ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/331

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-08-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ 194/Α/15.5.91. Συμπλήρωση του Π.Δ. 319/85: όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και καθορισμός λεπτομερειών αντικατάστασης των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης (Α 115/31.5.85).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εις τον αρμόδιο επί θεμάτων Τουρισμού Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • α. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 711/1977 (Α 284), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 1437/84 (Α 59). β. Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 (Αρ. 27 του Ν. 2081 / 92).
  • Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Το Π.Δ. 417 (ΦΕΚ 153/Α/11.10.91) περί καταργήσεως του Υπουργείου Τουρισμού και μεταφοράς των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού του στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
  • Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας αριθμ. Υ. 1935/3.12.92 /ΦΕΚ Β 726 «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας, με την οποία ανετέθη στον Υφυπουργό θ. Κασσίμη η άσκηση αρμοδιοτήτων επι θεμάτων τουρισμού και η εποπτεία του ΕΟΤ.
  • Την υπ αριθμ. 704/2.11.92 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ.
  • Την γνωμοδότηση αρ. 156/1993 του Συμβουλίου Επικρατείας. Με πρόταση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/711 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/711 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1437 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία