Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την τοποθέτηση ανηλίκων σε ανάδοχες οικογένειες.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ανάδοχη οικογένεια - Ανάδοχοι γονείς"
1.  
  Ανάδοχες οικογένειες με την έννοια του παρόντος Δ/ τος είναι οι οικογένειες στις οποίες τοποθετούνται προσωρινά απροστάτευτοι ανήλικοι κατά τις διατάξεις του παρόντος Δ/τος. Οι αρχηγοί των οικογενειών αυτών καλούνται ανάδοχοι γονείς και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο παρόν Π. Δ/γμα.
Άρθρο 2 "Ανήλικοι δυνάμενοι να τοποθετηθούν σε ανάδοχη οικογένεια"
1.  
  Για να τοποθετηθεί ένας ανήλικος σε ανάδοχη οικογένεια, πρέπει να ανήκει σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες: α. Να είναι ορφανός και από τους δύο γονείς και να μην αναλαμβάνει την επιμέλεια αυτού άλλο άτομο με βαθμό συγγενείας κατ ευθείαν μεν γραμμή μέχρι του 4ου βαθμού και εκ του πλαγίου μέχρι του 2ου βαθμού ή τα άτομα αυτά να κρίνονται από τα κατά Νόμο αρμόδια όργανα ως ακατάλληλα. β. Να έχει ένα μόνον από τους γονείς του (λόγω θανάτου, διαζυγίου ή αγαμίας των γονέων) όταν ο γονέας αυτός δεν μπορεί να επιμεληθεί αυτού. γ. Να είνα εγκαταλελειμμένος από τους γονείς του. δ. Να ζει σε περιβάλλον που είναι κοινωνικά επιβλαβές γι αυτόν, εφόσον τούτο προκύπτει από αρμόδια εισαγγελική αρχή. ε. Να έχει κακοποιηθεί ή να έχει παραμεληθεί ή να κινδυνεύει σφόδρα να κακοποιηθεί ή παραμεληθεί από τους γονείς του ή από άλλα μέλη της οικογενείας του, εφόσον τούτο διαπιστωθεί εγκύρως. ζ. Να έχει παρουσιασθεί οξύ και έκτακτο πρόβλημα των γονέων που τους αφαιρεί τη δυνατότητα να επιμεληθούν αυτού. η. Να ζει σε προστατευόμενο ιδρυματικό περιβάλλον σε κιονωνικά ή νοσηλευτικό ιδρύματα, εφόσον κρίνεται ότι η «αποϊδρυματοποίηση» αυτού και η τοποθέτηση του σε ανάδοχο οικογένεια είναι προς το συμφέρον του.
Άρθρο 3
1.  
  Για να τοποθετηθεί σε ανάδοχο οικογένεια ανήλικος που εμπίπτει στις περιπτώσεις β - ζ του άρθρου 2 του παρόντος Δ/τος θα πρέπει να συντρέχουν τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 1. Να είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη η άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των γονέων, τούτου αποδεικνυομένου αρμοδίως
 2. Να έχει αφαιρεθεί, κατά Νόμον, μόνιμα ή προσωρινά η επιμέλεια των γονέων ή των κηδεμόνων αυτού και να μην έχει ανατεθεί σε άλλα συγγενικά πρόσωπα
 3. Να ζητήσουν τούτο οι γονείς ή οι κηδεμόνες αυτού που ασκούν την γονική μέριμνα
 4. Να ζητηθεί από αρμόδια εισαγγελική αρχή
2.  
  Για κάθε τοποθέτηση ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια θα πρέπει να προηγείται έρευνα από τον αρμόδιο κοινωνικό λειτουργό του φορέα, από την οποία να προκύπτει η αναγκαιότητα της τοποθέτησης του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια και η καταλληλότητα της οικογένειας για τον συγκεκριμένο ανήλικο με κύριο γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου. Ειδικότερα ο κοινωνικός λειτουργός ερευνά την εν γένει δομή της προσωπικότητας των υποψηφίων γονέων, τα αισθήματα πατρικής και μητρικής στοργής και τις συναισθηματικές τους ευαισθησίες για ένα απροστάτευτο παιδί, τους όρους διαβίωσης των αναδόχων οικογενειών και συγκεκριμένα την επαρκή και υγιεινή κατοικία τους, τους επαρκείς οικονομικούς πόρους, την ηρεμία του οικογενειακού περιβάλλοντος των γονέων, το μορφωτικό τους επίπεδο, την αποδοχή του απροστάτευτου ανηλίκου από τα υπόλοιπα συνοικούντα μέλη της οικογένειας και την δυνατότητα πρόσβασης του ανηλίκου στη δημόσια εκπαίδευση, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες υγείας. Επί των ανηλίκων περί των οποίων το άρθρο 9 του παρόντος Δ/τος ο κοινωνικός λειτουργός οφείλει να ακούει και την γνώμη αυτών, την οποία όμως εκτιμά ελευθέρως προς το συμφέρον των ανηλίκων αυτών.
3.  
  Ο ανάδοχος γονέας και τα μετ αυτού συνοικούντα άτομα πρέπει να είναι υγιείς και να μην έχουν καταδικασθεί αμετακλήτως σε οποιαδήποτε ποινή για αδίκημα που μπορεί να επιφέρει την έκπτωση από το λειτούργημα του δημοσίου υπαλλήλου ή για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να ισχύουν καθόλο το διάστημα της τοποθέτησης.
Άρθρο 4 "Διάρκεια τοποθέτησης"
1.  
  Η τοποθέτηση ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια μπορεί να διαρκέσει μέχρι την ενηλικίωση αυτού. Κατ εξαίρεσιν, επί ανηλίκων με ειδικές ανάγκες η τοποθέτηση του ανηλίκου μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμα χρόνο, μέχρις ότου οι αρμόδιοι φορείς εφαρμόσουν τα εξειδικευμένα για τα άτομα αυτά προγράμματα.
Άρθρο 5 "Οικογένεια δυνάμενη να κριθεί ανάδοχη"
1.  
  Ανάδοχος δύναται να κριθεί:
 1. Η οικογένεια που αποτελείται από τους δύο γονείς και έχει δικά της παιδιά
 2. Ζεύγος εγγάμων χωρίς παιδιά
 3. Μοναχικός γονέας με ή χωρίς παιδιά
 4. Συγγενική οικογένεια του υπό τοποθέτηση ανηλίκου
 5. Μεμονωμένα ενήλικα άτομα, προκειμένου περί παιδιών με ειδικές ανάγκες.
 6. Στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου αυτής για την τοποθέτηση απαιτείται η ρητή συγκατάθεση και των δύο αναδόχων γονέων.
2.  
  Η ηλικία των αναδόχων γονέων δεν δύναται να είναι μικρότερη των 25 ετών ή μεγαλύτερη των 60 ετών
Άρθρο 6
1.  
  Ο ανάδοχος γονέας υποχρεούται να φροντίζει και να διαπαιδαγωγεί τον τοποθετούμενο ως να επρόκειτο για φυσικό αυτού κατιόντα. Ειδικότερα:.
 1. Φροντίζει να του εξασφαλίζει ένα ήρεμο και ομαλό οικογενειακό περιβάλλον που θα επιτρέψει την διαμόρφωση της προσωπικότητας αυτού και την σωστή κοινωνικοποίηση του
 2. Διατρέφει και ενδύει αυτόν χωρίς καμία δυσμενή εις βάρος του διάκριση από τους φυσικούς του κατιόντες ή τα άλλα μέλη της οικογένειας του
 3. Επιμελείται της αγωγής αυτού και της εκπαίδευσης του ανάλογα με την ηλικία του τοποθετούμενου
 4. Συμπεριφέρεται σ αυτόν σεβόμενος την προσωπικότητα του χωρίς διακρίσεις εκ του γεγονότος ότι δεν προέρχεται από τους φυσικούς του κόλπους
 5. Επιμελείται της ομαλής σωματικής και ψυχικής ανάπτυξης του τοποθετούμενου
 6. Υποχρεούται σε τακτική υγειονομική εξέταση αυτού και έκτακτη όταν ανακύψει έκτακτο πρόβλημα υγείας
 7. Υποχρεούται να γνωστοποιήσει αμελητί στον φορέα που εφαρμόζει το πρόγραμμα ο,τιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή του που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την σωματική ή την ψυχική υγεία του τοποθετούμενου ή να τον εκθέσει σε οποιοδήποτε φυσικό, ηθικό ή κοινωνικό κίνδυνο
 8. Υποχρεούται σε φύλαξη αυτού ευθυνόμενος για κάθε αμέλεια και υπέχει τις εκ του Νόμου ευθύνες που απορρέουν από την παράβαση των διατάξεων του παρόντος Δ/ τος ή περί των εμπεπιστευμένων σε αυτούς ανηλίκους ή τυχόν άλλων ειδικών διατάξεων
 9. Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την σωματική, ψυχική και ηθική ακεραιότητα του τοποθετούμενου και την πλήρη ασφάλεια αυτού από κάθε σωματικό ή ηθικό κίνδυνο
 10. Υποχρεούται να ενημερώσει αμελητί τον φορέα για οποιαδήποτε επελθούσα αλλαγή στο πρόσωπο αυτού ή του οικογενειακού περιβάλλοντος, που μπορεί να επηρεάσει την ιδιότητα αυτού ως αναδόχου γονέα
2.  
  Σε περίπτωση αλλαγής τόπου διαμονής σε άλλη πόλη ο ανάδοχος γονέας δεν δύναται να πάρει μαζί του τον ανήλικο χωρίς έγκριση του φορέα
3.  
  Σε περίπτωση μεταβάσεως των αναδόχων γονέων στο εξωτερικό για μικρό χρονικό διάστημα οι ανάδοχοι γονείς δεν μπορούν να πάρουν μαζί τον ανήλικο χωρίς ρητή έγκριση του φορέα
Άρθρο 7 "Δικαιώματα αναδόχων γονέων"
1.  
  Όσο διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση, ο ανάδοχος γονέας θεωρείται ως φυσικός γονέας του ανήλικου και ασκεί τα δικαιώματα του φυσικού γονέα που προσιδιάζουν στην ιδιότητα του αναδόχου γονέα κατά τις διατάξεις του παρόντος Δ/τος. Ειδικότερα:α. Δικαιούται να λαμβάνει τα προσφερόμενα κατά την κρίση του μέτρα για την ομαλή ανατροφή και διαπαιδαγώγηση του τοποθετηθέντος ανηλίκου. β. Δικαιούται σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του τοποθετούμενου με ευθύνη και δαπάνες του φορέα που ετοποθέτησε τον ανήλικο. γ. Δικαιούται να ζητήσει την κατά προτίμηση κοινωνική προστασία του τοποθετούμενου από υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή την συνδρομή άλλων κρατικών φορέων σε περίπτωση ανάγκης. δ. Επί προωθήσεως υιοθεσίας ανηλίκου, τοποθετηθέντος σε ανάδοχο οικογένεια και στην περίπτωση που ο ανάδοχος γονέας επιθυμεί την υιοθεσίαν του τοποθετηθέντος ανηλίκου και έχει τις κατά τον Νόμον 610/1970 προϋποθέσεις για υιοθεσία ανηλίκου, στην κοινωνική έρευνα που διεξάγει ο κοινωνικός λειτουργός και που αποτελεί ουσιώδες κατά Νόμον στοιχείο της διαδικασίας της υιοθεσίας αναφέρεται υποχρεωτικά το γεγονός αυτό και συνεκτιμάται θετικά ή αρνητικά κατά περίπτωση η συμπεριφορά του αναδόχου γονέα προς τον ανήλικο και ιδιαίτερα η συναισθηματική σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ ανηλίκου και αναδόχων γονέων.
Άρθρο 8 "Δικαιώματα φυσικών γονέων και συγγενών"
1.  
  Οι φυσικοί γονείς και οι συγγενείς του τοποθετηθέντος ανηλίκου, καθόλο το διάστημα της τοποθέτησης δεν δικαιούνται να παρενοχλούν τον ανάδοχο γονέα ή να παρεμβαίνουν στο έργο αυτού
2.  
  Επισκέψεις των φυσικών γονέων ή λοιπών συγγενών στον τοποθετηθέντα ανήλικο ρυθμίζονται από τον φορέα που εφαρμόζει το πρόγραμμα και πραγματοποιούνται μόνο με έγκριση αυτού, με την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα αυτό του φορέα δεν ασκείται καταχρηστικώς. Παντελής απαγόρευση του φορέα στους φυσικούς γονείς να επισκέπτονται τον ανήλικο πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη.
Άρθρο 9
1.  
  Οι ανήλικοι που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος Δ/τος έχουν δικαίωμα να αντιμετωπίζονται ως προσωπικότητες σεβαστές
2.  
  Η τοποθέτηση των ανωτέρω σε ανάδοχο οικογένεια πρέπει να αποσκοπεί στο αποκλειστικό συμφέρον τους, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, την πνευματική ή σωματική κατάσταση, την ηλικία ή το θρήσκευμα τους
3.  
  Οι τοποθετηθέντες ανήλικοι έχουν δικαίωμα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης στα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
4.  
  Οι τοποθετηθέντες ανήλικοι έχουν απόλυτη προτεραιότητα για δωρεάν εισαγωγή στους Κρατικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τους πλησιέστερους της κατοικίας των αναδόχων γονέων. Εάν οι θέσεις δεν επαρκούν εισάγονται ως υπεράριθμοι. Το ίδιο ισχύει για τις κατασκηνώσεις του ανωτέρω Υπουργείου ή των υπ αυτού εποπτευομένων φορέων.
5.  
  Επί τοποθετήσεως σε ανάδοχο οικογένεια ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους πρέπει να ζητείται από τον φορέα και η γνώμη του ανηλίκου, πριν από την τοποθέτηση του. Η γνώμη αυτή δεν δεσμεύει τον φορέα εφόσον το συμφέρον του ανηλίκου είναι αντίθετο με την γνώμη του ανηλίκου.
6.  
  Επί ανηλίκων άνω των 12 ετών και καθόλο το διάστημα της τοποθέτησης ο φορέας πρέπει να ζητά και να ακούει την γνώμη τους επί θεμάτων που έχουν σχέση με την διαβίωση τους στην ανάδοχη οικογένεια. Η γνώμη αυτή δεν δεσμεύει τον φορέα.
7.  
  Επί ανηλίκων άνω των 14 ετών τόσο οι ανάδοχοι γονείς όσο και ο φορέας θα πρέπει να διευκολύνουν την επικοινωνία των ανηλίκων αυτών με τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες του φορέα
8.  
  Τοποθετημένος ανήλικος με ειδικές ανάγκες δικαιούται δωρεάν ιατροκοινωνική φροντίδα σε εξειδικευμένα ιδρύματα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Άρθρο 10
1.  
  Για να τοποθετηθεί ένα ανήλικος σε ανάδοχη οικογένεια απαιτούνται:
 1. Επί ορφανών, ληξιαρχική πράξη θανάτου των γονέων και βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ουδείς αναλαμβάνει την επιμέλεια αυτών
 2. Επί τέκνων μονογονεϊκών οικογενειών, αίτηση του γονέως και ληξιαρχική πράξη θανάτου του άλλου γονέα ή διαζευκτήριο ή αποδεικτικό ότι ο ανήλικος είναι φυσικό (εκτός γάμου) τέκνο του αιτούντος την τοποθέτηση γονέως
 3. Επί εγκαταλελειμμένων ή κοινωνικά απομονωμένων, οιονδήποτε δημόσιο έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο αρμόδιου κατά Νόμον οργάνου από το οποίο να προκύπτει το γεγονός της εγκατάλειψης ή της κοινωνικής απομόνωσης.
 4. Τα ίδια δικαιολογητικά ισχύουν και για τις περιπτώσεις επιβλαβούς οικογενειακού περιβάλλοντος ή αν ο ανήλικος υφίσταται κακοποιήσεις όπως αυτές αναφέρονται στο εδαφ. δ και ε του άρθρου 2.
 5. Επί των περιπτώσεων οξέων και εκτάκτων προβλημάτων πλήρη σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για το περιστατικό αυτό
2.  
  Οι επιθυμούντες να γίνουν ανάδοχοι γονείς υποβάλλουν στον αρμόδιο φορέα:
 1. Αίτηση στην οποία να εμφαίνεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας και η ηλικία τους
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής και περιουσιακής κατάστασης των γονέων και των συνοικούντων με τους υποψήφιους γονείς μελών της οικογενείας
 3. Πιστοποιητικό υγείας των ιδίων και των συνοικούντων με αυτούς μελών
 4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου των ιδίων και των συνοικούντων με αυτούς ενηλίκων μελών
 5. Υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους που τους ωθούν να γίνουν εξ αναδοχής γονείς
 6. Οτιδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί αναγκαίο εκ μέρους του διενεργούντος την έρευνα κοινωνικού λειτουργού, που να έχει αιτιώδη συνάφεια για την απόδειξη της καταλληλότητας των γονέων αυτών να γίνουν ανάδοχοι γονείς
Άρθρο 11
1.  
  Ο ανάδοχος γονέας για όλο το χρόνο της τοποθέτησης ανηλίκου δικαιούται μηνιαίου επιδόματος που καταβάλλεται σ αυτόν από τον φορέα που ετοποθέτησε τον ανήλικο κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 9 του Νόμου 2082/92.
2.  
  Η τοποθέτηση ανηλίκου μπορεί να είναι και δωρεάν εάν οι ανάδοχοι γονείς προσφέρονται προς τούτο. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον συντρέχουν όλες οι λοιπές προϋποθέσεις, η κατηγορία των αναδόχων αυτών γονέων προτιμάται έναντι των γονέων επί πληρωμή.
3.  
  Ο ανάδοχος γονέας που παραιτείται του προαναφερόμενου επιδόματος οφείλει να γνωρίσει αμελητί τούτο στον αρμόδιο φορέα εγγράφως με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1586/86.
4.  
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο φορέας δύναται να ενισχύει τον ανάδοχο γονέα και με παροχές σε είδος
Άρθρο 12
1.  
  Ο φορέας που έχει τοποθετήσει ανηλίκους σε ανάδοχο οικογένεια κατά τις διατάξεις του παρόντος Δ/τος μπορεί να διακόπτει ελεύθερα την τοποθέτηση του ανηλίκου στην ανάδοχη οικογένεια, εφόσον το συμφέρον του ανηλίκου επιβάλλει τούτο ή εφόσον συντρέχουν άλλοι λόγοι που καθιστούν επιζήμια την παραμονή του ανηλίκου στην ανάδοχη οικογένεια
2.  
  Ο φορέας διακόπτει αμελητί την τοποθέτηση του ανηλίκου όταν υπάρχουν αποδείξεις ή ισχυρές ενδείξεις ότι ο ανήλικος ευρίσκεται σε οποιονδήποτε κίνδυνο, σωματικό, ψυχικό ή ηθικό
3.  
  Μετά την διακοπή της τοποθέτησης ο ανάδοχος γονέας οφείλει να παραδώσει αμελητί τον ανήλικο στον φορέα που τον ετοποθέτησε
4.  
  Σε οποιαδήποτε περίπτωση διακοπής ο ανάδοχος γονέας ουδεμία αξίωση έχει έναντι του φορέα
Άρθρο 13 "Φορείς - Δικαιώματα και υποχρεώσεις του φορέα που τοποθετεί ανηλίκους σε ανάδοχη οικογένεια"
1.  
  Φορείς αρμόδιοι για την τοποθέτηση ανηλίκων σε ανάδοχη οικογένεια κατά τις διατάξεις του παρόντος είναι:
 1. Οι Δ/νσεις Πρόνοιας ή Υγείας, Πρόνοιας των Νομαρχιών
 2. Το ΠΙΚΠΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 2082/92.
 3. Ο ΕΟΠ κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2082/92.
 4. Το Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» κατά τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2082/92.
2.  
  Ο φορέας που ετοποθέτησε τον ανήλικο σε ανάδοχη οικογένεια υποχρεούται να επισκέπτεται τακτικά μία φορά τον μήνα και εκτάκτως όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο, την ανάδοχο οικογένεια για να διαπιστώνει τους όρους διαβίωσης και ανατροφής του τοποθετηθέντος ανηλίκου. Οι επισκέψεις μπορεί να είναι και χωρίς προειδοποίηση.
3.  
  Να επιλέγει τον ανάδοχο γονέα με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου
4.  
  Να καταβάλλει τακτικώς τα επιδόματα του άρθρου 9 του παρόντος
5.  
  Να συνεργάζεται εποικοδομητικά με τον ανάδοχο γονέα και να τον διευκολύνει κατά το μέτρο του δυνατού στην άσκηση των καθηκόντων του ως αναδόχου γονέα
6.  
  Να επιλαμβάνεται αμέσως περιπτώσεων επειγουσών που αφορούν τον ανήλικο ευθύς ως ειδοποιηθεί από τον ανάδοχο γονέα
7.  
  Να διευκολύνει τον ανήλικο να ασκεί το δικαίωμα ακροάσεως που αναφέρεται στο άρθρο 9 του παρόντος
8.  
  Να παρέχει τις αναγκαίες συμβουλές στον ανάδοχο γονέα για θέματα που αφορούν την όλη λειτουργία του οικογενειακού περιβάλλοντος και που μπορεί να επηρεάσουν την ομαλή διαβίωση του ανηλίκου
9.  
  Να συμπεριφέρεται προς τον ανάδοχο γονέα με τον επιβαλλόμενο σεβασμό άνευ ουδεμίας διακρίσεως λόγω κοινωνικής ή οικονομικής καταστάσεως ή πολιτικών ή θρησκευτικών του πεποιθήσεων
10.  
  Να διακόπτει αμελητί την τοποθέτηση του ανηλίκου όταν το συμφέρον του ανηλίκου επιβάλλει την διακοπή αυτή
11.  
  Να οργανώνει και εκτελεί προγράμματα επιμόρφωσης των αναδόχων γονέων κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος
Άρθρο 14
1.  
  Όλοι οι φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που έχουν προγράμματα ιδρυματικής περίθαλψης απροστάτευτων ανηλίκων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Δ/ τος υποχρεούνται σταδιακά να προβούν στην αποϊδρυματοποίηση των ανηλίκων αυτών και την τοποθέτηση τους σε ανάδοχη οικογένεια, είτε οι ίδιοι αν είναι αρμόδιοι κατά τις καταστατικές τους διατάξεις, είτε σε συνεργασία με τους κατά Νόμον αρμόδιους φορείς
2.  
  Φορείς αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων που περιθάλπουν υδρυματικώς απροστάτευτους ανηλίκους που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Δ/τος υποχρεούνται εντός 6 μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος να απογράψουν τους ανηλίκους αυτούς και να αποστείλουν τα σχετικά στοιχεία στο υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνεργαζόμενοι περαιτέρω μετ αυτού για την αποϊδρυματοποίηση των ανηλίκων που περιθάλπουν είτε με το θεσμό της ανάδοχης οικογένειας, είτε με το θεσμό της υιοθεσίας
Άρθρο 15
1.  
  Σε κάθε φορέα αρμόδιο για τοποθέτηση ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια τηρείται ειδικό μητρώο στο οποίο εμφαίνεται το ονοματεπώνυμο των αναδόχων γονέων, το ονοματεπώνυμο του τοποθετηθέντος ανηλίκου, η δ/νση κατοικίας των αναδόχων γονέων, η έγκριση του φορέα, η τυχόν επιμόρφωση αυτών και οποιοδήποτε άλλο συναφές στοιχείο κρίνει αναγκαίο ο φορέας
2.  
  Ο ανάδοχος γονέας οφείλει να ενημερώνει αμελητί τον φορέα για οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου
3.  
  Μέσα στο πρώτο 15/θήμερο του Ιανουαρίου εκάστου έτους ο φορέας γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πίνακα αναδόχων οικογενειών μετά των τοποθετηθέντων σ αυτές ανηλίκων
Άρθρο 16
1.  
  Οι αρμόδιοι για τοποθέτηση ανηλίκων σε ανάδοχη οικογένεια φορείς υποχρεούνται μετά παρέλευσιν ενός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος να οργανώνουν και εκτελούν αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους ομοειδείς φορείς ταχύρρυθμα προγράμματα επιμόρφωσης υποψηφίων αναδόχων γονέων
2.  
  Οι ανωτέρω φορείς δύνανται επίσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2082/92 να οργανώνουν και εκτελούν προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των γονέων στους οποίους έχει ήδη τοποθετηθεί ανήλικος κατά τις διατάξεις του παρόντος.
3.  
  Ανάδοχοι γονείς που αρνούνται αδικαιολογήτως να επιμορφωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου θεωρούνται ως μη συνεργαζόμενοι με τον φορέα και τούτο δύναται κατά την κρίση του φορέα να αποτελέσει λόγον διακοπής της τοποθέτησης του ανηλίκου και τοποθέτηση αυτού σε άλλον γονέα.
4.  
  Κατά την τοποθέτηση ανηλίκου εις ανάδοχο γονέα συνεκτιμάται θετικά η επιμόρφωση των υποψηφίων γονέων με τα προγράμματα του παρόντος άρθρου
5.  
  Μετά την πάροδο 2 ετών από της δημοσιεύσεως του παρόντος οι υποψήφιοι γονείς του άρθρου 1 του παρόντος Δ/τος που έχουν υποστεί επιμόρφωση, προτιμώνται έναντι των υποψηφίων γονέων που δεν την έχουν υποστεί υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν σ αυτούς όλες οι λοιπές προϋποθέσεις του Δ/τος αυτού. Εξαίρεση των διατάξεων αυτών επιτρέπεται μόνο με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου φορέα.
Άρθρο 17 "Περιεχόμενο και τρόπος εκπαίδευσης υποψηφίων αναδόχων γονέων"
1.  
  Η εκπαίδευση των υποψηφίων αναδόχων γονέων διαρκεί τουλάχιστον 45 ώρες και περιλαμβάνει:
 1. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών επί των σύγχρονων σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια και ενημέρωση για το εν γένει κοινωνικό σύστημα της χώρας.
 2. Ανάλυση του όρου «γονική μέριμνα» και τρόπος άσκησης αυτής.
 3. Ιδιαίτερες επιπτώσεις στο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον λόγω της ηλικίας του ατόμου (παιδιά - ηλικιωμένα άτομα) ή της αναπηρίας αυτού (άτομα με ειδικές ανάγκες) ή της ειδικής κατηγορίας του κοινωνικού προβλήματος που αντιμετωπίζει (παιδιά φορείς ΑΙDS) (20 ώρες).
 4. Ειδικές τεχνικές για την ανατροφή παιδιών (βρεφών, νηπίων, παιδιών εφήβων) και μάλιστα παιδιών με ειδικές ανάγκες ή με ειδικά προβλήματα (ώρες 25)
2.  
  Η εκπαίδευση των αναδόχων γονέων γίνεται από τον φορέα που εφαρμόζει το πρόγραμμα σε χώρους ή σε υπηρεσίες του ή σε άλλους χώρους ή υπηρεσίες που έχουν επιλεγεί απ αυτόν και που είναι προσιτές στους ενδιαφερόμενους
3.  
  Η εκπαίδευση γίνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες που ορίζει ο φορέας. Στους εκπαιδευτές αυτούς δύναται να καταβάλλεται ωριαία αποζημίωση από τον φορέα το ύψος της οποίας καθορίζεται από τον φορέα αυτόν σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.
4.  
  Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι υποψήφιοι υποχρεούνται σε εξετάσεις γραπτές ή προφορικές (πρακτικές) ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής από εκπαιδευτές του προγράμματος, που ορίζει ο φορέας. Η βαθμολογική κλίμακα είναι από 0-10. Επιτυχών θεωρείται εκείνος που συγκεντρώνει μέσο όρο τουλάχιστον 5.
5.  
  Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 16 του παρόντος η συμμετοχή αναδόχων γονέων στο παρόν πρόγραμμα ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στον φορέα να τον χρησιμοποιήσει ως ανάδοχο γονέα
6.  
  Κατά τον χρόνο της εκπαίδευσης ο φορέας ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες δύναται να καταβάλλει στους εκπαιδευτικούς συμβολικό ποσόν ανά εκπαιδευτική ώρα για στοιχειώδεις δαπάνες συμμετοχής στο πρόγραμμα
7.  
  Μετά το πέρας της εκπαίδευσης και εφόσον αυτή είναι επιτυχής ο φορέας χορηγεί τον τίτλο που αναφέρεται στο άρθρο 19 του παρόντος Δ/τος και που περιλαμβάνει το όνομα του φορέα, το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου, τον αριθμό εγγραφής στο μητρώο του άρθρου 15 του παρόντος
8.  
  Οι αναφερόμενοι στην παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος που έχουν όλες τις λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν Διάταγμα και που έχουν περατώσει πρόγραμμα εκπαίδευσης αναδόχου γονέως από οποιοδήποτε φορέα διάρκειας τουλάχιστον 45 ωρών που περιλαμβάνει την αναφερόμενη στο παρόν εκπαίδευση και που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων λαμβάνουν τίτλο αναδόχου γονέα. Οι τίτλοι αυτοί υπόκεινται σε επικύρωση από τον Δ/ντή Πρόνοιας ή Υγείας, Πρόνοιας της οικείας Νομαρχίας.
Άρθρο 18 "Σύμβαση φορέα - αναδόχων γονέων"
1.  
  Πριν από κάθε τοποθέτηση ανηλίκων σε ανάδοχη οικογένεια συνάπτεται μεταξύ των φορέων και των αναδόχων σύμβαση, σύμφωνα με την οποία ο μεν φορέας αναλαμβάνει να καταβάλλει ανελλιπώς το επίδομα του άρθρου 11, ο δε ανάδοχος γονέας να επιμελείται, αγαπά και φροντίζει τον ανήλικο δεσμευόμενος για όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο Δ/γμα αυτό. Στη σύμβαση γίνεται ρητή μνεία ότι ο ανάδοχος γονέας έλαβε γνώση του περιεχομένου των διατάξεων του παρόντος Π. Δ/τος και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού και τις από αυτό απορρέουσες δεσμεύσεις του. Η σύμβαση δεν δύναται να τροποποιήσει καμία διάταξη του παρόντος Δ/τος. Οι λεπτομέρειες ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 2082/92.
Άρθρο 19
1.  
  Ο τίτλος του αναδόχου γονέα είναι τιμητικός
2.  
  Ανάδοχοι γονείς που δεν έχουν παραβιάσει ουδεμία κείμενη διάταξη περί τοποθετήσεως ανηλίκων σε ανάδοχη οικογένεια δικαιούνται να φέρουν τον τίτλο του ανάδοχου γονέα δια βίου
3.  
  Οι αρμόδιοι φορείς δύνανται να καθιερώνουν ειδικές τιμητικές διακρίσεις κατ έτος για τον ανάδοχο γονέα που επέδειξε ιδιαίτερο και εξαιρετικό ενδιαφέρον πέραν των επιβαλλόμενων εκ του Νόμου και των διατάξεων του παρόντος υποχρεώσεων, για τον τοποθετηθέντα σ αυτόν ανήλικο
Άρθρο 20
1.  
  Ανάδοχος γονέας που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Δ/τος πέραν από άλλες κυρώσεις που προβλέπουν κείμενες διατάξεις χάνει την ιδιότητα του αναδόχου γονέα για ένα χρόνο από της έκδοσης της σχετικής πράξεως του φορέα. Σε περίπτωση υποτροπής η ιδιότητα του αναδόχου γονέα χάνεται οριστικώς. Ειδικότερα, ανάδοχος γονέας που καταδικάσθηκε αμετακλήτως σε οποιαδήποτε ποινή για κακοποίηση ή παραμέληση του τοποθετηθέντος σ αυτόν ανηλίκου ή που καταδικάστηκε για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών εκπίπτει αυτοδικαίως της ιδιότητας του αναδόχου γονέα και δεν δύναται να κριθεί ανάδοχος γονέας δια βίου.
2.  
  Υπάλληλοι των αρμόδιων φορέων, που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος Δ/τος, πέραν των κυρώσεων που προβλέπουν άλλες κείμενες διατάξεις, διώκονται και τιμωρούνται πειθαρχικώς κατά τις κείμενες συναφείς διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλων ειδικών Νόμων περί παραβάσεως του υπαλληλικού τους καθήκοντος
3.  
  Διοικήσεις αρμοδίων φορέων που παραβαίνουν εκ δόλου ή αμέλειας τις διατάξεις του παρόντος Δ/τος αντικαθίστανται αμελητί από το αρμόδιο όργανο που τους έχει διορίσει άνευ ουδεμίας απολύτως αποζημιώσεως
4.  
  Ν.Π.Ι.Δ. πέραν του ευρύτερου δημόσιου τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και φορείς που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 13 που δεν συνεργάζονται για την αποϊδρυματοποίηση των υπ αυτών απροστάτευτων ανηλίκων, δεν δικαιούνται επιχορηγήσεων οιασδήποτε μορφής (επιχορηγήσεις εκ πιστώσεων του κεντρικού νομαρχιακού προϋπολγισμού, ειδικού κρατικού λαχείου) και δεν δύνανται να αναλάβουν την εκτέλεση συναφών προγραμμάτων της Ε.Ο.Κ. Ειδικά προνόμια που έχουν αναγνωρισθεί στους φορείς αυτούς εκ μέρους του προαναφερθέντος Υπουργείου διακόπτονται.
Άρθρο 21
1.  
  Η εποπτεία και ο έλεγχος για του παρόντος εισαγομένου θεσμού ανήκει στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δια των υπηρεσιών του και στους φορείς που αναφέρονται στο εδαφ. β, γ και δ της παρ. 1 του άρθρου 13 του παρόντος Δ/τος.
Άρθρο 22 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από της δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του. Στην Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2082/92 «Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ 158/Α/92).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 με το οποίο καθορίζεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 154/Α/92).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π. Δ/τος 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/Α/85).
 • Την υπ αριθ. 2009/20.5.93 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 365/Β/1993).
 • Την αριθ. Υ. 1938/11.12.92 (ΦΕΚ 727 τ. Β792) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Υφυπουργό Φ. Πάλλη-Πετραλιά».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/ τος, ως προκύπτει και από την υπ αριθ. 1402/5.2.93 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των 228.000.0Ό0 δρχ. ετησίως. Για το οικονομικό έτος 1993 έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πίστωση 150.000.000 δρχ. υπό Φ. 399 και ΚΑΕ 2673.
 • Την υπ αριθ. 424/23.6.1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Δικαιοσύνης και των Υφυπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1938 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1938 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2009 1993
ΝΟΜΟΣ 1970/610 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/610 1970
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας. 1992/2082 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία του θεσμούτης αναδοχής ανηλίκων. 2009/86 2009