Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/42/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 (L167/92).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 92/42/ ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1992 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L167/22.6.92. Το παρόν Διάταγμα καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης που εφαρμόζονται στους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, ονομαστικής ισχύος Ίσης ή ανώτερης των 4kW και ίσης ή κατώτερης των 400kW, οι οποίοι στο εξής ονομάζονται «λέβητες».
Άρθρο 2
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος νοείται ως: «λέβητας», το συγκρότημα λέβητα - καυστήρα, που μεταδίδει στο νερό τη θερμότητα που εκλύεται από την καύση, «συσκευή»:- το κυρίως σώμα του λέβητα που προορίζεται για εξοπλισμό με καυστήρα, - ο καυστήρας που προορίζεται για τον εξοπλισμό του κυρίως σώματος του λέβητα, «ωφέλιμη ονομαστική ισχύς (σε kW)», η θερμική ισχύς που καθορίζει και εγγυάται ο κατασκευαστής ότι μπορεί να παρέχεται σε συνεχή λειτουργία, με το βαθμό ωφέλιμης απόδοσης που καθορίζει ο ίδιος, «ωφέλιμη απόδοση (επί τοις %», ο λόγος της θερμικής ισχύος που μεταδίδεται στο νερό του λέβητα προς το γινόμενο της κατώτερης θερμογόνου ικανότητας υπό σταθερή πίεση του καυσίμου επί την κατανάλωση εκφρασμένη σε ποσότητα καυσίμου ανά μονάδα χρόνου, «μερικό φορτίο (επί τοις %», ο λόγος της θερμικής ισχύος λέβητα σε διακοπτόμενη λειτουργία ή σε λειτουργία σε ισχύ κατώτερη από την ωφέλιμη ισχύ, προς την ίδια αυτή ωφέλιμη ονομαστική ισχύ, «μέση θερμοκρασία του νερού στο λέβητα», η μέση τιμή των θερμοκρασιών στην είσοδο και στην έξοδο του λέβητα, «συνήθης λέβητας», ο λέβητας για τον οποίο η μέση θερμοκρατία λειτουργίας μπορεί να περιοριστεί ως εκ του σχεδιασμού του, «backbοiler», ο λέβητας που είναι σχεδιασμένος για να τροφοδοτεί δίκτυο κεντρικής θέρμανσης και να εγκαθίσταται στην εστία ενός τζακιού (fireplace recess) ως στοιχείο ενός συνδυασμού λέβητα τοίχου (backbοiler) και εστίας φυσικού αερίου, «λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας», ο λέβητας που μπορεί να λειτουργεί συνεχώς με θερμοκρασία νερού τροφοδοσίας από 35 έως 40°C και που μπορεί υπό ορισμένες περιστάσεις, να επιτρέψει συμπύκνωση υδρατμών. Στους λέβητες αυτούς περιλαμβάνονται οι λέβητες συμπύκνωσης των υδρατμών που περιέχονται στα καυσαέρια, οι οποίοι χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα, «αεριολέβητας συμπύκνωσης», ο λέβητας που έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί μονίμως να συμπυκνώνει μεγάλο μέρος των υδρατμών που περιέχονται στα καυσαέρια, «λέβητας που τοποθετείται σε κατοικημένο χώρο», ένας λέβητας ονομαστικής ισχύος κάτω των 37 kW που έχει σχεδιαστεί για να θερμαίνει, μέσω της θερμότητας που εκπέμπεται από το περίβλημα του, τον κατοικημένο χώρο στον οποίο είναι εγκατεστημένος και ο οποίος είναι εφοδιασμένος με ανοιχτό δοχείο διαστολής και εξασφαλίζει τροφοδότηση με ζεστό νερό μέσω φυσικής κυκλοφορίας δια της βαρύτητας. Ο λέβητας αυτός φέρει στο περίβλημα του ρητή υπόδειξη να τοποθετείται σε κατοικημένο χώρο.
Άρθρο 3
1.  
  Εξαιρούνται από το παρόν διάταγμα: οι λέβητες παραγωγής ζεστού νερού που μπορούν να τροφοδοτούνται με διάφορα καύσιμα μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα στερεά, οι μονάδες στιγμιαίας παραγωγής ζεστού νερού για οικιακή χρήση, οι λέβητες που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να τροφοδοτούνται με καύσιμα των οποίων οι ιδιότητες διαφέρουν σημαντικά από αυτές των αερίων και υγρών καυσίμων που συνήθως κυκλοφορούν στο εμπόριο (κατάλοιπα βιομηχανικά αέρια βιοαέρια, κ.λπ.), οι μαγειρικές συσκευές και οι συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για να θερμαίνουν κατά κύριο λόγο τον χώρο στον οποίο είναι εγκατεστημένες και παρέχουν επίσης, αλλά δευτερευόντως, ζεστό νερό για κεντρική θέρμανση και οικιακή χρήση, οι συσκευές ωφέλιμης ισχύος κάτω των 6 kW που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για την τροφοδότηση ενός συστήματος αποθήκευσης ζεστού νερού για οικιακή χρήση με κυκλοφορία μέσω της βαρύτητας, οι λέβητες που δεν κατασκευάζονται εν σειρά. Στην περίπτωση λεβήτων διπλής λειτουργίας, οι οποίοι προορίζονται για τη θέρμανση των χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση, οι απαιτήσεις απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 αφορούν μόνο τη λειτουργία της θέρμανσης.
Άρθρο 4
1.  
  Λέβητες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος επιτρέπεται να διατίθενται ελεύθερα στην αγορά και να λειτουργούν, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά λεβήτων οι οποίοι δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και δεν έχουν εφοδιασθεί με το προβλεπόμενο στο άρθρο 7 σήμα CΕ. Ωστόσο, οι λέβητες «backbοilers» ή/και οι λέβητες που τοποθετούνται σε κατοικημένο χώρο επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά και να λειτουργούν, εφόσον οι αποδόσεις τους τόσο ονομαστικής ισχύος όσο και μερικού φορτίου 30% δεν είναι χαμηλότερες περισσότερο από 4% από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 για τους συνήθεις λέβητες.
Άρθρο 5
1.  
  Οι διάφοροι τύποι λεβήτων πρέπει να έχουν ωφέλιμες αποδόσεις: ονομαστικής ισχύος, δηλαδή σε λειτουργία με ονομαστική ισχύ Ρn εκφραζόμενη σε kW και για μέση θερμοκρασία νερού στο λέβητα 70°C καιμε μερικό φορτίο, δηλαδή σε λειτουργία με μερικό φορτίο 30% για μέση θερμοκρασία νερού στο λέβητα, που ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του λέβητα. Οι ωφέλιμες αποδόσεις που πρέπει να έχουν, εκτίθενται στον ακόλουθο πίνακα: Τύπος Φάσμα Απόδοση σε ονομαστική Απόδοση σε μερικό φορτίο λέβητα ισχύος ισχύ Μέση Απαίτηση Μέση Απαίτηση θερμοκρασία απόδοσης θερμοκρασία απόδοσης kW του νερού εκφρασμένη του νερού εκφρασμένη στο λέβητα (σε %) στο λέβητα (σε %) (σε °C) (σε °C) Συνήθεις λέβητες 4 έως 400 70 >=84+2 >=50 >=80+3λογΡπ λογΡn Λέβητες χαμηλής 4 έως 400 70 >=87,5+1,5 40 >=87,5+1,5θερμοκρασίας (*) λογΡη λογΡη Λέβητες αερίου 4 έως 400 70 >=91+1 30(**) >=97+1με συμπύκνωση λογΡη λογΡη (*) Συμπεριλαμβανομένων των λεβήτων συμπύκνωσης που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα. (**) θερμοκρασία του νερού τροφοδότησης του λέβητα.
Άρθρο 6
1.  
  Εάν η απόδοση λέβητα στην ονομαστική ισχύ και η απόδοση με μερικό φορτίο είναι τουλάχιστον ίσες ή ανώτερες προς τις αντίστοιχες τιμές που ισχύουν για τους τυποποιημένους λέβητες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, ο λέβητας λαμβάνει ένα «*», όπως διαλαμβάνεται στο παράρτημα Ι σημείο 2. Εάν η απόδοση στην ονομαστική ισχύ και η απόδοση με μερικό φορτίο είναι ίσες ή ανώτερες κατά 3 τουλάχιστον μονάδες από τις αντίστοιχες τιμές που ισχύουν για τους τυποποιημένους λέβητες, ο λέβητας λαμβάνει «**». Κάθε επιπλέον υπέρβαση κατά 3 μονάδες της απόδοσης στην ονομαστική ισχύ και της απόδοσης με μερικό φορτίο, δικαιολογεί την παροχή ενός ακόμη «*», όπως . .αλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ. Απαγορεύεται η επίθεση επί του λέβητα άλλου σήματος που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με τα σήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 7 "Λέβητες που συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα, των οποίων οι αριθμοί αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τα οποία έχουν μεταφερθεί σε Εθνικά πρότυπα, θεωρούνται ότι είναι σύμφωνοι με τις βασικές απ [...]"
4.  
  Επί των λεβήτων και των συσκευών επιτίθενται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, το σήμα «CΕ», πιστότητας προς τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος και τις άλλες διατάξεις που αφορούν τη χορήγηση του σήματος «CΕ», καθώς και οι ενδείξεις που προβλέπονται στο παράρτημα Ι. Απαγορεύεται η επίθεση επί των εν λόγω προϊόντων οποιουδήποτε άλλου σήματος, σημείου ή ένδειξης που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με το σήμα CΕ όσον αφορά τη σημασία του ή τη γραφική παράστασ;h του.
Άρθρο 8
1.  
  Για την Ελλάδα αρμόδιος οργανισμός για την εκπλήρωση των καθηκόντων που σχετίζονται με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 7 είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ή και άλλος οργανισμός, εφόσον εις το μέλλον ήθελε οριστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και ο οποίος οφείλει να εκπληρώνει τα βασικά κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτημα V, εφεξής καλούμενος «κοινοποιημένος οργανισμός». Οργανισμός που πληροί τα κριτήρια που ορίζουν τα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα, τεκμαίρεται ότι πληροί τα κριτήρια του ανωτέρω παραρτήματος. Εάν εις το μέλλον το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας διαπιστώσει ότι κοινοποιημένος απ αυτό οργανισμός έπαυσε να πληροί τα κριτήρια του παραρτήματος V, θα αποσύρει την κοινοποίηση του οργανισμού και θα ενημερώσει αμέσως σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή.
Άρθρο 9
1.  
  Οποιοσδήποτε κατασκευάζει, διαθέτει, εγκαθιστά, θέτει σε λειτουργία ή εμποδίζει τον έλεγχο λεβήτων του άρθρου 1, κατά παράβαση των όρων του παρόντος διατάγματος, τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι 5.000.000 δρχ.
2.  
  Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας. Με την ίδια απόφαση δύναται να αποσύρονται από την αγορά, με μέριμνα των οικείων αστυνομικών αρχών ή και να απαγορεύεται η περαιτέρω διάθεση στην αγορά ή η λειτουργία των ανωτέρω λεβήτων.
3.  
  Τα ανωτέρω πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων εσόδων, βάσει χρηματικών καταλόγων που συντάσσονται και αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία στο Δημόσιο Ταμείο της διεύθυνσης κατοικίας του οφειλέτη
4.  
  Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου ή περιορισμού της κυκλοφορίας είναι δυνατή, μέσα σ ένα μήνα από την κοινοποίηση της στον οφειλέτη, η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας ο οποίος ελέγχει την προσβαλλομένη απόφαση μόνον ως προς τη νομιμότητα αυτής και εκδίδει την απόφαση του εντός εξήντα (60) ημερών από της υποβολής της προσφυγής σ αυτόν
5.  
  Οι χρηματικοί κατάλογοι δεν αποστέλλονται στο Δημόσιο Ταμείο για βεβαίωση πριν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία, η δε εμπρόθεσμη προσφυγή αναστέλλει τη βεβαίωση μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού επί της προσφυγής
6.  
  Οι ανωτέρω αποφάσεις που συνεπάγονται περιορισμούς όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά ή/ και τη θέση σε λειτουργία ενός λέβητα και αιτιολογούνται νομίμως. Οι εν λόγω αποφάσεις κοινοποιούνται επί αποδείξει το ταχύτερο δυνατό στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος συγχρόνως ενημερώνεται σχετικά με τα ένδικα μέσα τα οποία μπορεί να ασκήσει καθώς και με τις προθεσμίες εντός των οποίων τα ένδικα αυτά μέσα μπορεί να ασκηθούν.
Άρθρο 10
1.  
  Αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος ορίζεται η Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενεργείας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας καθώς και η 3η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Ο έλεγχος της αφοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος, πραγματοποιείται από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας καθώς και η 3η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Ο έλεγχος της αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος, πραγματοποιείται από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας.
2.  
  Οι διατάξεις εκείνες του Π.Δ. 300/86 (ΦΕΚ 134/ Α/26.8.86), οι οποίες έργονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος, παύουν να ισχύουν.
Άρθρο 11
1.  
Ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος τα παραρτήματα Ι έως V της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ που έχουν ως κάτωθι: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 1.Σήμα πιστότητας Το σήμα πιστότητας περιλαμβάνει το σήμα CΕ σύμφωνα με το κατωτέρω σύμβολο, καθώς και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους που επεκολλήθη. 2.Πρόσθετα ειδικά σήματα Το σήμα ενεργειακής απόδοσης που αποδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 της παρούσας οδηγίας, αντιστοιχεί προς το κατωτέρω σύμβολο: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Απαιτήσεις απόδοσης που πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα σε ονομαστική ισχύ και σε μερικό φορτίο 0,3 Ρη Σήμα Απαίτηση απόδοσης σε ονομαστική ισχύ Ρη και σε μέση θερμοκρασία του νερού του λέβητα 70 °C % Απαίτηση απόδοσης σε μερικό φορτίο 0,3 Ρη και σε μέση θερμοκρασία του νερού του λέβητα > 50 °C % ? > 84 + 2 λογ Ρη > 80 + 3 λογ Ρη ? ? > 87+2 λογ Ρη > 83 + 3 λογ Ρη ? ? ? > 90 + 2 λογ Ρη > 86 + 3 λογ Ρη ? ? ? ? > 93 + 2 λογ Ρη > 89+3 λογ Ρη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Ενότητα Β: Εξέταση τύπου ΕΚ 1.Η ενότητα αυτή περιγράφει το τμήμα εκείνο της διαδικασίας, με το οποίο κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώνει και βεβαιώνει ότι ένα δείγμα, αντιπροσωπευτικό της σχετικής παραγωγής, πληροί τις σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 2.Η αίτηση εξέτασης τύπου ΕΚ υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του σε έναν κοινοποιημένο οργανισμό της εκλογής του. Η αίτηση περιλαμβάνει: - το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από τον εντολοδόχο, το όνομα και τη διεύθυνση του εντολοδόχου αυτού, - γραπτή δήλωση ότι η Ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό, - τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στην παράγραφο 3. Ο αιτών θέτει στη διάθεση του κοινοποιημένου οργανισμού ένα δείγμα, αντιπροσωπευτικό της εν λόγω παραγωγής, το οποίο στο εξής ονομάζεται «τύπος». Ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να ζητά και άλλα δείγματα, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διεξαγωγή του προγράμματος δοκιμών. 3.Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει να αξιολογείται η πιστότητα του προϊόντος προς τις απαιτήσεις της οδηγίας. Πρέπει να καλύπτει, στο βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του προϊόντος και να περιλαμβάνει, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση: γενική περιγραφή του τύπου, -αρχικά και κατασκευαστικά σχέδια, καθώς και διαγράμματα συστατικών μερών υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων κ.λπ. - τις περιγραφές και εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των προαναφερόμενων σχεδίων και διαγραμμάτων και της λειτουργίας του προϊόντος, - πίνακα των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφο 2 και τα οποία εφαρμόζονται τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, -τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, των πραγματοποιηθεισών εξετάσεων, - τις εκθέσεις δοκιμών. 4.Ο κοινοποιημένος οργανισμός: 4.1. εξετάζει τον τεχνικό φάκελο, επαληθεύει ότι ο τύπος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον τεχνικό φάκελο και προσδιορίζει τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, καθώς και τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν χωρίς να εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις των προτύπων αυτών 4.2. διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και των απαραίτητων δοκιμών ώστε να ελέγξει κατά πόσο, στην περίπτωση κατά την οποία δεν εφαρμόστηκαν τα πρότυπα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, οι λύσεις τις οποίες ακολούθηκε ο καταsκτευαστής πληρούν τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας. 4.3. διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και των απαραίτητων δοκικών ώστε να ελέγξει κατά πόσον, στην περίπτωση κατά την οποία ο κατασκευαστής επέλεξε να εφαρμόσει τα σχετικά πρότυπα, τα πρότυπα αυτά έχουν όντως εφαρμοστεί4.4. συμφωνεί με τον αιτούντα τον τόπο στον οποίο θα διεξαχθούν οι έλεγχοι και οι απαραίτητες δοκιμές. 5.Σε περιπτώσεις όπου ο τύπος πληροί τις σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον αιτούντα βεβείωση εξέτασης τύπου ΕΚ. Η βεβαίωση περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα συμπεράσματα του ελέγχου, τις προϋποθέσεις ισχύος του πιστοποιητικού και τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση του εγκεκριμένου τύπου. Ο κοινοποιημένος οργανισμός προσαρτά στη βεβαίωση κατάλογο των σημαντικών τμημάτων του τεχνικού φακέλου και φυλάσσει αντίγραφο του καταλόγου αυτού. Σε περίπτωση που ο οργανισμός δεν χορηγεί πιστοποιητικό στον κατασκευαστή ή στον εντολοδόχο του που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, ο εν λόγω οργανισμός αιτιολογεί λεπτομερώς τη μη χορήγηση πιστοποιητικού. Πρέπει να προβλέπεται διαδικασία προσφυγής. 6.Ο αιτών ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει στην κατοψή του τον τεχνικό φάκελο της βεβαίωσης τύπου ΕΚ για οποιαδήποτε τροποποίηση του εγκεκριμένου προϊόντος για την οποία πρέπει να χορηγηθεί νέα έγκριση στις περιπτώσεις που οι τροποποιήσεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν την πιστότητα προς τις βασικές απαιτήσεις ή προς τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη χρήση του προϊόντος. Η νέα αυτή έγκριση χορηγείται υπό μορφή προσθήκης στην αρχική βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ. 7.Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τις βεβαιώσεις εξέτασης τύπου ΕΚ και τις προσθήκες που χορηγούνται και ανακαλούνται. 8.Οι υπόλοιποι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα των βεβαιώσεων εξέτασης τύπου ΕΚ ή/και των προσθηκών τους. Τα παραρτήματα των βεβαιώσεων φυλάσσονται στη διάθεση των υπόλοιπων κοινοποιημένων οργανισμών. 9.Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα φυλάσσει, μαζί με τον τεχνικό φάκελο, αντίγραφο των βεβαιώσεων εξέτασης τύπου ΕΚ και των σχετικών προσθηκών για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος. Όταν ούτε ο κατασκευαστής, ούτε ο εντολοδόχος του είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, υπεύθυνο για τη διατήρηση του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρμόδιων αρχών είναι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του προϊόντος στην κοινοτική αγορά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Ενότητα Γ: πιστότητα προς τον τύπο 1.Αυτή η ενότητα περιγράφει το μέρος της διαδικασίας, με το οποίο ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα βεβαιώνει και δηλώνει ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ο κατασκευαστής επιθέτει το σήμα CΕ σε κάθε προϊόν και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας. 2.Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής να εξασφαλίζει την πιστότητα των κατασκευαζόμενων προϊόντων προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις απαιτήσεις απόδοσης της οδηγίας. 3.Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του φυλάσσει αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος. Όταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντολοδόχος του είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, υπεύθυνο για τη διατήρηση του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών είναι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του προϊόντος στην κοινοτική αγορά. 4.Ο κατασκευαστής επιλέγει κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος πραγματοποιεί ο ίδιος ή αναθέτει σε άλλους τον έλεγχο του προϊόντος κατά άτακτα χρονικά διαστήματα. Ο κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει επιτόπου κατάλληλο δείγμα του τελικού προϊόντος το οποίο ελέγχεται, ενώ επίσης πραγματοποιούνται οι κατάλληλες δοκιμές, όπως ορίζονται στο ή στα εφαρμοζόμενα πρότυπα του άρθρου 5 παράγραφος 2 ή ισοσύναμες δοκιμές προκειμένου να ελεγχθεί εάν η παραγωγή συμφωνεί προς τις απαιτήσεις της αντίστοιχης οδηγίας. Σε περίπτωση που κατόπιν ελέγχου αποδειχθεί ότι μία ή περισσότερες μονάδες προϊόντων δεν συμφωνούν προς τις απαιτήσεις, ο κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Ενότητα Δ: διασφάλιση ποιότητας παραγωγής 1.Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής, ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις του σημείου 2, βεβαιώνει και δηλώνει ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ο κατασκευαστής επιθέτει το σήμα CΕ σε κάθε προϊόν και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας. Το σήμα CΕ συνοδεύεται από το αναγνωριστικό σύμβολο του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση που αναφέρεται στο σημείο 4. 2.Ο κατασκευαστής πρέπει να εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας της παραγωγής, να διενεργεί επιθεώρηση και δοκιμές των τελικών προϊόντων όπως προβλέπεται στο σημείο 3. Υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στο σημείο 4. 3.Σύστημα ποιότητας. 3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει, για τα σχετικά προϊόντα, αίτηση αξιολόγησης του συστήματος ποιότητας σε κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του. Η αίτηση αυτή περιέχει: - όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την κατηγορία των προβλεπόμενων προϊόντων, - το φάκελο του συστήματος ποιότητας. - ενδεχομένως, τον τεχνικό φάκελο σχετικά με τον εγκεκριμένο τύπο και αντίγραφο της βεβαίωσης εξέτασης ΕΚ. 3.2. Το σύστημα ποιότητας πρέπει να διασφαλίζει την πιστότητα των προϊόντων προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύουν γι αυτά. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής πρέπει να συγκεντρώνονται συστηματικά και να απαρτίζουν φάκελο υπό τη μορφή γραπτών μέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήματος ποιότητας πρέπει να επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας. Ο φάκελος αυτός περιέχει, ιδίως, κατάλληλη περιγραφή: - των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα των συσκευών, - των μεθόδων κατασκευής, των τεχνικών ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας και των συστηματικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν, - των εξετάσεων και των δοκιμών που θα διεξάγονται πριν, κατά και μετά την κατασκευή και της συχνότητας διεξαγωγής τους, - των φακέλων ποιότητας, όπως τις εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών και βαθμονόμησης, τις εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κ.λπ. - των μέσων επιτήρησης που επιτρέπουν να ελέγχεται η επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας των προϊόντων και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ποιότητας. 3.3. Οι κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2. και τεκμαίρει ότι τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζουν το αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις αυτές. Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει, ως αξιολογητής, πείρα της τεχνολογίας του σχετικού προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσκεψη επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή και περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί ώστε να παραμένει κατάλληλο και αποτελεσματικό.Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας για κάθε μελετώμενη προσαρμογή του συστήματος ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληρεί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2. ή κατά πόσον πρέπει να γίνει νέα αξιολόγηση. Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την απόφαση του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 4.Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού. 4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής πληροί ορθά τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας. 4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει, στον κοινοποιημένο οργανισμό, την πρόσβαση, για λόγους επιθεώρησης, στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και ιδίως: - το φάκελο του συστήματος ποιότητας, - τους φακέλους ποιότητας, όπως τις εκθέσεις δοκιμών και βαθμονόμησης, τις εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κ.λπ. 4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει, κατά τακτά διαστήματα, ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας- χορηγεί έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή. 4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους να διεξαγάγουν δοκιμές για να εξακριβωθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση επίσκεψης και, αν πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής. 5.Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για τουλάχιστον δέκα έτη από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος: - το φάκελο που προβλέπεται στο σημείο 3.1 δεύτερη περίπτωση, - τις προσαρμογές που προβλέπονται στο σημείο 3.4 δεύτερο εδάφιο, - τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που προβλέπονται στο σημείο 3.4 τελευταίο εδάφιο και στα σημεία 4.3 και 4.4. 6.Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που χορηγούνται και ανακαλούνται. Ενότητα Ε: διασφάλιση ποιότητας προϊόντων 1.Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις του σημείου 2 βεβαιώνει και δηλώνει ότι οι λέβητες και οι συσκευές είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ. Ο κατασκευαστής επιθέτει το σήμα CΕ σε κάθε λέβητα και συσκευή και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας. Το σήμα CΕ συνοδεύεται από το αναγνωριστικό σύμβολο του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση που προβλέπεται στο σημείο 4. 2.Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για την τελική επιθεώρηση του λέβητα και της συσκευής του και τις δοκιμές, όπως ορίζει το σημείο 3. Υπόκειται στην επιτήρηση που προβλέπεται στο σημείο 4. 3.Σύστημα ποιότητας. 3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει, για τους λέβητες και τις συσκευές, αίτηση αξιολόγησης του συστήματος του ποιότητας σε κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του. Η αίτηση περιλαμβάνει: - όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την κατηγορία των προβλεπόμενων λεβήτων ή συσκευών, - το φάκελο του συστήματος ποιότητας. - ενδεχομένως, τον τεχνικό φάκελο του εγκεκριμένου τύπου και αντίγραφο της βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ. 3.2. Στα πλαίσια του συστήματος ποιότητας, κάθε λέβητας και συσκευή εξετάζονται και διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές, όπως ορίζονται στο ή στα σχετικά πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 ή διεξάγονται ισοδύναμες δοκιμές προκειμένου να διαπιστωθεί η πιστότητα τους προς τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής πρέπει να περιέχονται, κατά συστηματικό και τακτικό τρόπο, σε ένα φάκελο, υπό μορφή γραπτών μέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήματος ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας. Ο φάκελος περιέχει, ιδίως, κατάλληλη περιγραφή: - των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων. - των ελέγχων και των δοκιμών οι οποίες θα διεξαχθούν μετά την κατασκευή, - των μέσων παρακολούθησης της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας, - των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιμών, στοιχεία βαθμονόμησης, εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κ.λπ. 3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει έαν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 και τεκμαίρει ότι τα συστήματα ποιότητας τα οποία εφαρμόζουν το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις αυτές. Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος, το οποίο έχει, ως αξιολογητής, πείρα της τεχνολογίας του εν λόγω προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή και περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 3.4.0 κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί ώστε να παραμένει κατάλληλο και αποτελεσματικό. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του ενημερώνουν τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας για κάθε προβλεπόμενη προσαρμογή του συστήματος ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απατήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 ή κατά πόσον είναι απαραίτητη νέα αξιολόγηση. Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την απόφαση του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 4.Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού 4.1. Ο σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής πληροί ορθά τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας. 4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση, για λόγους επιθεώρησης, στους χώρους επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και ιδίως: - το φάκελο του συστήματος ποιότητας, - τον τεχνικό φάκελο, - τους φακέλους ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιμών, στοιχεία βαθμονόμησης, εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κ.λπ. 4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει κατά τακτά διαστήματα ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση ελέγχου. 4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να διεξάγει μόνος του ή μέσω τρίτων δοκιμές για να διαπιστώσει την καλή λειτουργία του συστήματος ποιότητας εάν αυτό είναι απαραίτητο- παρέχει στον κατασκευαστή έκθεση επίσκεψης και, εάν έγινε δοκιμή, έκθεση δοκιμής. 5.Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για τουλάχιστον δέκα έτη από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του λέβητα ή της συσκευής: - το φάκελο που προβλέπεται στο σημείο 3.1 τρίτη περίπτωση,- τις προσαρμογές που προβλέπονται στο σημείο 3.4 δεύτερο εδάφιο, - τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που προβλέπονται στο σημείο 3.4 τελευταίο εδάφιο και στα σημεία 4.3 και 4.4. 6.Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που χορηγούνται και ανακαλούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Βασικά κριτήρια, τα οποία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα κράτη μέλη για την κοινοποίηση των οργανισμών 1.Ο οργανισμός, ο διευθυντής του και το προσωπικό, στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση των εργασιών ελέγχου, δεν δύνανται να είναι ούτε ο σχεδιαστής ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο προμηθευτής ούτε αυτός που εγκατέστησε τις συσκευές που ελέγχουν, ούτε ο εντολοδόχος ενός από αυτά τα πρόσωπα. Δεν μπορούν να παρεμβαίνουν ούτε άμεσα ούτε ως εντολοδόχοι στον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διάθεση στο εμπόριο ή τη συντήρηση αυτών των λεβήτων και συσκεών. Κάτι τέτοιο δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχικών πληροφοριών μεταξύ του κατασκευαστή και του οργανισμού. 2.Ο οργανισμός και το προσωπικό στους οποίους ανατίθεται ο έλεγχος πρέπει να εκτελούν τις εργασίες ελέγχου με τη μεγαλύτερη δυνατή επαγγελματική ακεραιότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή τεχνική κατάρτιση και πρέπει να μην υπόκεινται σε καμία πίεση και επιρροή, ιδίως χρηματικής φύσεως, η οποία δύναται να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσματα του ελέγχου τους, ειδικότερα δε σε πιέσεις από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που αντλούν συμφέρον από τα αποτελέσματα των ελέγχων. 3.Ο οργανισμός πρέπει να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και τα αναγκαία μέσα για να φέρει εις πέρας κατά ικανοποιητικό τρόπο τα τεχνικά και διοικητικά καθήκοντα που συνδέονται με τη διεξαγωγή των ελέγχων πρέπει επίσης να έχει πρόσβαση στο κατάλληλο υλικό για τους έκτακτους ελέγχους. 4.Το προσωπικό στο οποίο ανατίθενται οι έλεγχοι πρέπει να έχει: - καλή τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, - επαρκή γνώση των οδηγιών που αφορούν τους ελέγχους που πραγματοποιεί και επαρκή πείρα αυτών των ελέγχων, - την απαιτούμενη ικανότητα για τη σύνταξη των βεβαιώσεων, πρακτικών και εκθέσεων που συνιστούν την υλοποίηση των πραγματοποιούμενων ελέγχων. 5.Πρέπει να υπάρχουν εχέγγυα της ανεξαρτησίας του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται ο έλεγχος. Η αμοιβή κάθε υπαλλήλου δεν πρέπει να εξαρτάται ούτε από τον αριθμό των ελέγχων που πραγματοποιεί ούτε από τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων. 6.Ο οργανισμός πρέπει να συνάπτει ασφάλεια αστικής ευθύης, εκτός εάν η αστική ευθύνη καλύπτεται από το κράτος βάσει του εθνικού δικαίου ή αν οι έλεγχοι διεξάγονται απευθείας από το κράτος μέλος. 7.Το προσωπικό του οργανισμού δεσμεύεται απο το επαγγελματικό απόρρητο (εκτός έναντι των αρμοδίων διοικητικών αρχών του κράτους όπου ασκεί τις δραστηριότητες του) στα πλαίσια της παρούσας οδηγίας ή οποιασδήποτε διατάξεως εσωτερικού δικαίου που τη θέση σε ισχύ.
Άρθρο 12
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1994. Επιτρέπεται όμως η διάθεση στην αγορά και η λειτουργία συσκευών που είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, ρυθμίσεις, για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1997. Στον Υπουργό Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του Νόμου 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α), καθώς και του άρθρου 31 του Ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 13Ο/Α).
 • Τις διατάξεις του Ν. 372/76 «Περί συστάσεως και λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)» (ΦΕΚ 166/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α).
 • Την υπ αριθμ. Υ. 1935/3.12.92 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 726/Β).
 • Την υπ αριθμ. Υ. 2009/20.5.93 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 365/Β).
 • Το γεγονός άτι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθμ. 311 /1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1935 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1935 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2009 1993
ΝΟΜΟΣ 1976/372 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/372 1976
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/300 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/300 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 335/93 (ΦΕΚ 143/Α/ 2.9.93) που αφορά τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή με αέρια καύσιμα, ως προς την επίθεση και τη χρήση της σήμανσης «CΕ», σύμφωνα με την Οδηγία 9[...]" 1995/59 1995
Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τροποποίηση των ΠΔ 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/93), 178/1998 (ΦΕΚ 131/Α/1998) και της ΚΥΑ Δ6/Β/17682 (ΦΕΚ 1407/Β/2001) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/32/ΕΚ[...]" 2010/32 2010
Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα συνδεόμενα με ενέργεια προϊόντα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τροποποίηση του Π.Δ. 32/2010 (ΦΕΚ Α 70). 2011/7 2011
Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, κα[...]" 2012/114 2012