταγωγής καταδίκου ή υποδίκου, αντιρρήσεων κατά της εκτελέσεως ποινής, απόδοσης πειστηρίων αυτοτελούς δηλώσεως παράστασης πολιτικής αγωγής κατά την προδικασία σε πρωτότυπο μήνυσης, υπογραφομένης από δικηγόρο, ως πληρεξούσιο, όπως και κάθε άλλη αίτηση υπογραφόμενη από δικηγόρο,, ως πληρεξούσιο, απευθυνόμενη προς μη δικαστική αρχή, δρχ. 70. Ε. ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1Στο πρωτότυπο των κοινοποιούμενων δικογράφων, γνωστοποίησης μαρτύρων, δήλωσης αποδοχής ή αντεπαγωγής όρκου, δήλωσης επαναλήψεως βίαια διακοπείσης δίκης και κλήση προς συζήτηση υποθέσεων ενώπιον Ειρηνοδικείου δρχ. 70, ενώπιον δε Πρωτοδικείου ή Προέδρου Πρωτοδικών δρχ. 100. 2Στο πρωτότυπο οποιασδήποτε άλλης αίτησης, απευθυνόμενης προς οποιαδήποτε Δικαστική Αρχή και στο πρωτότυπο εξώδικης πρόσκλησης, διαμαρτυρίας, δηλώσεως ή απαντήσεως και σε κάθε δικόγραφο, υπογραφόμενο από δικηγόρο και κοινοποιούμενο μεταξύ διαδίκων, που δεν αναφέρεται σε ειδική περίπτωση, δρχ. 70. 3Για σύνταξη επιταγής προς πληρωμή σε αντίγραφο εξ απογράφου οποιουδήποτε τίτλου εκτελεστού (επί περισσοτέρων επιδόσεων της ίδιας επιταγής το τέλος καταβάλλεται μόνο μια φορά και γίνεται μνεία περί τούτου στις άλλες, το ίδιο ισχύει και επί περισσοτέρων επιδόσεων της ίδιας προσλήσεως) και για παραγγελία εκτέλεσης κάτω από απόγραφο εκτελεστό, αποφάσεως οποιουδήποτε Δικαστηρίου πολιτικού ή Ποινικού, Συμβουλίου, Μονομελούς Δικαστηρίου ή οποιουδήποτε άλλου τίτλου εκτελεστού δρχ. 70. 4Σε επιδιδόμενη προς τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο αναγγελία πιστωτή και σε κάθε παράσταση ενώπιον συμβολαιογράφου για σύνταξη αντιρρήσεων, επαναντιρρήσεων ή ανακοπής κατά πίνακα κατατάξεως και σε κάθε παράσταση ενώπιον Συμβολαιογράφου σε απογραφή, δρχ. 450. 5Σε κάθε κατασχετήριο στα χέρια τρίτου δρχ. 100 (σε περισσότερα κατασχετήρια κοινοποιούμενα καταβάλλεται το τέλος μόνο μια φορά και γίνεται μνεία περί τούτου, στα άλλα). 6Σε κάθε μετάφραση εγγράφου γενομένη από δικηγόρο για υποστήριξη υπόθεσης και έκδοση αντιγράφου από δικηγόρο δρχ. 70. 7Σε κάθε περίληψη μεταγραφής υποθήκης και προσημειώσεως, εγγραφής στα βιβλία διεκδικήσεων και εν γένει σε κάθε άλλη αίτηση προς υποθηκοφύλακα δρχ. 270. 8Για την εξέλεγξη τίτλου εφόσον επακολουθήσει σύνταξη συμβολαίου εκποιητικού ή υποθήκης ή προσημείωσης και για τη σύνταξη ιδιωτικών εγγράφων ή σχεδίων δημοσίων εγγράφων για οποιουδήποτε είδους δικαιοπραξίες δρχ. 270. 9Για συντασσόμενο από δικηγόρο έγγραφο σύστασης ή τροποποίησης Εταιρείας, δρχ. 150. Το τέλος τούτου, επικολλάται στο αντίγραφο που κατατίθεται στο Γραμματέα Πρωτοδικών. 10Σε κάθε έγγραφο αυτοτελούς γνωμοδότησης επί νομικών θεμάτων δρχ. 100. 11Σε κάθε άλλο έγγραφο απευθυνόμενο προς Δικαστική Αρχή και μη προβλεπόμενο ειδικά δρχ. 100 » Άρθρο 2 Το άρθρο 6 του Καταστατικού, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την παρ. 2 του άρθρου πρώτου του ΠΔ. 450/8.9.1988 (Α 205), τροποποιείται ως ακολούθως: «Άρθρο 6 Η είσπραξη των ειδικών τελών που καθορίζονται από το άρθρο 4 εδ. γ ενεργούνται με την έκδοση και διάθεση από το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Κατερίνης ειδικού ενσήμου, το οποίο θα προσάγεται από τον ενεργούντα δικηγόρο πριν από κάθε παράσταση του ή κατάθεση ή προσαγωγή δικογράφου, υπογραφόμενου απ αυτόν και γενικά θα επικολλάται σε οποιοδήποτε έγγραφο, δικόγραφο ή εξώδικο για το οποίο κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 υποχρεούται ο ενεργών δικηγόρος στην καταβολή του αντίστοιχου ειδικού τέλους. Ο έλεγχος της νομότυπης χρήσης του ενσήμου θα γίνεται από την Διοικητική Επιτροπή του Ταμείου ή από τα εξουσιοδοτημένα απ αυτήν μέλη του Ταμείου, οι δε αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν την υποχρέωση να παρέχουν σ αυτούς αδιακώλυτα οποιοδήποτε στοιχείο χρήσιμο γι αυτόν τον έλεγχο. Το ένσημο που θα εκδοθεί με μέριμνα του Ταμείου θα φέρει την επωνυμία του Ταμείου και τα αρχικά γράμματα «Τ.Π.Δ.Κ.», το έτος ίδρυσής του και την σε δρχ. αξία του καθενός ενσήμου με τον αντίστοιχο κατά κατηγορία χρωματισμό. Τις λεπτομέρειες της μορφής, της εκτύπωσης και τις κατηγορίες βάσει του ποσού του ενσήμου σε δραχμές Θα καθορίζει εκάστοτε με απόφαση » Άρθρο 3 Το άρθρο 9 του Καταστατικού, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ΠΔ. 450/8.9.1988 (Α 205), τροποποιείται ως ακολούθως: «Άρθρο 9 Έκτακτα βοηθήματα Το έκτακτο βοήθημα χορηγείται μόνο λόγω ασθενείας ή άλλου προσωπικού ή οικογενειακού ατυχήματος ή επιστράτευσης μέλους του Ταμείου ή τοκετού της δικηγόρου και δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το ποσό των δρχ. 40.000 συνολικά για κάθε μέτοχο και για ένα οικονομικό έτος, χορηγείται δε, κατά την εκτίμηση της Διοικητικής Επιτροπής τμηματικά ή και εφάπαξ ανάλογα με την παρουσιαζόμενη ανάγκη και, την οικονομική κατάσταση του μετόχου. Υπέρβαση του ποσού αυτού επιτρέπεται σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση διαρκούς επιστράτευσης μετόχου, εκτιμώμενης από τη Διοικητική Επιτροπή, μετά σύμφωνη γνώμη της Εποπτικής Επιτροπής. Η υπέρβαση αυτή σε καμμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη των 80.000 δρχ. Επίσης με σύμφωνη γνώμη της Εποπτικής Επιτροπής η Διοικητική Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει και δεύτερο έκτακτο βοήθημα μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος » Άρθρο 4 α) Η παρ. 2 του άρθρου 11 του Καταστατικού, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την παρ. 4α του άρθρου πρώτου του Π. Δ/τος 450/8.9.1988 (Α 205), τροποποιείται ως ακολούθως: «Άρθρο 11 2Το Τακτικό εφάπαξ βοήθημα ορίζεται σε δρχ. 60.000 για κάθε έτος συμμετοχής (ασφάλισης) στο ταμείο, χωρίς όμως να είναι δυνατόν να υπερβεί σε καμμιά περίπτωση το ποσό των δρχ. 2.100.000 » 1)Η παρ. 5 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με τις διατάξεις της παρ. 4β του άρθρου πρώτου του Π. Δ/τος 450/8.9.1988 (Α 205), τροποποιείται ως ακολούθως:« 5.Ως χρόνος δικηγορίας στο Πρωτοδικείο Κατερίνης λογίζεται και ο χρόνος δικηγορίας στο Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, αλλά μόνο για όσους δικηγόρους διορίστηκαν και εγγράφηκαν στα Μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης μέχρι την 18η Νοεμβρίου 1959, (ημερομηνία εγκρίσεως του Καταστατικού του Ταμείου). Και γι αυτούς τους δικηγόρους το τακτικό εφάπαξ βοήθημα ορίζεται σε δρχ. 60.000 για κάθε έτος συμμετοχής (ασφάλισης) στο Ταμείο». Άρθρο δεύτερο Η ισχύς του Δ/τος αυτού, εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 4 που ισχύουν από 31.5.1991, αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2042/92 (Α 75).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π. Δ/τος 213/92 (Α 102).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 στοιχ. στ, 24 παρ. 1 και 2 στοιχ. γ, 26 παρ. 1 του 27 παρ. 1 στοιχ. στ του Ν. 1558/85 (Α 137).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081 /92 (Α 154), και «Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλεί η αύξηση αυτή δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά τον Προϋπολογισμό του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Κατερίνης, στον οποίο έχει γραφεί σχετική πίστωση ύψους 4.800.000 δρχ.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1027/80 (Α 49), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν αντίστοιχα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1275/82 (Α 100) και 43 του Ν. 1469/84 (Α 111).
  • Την από 13.4.92 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης.
  • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που διατυπώθηκε κατά την 21 η/3.2.93 συνεδρίαση του της ΚΖ περιόδου.
  • Την 386/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1027 1980
ΝΟΜΟΣ 1982/1275 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1275 1982
ΝΟΜΟΣ 1984/1469 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1469 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις. 1992/2042 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία