ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/327

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-08-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Δ Τάξης στο Δήμο Ιτέας του Νομού Φωκίδας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται Πυροσβεστικός Σταθμός Δ Τάξης στο Δήμο Ιτέας του Νομού Φωκίδας
2.  
    Για τη στελέχωση του ανωτέρω Πυροσβεστικού Σταθμού συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 371 /1987 (Α 166), οι εξής οργανικές θέσεις: Μία (1) θέση Πυραγού. Δύο (2) θέσεις Ανθυποπυραγών - Υποπυραγών. Μία (1) θέση Πυρονόμου. Έξι (6) θέσεις Αρχιπυροσβεστών. Δεκαπέντε (15) θέσεις Πυροσβεστών και Μία (1) θέση καθαρίστριας. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 11 παράγραφος 1 περίπτωση β και γ και παράγραφος 7 του Ν. 1481 /84 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του Ν. 1590/1986. β. Του άρθρου 1 παράγραφος 2 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481 /1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις» (Α 49). γ. Του άρθρου 19 παράγραφος 2 του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα. Κοινωνικός έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικά Δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (Α 195). δ. Του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/ 1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154). ε. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51). στ. Των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 371/1987 «Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α 166). ζ. Της Υ. 2009/20.5.1993 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 365).
  • Το γεγονός, ότι η δαπάνη που προκαλείται για την ίδρυση του Πυροσβεστικού Σταθμού για το οικονομικό έτος 1993 ανέρχεται στο ποσό των 800.000 δραχμών και καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού για το Πυροσβεστικό Σώμα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ΚΑΕ 0813 του Ε.Φ. 4320. Για το 1994 και επόμενα έτη η ετήσια δαπάνη που θα προκαλείται ανέρχεται στο ποσό των 30.794.064 δραχμών και θα αντιμετωπισθεί με την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στους Κ.Α.Ε. 0414, 0415,0421,0426,0438,0813,0824,0832,1111,1112 του ειδικού φορέα 43-220, του προϋπολογισμού εκάστου έτους.
  • Την 521/1993 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-08-26 Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Δ Τάξης στο Δήμο Ιτέας του Νομού Φωκίδας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/140
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2009 1993
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/371 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/371 1987
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία