ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/321

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-08-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση των θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 και του άρθρου 1 του Π.Δ. 239/92 αυξάνονται, ως ακολούθως:"
1.  
  Του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής, πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και του κλάδου ΠΕ20 Πληροφορικής πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. κατά διακόσιες (200).
2.  
  Του κλάδου ΠΕ5 Γαλλικής Γλώσσας κατά εκατό (100)
3.  
  Του κλάδου ΠΕ9 Οικονομολόγων κατά σαράντα (40)
4.  
  Του κλάδου ΠΕ7 Γερμανικής γλώσσας κατά τριάντα (30)
5.  
  Του κλάδου ΠΕ10 Κοινωνιολόγων κατά είκοσι (20). Σύνολο θέσεων τριακόσιες ενενήντα (390). Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 6 του Ν. 1566/85 «Για τη δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 Τ.Α/85) και του άρθρου 30 παρ. 1 του Ν. 2009/92 «Εθνικό σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18 Α/92).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137Α), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (154 Α).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 448.000.000 δρχ. για το τρέχον οικονομικό έτος και ύψους 1.366.000.000 δρχ. περίπου για τα επόμενα οικονομικά έτη. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 448.000.000 δρχ. στον ειδικό φορέα 19-610 και στον ΚΑΕ 5214.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/ 1987 (ΦΕΚ 195 Α) «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα... και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθμ. Υ.2009/20.5.1993 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 365 τ.Β721.5.93).
 • Την αριθμ. 565/93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2009 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία