ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/325

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-08-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του άρθρου 7 του Π.Δ. 284/89 Περί Προμηθειών, Εργολαβιών και Εκτελέσεως Εργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το άρθρο 7 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 7 Τρόποι προμηθειών ανάλογα με τα χρηματικά όρια κάθε δαπάνης."
1.  
  Ανάλογα με τα χρηματικά όρια κάθε δαπάνης, κατ είδος ή ομοειδή κατηγορία ειδών, που έχουν τον ίδιο προμηθευτή, οι προμήθειες ενεργούνται:
 1. Χωρίς διαγωνισμό, με βάση έγγραφη προσφορά των προμηθευτών ή απλή βεβαίωση της Επιτροπής μέχρι του ποσού των 450.000 δραχμών.
 2. Με διαγωνισμό, με βάση προφορικές προσφορές που αναγράφονται στο πρακτικό, εφόσον η συνολική δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των 450.000 δραχμών και μέχρι του ποσού των 1.500.000 δραχμών.
 3. Με δημόσιο διαγωνισμό, με βάση έγγραφες ενσφρά-γιστες προσφορές, εφόσον η συνολική δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των 1.500.000 δραχμών.
 4. Στα ως άνω όρια συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
2.  
  Τα χρηματικά όρια των παραπάνω α, β και γ εδαφίων μπορεί να μειώνονται κατά περίπτωση από τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων ή από αυτόν που έχει εξουσία ή δικαιοδοσία να εγκρίνει την αντίστοιχη δαπάνη
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει μετά δύο μήνες από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του Ν.Δ. 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α, 251/70), που επαναφέρθηκε σε ισχύ με το Ν. 370/76 «Περί καταργήσεως του εδαφίου 2 της περιπτώσεως α του άρθρου 1 του Π.Δ. 142/74, Περί βελτιώσεως διαδικασιών τινών κ.λπ.» (ΦΕΚ Α, 164/76).
 • Την υπ αρ. 291/1993 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών,
 • Την υπ αριθ. Υ 1944/9.12.92 Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Αμύνης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Αμύνης Ιωάννη, Σταθόπουλο και Σπήλιο Σπηλιωτόπουλο» (ΦΕΚ Β, 727/ 92).
 • Την υπ αρ. Υ 2009/20.5.1993 Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών, στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ Β/365).
 • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α, 137/85), που προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α, 154/92).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1944 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1944 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2009 1993
ΝΟΜΟΣ 1976/370 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/370 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/721 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/142 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/142 1974
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία