ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/324

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-08-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εκπαίδευση επί πλοίου των σπουδαστών των Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Εμπορικών Ναυτικού (ΑΔΣΕΝ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ναυτολόγηση εκπαιδευόμενων σπουδαστών."
1.  
  Για την πραγματοποίηση της πρώτης εκπαιδευτικής περιόδου επί πλοίου, όπως αυτή προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, οι υπόχρεοι σπουδαστές του ΑΔΣΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών ναυτολογούνται σε πλοία με Ελληνική ή ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, άνω των 1000 κοχ όλων των κατηγοριών, εκτός των πλοίων «τοπικών πλόων», με την ειδικότητα του «εκπαιδευόμενου σπουδαστή». Για το σκοπό αυτό σε κάθε πλοίο των ανωτέρω κατηγοριών συνιστάται μια θέση ειδικότητας «εκπαιδευόμενου σπουδαστή», επί πλέον της οργανικής του σύνθεσης.
2.  
  Για την πραγματοποίηση της δεύτερης εκπαιδευτικής περιόδου επί πλοίου, όπως αυτή προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, οι υπόχρεοι σπουδαστές των ΑΔΣΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών ναυτολογούνται σε οργανική θέση πληρώματος σε πλοία με Ελληνική ή ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, άνω των 1000 κοχ όλων των κατηγοριών, εκτός των πλοίων «τοπικών πλόων», με την ειδικότητα του Δόκιμου Πλοιάρχου ή Μηχανικού ή μέλους του πληρώματος αντίστοιχου Κλάδου (καταστρώματος ή μηχανής)
3.  
  Οι Εφοπλιστικές Ενώσεις υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τον απαιτούμενο αριθμό πλοίων και να δέχονται τους σπουδαστές που αποστέλλονται από τις ΑΔΣΕΝ για ναυτολόγηση. Η ναυτολόγηση των εκπαιδευόμενων σπουδαστών γίνεται με την εποπτεία του ΥΕΝ και οι σχετικές δαπάνες αποστολής και παλιννόστησης τους βαρύνουν τους πλοιοκτήτες.
Άρθρο 3 "Δικαιώματα εκπαιδευόμενων σπουδαστών."
1.  
  Οι εκπαιδευόμενοι σπουδαστές, εξομοιώνονται πλήρως προς το υπόλοιπο πλήρωμα ως προς την ασφαλιστική και υγειονομική τους κάλυψη
2.  
  Οι αποδοχές των εκπαιδευομένων σπουδαστών της πρώτης εκπαιδευτικής περιόδου επί πλοίου είναι οι του Δόκιμου Πλοιάρχου ή Μηχανικού, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά από τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις. Οι αποδοχές των εκπαιδευόμενων σπουδαστών της δεύτερης εκπαιδευτικής περιόδου επί πλοίου είναι οι καθοριζόμενες κάθε φορά από τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις για την αντίστοιχη θέση, στην οποία έχουν ναυτολογηθεί.
3.  
  Οι σπουδαστές, κατά τη διάρκεια της ναυτολόγησης τους, ενδιαιτώνται στους χώρους ενδιαίτησης των Δοκίμων ή των Αξιωματικών της ειδικότητας τους
Άρθρο 4 "Εφαρμοζόμενοι Κανονισμοί"
1.  
  Οι σχετικοί Κανονισμοί Εργασίας και οι λοιπές περί πληρώματος διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και για τους εκπαιδευόμενους σπουδαστές. Σε ότι αφορά το πρόγραμμα εκπαίδευσης επί του πλοίου και τις από αυτό απορρέουσες υποχρεώσεις των σπουδαστών, εφαρμόζονται αναλόγως οι Κανονισμοί των ΑΔΣΕΝ.
Άρθρο 5 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από της δημοσιεύσεως του παρόντος παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των Π.Δ. 534/89 (ΦΕΚ 223 Α/89) και 480/91 (ΦΕΚ 176 Α/91). Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Άρθρο Άρθρο2 "Καθήκοντα εκπαιδευόμενων σπουδαστών"
1.  
  Κατά το διάστημα της ναυτολόγησης τους, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται με βάση πρόγραμμα εκπαίδευσης, που εκπονεί το ΥΕΝ, με ευθύνη του Πλοιάρχου ή Α Μηχανικού, ανάλογα με την ειδικότητα του σπουδαστή, ή άλλου κατάλληλου Αξιωματικού, ο οποίος ορίζεται από τον Πλοίαρχο ή Α Μηχανικό και του οποίου το όνομα γνωστοποιείται έγκαιρα στο ΥΕΝ. Την εφαρμογή του κατά τα ανωτέρω εκπαιδευτικού προγράμματος επιβλέπουν το Συμβούλιο Δημοσίων Σχέσεων Εμπορικού Ναυτικού και το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της κάθε ΑΣΔΕΝ.
2.  
  Για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων πρακτικών γνώσεων, οι σπουδαστές της πρώτης εκπαιδευτικής περιόδου επί πλοίου θα απασχολούνται, ανάλογα με το βαθμό εμπειρίας και προσαρμογής τους στο ναυτικό επάγγελμα, μόνο σε εργασίες που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις των Κανονισμών Εργασίας, για τους Δόκιμους Πλοιάρχους και Μηχανικούς αντίστοιχα. Στους σπουδαστές της δεύτερης εκπαιδευτικής περιόδου επί πλοίου ανατίθενται τα καθήκοντα που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις των Κανονισμών Εργασίας για την αντίστοιχη θέση, στην οποία έχουν ναυτολογηθεί. Η ημερήσια απασχόληση των σπουδαστών, τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης εκπαιδευτικής περιόδου, είναι πλήρης.
3.  
  Οι εκπαιδευόμενοι σπουδαστές, για επίλυση οποιασδήποτε απορίας τους, η οποία αναφέρεται στο επαγγελματικό και γνωστικό πεδίο της ειδικότητας τους, δύνανται να απευθύνονται προς τους Αξιωματικούς του πλοίου, οι οποίοι οφείλουν να παρέχουν με προσήνεια και υπευθυνότητα τη συνδρομή τους
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 65, 67, 87 παρ. 2 του Ν.Δ. 187/73 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261 Α/73).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 36 παρ. 4 εδάφ. α-β και 37 παρ. 2γ του Π.Δ. 259/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 117 Α/88).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 εδάφ. β του Ν. 989/1979 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ισχυουσών διατάξεων» (ΦΕΚ 260 Α/79).
 • Την αριθ. 305/10.6.1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Την αριθ. 03/26.4.1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Σχολών Ε.Ν.
 • Την αριθ. 2298/2.6.1993 γνωμοδότηση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
 • Την αριθ. 493/8.7.1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 • Την αριθ. Μ. 2115.1/5/89/1989 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693 Β/89).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίαςς,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/2115.1/5/89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/2115_1_5_89 1989
ΝΟΜΟΣ 1979/989 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/989 1979
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/534 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/534 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εκπαίδευση επί πλοίου των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). 1999/251 1999