ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/333

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-08-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναδιάρθρωση περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο Αστυνομικός Σταθμός Κακαβιάς προάγεται σε Αστυνομικό Τμήμα Κακαβιάς, γενικής αρμοδιότητας και υπάγεται διοικητικά στην Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων
Άρθρο 2
1.  
  Ιδρύεται Αστυνομικό Τμήμα Δενδροποτάμου, με έδρα τον οικισμό Δενδροποτάμου του Δήμου Μενεμένης του Νομού Θεσσαλονίκης, το οποίο υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
Άρθρο 3
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 11 του Π.Δ. 286/1993 (Α 124) καταργείται και επαναφέρεται σε ισχύ το εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 122 του Π.Δ. 585/1985 (Α 205).
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδ. α, β και ζ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α 49).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α 36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 3.120.000 δρχ. για το έτος 1993 και 11.890.000 δρχ. για το έτος 1994 και 7.390.000 δρχ. για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Οι ανωτέρω δαπάνες για το έτος 1993 θα καλυφθούν από τις υπάρχουσες πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της Ελληνικής Αστυνομίας των ΚΑΕ 0722, 0813, 0824, 0831, 0832, 1111, 1112, 1114, 1351, 1355, 1611, 1612, 1613,1711, 1712 και 1721. Για τα επόμενα έτη οι δαπάνες θα προβλεφθούν και θα καλυφθούν από τις πιστώσεις των αντίστοιχων ΚΑΕ του Ε.Φ. 43210 Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Την υπ αριθ. 626/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/585 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Ρύθμιση θεμάτων προέλευσης και εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατά τροποποίηση των Π.Δ. 496/1987 (Α 229) και Π.Δ. 585/1985 (Α 205). 1993/286 1993
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993