Αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ"
1.  
  Με τον όρο αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου νοείται η εκτίμηση της απόδοσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης γενικά. Κατά την αξιολόγηση εκτιμάται το έργο κάθε εκπαιδευτικού χωριστά, το έργο της σχολικής μονάδας συνολικά καθώς και η απόδοση του εκπαιδευτικού συστήματος σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
2.  
  Σκοπός της αξιολόγησης είναι η διαρκής βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού αναλύονται τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού έργου, προσδιορίζονται τυχόν αποκλίσεις από τους επιδιωκόμενους στόχους και αναζητούνται τα αίτια, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις και αναπροσαρμογές.
3.  
  Η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού συντελεί στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Συγκεκριμένα βοηθεί τον εκπαιδευτικό:.
 1. Να ενισχύει την αυτογνωσία του ως προς την επιστημονική του συγκρότηση, την παιδαγωγική του κατάρτιση και τη διδακτική του ευστοχία
 2. Να σχηματίζει μια θεμελιωμένη εικόνα για την απόδοση του έργου του και
 3. Να προσπαθεί να βελτιώνει την προσφορά του στο μαθητή, αξιοποιώντας τις διαπιστώσεις και οδηγίες του Σχολικού Συμβούλου.
 4. Επιπλέον η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού αποβλέπει στην ικανοποίηση των ίδιων των εκπαιδευτικών από την αναγνώριση του έργου τους και παρέχει κίνητρα σε όσους επιθυμούν να εξελιχθούν και να υπηρετήσουν σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης.
4.  
  Τέλος, η συστηματική ανάλυση και μελέτη των στοιχείων της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών λειτουργεί ως ανατροφοδοτικός μηχανισμός για την επιμόρφωση τους σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
Άρθρο 2 "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ"
1.  
  Στο πλαίσιο των γενικών σκοπών της εκπαίδευσης και των ειδικών σκοπών των διδασκομένων μαθημάτων σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης, ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τους οικείους Σχολικούς Συμβούλους προγραμματίζει στην αρχή κάθε σχολικού έτους τις διδακτικές και τις ευρύτερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες της
2.  
  Στο τέλος του διδακτικού έτους το εκπαιδευτικό έργο κάθε σχολικής μονάδας αξιολογείται από το σύλλογο των διδασκόντων - αφού λάβει υπόψη του και τη σχετική γνώμη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων - προκειμένου να επισημανθούν αδυναμίες και να βελτιωθεί ο προγραμματισμός του επόμενου έτους. Σχετική έκθεση υποβάλλεται από το Διευθυντή του σχολείου στο Γραφείο των Σχολικών Συμβούλων και στον οικείο Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης.
3.  
  Με βάση τις εκθέσεις αυτές και τις προσωπικές τους παρατηρήσεις οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης συντάσσουν εκθέσεις για το εκπαιδευτικό έργο των σχολικών μονάδων της περιφέρειας τους, τις οποίες υποβάλλουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι στον οικείο Συντονιστή Σχολικών Συμβούλων και οι Προϊστάμενοι Γραφείων στον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης, οι οποίοι συντάσσουν γενική έκθεση κατά νομό. Οι γενικές αυτές εκθέσεις, καθώς και οι επιμέρους εκθέσεις των Σχολικών Συμβούλων και των Προϊσταμένων Γραφείων, υποβάλλονται με ευθύνη των Συντονιστών και των Προϊσταμένων Διευθύνσεων στο Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, προκειμένου να αποτελέσουν βασικό υλικό για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο.
Άρθρο 3 "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ"
1.  
  Η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού γίνεται από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο και από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός. Για την αξιολόγηση αυτή, που αποτελεί φυσική συνέπεια και επιστέγασμα μακράς και πολύπλευρης συνεργασίας τους σε ποικίλους τομείς της εκπαιδευτικής πράξης, συντάσσεται ιδιαίτερη έκθεση από καθένα εκ των ανωτέρω.
2.  
  Η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού από το Σχολικό Σύμβουλο διαμορφώνεται σταδιακά από τη συνεχή επικοινωνία τους:
 1. Στα ενημερωτικά σεμινάρια και τις άλλες επιμορφωτικές συναντήσεις, που διοργανώνονται από το Σχολικό Σύμβουλο
 2. Κατά τη συνεργασία τους για την αναζήτηση λύσεων σε επιστημονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα
 3. Κατά τις επισκέψεις του Σχολικού Συμβούλου στο σχολείο του εκπαιδευτικού και στην αίθουσα διδασκαλίας.
 4. Για τη σύνταξη της Έκθεσης Αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού ο Σχολικός Σύμβουλος συνεκτιμά:
 5. ί) την ενεργητική συμμετοχή του εκπαιδευτικού σε όλες τις περιπτώσεις συνεργασίας τους που αναφέρονται προηγουμένως. ii) τα συγκεκριμένα στοιχεία που προέκυψαν από την παρακολούθηση δύο τουλάχιστον διδασκαλιών του εκπαιδευτικού, σε διαφορετικές ημέρες και πάντοτε ύστερα από σχετική προσυνεννόηση. iii) ατομική έκθεση στην οποία συντάσσει ο εκπαιδευτικός και στην οποία περιλαμβάνονται όσα στοιχεία κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να γνωρίζει ο Σχολικός Σύμβουλος για τον τρόπο εργασίας του γενικά και για τις διδασκαλίες του προηγουμένου εδαφίου ii.
3.  
  Ο Σχολικός Σύμβουλος αξιολογεί:
 1. την επιστημονική κατάρτιση του εκπαιδευτικού, δηλαδή - την απαραίτητη για το έργο του επιστημονική συγκρότηση - την κατοχή της διδακτέας ύλης - την ενημέρωση του στις νεότερες εξελίξεις της επιστήμης του σε συνδυασμό με το βαθμό προσφοράς σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων στο σχολείο - την επιστημονική - εκπαιδευτική δραστηριότητα του, όπως η ενεργός συμμετοχή του σε σεμινάρια, οι κρίσεις και προτάσεις του για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κ.α. και.
 2. την παιδαγωγική - διδακτική του ικανότητα, δηλαδή - τον προγραμματισμό του διδακτικού του έργου και το σχεδιασμό των επιμέρους ενοτήτων - την ορθή χρήση κατάλληλης κατά περίπτωση μεθόδου και εποπτικών μέσων διδασκαλίας - την εξασφάλιση του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής όλων των μαθητών στη διδασκαλία - τον έλεγχο της αφομοίωσης των διδαχθέντων - την ικανότητα αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών - τη δημιουργία του απαραίτητου παιδαγωγικού κλίματος με τους μαθητές και την υποβοήθηση τους για ομαλή και δημιουργική προσαρμογή στη σχολική εργασία και ζωή
4.  
  Η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού από το Διευθυντή του σχολείου διαμορφώνεται μέσα από την καθημερινή τους συνεργασία. Ο Διευθυντής του Σχολείου αξιολογεί: α) την υπηρεσιακή συνέπεια, την υπευθυνότητα και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τον εκπαιδευτικό, δηλαδή - την υπεύθυνη άσκηση των καθηκόντων του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ως υπαλλήλου και εκπαιδευτικού, - την εκτέλεση των εργασιών που του αναθέτουν ο Σύλλογος των διδασκόντων και ο Διευθυντής του Σχολείου και - την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη διοργάνωση σχολικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων σχετικών με το περιβάλλον, την υγεία κ.λπ.
 1. τη συνεργασία - επικοινωνία με εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, δηλαδή ί) τη συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους συναδέλφους του - για τη συλλογική αντιμετώπιση ειδικών διδακτικών προβλημάτων ή άλλων προβλημάτων της σχολικής ζωής - για την κατανομή του προγράμματος - για την κατανομή των καθηκόντων - για τη διατύπωση θεμάτων γραπτών εξετάσεων - για την οργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων ϋ) τη συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους μαθητές του - για την οργάνωση εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων - για τη διευθέτηση προβλημάτων της μαθητικής κοινότητας - για την αντιμετώπιση ατομικών προβλημάτων των μαθητών Ιϋ) τη συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του - για την παροχή υπεύθυνης ενημέρωσης τους - για την από κοινού αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων των μαθητών
5.  
  Οι εκθέσεις αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού από το Σχολικό Σύμβουλο και από το Διευθυντή του Σχολείου περιέχουν, εκτός από το περιγραφικό μέρος τους, και αριθμητικό προσδιορισμό των στοιχείων αξιολόγησης. Ειδικότερα: Ι. Η Επιστημονική Κατάρτιση του εκπαιδευτικού (παρ. 3α) και η Παιδαγωγική - Διδακτική ικανότητα του (παρ. 3β) αποτιμώνται σε κλίμακα από 10 μέχρι και 50 μόρια εκάστη (σύνολο μορίων 100) και ΙΙ. Η Υπηρεσιακή συνέπεια, υπευθυνότητα και ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τον εκπαιδευτικό (παρ. 4α) και η συνεργασία -επικοινωνία του με εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές (παρ. 4β) αποτιμώνται σε κλίμακα από 10 μέχρι και 50 μόρια εκάστη (σύνολο μορίων 100). Οι συντασσόμενες εκθέσεις πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουνίου του έτους κατά το οποίο συντάσσονται στην οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Εκπαίδευσης, όπου και φυλάσσονται.
6.  
  Οι εκθέσεις της προηγουμένης παραγράφου συντάσσονται κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους: - μέχρι το τέλος της πρώτης διετίας της υπηρεσίας του εκπαιδευτικού - μέχρι το τέλος κάθε επόμενης τετραετίας και ως το 22 έτος της υπηρεσίας του - μέχρι το τέλος κάθε επόμενης πενταετίας για τα έτη υπηρεσίας του πέραν των 22 και - σε κάθε περίπτωση συμμετοχής εκπαιδευτικού σε διαδικασίες επιλογής, μετά από αίτησή του και εφόσον δεν υπάρχει έκθεση αξιολόγησης του σύμφωνα με τα οριζόμενα προηγουμένως
7.  
  Σε περίπτωση υποβολής αίτησης μετάθεσης εκπαιδευτικού κατά τη λήξη των καθοριζομένων από την προηγούμενη παράγραφο χρονικών περιόδων, συντάσσεται υποχρεωτικά Έκθεση Αξιολόγησης από το Σχολικό Σύμβουλο και το Διευθυντή του Σχολείου για τον προς μετακίνηση εκπαιδευτικό, αν δεν έχει ως τότε αξιολογηθεί. Ομοίως, σε περίπτωση λήξεως της θητείας Σχολικού Συμβούλου ή υπηρεσιακής μετακίνησης του Διευθυντή του Σχολείου συντάσσεται υποχρεωτικά Έκθεση Αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς, αν δεν έχουν ως τότε αξιολογηθεί απ αυτούς.
8.  
  Εφόσον υπάρχουν περισσότερες της μιας Εκθέσεις Αξιολόγησης για τον Ιδιο εκπαιδευτικό και για κάθε συγκεκριμένη περίοδο (διετία, τετραετία ή πενταετία) από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 6 αυτού του άρθρου, ως έκθεση αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού γι αυτή την περίοδο λαμβάνεται ο μέσος όρος των Εκθέσεων που συντάχθηκαν από Σχολικούς Συμβούλους ή Διευθυντές Σχολείου αντίστοιχα
9.  
  Δε μπορεί να συνταχθεί Έκθεση Αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού, εφόσον ο Σχολικός Σύμβουλος ή ο Διευθυντής Σχολείου δεν έχει συνυπηρετήσει με τον εκπαιδευτικό για τόσο χρόνο όσο και η διάρκεια ενός διδακτικού έτους
Άρθρο 4 "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1. Το έργο του Διευθυντή Σχολείου αξιολογείται:"
1.  
  από το Σχολικό Σύμβουλο της οικείας ειδικότητας ή κλάδου ως προς τα Ιδια στοιχεία, στα οποία αξιολογείται το έργο του εκπαιδευτικού από το Σχολικό Σύμβουλο, όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, και ΙΙ. από τον οικείο Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης ως προς τα στοιχεία:.
 1. την υπηρεσιακή συνέπεια, την υπευθυνότητα και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από το Διευθυντή, δηλαδή - την οργανωτική - καθοδηγητική του ικανότητα - την υπεύθυνη άσκηση των καθηκόντων του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ως υπαλλήλου και εκπαιδευτικού - την εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και την εκτέλεση των εργασιών που του αναθέτουν ο Σύλλογος των διδασκόντων και ο οικείος Προϊστάμενος Εκπαίδευσης, - την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη διοργάνωση σχολικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων σχετικών με το περιβάλλον, την υγεία κ.λπ.
 2. τη συνεργασία - επικοινωνία με εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, δηλαδή ί) τη συνεργασία του Διευθυντή με τους συναδέλφους του - για τη συλλογική αντιμετώπιση ειδικών διδακτικών προβλημάτων ή άλλων προβλημάτων της σχολικής ζωής - για την κατανομή του προγράμματος - για την κατανομή των καθηκόντων - για τη διατύπωση θεμάτων γραπτών εξετάσεων - για την οργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων ϋ) τη συνεργασία του Διευθυντή με τους μαθητές του σχολείου του - για την οργάνωση εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων - για τη διευθέτηση προβλημάτων της μαθητικής κοινότητας - για την αντιμετώπιση ατομικών προβλημάτων των μαθητών iii) τη συνεργασία του Διευθυντή με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών - για την παροχή υπεύθυνης ενημέρωσης τους - για την από κοινού αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων των μαθητών.
 3. Ο υπό αξιολόγηση διευθυντής υποβάλλει στον οικείο Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης ατομική έκθεση για τον απολογισμό του έργου του, η οποία και συνεκτιμάται κατά την αξιολόγηση του.
2.  
  Οι εκθέσεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου συντάσσονται κάθε τετραετία καθώς και σε κάθε περίπτωση συμμετοχής Διευθυντή σε διαδικασία μονιμοποίησης του, εάν είναι επί θητεία, ή επιλογής του σε επόμενη βαθμίδα, και εφόσον δεν έχει ως τότε αξιολογηθεί στη βαθμίδα που κατέχει
3.  
  Ως προς την κλίμακα αξιολόγησης, τη φύλαξη και τις λοιπές προϋποθέσεις συντάξεως των εκθέσεων αξιολόγησης του έργου των Διευθυντών Σχολείων από τους οικείους Σχολικούς Συμβούλους και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων ή Γραφείων Εκπαίδευσης έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου
Άρθρο 5 "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ή ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"
1.  
  Το έργο Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης ή Γραφείου Φυσικής Αγωγής αξιολογείται από τον οικείο Προϊστάμενο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ως προς:
 1. την οργανωτική - καθοδηγητική του ικανότητα και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας
 2. την υπηρεσιακή συνέπεια, την υπευθυνότητα και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών
 3. τη συνεργασία με τους Διευθυντές Σχολείων της αρμοδιότητάς του
 4. την επικοινωνία και συνεργασία με άλλους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας
 5. την αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση προβλημάτων.
 6. Η Έκθεση Αξιολόγησης περιέχει περιγραφικό μέρος και αριθμητικό προσδιορισμό του συνόλου των παραπάνω στοιχείων αξιολόγησης σε κλίμακα 20 έως 100.
 7. Ο υπό αξιολόγηση Προϊστάμενος Γραφείου υποβάλλει στον οικείο Προϊστάμενο Διεύθυνσης ατομική έκθεση για τον απολογισμό του έργου του, η οποία και συνεκτιμάται κατά την αξιολόγηση του.
2.  
  Οι εκθέσεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου συντάσσονται κάθε τετραετία, καθώς και σε κάθε περίπτωση συμμετοχής του Προϊσταμένου Γραφείου σε διαδικασία επιλογής σε επόμενη βαθμίδα, και εφόσον δεν έχει ως τότε αξιολογηθεί στη βαθμίδα που κατέχει. Οι εκθέσεις αυτές συντάσσονται το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουνίου κάθε διδακτικού έτους και φυλάσσονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
3.  
  Ως προς τις λοιπές προϋποθέσεις συντάξεως των εκθέσεων αξιολόγησης του έργου των Προϊσταμένων Γραφείου από τον οικείο Προϊστάμενο Διευθύνσεως Εκπαίδευσης έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος
Άρθρο 6 "ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ"
1.  
  Ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός ή Διευθυντής Σχολείου ή Προϊστάμενος Γραφείου Εκπαίδευσης ή Γραφείου Φυσικής Αγωγής λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των Εκθέσεων Αξιολόγησης του έργου τους, που συντάχθηκαν από τα αντίστοιχα κατά περίπτωση όργανα, τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, από 15 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου του σχολικού έτους που συντάχθηκε η έκθεση, υπογράφοντας σε τηρούμενο σχετικό βιβλίο στην οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Εκπαίδευσης
2.  
  Σε περίπτωση διαφωνίας τους με το περιεχόμενο των Εκθέσεων αυτών έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση, συνοδευόμενη από τεκμηριωμένη αναφορά τους και να ζητήσουν δευτεροβάθμια αξιολόγηση, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του επομένου άρθρου
3.  
  Ο μέσος όρος των Εκθέσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Αξιολόγησης αποτελεί την τελική αξιολόγηση στους τομείς, τους οποίους αξιολογεί το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος
Άρθρο 7 "ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Η δευτεροβάθμια αξιολόγηση του έργου εκπαιδευτικού για Έκθεση που συνέταξε ο οικείος Σχολικός Σύμβουλος διενεργείται από τον αρχαιότερο της ίδιας ειδικότητας Σχολικό Σύμβουλο γειτονικού νόμου ή περι [...]"
2.  
  Ο δεύτερος αυτός αξιολογητής, αφού μελετήσει τον υπηρεσιακό φάκελο του εκπαιδευτικού και τη σχετική αναφορά του, συζητεί με τον ενδιαφερόμενο, παρακολουθεί μία (1) τουλάχιστον διδασκαλία του και προβαίνει στη δευτεροβάθμια αξιολόγηση του έργου του
3.  
  Η δευτεροβάθμια αξιολόγηση του έργου εκπαιδευτικού για Έκθεση που συνέταξε ο Διευθυντής του Σχολείου του διενεργείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκει το Σχολείο. Ο δεύτερος αυτός αξιολογητής, αφού μελετήσει τον υπηρεσιακό φάκελο του εκπαιδευτικού και τη σχετική αναφορά του, συνεργάζεται με το Διευθυντή του Σχολείου και τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και συντάσσει τη δευτεροβάθμια αξιολόγησή του.
4.  
  Γ ια την Έκθεση Αξιολόγησης του έργου Διευθυντή Σχολείου, την οποία συνέταξε ο οικείος Σχολικός Σύμβουλος, η δευτεροβάθμια αξιολόγηση διενεργείται κατά τα οριζόμενα από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου
5.  
  Για την Έκθεση Αξιολόγησης του έργου του Διευθυντή Σχολείου, την οποία συνέταξε ο οικείος Προϊστάμενος Γραφείου Εκπαίδευσης, δεύτερος αξιολογητής ορίζεται ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης και για την Έκθεση που συνέταξε ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ο αρχαιότερος Προϊστάμενος από τις όμορες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Ο δεύτερος αξιολογητής, αφού μελετήσει τον υπηρεσιακό φάκελο του Διευθυντή του Σχολείου και τη σχετική αναφορά του, συνεργάζεται με τον οικείο Προϊστάμενο Γραφείου ή Διεύθυνσης Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, και με τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο και συντάσσει τη δευτεροβάθμια αξιολόγηση του.
6.  
  Για την Έκθεση Αξιολόγησης του έργου Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης ή φυσικής Αγωγής, την οποία συνέταξε ο οικείος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, δεύτερος αξιολογητής είναι ο αρχαιότερος Προϊστάμενος Διεύθυνσης από τις όμορες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ο οποίος, αφού μελετήσει τον υπηρεσιακό φάκελο του ενδιαφερομένου και τη σχετική αναφορά του, συνεργάζεται με τον ενδιαφερόμενο και με το συντάκτη της πρώτης έκθεσης αξιολόγησης και συντάσσει τη δευτεροβάθμια έκθεση
Άρθρο 8
1.  
  Στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία στα οποία λόγω οργανικότητας θέσεων δεν έχουν οριστεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, Διευθυντές η σχετική έκθεση αξιολόγησης, που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 3, συντάσσεται από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης ή Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η δευτεροβάθμια αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών αυτής της παραγράφου διενεργείται κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του προηγουμένου άρθρου.
2.  
  Προϊστάμενοι Δ/νσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης που επελέγησαν στις αντίστοιχες θέσεις πριν από τη δημοσίευση του νόμου 2043/92, καθώς και όσοι τοποθετούνται σε θέση Διευθυντή σχολείου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του νόμου 2043/92, συντάσσουν μόνο περιγραφικές εκθέσεις για τα στοιχεία που έχουν αρμοδιότητα να αξιολογούν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, οι οποίες και τίθενται στη διάθεση των αντικαταστατών τους, που επιλέγονται κατά τις διατάξεις του παραπάνω νόμου. Οι Διευθυντές των ιδιωτικών σχολείων συντάσσουν μόνο περιγραφική έκθεση για τα στοιχεία της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, η οποία υποβάλλεται και φυλάσσεται στην οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Εκπαίδευσης. Ως προς το χρόνο σύνταξης ισχύει η παράγραφος 6 του ως άνω άρθρου. Οι αξιολογηθέντες εκπαιδευτικοί μπορούν να ζητήσουν να λάβουν γνώση της έκθεσης τους και να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα, εφόσον το επιθυμούν.
3.  
  Όπου στο παρόν διάταγμα αναφέρεται ο όρος Διευθυντής Σχολείου νοείται και ο Διευθυντής Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.).
4.  
  Για τους εκπαιδευτικούς που προσφέρουν τις υπηρεσίας τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στα Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρα (Π.Ε.Κ.) και στους Οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας συντάσσει Έκθεση Αξιολόγησης αντίστοιχα ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας τους, ο οικείος Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ο Διευθυντής του Π.Ε.Κ., ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού και με βάση τα στοιχεία: γνώση αντικειμένου, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα, υπηρεσιακή συνέπεια, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά, αποτελεσματικότητα. Η Έκθεση Αξιολόγησης περιέχει περιγραφικό μέρος και αριθμητικό προσδιορισμό του συνόλου των παραπάνω στοιχείων αξιολόγησης σε κλίμακα 10 έως 100, ενώ ως προς το χρόνο και τις λοιπές προϋποθέσεις συντάξεως της εκθέσεως ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 3 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1304/82 (ΦΕΚ 144/Α) «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και στη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2043/92 (ΦΕΚ 79/Α) «Εποπτεία και Διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 11 παρ. 1 περίπτωση Δ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/Α) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 • Την 1/92 γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού (άρθρο 29Α του Ν. 1558/85, όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 92).
 • Την 601/93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1304 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1304 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1992/2043 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992