Ίδρυση και Λειτουργία του «Εθνικού Κέντρου Έρευνας, Πρόληψης και θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των Επιπλοκών του».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Έδρα - Σκοπός"
1.  
  Το Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης και θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των Επιπλοκών του, που ιδρύθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 2071 /92 τ. Α/123/92 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με έδρα την Αθήνα είναι κοινωφελές και έχει ως σκοπό τη συστηματική αντιμετώπιση και παρακολούθηση, το συντονισμό και την υποβοήθηση των ενεργειών για την έρευνα σε όλα τα επίπεδα, την πρόληψη και τη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη όσο και των επιπλοκών του.
Άρθρο 2
1.  
  Το Κέντρο εισηγείται στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τη διαμόρφωση της Εθνικής Πολιτικής προς αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη τόσο γενικά όσο και ειδικά σε ό,τι αφορά την έρευνα, την πρόληψη και τη θεραπεία της νόσου και των αμέσων ή εμμέσων επιπλοκών της
2.  
  Προγραμματίζει, συντονίζει και εποπτεύει την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας Ιατρικής νοσηλείας και περίθαψης των πασχόντων από σακχαρώδη διαβήτη
3.  
  Έχει την ευθύνη για τη μακροχρόνια παρακολούθηση της πορείας των επιπλοκών της νόσου σύμφωνα με τη διακήρυξη του Αγίου Βικέντιου καθώς και για την αξιολόγηση των επιδημιολογικών στοιχείων
4.  
  Μπορεί να διεξάγει οποιαδήποτε ερευνητική εργασία προς εκπλήρωση του σκοπού του
5.  
  Εισηγείται στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τη χρηματοδότηση σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων
 1. Μεριμνά επί πανελλαδικού επιπέδου για την ενημέρωση των ιατρών και του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού πάνω στο διαβήτη καθώς επίσης και για τη διαφώτιση του κοινού με στόχο την καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου και των επιπλοκών της
7.  
  Συνεργάζεται με τις κρατικές υπηρεσίες, ερευνητικά Ιδρύματα ημεδαπής ή αλλοδαπής, διεθνείς οργανισμούς και με επιστημονικές εταιρείες που έχουν δραστηριότητες συναφείς προς τους σκοπούς του Κέντρου
8.  
  Οργανώνει και εποπτεύει συνέδρια, διαλέξεις, ανακοινώσεις και κάθε είδους επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του
 1. Ενημερώνει τον πληθυσμό με κάθε πρόσφορο μέσο. 10.
 2. Μπορεί να εκδίδει βιβλία ή περιοδικές εκδόσεις.
Άρθρο 3 "Σύνθεση - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Κέντρο διοικείται από 9μελές διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με 5ετή θητεία και αποτελείται από:
 1. Πέντε (5) ιατρούς, έκτων οποίων τρεις (3) Καθηγητές, ή Αναπληρωτές καθηγητές, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι και δύο (2) Διευθυντές κλινικών του ΕΣΥ ή επίκουροι καθηγητές της Ιατρικής.
 2. Ένας από τους ανωτέρω πρέπει να είναι Παιδίατρος.
 3. Προϋπόθεση για την επιλογή των (5) αυτών μελών στο Δ.Σ. είναι να έχουν διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό κύρος, κλινική και επί διεθνούς επιπέδου ερευνητική εμπειρία αποδεικνυομένη με τις δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και τις αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία, ως και από την εκπαίδευση σε ειδικά κέντρα του εσωτερικού και εξωτερικού, τα οποία ασχολούνται με το σακχαρώδη διαβήτη και τις επιπλοκές του στο επίπεδο της βασικής ή και κλινικής έρευνας.
 4. Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Διευθυντή ή άλλο ανώτερο υπάλληλο αρμόδιο στο θέμα
 5. Έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, που προτείνεται από αυτόν
 6. Ένα πρόσωπο κύρους, στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης, της οικονομικής, της επιχειρηματικής ή κοινωνικής ζωής της χώρας που μπορεί με τη γνώση και την πείρα του να συμβάλει αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών του Κέντρου
 7. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Διαβητικών
2.  
  Με την ίδια απόφαση ο Υπουργός Υ. Π. και Κοιν. Ασφαλίσεων ορίζει τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επαναδιορίζονται και σε επόμενες θητείες. Για κάθε τακτικό μέλος ορίζεται και ένα αναπληρωματικό.
3.  
  Ειδικότερα: Το Διοικητικό Συμβούλιο
 1. Χαράσσει την επιστημονική δραστηριότητα του Κέντρου
 2. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας των πόρων και των δαπανών του νομικού αυτού προσώπου, τη δραστηριότητα του και την εν γένει λήψη αποφάσεων και μέτρων, για την εκπλήρωση του σκοπού και του αντικειμένου του
 3. Προβαίνει στη σύσταση Επιστημονικών Επιτροπών
 4. Συντάσσει και τροποποιεί τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου
 5. Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό και τον απολογισμό και κατανέμει τις πιστώσεις του
4.  
  Τα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να συμμετέχουν στις Επιστημονικές Επιτροπές.
5.  
  Το Δ.Σ. του Κέντρου, συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου του, τακτικώς μεν μία φορά το μήνα, εκτάκτως δε όσες φορές κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή 4 τακτικά μέλη του Δ.Σ. του Κέντρου όταν αυτά ζητήσουν εγγράφως τη σύγκληση του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο.
6.  
  Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) τακτικά μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κατά τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από όλα τα παριστάμενα μέλη, με μνεία των τυχόν μειοψηφιών, καθώς και της αιτιολόγησης αυτών.
7.  
  Χρέη εισηγητού στο Δ.Σ. εκτελεί ο Πρόεδρος ή μέλος που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
8.  
  Στα μέλη του Δ.Σ. του Κέντρου καταβάλλεται αποζημίωση κατά συνεδρίαση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών.
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Ως Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται καθηγητής Ιατρικής Α.Ε.Ι. εν ενεργία ή συνταξιούχος με προσόντα που αναφέρονται στην παραγρ. 1 του άρθρου 3 και έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. Προΐσταται διοικητικώς όλων των Υπηρεσιών και λοιπών οργανικών μονάδων του Κέντρου και μεριμνά για την οργάνωση, το συντονισμό και την καθοδήγηση του εκτελουμένου έργου
 2. Κατανέμει το πάσης φύσεως προσωπικό του Κέντρου, κατόπιν αποφάσεων του Δ.Σ. και καθορίζει τα καθήκοντα των προϊσταμένων όλων των επιπέδων διοικήσεως αυτού.
 3. Συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει αυτού και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών του.
 4. Μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα για λογαριασμό του Κέντρου
 5. Υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις εργασίας ή έργου των προσλαμβανομένων με αποφάσεις του Δ.Σ.
 6. Δύναται να παρτίσταται στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου αλλά και κάθε ομάδας εργασίας
 7. Υπογράφει τις συμβάσεις εκτελέσεως ερευνητικών ή άλλων έργων για λογαριασμό τρίτων, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.
 8. Εκπροσωπεί το Κέντρο δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε αρχής και ιδιωτών
 9. Εγκρίνει τις πάσης φύσεως δαπάνες, μετά από απόφαση του Δ.Σ. για τη λειτουργία του Κέντρου.
 10. Αποφασίζει για τις πάσης φύσεως υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού του Κέντρου και εγκρίνει τις μετακινήσεις αυτού για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και το εξωτερικό μετά από απόφαση του Δ.Σ. Την εισήγηση μπορεί να κάνει ο Ιδιος ο Πρόεδρος ή ο Διοικητικός Δ/ντής.
 11. Συγκροτεί ομάδες από υπαλλήλους του Κέντρου ή άλλους ειδικούς για μελέτη, εισήγηση ή παροχή γνωμοδοτήσεως πάνω σε θέματα που αφορούν τη δραστηριότητα του Κέντρου, ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες
2.  
  Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος
3.  
  Ο Πρόεδρος του Δ.Γ. με απόφασή του μπορεί να εκχωρήσει μέρος των αρμοδιοτήτων του στο Διοικητικό Διευθυντή ή στους Διευθυντές Τομέων.
Άρθρο 5
1.  
  Το έργο του Δ.Σ. επικουρείται από το Επιστημονικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) το οποίο αποτελείται από όλους τους Διευθυντές των Τομέων.
2.  
  Τα μέλη του Ε.Σ. εκλέγουν κατά την πρώτη συνεδρίαση κάθε χρόνο τον συντονιστή του Ε.Σ.
3.  
  Ο συντονιστής διευθύνει τις συνεδριάσεις του Ε.Σ. Παρίσταται, εφόσον κληθεί, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. προκειμένου να εισηγηθεί θέματα της αρμοδιότητα του, αλλά αποχωρεί πριν από τη λήψη απόφασης.
4.  
  Το Ε.Σ. συνέρχεται σε τακτή ημέρα μία φορά την εβδομάδα. Το έργο του συνίσταται στα εξής:.
 1. Συντονίζει τη λειτουργία των τομέων δραστηριοτήτων του κέντρου
 2. Συζητά και προτείνει λύσεις προς το Δ.Σ. πάνω σε θέματα που ανακύπτουν και αφορούν τη λειτουργία των τομέων. , γ. Εισηγείται στο Δ.Σ. την πλήρωση θέσεων επιστημονικού προσωπικού ή την σύναψη συμβάσεων εργασίας ή έργου.
 3. Αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων και επιλέγει τον κατάλληλο για πρόσληψη, εισηγούμενο σχετικά στο Δ.Σ.
 4. Εισηγείται στο Δ.Σ. κάθε είδους επιστημονική δραστηριότητα, η οποία θα μπορούσε να αναληφθεί από το κέντρο προκειμένου να προωθηθούν οι σκοποί του.
 5. Αξιολογεί κάθε πρόταση άλλου φορέα για συνεργασία με το κέντρο ή χρηματοδότηση του από αυτό.
 6. Η αξιολόγηση γίνεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Τομέα και το πόρισμα της διαβιβάζεται προς το Δ.Σ για λήψη της τελικής απόφασης.
Άρθρο 6 "Σύσταση Υπηρεσιών - Αρμοδιότητες"
1.  
  Για τη διοικητική υποστήριξη του Κέντρου συνιστώνται οι κατωτέρω υπηρεσίες:
 1. Διοικητική Υπηρεσία, β. Οικονομική Υπηρεσία.
2.  
  Το Επιστημονικό έργο του Κέντρου κατανέμεται σε το-δραστηριοτήτων ως ακολούθως:
 1. Βασικής Έρευνας β. Κλινικών Εφαρμογών Υ· Επιδημιολογίας δ· Μελέτης Επιπλοκών ε. Κοινωνικού Έργου. 3· Αρμοδιότητες της Διοικητικής Υπηρεσίας είναι:
 2. Η παροχή της αναγκαίας διοικητικής υποστήριξης για την απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου.
 3. Η μέριμνα για τη γραμματειακή υποστήριξη των Συμβουλίων, υπηρεσιών, τομέων, η τήρηση γενικού Πρωτοκόλλου και αρχείου, ως και η διακίνηση της αλληλογραφίας του Κέντρου.
 4. Ο Χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής και μιθολογικής καταστάσεως του Προσωπικού κ.λπ.
 5. Αρμοδιότητες της Οικονομικής Υπηρεσίας είναι:
 6. Η κατάρτιση και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και απολογισμού του Κέντρου. ι Ο Προγραμματισμός, η εξασφάλιση και η διαχείριση των οικονομικών πόρων και των υλικών μέσων του Κέντρου, έλεγχος και η επεξεργασία οικονομικών και απολογιστικών στοιχειών.
 7. Η διαχείριση κάθε δαπάνης, καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών προσωπικού και γενικά αποζημιώσεων.
5.  
  Το έργο κάθε τομέα δραστηριοτήτων κατανέμεται σε, αντικείμενα ως εξής: Α. Τομέας Βασικής έρευνας, στα αντικείμενα: αα. Μοριακής Βιολογίας ββ. Μεταβολικών διεργασιών του διαβήτη γγ. Ανοσοβιολογίας δδ. Ενδοκρινών Αδένων. Β. Τομέας κλινικών εφαρμογών, στα αντικείμενα: αα. Παρακολούθησης και νοσηλείας ββ. Κύησης και διαβήτη γγ. Διατροφής δδ. Φαρμακευτικής αγωγής εε. Τεχνολογίας στο διαβήτη στ. Μεταμοσχεύσεων. Γ. Τομέας Επιδημιολογίας, στα αντικείμενα: αα. Επιδημιολογίας ββ. Βιοστατιστικής γγ. Πρόληψης δδ. Πληροφορικής. Δ. Τομέας μελέτης επιπλοκών, στα αντικείμενα: αα. Αγγειολογίας ββ. Καρδιολογίας γγ. Νεφρολογίας δδ. Νευρολογίας εε. Οφθαλμολογίας.
 1. Αποκατάστασης οστικών, αρθριτικών και άλλων χρονιών προβλημάτων
 2. Οστικών.
 3. Ε. Τομέας κοινωνικού έργου, στα αντικείμενα:
 4. αα.
 5. Ενημέρωσης Κοινού - Δημοσίων και Διθνών Σχέσεων ββ.
 6. Εκπαίδευση Ιατρικού - Παραϊατρικού Προσωπικού και ασθενών γγ.
 7. Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων δδ.
 8. Διαβητικών ατόμων εε.
 9. Ηθικής και δεοντολογίας.
Άρθρο 7
1.  
  Για την στελέχωση των Υπηρεσιών και τομέων του Κέντρου συνιστώνται οι εξής θέσεις, οι οποίες διέπονται από εσωτερικό κανονισμό του Κέντρου. Η σύμβαση του Προσωπικού, που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο, μπορεί να παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα με απόφαση του Δ.Σ. εφόσον κριθεί ότι εξεπλήρωσε επιτυχώς τα καθήκοντα του και υπάρχουν σχετικές ανάγκες.
 1. Μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού, Διευθυντή Δ/κής Υπηρεσίας.
 2. Προσόντα διορισμού ορίζονται:
 3. Τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Π.Δ. 194/1988, πενταετής προϋπηρεσία σε παρόμοια υπηρεσία και αρίστη γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση αγγλικής.
 4. Μία (1) θέση ΠΕ Οικονομικού, Δ/ντή Οικονομικής υπηρεσίας
 5. Πέντε (5) θέσεις Ιατρών Δ/ντών Τομέων.
 6. Προσόντα διορισμού στις ανωτέρω θέσεις ορίζονται το Πτυχίο της Ιατρικής και διδακτορικό δίπλωμα, προσόντα που αντιστοιχούν τουλάχιστον στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Α.Ε.Ι. με έργο στο σακχαρώδη διαβήτη και ειδικότερα στο αντικείμενο του Τομέα που καλείται να διευθύνει.
 7. Τα ανωτέρω αποδεικνύονται από την προϋπηρεσία του, την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, το ερευνητικό έργο με βάση τις δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε διεθνές επίπεδο και την κλινική ή εργαστηριακή εμπειρία, που ο συγκεκριμένος τομέας απαιτεί:.
 8. Πέντε (5) θέσεις ΠΕ Ιατρών
 9. Μία (1) θέση ΠΕ - Ψυχολόγων.
 10. Προσόν διορισμού ορίζεται πτυχίο ψυχολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 11. Δύο (2) θέσεις ΠΕ Βιολόγων
 12. Δύο (2) θέσεις ΠΕ Διαιτολόγων.
 13. Πέραν των προσόντων που ορίζονται για τον κλάδο αυτό απαιτείται και 2ετής προϋπηρεσία σε διαβητολογικό Κέντρο.
 14. Μια (1) θέση ΠΕ Χημικού
 15. Τέσσερις (4) θέσεις ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
 16. Πέντε (5) θέσεις ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
 17. Μία (1) θέση ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
 18. Έξι (6) θέσεις ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
 19. Δύο (2) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής (επιστήμης των υπολογιστών)
 20. Δύο (2) θέσεις ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
 21. Τέσσερις (4) θέσεις ΥΕ βοηθητικού προσωπικού, από τις οποίες δύο ΥΕ Επιμελητών και δύο Προσωπικού Καθαριότητας
2.  
  Προσόντα διορισμού στις ανωτέρω θέσεις, όπου δεν προβλέπονται, ορίζονται τα κατά περίπτωση ειδικότητας προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Π.Δ. 172/1992 (Α 81 ), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 368/1992 (Α 186).
3.  
  Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου μετά από έγκριση αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
4.  
  Η χρονική διάρκεια εργασίας, οι αποδοχές και άλλες παροχές, τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των προσλαμβανομένων, καθορίζονται με συμβάσεις που υπογράφονται από αυτούς και τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
5.  
  Οι αποδοχές του προσωπικού του Κέντρου διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1876/90 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις» (ΦΕΚ 27/Α/7.3.1990).
6.  
  Με αποφάσεις του Δ.Σ. μπορούν να αποστέλλονται επιστήμονες ή υπάλληλοι του Κέντρου προς μετεκπαίδευση σε ΑΕΙ ή ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται το είδος των σπουδών, η χρονική τους διάρκεια και η Οικονομική τους κάλυψη.
7.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή, στο Κέντρο δύναται να αποσπώνται για βραχύ χρονικό διάστημα και μετά από συγκατάθεση των αποσπωμένων, υπάλληλοι που υπηρετούν, στο Υπουργείο ή νομικά πρόσωπα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφ όσον αποδεδειγμένα έχουν τα προσόντα που απαιτούνται για την συγκεκριμένη θέση, ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μέχρι την πλήρωση των θέσεων της παρ. 1 και πάντως όχι πέραν του αριθμού των θέσεων αυτών.
Άρθρο 8 "Πόροι του Κέντρου"
1.  
  Πόροι για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας του Κέντρου είναι:
 1. Πάγια ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
 2. Δωρεές, κληροδοτήματα και κάθε άλλη επιχορήγηση από τρίτους
 3. Έσοδα από τυχόν παροχή υπηρεσιών
2.  
  Οι πόροι του Κέντρου κατατίθενται σε λογαριασμό σε ελεγχόμενες από το Δημόσιο Τράπεζες
3.  
  Μέσω του Λογαριασμού αυτού διενεργείται και ταμειακή διαχείριση σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις λειτουργίες των Ν.Π.Ι.Δ.
4.  
  Το Δ.Σ. δύναται χωρίς ειδική εξουσιοδότηση από τον Υπουργό να διαχειρίζεται ποσά μέχρι είκοσι (20) εκατομμυρίων δραχμών. Το ποσό αυτό δύναται να αυξηθεί ανάλογα με τις ανάγκες, από τον Υπουργό ΥΠΚΑ.
Άρθρο 9
1.  
  Το «Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης και θεραπείας του σακχαρώδη διαβήτη και των επιπλοκών του» τελεί υπό την εποπτεία του Κρότους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και περιλαμβάνει:
 1. το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου
 2. την έγκριση του Προϋπολογισμού και απολογισμού
 3. την άσκηση οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου
2.  
  Κάθε χρόνο γίνεται έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Κέντρου του προηγουμένου χρόνου από δύο Ορκωτούς Ελεγκτές που ορίζονται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών μετά από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου. Η έκθεση του πορίσματος του ελέγχου κοινοποιείται στον εποπτεύονται Υπουργό σε ένα μήνα από την υποβολή της στο Κέντρο. Ο Υπουργός δύναται οποτεδήποτε να διατάξει έκτακτο έλεγχο οικονομικής διαχείρισης του Κέντρου. Οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν αυτό.
Άρθρο 10
1.  
  Περί των επιστημονικών αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του Κέντρου ενημερώνονται από το Δ.Σ., εκτός του Υπουργείου ΥΠΚΑ, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WΗΟ), η Διεθνής Ένωση για το Διαβήτη (ΙDF) καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι κρατικοί και μη φορείς.
2.  
  Με αποφάσεις του Προέδρου του Δ.Σ. καθορίζεται επιπλέον η διαδικασία προβολής και δημοσιότητας, στην Ελλάδα και διεθνώς, των Επιστημονικών δραστηριοτήτων του Κέντρου.
Άρθρο 11 "Στέγαση"
1.  
  Η στέγαση του Κέντρου γίνεται σε ιδιαίτερο κτίριο, το οποίο πρέπει να ευρίσκεται σε χώρο από όπου εξασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση σε Γενικό Νοσοκομείο. Το κτίριο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει χώρους: Γραφείων, εργαστηρίων, εξωτερικών ιατρείων, Βραχείας Νοσηλείας Ασθενών, Αιθουσών διδασκαλίας, Αιθουσών συνεδριάσεων. Εκτροφής πειραματοζώων, Πειραματικού χειρουργείου, Βιβλιοθήκης, Υποστήριξης του εργαστήριο και της μονάδας βραχείας νοσηλείας. Κατά την αρχική και μέχρις ότου αποκτηθεί το ειδικό κτίριο το Κέντρο μπορεί να στεγάζεται στις εγκαταστάσεις μεγάλου Νοσοκομείου ή παρεμφερούς ιδρύματος.
Άρθρο 12 "Ρreνentiοn and Τreatment οf Diabetes Μellitus and its cοmplicatiοns». Στα γερμανικά «Ηellenisches Νatiοnales Fοrschung-szentrum zur Vοrbeugung und Βehandlung des Diabetes Μellitus und seiner Κοmplikatiοnen». Στα γαλλικά «Centre Νatiοnale Ηellenique s [...]"
2.  
  Το σήμα του Κέντρου περιέχει την επωνυμία του Κέντρου, προσωπογραφία του Αρεταίου του Καππαδοκέως και το κεφαλαίο ελληνικό γράμμα Δ. Η σφραγίδα του Κέντρου είναι στρογγυλού σχήματος και περιέχει το σήμα, καθώς και τη συντομευμένη επωνυμία του Κέντρου στην Ελληνική και την Αγγλική. Ανάλογη σύνθεση φέρουν και τα επιστολόχαρτα και λοιπά επίσημα έγγραφα του Κέντρου.
Άρθρο 13 "Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας"
1.  
  Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου, ο οποίο καταρτίζεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται κατά τη διαδικασία που ορίζει ο Ν. 706/1977, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με: α. Την εξειδίκευση επιστημόνων και τεχνικών. β. Την διαχείριση και τις προμήθειες. γ. Την ανάληψη εκτελέσεως ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων έργων για λογαριασμό τρίτων. δ. Την υπηρεσιακή κατάσταση και τις υποχρεώσεις του Προσωπικού. ε. Τη λειτουργία των υπηρεσιών και τομέων του Κέντρου. στ. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και το παρόν διάταγμα.
Άρθρο 14
1.  
  Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του όρθρου 25 του Νόμου 2071/92 «Εκσυγχονισμός και Οργάνωση του Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ 123/τ. Α/92).
 • Το όρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/τ.Α/92).
 • Την αριθ. Υ. 2009/20.5.93 (ΦΕΚ 365/Β/93) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Την αριθ. Υ. 1687/17.2.92 Κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Οικονομίας στον Υφυπουργό Κ. Λούση» (ΦΕΚ 104/τ. Β/92).
 • Την αριθ. 1938/11.12.92 (ΦΕΚ 727 τ. Β/92) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Υ.Π. και Κοιν. Ασφαλίσεων στον Υφυπουργό Ν. Αναστασόπουλο.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π. δ/τος, ως προκύπτει και από την υπ αριθ. 1130/29.1.1993 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα επέλθει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού σε ετήσια βάση, το ύψος της οποίας υπολογίζεται να ανέλθει σε δρχ. 131.840.000 καθώς και ακαθόριστη δαπάνη (για την έκδοση βιβλίων, οργάνωση συνεδρίων, δημιουργία ερευνητικών εργαστηρίων, βιβλιοθήκης, εξωτερικών ιατρείων κ.λπ.) που θα εξαρτηθεί από πραγματικά περιστατικά και θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις, με τις οποίες θα επιχορηγείται το Κέντρο, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τακτικό και επενδύσεων. Για το οικονομικό έτος 1993 το ύψος της δαπάνης υπολογίζεται, ότι δεν θα υπερβεί τα 50.000.000 δρχ. και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φ200 και ΚΑΕ 2544 του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των δε επομένων ετών από πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Κέντρου.
 • Την αριθ. 442/25.6.1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, και των Υφυπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1687 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1938 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1938 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2009 1993
ΝΟΜΟΣ 1977/706 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/706 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματευσεις και άλλες διαταξεις 1990/1876 1990
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 1992/2071 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992
Αντικατάσταση διατάξεων Π.Δ. 172/1992 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα κ.λπ.» (Α 81). 1992/368 1992