ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/329

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-08-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 305/1992"
1.  
  Το άρθρο 20 του Π.Δ. 305/1992 (Α 152) αντικαθίσταται ως εξής: 20 των εγγράφων αξιολόγησης των αξιωματικών 1 Οι εκθέσεις ικανότητας και οι ειδικές εκθέσεις αποστρατείας αποτελούν απόρρητα έγγραφα και δεν επιτρέπεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, να λαμβάνουν γνώση αυτών οι αξιωματικοί τους οποίους αφορούν ή τρίτα πρόσωπα. 2 Αντίγραφα ή αποσπάσματα των εκθέσεων ικανότητας και των ειδικών εκθέσεων αποστρατείας χορηγούνται μόνο σε Δικαστικές Αρχές εφόσον ζητηθούν .
2.  
  Η φράση του τίτλου «Γ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» της τρίτης κατηγορίας προσόντων της έκθεσης ικανότητας αξιωματικών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ίδιου Π. Δ/τος αντικαθίσταται με τη φράση «Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ».
3.  
  Στο άρθρο 30 του ίδιου διατάγματος προστίθεται παρ. 8 που έχει ως εξής: 8 Η προθεσμία και η άσκηση προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά αποφάσεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων με τις οποίες κρίνονται ως αποστρατευτέοι ή ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους αξιωματικοί δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των ατομικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση των αποφάσεων αυτών
4.  
  Η λέξη «ανατρεπτικής» του δεύτερου εδαφίου της παραγ. 1 του άρθρου 42 του Ιδιου διατάγματος διαγράφεται.
Άρθρο 2 "Ρύθμιση θεμάτων Πυροσβεστικής Σχολής"
1.  
  Η Πυροσβεστική Σχολή μετονομάζεται σε Πυροσβεστική Ακαδημία. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία υφίσταται η φράση «Πυροσβεστική Σχολή» αντικαθίσταται με τη φράση «Πυροσβεστική Ακαδημία».
2.  
  Το Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι ισότιμο με τις Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας
3.  
  Οι προαγόμενοι στο βαθμό του Αρχιπυροσβέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 1481/1984 (Α 152), φοιτούν στο επόμενο από την προαγωγή τους Τμήμα Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Άρθρο 3 "Ρύθμιση θεμάτων της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών"
1.  
  Οι περιπτώσεις γ, δ και στ, της παραγράφου 2, του άρθρου 1 του Π.Δ. 96/1987 (Α 58) αντικαθίστανται ως εξής: 1 Παροχή βοηθείας και η αντιμετώπιση καταστροφών από σεισμούς καθώς και η αναζήτηση εξαφανισθέντων ατόμων και ο εντοπισμός και διάσωση παγιδευμένων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. 2 Αντιμετώπιση εκτεταμένων καταστροφών από πλημμύρες και άλλες θεομηνίες καθώς και η αντιμετώπιση θαλασσίων λιμναίων και ποτάμιων ατυχημάτων και οι υποβρύχιες διασώσεις ανθρώπων και υλικών αγαθών που διατρέχουν κίνδυνο από τα ατυχήματα αυτά. 3 Αντιμετώπιση διαρροών και διαφυγών επικίνδυνων χημικών ουσιών και άλλων περιβαλλοντολογικών ατυχημάτων .
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ίδιου Π. Δ/τος αντικαθίσταται ως εξής: Η Ε.Μ.Α.Κ. υπάγεται απ ευθείας στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και επεμβαίνει οπουδήποτε στον Ελλαδικό χώρο και όταν απαιτηθεί, στην αλλοδαπή για την αντιμετώπιση συμβάντων που έχουν σχέση με την αποστολή της .
Άρθρο 4
1.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 370/1987 (Α 166) προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής: Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι Έκθεση, Πυροσβεστική Νομοθεσία, Πυροσβεστική Τέχνη, Δημόσιο Ναυτικό Δίκαιο και στοιχεία Ναυπηγικής Οι εξετάσεις διενεργούνται από εξεταστική επιτροπή που ορίζεται από τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος και αποτελείται από ένα (1 ) Πύραρχο, ως Πρόεδρο και μέλη ένα (1) Αντιπύραρχο ή Επιπυραγό και ένα (1) Επιπυραγό ή Πυραγό Πλοηγό - Κυβερνήτη Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Π.Δ. 458/1979 (Α 137) .
2.  
  Στην παραγρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 24/1985 (Α 9) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Στην ίδια απόφαση ορίζονται το ή τα 8ωρα που αυτός μπορεί να εκτελεί υπηρεσία
3.  
  Η 17η Δεκεμβρίου, ημέρα εορτασμού των τριών εν καμίνω Αγίων Παίδων προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος, καθιερώνεται ως αργία για το προσωπικό του Σώματος». 0.
4.  
  Τα πρώτα δύο (2) εδάφια της παραγρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 365/1990 (Α 144) αντικαθίστανται ως εξής: Οι παραπάνω πτυχιούχοι, οι οποίοι διορίζονται ως Πυροσβέστες, προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους, εκπαιδεύονται για εννέα (9) μήνες σε ξεχωριστή τάξη του Γ έτους του Τμήματος Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις, Ανθυποπυραγών - Υποπυραγών, έχουν τον τίτλο του δοκίμου Ανθυποπυραγού και λαμβάνουν αποδοχές Πυροσβέστη
5.  
  Στο άρθρο μόνο του Π.Δ. 1186/1981 (Α 295) προστίθεται παράγραφος 3 που έχει ως εξής:«
6.  
  Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 63 του Ν. 1400/ 1973 «περί καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α 114) εφαρμόζονται ανάλογα και για το πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 (Α 49). β. Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις» (Α 49),. γ. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 553/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-08-26 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/140
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1973/1400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1400 1973
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1186 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1186 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/24 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/24 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/370 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/370 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/96 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/96 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/365 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/365 1990
Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. 1992/305 1992