ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/322

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-08-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 239/92 «Σύσταση θέσεων - καθορισμός προσόντων διορισμού στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ2Ο Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 127/τ.Α/ 92).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην παρ. 2 της κατηγορίας Α του άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος 239/92, ΦΕΚ 127 τ.Α, όπως συμπληρώθηκε με το προεδρικό Διάταγμα 377/92, ΦΕΚ 200 τ.Α, προστίθενται περιπτώσεις δ και ε ως ως εξής:«
 1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και δεξαεξάμηνη τουλάχιστον διδακτική εμπειρία στην πληροφορική, που αποκτήθηκε σε σχολεία ιδιωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και με εβδομαδιαία διδασκαλία τουλάχιστον δεκαοκτώ ωρών ή με μικρότερο ωράριο, το οποίο με αναγωγή σε δεκαοκτάωρη εβδομαδιαία διδασκαλία καλύπτει τουλάχιστον μία τετραετία ή με μειωμένη εβδομαδιαία διδασκαλία για όσους υπηρέτησαν ως διευθυντές ή υποδειευθυντές σχολείου ή σχολής ή προϊστάμενοι τμήματος, το οποίο, με αναγωγή σε δεκαοκτάωρη εβδομαδιαία διδασκαλία, καλύπτει μία τουλάχιστον τετραετία.
2.  
  Στην «κατηγορία Β του άρθρου 2» του αυτού Προεδρικού Διατάγματος προστίθεται 3η παράγραφος ως εξής:«
3.  
  Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ και πενταετής τουλάχιστον διδακτική εμπειρία στην πληροφορική, που αποκτήθηκε σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. - ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ).
Άρθρο 2
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 239/92 (ΦΕΚ 127 τ.Α) αντικαθίσταται ως εξής: Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι για διορισμό με τα προσόντα της παρ. 2 του άρθρου 3, γίνονται διορισμοί χωρίς τα προσόντα αυτά, με την υποχρέωση οι διορισθέντες να φοιτήσουν στην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων τους .
Άρθρο 3
1.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 239/92, όπως αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 377/92, εφαρμόζεται ανάλογα και στους υποψηφίους των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 1 του Διατάγματος αυτού. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1566/ 1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α/1985) και τις διατάξεις των περιπτώσεων α και β της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 τ.Α/1992).
 • Την αριθμ. Υ.2009/20.5.93 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών (ΦΕΚ 365/ Β/21.5.93).
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού (άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92).
 • Την αιθμ. 585/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2009 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση θέσεων - καθορισμός προσόντων διορισμού στους κλάδους ΠΕΙ9 και ΠΕ20 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠ.Ε.Π.Θ. 1992/239 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/377 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/377 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία