ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/332

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-08-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργάνωση, διάρθρωση και αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η Υπηρεσία Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας που προβλέπεται από το άρθρο 19 του Ν. 2083/92 οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Ερευνητικής Πολιτικής, β) Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, γ) Τμή [...]"
2.  
  Η Υπηρεσία Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας ανήκει στον Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Άρθρο 2 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας, όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 2083/1992 κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων, ως εξής: Τμήμα Α Ερευνητικής Πολιτικής: θέματα που αφορούν: α) Στη μέριμνα για την κατάρτιση, έγκριση και προκήρυξη του ετήσιου προγράμματος ερευνών, στην παραλαβή, αξιολόγηση, καθορισμό ύψους χρηματοδότησης και ανάθεση εκτέλεσης των ερευνητικών προγραμμάτων, στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των εκτελεσθέντων ερευνητικών προγραμμάτων, στη μελέτη και εισήγηση κάθε αναγκαίου μέτρου για την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ. β) Στη συνεργασία για θέματα έρευνας με οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ερευνητικά ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού, την Επιτροπή Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας των ΑΕΙ, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και άλλους φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. γ) Την εισήγηση για το διορισμό εθνικών εκπροσώπων και εμπειρογνωμόνων στις επιτροπές της ΕΟΚ και άλλους διεθνείς οργανισμούς όταν έχουν σχέση με έρευνα, τεχνολογία και μεταπτυχιακές σπουδές καθώς και την εισήγηση για την ενίσχυση διεθνών συνεδρίων που διοργανώνονται από τα Α.Ε.Ι. Τμήμα Β Μεταπτυχιακών Σπουδών: θέματα που αφορούν στη μελέτη και εισήγηση για την έκδοση της απόφασης για τον καθορισμό προτεραιοτήτων χρηματοδότησης των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, στη μέριμνα για την έγκριση των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) και της ίδρυσης Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων και τέλος στη μελέτη και εισήγηση για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που αναφέρεται στην οργάνωση και λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών. Τμήμα Γ Οικονομικής Διαχείρισης: θέματα που αφορούν στη μέριμνα για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού της Υπηρεσίας και την κατανομή του για επί μέρους δραστηριότητες, τη διοικητική και διαχειριστική διεκπεραίωση των κονδυλίων, που διατίθενται για το Πρόγραμμα Ερευνών καθώς και για τη χρηματοδότηση των Π.Μ.Σ., τη φροντίδα για την εκκαθάριση των αμοιδών και αποζημιώσεων των μελών του Διαπανεπιστημιακού Συμβουλίου Έρευνας των μελών των επιτροπών στα πλαίσια του Προγράμματος Ερευνών, των μελών των επιτροπών και του επιστημονικού προσωπικού που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Υπηρεσία Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας, καθώς και στη διεκπεραίωση κάθε άλλου οικονομικής φύσεως θέματος, που άπτεται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης. Τμήμα Δ Διοικητικής Υποστήριξης: θέματα που αφορούν στη συγκρότηση του Διαπανεπιστημιακού Συμβουλίου Έρευνας (Δ.Σ.Ε.) των Επιτροπών κατάρτισης, χρηματοδότησης, προκήρυξης, έγκρισης και αξιολόγησης των Ερευνητικών Προγραμμάτων, τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Δ.Σ.Ε., των Επιτροπών του «Προγράμματος Ερευνών», τον προγραμματισμό και μέριμνα για την οργάνωση των συνεδριάσεων του Δ.Σ.Ε. και των οικείων επιτροπών, τη διακίνηση της αλληλογραφίας της υπηρεσίας και τη διεκπεραίωση κάθε άλλου διοικητικής φύσεως θέματος της Διεύθυνσης.
Άρθρο 3 "Προϊστάμενοι"
1.  
  α) Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βαθμό Διευθυντή Α ή Β. β) Πρϊστάμενοι των τμημάτων της ορίζονται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βαθμό Τμηματάρχη Α ή Β. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 19 του Ν.2083/92 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α 159).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/76 «Περί του Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α 56).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2085/92 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργία και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α 170).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/ 1987 (Α 195).
 • Την αριθμ. Η/9066/27.12.89 κοινή υπουργική απόφαση «Μετονομασία και ανασυγκρότηση ενιαίων διοικητικών τομέων στην Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ» (Β 928).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1986, όπως το άρθρο αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος προκαλείται δαπάνη περίπου 265.200 σε εξαμηνιαία βάση για το τρέχον οικονομικό έτος και 53Ο.4ΟΟ περίπου για καθένα από τα επόμενα οικον. έτη. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από Κ. Α. 5214 του φορέα 110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έτους 1993, στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση.
 • Την αριθμ. 541/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/Η/9066 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/Η_9066 1989
ΝΟΜΟΣ 1986/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1558 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2085 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/147 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/147 1976
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία