Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την ημερήσια δημιουργική απασχόληση υγιών βρεφών και νηπίων από μητέρες.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από της δημοσιεύσεως του παρόντος δύνανται να εφαρμόζεται πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης υγιών βρεφών και νηπίων από μητέρες, στο σπίτι των τελευταίων. Οι μητέρες αυτές καλούνται εφεξής «Μητέρες Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης» (Μ.Η.Δ.Α.).
 1. Επί πλήρων οικογενειών εφόσον η μητέρα είναι εργαζόμενη
 2. Επί μονογονεϊκών οικογενειών εφόσον ο μόνος γονέας είναι εργαζόμενος
 3. Εάν η μητέρα ή ο μόνος γονέας δεν είναι μεν εργαζόμενος αλλά αντιμετωπίζει έκτακτο και οξύ πρόβλημα που τον εμποδίζει να ασχοληθεί με την φροντίδα των ανωτέρω νηπίων ή βρεφών εφόσον το πρόβλημα διαρκεί πέραν του ενός μηνός
2.  
  Για όλες τις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς, οι αδελφοί, οι παππούδες, οι γιαγιάδες ή αδελφοί των γονέων των παιδιών θα πρέπει να αδυνατούν να φροντίσουν για τα ως άνω παιδιά
3.  
  Κατ εξαίρεσιν επιτρέπεται η εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών και από τον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.) μετά από έγκριση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων και εφόσον ο Ε.Ο.Π. διαθέτει την αναγκαία προς τούτο υποδομή.
4.  
  Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασαλίσεων και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προγράμματα ΜΗΔΑ δύνανται να εφαρμόζονται και ως πρότυπα προγράμματα που ανήκουν στην Κοινοτική πρωτοβουλία (ΝΟW) (νέες πρωτοβουλίες για γυναίκες - Κοινοτική πρωτοβουλία 90/C327/04) από φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την χρησιμοποίηση μητέρων ειδικά εκπαιδευομένων, βάσει των ως άνω προγραμμάτων τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του παρόντος Δ/τος. Οι άνω φορείς θα έχουν την ευθύνη της συνεχούς αξιολόγησης και της εποπτείας του εν λόγω προγράμματος και υπόκεινται εις την εποπτείαν και τον έλεγχο των αρμοδίων Δ/νσεων Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ανατιθέμενα σε ΜΗΔΑ παίδια.
Άρθρο 3 "Προσόντα Μ.Η.Δ.Α."
1.  
  Η μητέρα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (Μ.Η.Δ.Α.) πρέπει να είναι: α. Έγγαμος. β. Να έχει μεγαλώσει ή να μεγαλώνει δικά της παιδιά, γ. Να μην έχει ηλικία κατωτέρα του 21 ου έτους και ανωτέρα του 55ου. δ. Να μην έχει καταδικασθεί τόσο αυτή όσο και τα συνοικούντα με αυτή ενήλικα άτομα αμετακλήτως για οποιοδήποτε αδίκημα που επιφέρει έκπτωση εκ του λειτουργήματος του δημοσίου υπαλλήλου ή για οποιαδήποτε παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. ε. Να είναι υγιής τόσο αυτή όσο και τα συνοικούντα με αυτά μέλη. στ. Να έχει την συγκατάθεση του συζύγου της για το έργο που αναλαμβάνει. ζ. Να έχει περατώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Άρθρο 4 "Επιλογή Μ.Η.Δ.Α."
1.  
  Οι Μ.Η.Δ.Α. επιλέγονται από τον φορέα που εφαρμόζει το πρόγραμμα κατόπιν αιτήσεως των και μετά από έρευνα κοινωνικού λειτουργού του φορέα που εφαρμόζει το πρόγραμμα.
Άρθρο 5 "Δυναμικότητα"
1.  
  Κάθε Μ.Η.Δ.Α. δεν μπορεί ταυτόχρονα να φυλάξει πάνω από 5 νήπια ή βρέφη. Εάν η Μ.Η.Δ.Α. έχει δικά της νήπια ή βρέφη που συνοικούν με αυτή ο αριθμός μειούται αντίστοιχα.
Άρθρο 6
1.  
  Η Μ.Η.Δ.Α. υποχρεούται να φυλάσσει τα παιδιά επί 8ωρο ημερησίως. Το 8ωρο πρέπει να είναι συνεχές και να πραγματοποιείται μέσα στο ωράριο από τις 7.00 - 17.30. Μεταξύ των γονέων και Μ.Η.Δ.Α. είναι δυνατή ιδιαίτερη συμφωνία για την έναρξη και το τέλος του δώρου, αν τούτο διευκολύνει τους γονείς και το αποδέχεται η Μ.Η.Δ.Α.
2.  
  Η Μ.Η.Δ.Α. υποχρεούται να απασχολεί τα νήπια και τα βρέφη με απλούς τρόπους απασχόλησης (ομαδικά παιχνίδια, παραμύθια, τραγούδια, απλά σκίτσα ή μικρούς περιπάτους (για τα νήπια) σε πάρκα, αν αυτά προσφέρονται και αν συμφωνούν προς τούτο οι γονείς.
3.  
  Η Μ.Η.Δ.Α. ταΐζει τα παιδιά που έχει προς φύλαξη με φαγητά τα οποία παραδίδονται κάθε μέρα παρασκευασμένα από τους γονείς των παιδιών.
4.  
  Η Μ.Η.Δ.Α. φροντίζει για την συνήθη καθαριότητα των παιδιών. Δεν υποχρούνται όμως σε πλύσιμο των ρούχων των παιδιών που θα λερωθούν.
5.  
  Η Μ.Η.Δ.Α. οφείλει να εξασφαλίζει ένα ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον στο παιδί και να επιδεικνύει σ αυτό μητρική αγάπη και στοργή και να του εξασφαλίζει απόλυτη ασφάλεια από κάθε σωματικό ή ηθικό κίνδυνο σεβόμενη την προσωπικότητα αυτού και των γονέων του άνευ ουδεμίας κοινωνικής, θρησκευτικής ή πολιτικής διακρίσεως.
6.  
  Η Μ.Η.Δ.Α. υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως τους γονείς των παιδιών ή εν απουσία των, τον φορέα, ευθύς ως ήθελε υποπέσει στην αντίληψη της οτιδήποτε ήθελε θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των υπ αυτής φυλασσομένων παιδιών.
Άρθρο 7
1.  
  Οι γονείς των παιδιών που ανατίθενται προς φύλαξιν σε Μ.Η.Δ.Α. οφείλουν να παραδίδουν και παραλαμβάνουν την καθοριζόμενη ώρα τα παιδιά τους από την Μ.Η.Δ.Α.
2.  
  Οφείλουν να παραδίδουν κάθε μέρα παρασκευασμένα απλά και κατάλληλα για την ηλικία των παιδιών τους γεύματα
3.  
  Οφείλουν να παραδίδουν κάθε μέρα εσώρουχα ή ποδίτσες καθαρές ή πάνες κ.λπ., αν πρόκειται για βρέφη και να παραλαμβάνουν από τις Μ.Η.Δ.Α. τα λερωμένα ρούχα των παιδιών τους.
4.  
  Οφείλουν να διακόψουν τη φύλαξη του παιδιού στη Μ.Η.Δ.Α. εάν αντιληφθούν ασθένεια και κυρίως μολυσματική του παιδιού και να μην το επαναφέρουν σαυτή πριν ιαθεί εντελώς.
5.  
  Οφείλουν να σέβονται την προσωπικότητα της Μ.Η.Δ.Α. και να συνεργάζονται τόσο με αυτή όσο και με τον φορέα που εφαρμόζει το πρόγραμμα.
Άρθρο 8 "Σύμβαση - Αμοιβή"
1.  
  Μεταξύ φορέα που εφαρμόζει το πρόγραμμα και Μ.Η.Δ.Α. συνάπτεται ετήσια σύμβαση έργου, δυναμένη να ανανεώνεται κάθε φορά για ένα ακόμη έτος.
2.  
  Στη Μ.Η.Δ.Α. καταβάλλεται από τον φορέα ή τους γονείς κατά μήνα το ποσόν που προβλέπει η απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2082/92.
3.  
  Η Μ.Η.Δ.Α. ουδεμία άλλη αμοιβή δικαιούται. Η σύμβαση έργου είναι ελεύθερα ανακλητή εκ μέρους του φορέα.
4.  
  Οι Μ.Η.Δ.Α. οφείλουν να είναι εφοδιασμένες με τα εκάστοτε ισχύοντα διπλότυπα εισπράξεως παροχής υπηρεσιών νομίμως θεωρημένα από τις οικείες Εφορίες.
Άρθρο 9
1.  
  Γονείς οικονομικά αδύνατοι, πολύτεκνοι, ανάπηροι με αναπηρία άνω του 67% ή γονείς που προστατεύουν ανάπηρο παιδί ή γονέα με αναπηρία άνω του 67% ή γονείς που έχουν υπό την προστασία τους απροστάτευτο ανήλικο δωρεάν ως ανάδοχοι γονείς, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2082/92, δικαιούνται δωρεάν τοποθέτησης των παιδιών τους σε Μ.Η.Δ.Α.
2.  
  Επιφυλασσομένων των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου για την συμμετοχή των γονέων στην αμοιβή της Μ.Η.Δ.Α. εφαρμόζεται αναλόγως η απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 2082/92.
3.  
  Καθυστέρηση πέραν των 5 ημερών καταβολής εκ μέρους των γονέων της συμμετοχής τους στη Μ.Η.Δ.Α. συνιστά λόγο άμεσης διακοπής της τοποθέτησης του παιδιού τους σε Μ.Η.Δ.Α.
Άρθρο 10
1.  
  Ο φορέας και οι γονείς που αναφέρονται στην παρ. 2 του προηγουμένου άρθρου καταβάλλουν τακτικά εντός του 1 ου δεκαημέρου κάθε μηνός, αρχής γενομένης από τον επόμενο της τοποθετήσεως των παιδιών στη Μ.Η.Δ.Α. μήνα, το ποσόν που καθορίζεται με την απόφαση που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2082/92.
2.  
  Μη προσέλευση για ορισμένες ημέρες του παιδιού στη Μ.Η.Δ.Α. για οποιοδήποποτε λόγο υποκειμενικό ή αντικειμενικό των γονέων δεν δικαιολογεί την αντίστοιχη μείωση του καταβαλλομένου ποσού στη Μ.Η.Δ.Α. από τον φορέα ή τους γονείς.
3.  
  Η καταβολή του αναφερόμενου στη Μ.Η.Δ.Α. ποσού σταματά μόνο με τη διακοπή της τοποθέτησης σ αυτήν των παιδιών από τον φορέα.
4.  
  Απουσία των παιδιών άνω των 5 ημερών τον μήνα αναφέρεται αμελητί από την Μ.Η.Δ.Α. στον φορέα.
5.  
  Συστηματική αδικαιολόγητη μη προσέλευση των παιδιών στη Μ.Η.Δ.Α. συνιστά λόγο διακοπής της τοποθέτησης του παιδιού στη Μ.Η.Δ.Α. εκ μέρους του φορέα. Άρθρο 11 Διαδικασία καταβολής των ποσών εκ μέρους του φορέα στις Μ.Η.Δ.Α. Η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής των αναφερομένων στο παρόν εκ μέρους του φορέα στις Μ.Η.Δ.Α. ποσών εάν μεν πρόκειται περί των νομαρχιακών υπηρεσιών είναι ο εκάστοτε καθοριζόμενος εκ των διατάξεων του δημοσίου λογιστικού, εαν δε πρόκειται για τον Ε.Ο.Π. οι κείμενες περί αυτού συναφείς διατάξεις.
Άρθρο 12 "Χρηματοδότηση προγράμματος"
1.  
  Το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οικείες νομαρχίες και ο Ε.Ο.Π. αναγράφουν κατ έτος στον προϋπολογισμό τους τις αναγκαίες πιστώσεις για την εκτέλεση του προγράμματος αυτού.
Άρθρο 13 "Προδιαγραφές χώρου - Εξοπλισμός"
1.  
  Οι προδιαγραφές του χώρου και ο αναγκαίος εξοπλισμός ορίζονται με την Υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 2082/92.
Άρθρο 14 "Εκπαίδευση Μ.Η.Δ.Α."
1.  
  Η εκπαίδευση των Μ.Η.Δ.Α. μπορεί να είναι προκαταρτική δηλαδή πριν αναλάβουν την φύλαξη βρεφών ή νηπίων ή συνεχιζόμενη δηλαδή κατά το διάστημα της φύλαξης.
2.  
  Η εκπαίδευση που είναι τουλάχιστον 40 ώρες εφαρμόζεται από τον φορέα που εφαρμόζει το πρόγραμμα ή από άλλον εξουσιοδοτημένο από αυτόν φορέα και περιλαμβάνει ενημέρωση της Μ.Η.Δ.Α. σχετικά με την σωματική, κοινωνική, συναισθηματική, νοητική και κινητική ανάπτυξη του παιδιού και την υποβοήθηση του για απόκτηση αυτονομίας. Περιλαμβάνει επίσης ενημέρωση και πρακτική άσκηση για τον τρόπο παροχής γευμάτων, υγιεινής του παιδιού, προστασία από φυσικούς και ηθικούς κινδύνους, εντοπισμό και συμπτώματα ασθενειών και κάθε άλλη τεχνική που αφορά την φροντίδα των παιδιών. Η πρακτική γίνεται σε κατάλληλες υπηρεσίες ή ιδρύματα που επιλέγουν οι φορείς.
Άρθρο 15 "Υποχρεώσεις του φορέα Οι φορείς που εφαρμόζουν το πρόγραμμα οφείλουν:"
1.  
  Να επισκέπτονται δια Κοιν. Λειτουργών τις Μ.Η.Δ.Α. τακτικώς μεν τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και εκτάκτως όποτε θεωρούν τούτο σκόπιμο άνευ ουδεμιάς προειδοποιήσεως των Μ.Η.Δ.Α. για να ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος και συμβουλεύουν τις Μ.Η.Δ.Α. για συναφή θέματα προς το υπ αυτών αναληφθέν έργο.
2.  
  Να καλούν σε τακτά χρονικά διαστήματα τις Μ.Η.Δ.Α. και τους γονείς για από κοινού συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων και εξεύρεση λύσεων για γενικά θέματα που ήθελαν προκύψει και που αφορούν το πρόγραμμα.
3.  
  Να παρέχουν κάθε δυνατότητα πρόσβασης σ αυτούς των Μ.Η.Δ.Α. για οποιοδήποτε θέμα ήθελε ανακύψει.
4.  
  Να καταβάλλουν κανονικά την αμοιβή των Μ.Η.Δ.Α.
5.  
  Να διακόπτουν αμελλητί το πρόγραμμα όταν υπάρχει βάσιμη υπόνοια οιουδήποτε κινδύνου για το παιδί
6.  
  Να τηρούν και να ενημερώνουν κανονικά τα μητρώα Μ.Η.Δ.Α. και των εις αυτές τοποθετουμένων παιδιών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος.
Άρθρο 16 "Ειδική κάρτα"
1.  
  Η Μ.Η.Δ.Α. η οποία έχει κριθεί ικανή για φύλαξη νηπίων ή βρεφών είναι εφοδιασμένη από τον αρμόδιο φορέα με ειδική κάρτα, η οποία φέρει το όνομα της και τον αριθμό έγκρισης από τον φορέα που εφαρμόζει το πρόγραμμα.
Άρθρο 17 "Μητρώα Μ.Η.Δ.Α. - παιδιών"
1.  
  Σε κάθε φορέα τηρείται πίνακας των εγκεκριμένων ως κατάλληλων Μ.Η.Δ.Α. και των τοποθετούμενων σ αυτές παιδιών. Στα μητρώα αυτά αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των Μ.Η.Δ.Α., η διεύθυνση κατοικίας και ο αριθμός έγκρισης από τον φορέα. Ενδιαφερόμενοι γονείς που δεν καλύπτονται από το παρόν πρόγραμμα δύνανται να απασχολούν για φύλαξη των παιδιών τους κριθείσες ως κατάλληλες Μ.Η.Δ.Α. καταβάλλοντες οι ίδιοι το καθοριζόμενο εκάστοτε ποσόν.
Άρθρο 18 "Διαδικασία - Δικαιολογητικά Μ.Η.Δ.Α."
1.  
  Μητέρες που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος και που επιθυμούν να γίνουν Μ.Η.Δ.Α. υποβάλλουν στον αρμόδιο φορέα αίτηση συνοδευόμενη από πιστοποιητικό υγείας, αντίγραφο ποινικού μητρώου, ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, έγγραφη συγκατάθεση του συζύγου, πιστοποιητικό σπουδών και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 περί της οικογενειακής και περιουσιακής τους καταστάσεως.
Άρθρο 19 "Διαδικασία - δικαιολογητικά παιδιών"
1.  
  Οι γονείς που επιθυμούν να τοποθετήσουν τα παιδιά τους σε Μ.Η.Δ.Α. υποβάλλουν στον φορέα αίτηση με τα κάτωθι δικαιολογητικά. α. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα. β. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του παιδιού. γ. Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ασφαλιστικού Οργανισμού, για την καλή υγεία και σωματική αρτιμέλεια του παιδιού. δ. Δήλωση του όρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για την οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού. ε. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας της οικογένειας του παιδιού, του προηγούμενου έτους ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει βεβαίωση του εργοδότη για τις αποδοχές των γονέων. στ. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες συναφείς διατάξεις για τους γονείς που επικαλούνται την ιδιότητα της παρ. 1 του άρθρου 9 του παρόντος Δ/τος.
Άρθρο 20 "Κυρώσεις"
1.  
  Η Μ.Η.Δ.Α. ευθύνεται για την φύλαξη των παιδιών που της εμπιστεύονται οι γονείς και υπέχει τις προβλεπόμενες από κείμενες διατάξεις ποινικές και αστικές ευθύνες για οτιδήποτε ήθελε προκύψει εξ αμελείας της περί την φύλαξη των εμπιστευόμενων σ αυτήν ανηλίκων καθόλο το χρονικό διάστημα της φύλαξης. Μ.Η.Δ.Α. που παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος διακόπτεται από το πρόγραμμα για ένα χρόνο. Σε περίπτωση υποτροπής η διακοπή είναι οριστική και επακολουθεί διαγραφή από το μητρώο, αφαίρεση της κάρτας κ.λπ. Μ.Η.Δ.Α. που καταδικάσθηκε σε οποιαδήποτε ποινή για κακοποίηση ή παραμέληση των παιδιών που της έχουν ανατεθεί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Μ.Η.Δ.Α. ισοβίως.
Άρθρο 21 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος ισχύουν από της δημοσιεύσεως του. Στην Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2082/92 «Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών κοινωνικής προστασίας (ΦΕΚ 158/Α/92).
 • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992, με το οποίο καθορίζεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 154/Α/92).
 • Την υπ αριθ. Υ. 2009/20.5.1993, κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 365/Β/93).
 • Την αριθ. Υ. 1938/11.12.92 (ΦΕΚ 727/Β/92) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων: Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων στην Υφυπουργό Φάνη Πάλλη-Πετραλιά.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/ τος, ως προκύπτει και από την υπ αριθμ. 1403/5.2.93 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων, προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό η οποία θα ανέλθει στο ποσό των 250.000.000 δρχ. ετησίως. Για το οικονομικό έτος 1993 έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων, πίστωση 150.000.000 δρχ. υπό Φ.300 και ΚΑΕ 5299.
 • Την υπ αριθμ. 389/16.6.1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας, με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εργασίας και των Υφυπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1938 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1938 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2009 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας. 1992/2082 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία