Τροποποίηση του Π.Δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2 "Μετά το άρθρο 15 του Π.Δ. 56/1989 προστίθεται άρθρο 15α ως εξής: 15α- Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Επιθεώρησης 1Η Διεύθυνση Επιθεώρησης έχει τα ακόλουθα τμήματα: 1Τμήμα Επιθεωρήσεως Μονάδων ΥΠΑ β) Τμήμα Ελέγχου Εσόδων ΥΠΑ γ) Τμήμα Ελέγχου Εξόδων ΥΠΑ 2Οι α [...]"
3.  
  Το Τμήμα Ελέγχου Εσόδων, Δαπανών και Οικονομικών Διαχειρίσεων και προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 56/1989 καταργείται».
Άρθρο 3
1.  
  Μετά το άρθρο 15α του παρόντος προστίθεται άρθρο 15β ως εξής: 15β - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων. 1 Η Δ/νση Νομικών Υποθέσεων έχει τα ακόλουθα τμήματα 1 Τμήμα Νηολογίων-Υποθηκών και Κωδικοποίησης, β) Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού. 2 Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων αναλυτικά κατά τμήμα έχουν ως ακολούθως 1 Τμήμα Νηολογίων-Υποθηκών και Κωδικοποίησης Τήρηση των αναφερομένων στο άρθρο 17 του Ν. 1815/ 1988 «Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» (ΦΕΚ 250Α) Μητρών και βιβλίων (Εθνικό Νηολόγιο - Βιβλίο Υποθηκών κ.λπ.) Τήρηση διαρκώς ανανεούμενου αρχείου νομοθεσίας, νομολογίας και άλλων νομικών δεδομένων σχετικών με το αντικείμενο δραστηριότητας της ΥΠΑ Η Οργάνωση και Εκμετάλλευση των νομικών αυτών δεδομένων γίνεται και με τη δημιουργία αντίστοιχης μηχανογραφικής βάσεως δεδομένων, σε συνεργασία με τις άλλες Διευθύνσεις της ΥΠΑ και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες Συντονισμός για το χειρισμό από τις αρμόδιες κατά περίπτωση μονάδες της ΥΠΑ, κάθε θέματος που αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο του ΥΠΜΕ/ΥΠΑ Μέριμνα και συντονισμός για την κωδικοποίηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της νομοθεσίας και των διοικητικών οδηγιών. 2 Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού Συντονισμός του νομοθετικού έργου της ΥΠΑ, επεξεργασία νομοθετικών κειμένων (Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα και Αποφάσεις κατ εξουσιοδότηση νόμου), που συντάσσονται από τις καθ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες της ΥΠΑ και μερίμνα για περαιτέρω προώθηση και παρακολούθηση της διαδικασίας μέχρι τη δημοσίευσή τους Ενημέρωση των υπηρεσιών της ΥΠΑ επί των δημοσιευμένων νόμων και διοικητικών πράξεων που αφορούν αυτήν Συντονισμός των ποινικών υποθέσεων της ΥΠΑ καθώς και συντονισμός, εισήγηση και παρακολούθηση των αστικών υποθέσεων αυτής. 3 Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων ή ο κατά νόμο αναπληρωτής του είναι ο αρμόδιος υποθηκοφύλακας και υπεύθυνος για την τήρηση των μητρώων και βιβλίων που τηρούνται στη Διεύθυνση αυτή (Τμήμα Νηολογίων - Υποθηκών), υπογράφει τις σχετικές εγγραφές και χορηγεί αντίγραφα εις πάντα αιτούντα. 4 Το Τμήμα Νηολογίων - Υποθηκών και Ναμοθετικού Συντονισμού που προβλέπεται στο άρθρο 17 του Π.Δ. 56/ 1989 καταργείται .
Άρθρο 4 "Μετά το άρθρο 15β του παρόντος προστίθεται άρθρο 15γ ως εξής: «Άρθρα 15γ Διάρθρωση-Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Εκπαίδευσης"
1.  
  Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχει τα ακόλουθα τμήματα:
 1. Τμήμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης β) Τμήμα Επιμόρφωσης:
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης αναλυτικά κατά τμήμα είναι:
 1. Τμήμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης:
 2. Οργάνωση των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων, με σκοπό τη γενική ενημέρωση τους, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.
 3. Οργάνωση, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης, κοινών προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης για υπαλλήλους περισσοτέρων Υπουργείων ή ΝΠΔΔ με βάση τη συνάφεια των αντικειμένων ή για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
 4. Τμήμα Επιμόρφωσης:
 5. Οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού ή και γενικού ενδιαφέροντος για τους υπαλλήλους της ΥΠΑ.
 6. Οργάνωση και εκτέλεση σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης προγραμμάτων προαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ της ΥΠΑ.
 7. Μέριμνα για τη μετεκπαίδευση των υπαλλήλων της ΥΠΑ, στις περιπτώσεις που αυτή κρίνεται αναγκαία.
 8. Μέριμνα για τη μεταπτυχιακή εν γένει εκπαίδευση των υπαλλήλων της ΥΠΑ κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με το αντικείμενο της ΥΠΑ.
 9. Μέριμνα για τον ορισμό του διδακτικού προσωπικού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εκτελεί η ΥΠΑ, εφόσον δεν ανήκει στο διδακτικό προσωπικά ταυ Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.
 10. Εκτίμηση και αξιολόγηση απαιτήσεων εκπαίδευσης προσωπικού ΥΠΑ.
 11. Εκτίμηση απαιτήσεων σε εκπαιδευτικά βιβλία, βοηθήματα και λοιπά εκπαιδευτικά μέσα.
 12. Αξιολόγηση των υποβαλλομένων εκθέσεων και εισήγηση σχετικά με τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 13. Συνεργασία, συντονισμός και εισήγηση επί γενικών θεμάτων εκπαίδευσης στο χώρο της Πολιτικής Αεροπορίας γενικά.
 14. Τήρηση μητρών εκπαιδευθέντων υπαλλήλων ΥΠΑ στο εξωτερικό.
 15. Κατάρτιση και μέριμνα έγκρισης ετησίων προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού ΥΠΑ στο εσωτερικό και εξωτερικό καθώς και παρακολούθηση υλοποίησης αυτών.
 16. Εποπτεία Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας και εισήγηση βελτίωσης της λειτουργίας αυτής.
 17. Χειρισμός κάθε άλλου θέματος εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, ενημερώσεων και διαλέξεων στο εσωτερικά και εξωτερικό.
 18. Μέριμνα για τη λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της ΥΠΑ και τον εμπλουτισμό της με έντυπο υλικά, συγκέντρωση και τεκμηρίωση γραπτών πληροφοριών σχετικών με τις αρμοδιότητες της ΥΠΑ και τις ανάγκες εκπαίδευσης των υπαλλήλων της, και την ενημέρωση των Υπηρεσιών της ΥΠΑ για το υλικό της βιβλιοθήκης και της τεκμηρίωσης.
3.  
  Το Τμήμα Εκπαίδευσης Προσωπικού που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Π.Δ. 56/1989 καταργείται.
4.  
  Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης που προβλέπεται στο άρθρο μόνο παρ. 1Γ του Π.Δ. 19/1992», Κεφάλαιο 8 Προσωπικό Άρθρο 5 Στους κλάδους προσωπικού που προβλέπονται στο άρθρο 50 του Π.Δ. 56/1989 προστίθενται και οι κάτωθι που συνιστώνται με το παρόν Π. Διάταγμα. Κλάδος ΠΕ15 Επιθεωρητών Κλάδος ΤΕ14 Επιθεωρητών.
Άρθρο 6 "Μετά το άρθρο 50 του Π.Δ. 56/1989 προστίθεται άρθρο 50α ως εξής: 50αοργανικών θέσεων Οι οργανικές θέσεις των κλάδων ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ των υπαλλήλων της ΥΠΑ μειώνονται, τροποποιουμένων των αντιστοίχων άρθρων του Π.Δ. 56/1989 ως κάτωθι: 1Άρθρο 68: «Ο κλάδο [...]"
2.  
  Άρθρο 73 παρ. 1 : «Ο κλάδος ΔΕ5 Πληροφοριών -Μεταφραστών περιλαμβάνει ογδόντα επτά (87) θέσεις, που κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής: ο) Ειδικότητα Πληροφοριών, θέσεις εβδομήντα οκτώ (78).
 1. Ειδικότητα Μεταφραστών, θέσεις εννιά (9)
3.  
  Άρθρο 74 παρ. 1 : «Ο κλάδος ΔΕ6 Δακτυλογράφων -Στενογράφων περιλαμβάνει τις ειδικότητες:.
 1. Δακτυλογράφων Ελληνικής, β) Ξενόγλωσσων δκατυλογράφνω και γ) Στενογραφίας και τριάντα τέσσερις (34) θέσεις συνολικά
4.  
  Άρθρο 75 παρ. 1 : «Ο κλάδος ΔΕ7 Τεχνικός περιλαμβάνει εξακόσιες ενενήντα δύο (692) θέσεις συνολικά».
5.  
  «Άρθρο 76: Ο προσωρινός κλάδος ΔΕ8 Εργοδηγών περιλαμβάνει διακόσιες δέκα τέσσερις (2.14) θέσεις προσωρινές. Οι θέσεις του κλάδου αυτού καταργούνται μετά την καθ αιανδήποτε τρόπο κένωσή τσυς.
6.  
  Άρθρο 77: Ο κλάδος ΔΕ9 Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) περιλαμβάνει τις ειδικότητες:
 1. Προγραμματιστών Η/Υ. β) Αυτοματισμού Η/Υ.
 2. Χειριστών Η/Υ και Χειριστών Διατρητικών Μηχανών και είκοσι τρεις (23) θέσεις συνολικά
7.  
  Άρθρο 78: «Ο κλάδος ΔΕ10 Τυπογραφίας περιλαμβάνει τις ειδικότητες:
 1. Εκτυπώσεων β) Γραφικών Τεχνών γ) Φωτοσύνθεσης και δ) άλλες συναφείς ειδικότητες τυπογραφίας και δέκα τέσσερις (14) θέσεις συνολικά»
 2. Άρθρο 79:
 3. «Ο κλάδος ΔΕ11 Τηλεφωνητών περιλαμβάνει δώδεκα (12) θέσεις»
9.  
  Άρθρο 80 παρ. 1: «Ο κλάδος ΔΕ12 Κηπουρικής - Ανθοκομίας περιλαμβάνει είκοσι δύο (22) θέσεις».
10.  
  Άρθρο 82 παρ. 1: «Ο κλάδος ΥΕ1 Βοηθητικού Προσωπικού περιλαμβάνει τριάντα εννιά (39) θέσεις».
11.  
  Άρθρο 83 παρ. 1: «Ο κλάδος ΥΕ2 Προσωπικού Καθαριότητας περιλαμβάνει εκατόν είκοσι τρεις (123) θέσεις».
12.  
  Άρθρο 84 παρ. 1: «Ο κλάδος ΥΕ3 Εργατών περιλαμβάνει τριάντα τέσσερις (34) θέσεις».
13.  
  Άρθρο 85: -Ο κλάδος ΥΕ4 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων περιλαμβάνει τριάντα έξι (36} θέσεις»
Άρθρο 7 "Μετά το άρθρο 62 του Π.Δ. 56/1989 προστίθεται άρθρο 62α ως εξής: «Άρθρο 62α Σύσταση Κλάδων Επιθεωρητών"
1.  
  Για τη στελέχωση της κατά το άρθρο 2 του παρόντος συνιστώμενης Διεύθυνσης Επιθεώρησης και σε ό,τι αφορά τον τομέα Επιθεώρησης Μονάδων ΥΠΑ, συνιστώνται στην ΥΠΑ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών οι εξής κλάδοι Επιθεωρητών:
 1. Κλάδος ΠΕ15 Επιθεωρητών ο οποίος περιλαμβάνει έξι (6) θέσεις.
 2. Οι θέσεις του Κλάδου αυτού προέρχονται από μεταφορά σ αυτόν μιας (1) θέσης από κάθε ένα εκ των Κλάδων ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5 και μιας (1 ) θέσης εκ των κλάδων ΠΕ6-ΠΕ10, με αντίτοιχη μείωση των θέσεων τους.
 3. Ο Κλάδος ΤΕ14 Επιθεωρητών πριλαμβανει έξι (6) θέσεις.
 4. Οι θέσεις του κλάδου αυτού προέρχονται από μεταφορά σ αυτόν μιάς (1 ) θέσης από κάθε ένα εκ των κλάδων ΤΕ2, ΤΕ3, ΤΕ4, ΤΕ5, ΤΕ6 και ΤΕ7 με αντίστοιχη μείωση των θέσεων τους.
2.  
  Οι θέσεις των Κλάδων ΠΕ15 και ΤΕ14 Επιθεωρητών της ΥΠΑ πληρούνται με μετάταξη υπαλλήλων με δεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία στην ΥΠΑ, εκ των υπηρετούντων στους κλάδους των περιπτώσεων α και β της προηγουμένης παραγράφου
Άρθρο 8 "Το άρθρο 93 του Π.Δ. 56/1989 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 93 Κατανομή θέσεων"
1.  
  Οι θέσεις του προσωπικού, περιλαμβανομένων και των θέσεων των προϊσταμένων, κατανέμονται μεταξύ της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών, ως ακολούθως: Κεντρική και Ειδικές Υπηρεσίες Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Εξωτερικού (Ν.1764/88) Σύνολο.
 1. Επί θητεία Προσωπικό 2 - β) Μόνιμο Προσωπικό 451 2776 3 3230
 2. ΕΣΙΔ Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 14 - - 14
 3. ΕΣΙΔ Προσωπικό σε προσωρινές θέσεις 10 43 53 Σύνολο 477 2819 3 3299
2.  
  Η κατανομή των θέσεων μεταξύ των επί μέρους οργανικών μονάδων της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών γίνεται με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ
Άρθρο 9 "Στο άρθρο 94 του Π.Δ. 56/1989 επιφέρονται οι κάτωθι τροποποιήσεις:"
1.  
  Μετά τη παράγραφο 14 προστίθεται παράγραφος 14α ως εξής: 14α» (1) Της Διεύθυνσης Επιθεώρησης της Κεντρικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Επιθεώρησης μονάδων ΥΠΑ, προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι εκ των κλάδων ΠΕ15 ή ΤΕ14 Επιθεωρητών (2) Των Τμημάτων Ελέγχου Εσόδων και Ελέγχου Εξόδων της Διεύθυνσης Επιθεώρησης της ΚΥ, προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ15 ή ΤΕ14 Επιθεωρητών προερχόμενοι εκ των κλάδων ΠΕ5 Οικονομικών ή ΤΕ7 Διοικητικού λογιστικού (3) Μέχρι τη δια μετατάξεως κάλυψη των θέσεων των Κλάδων Επιθεωρητών που προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος στη Διεύθυνση Επιθεώρησης τοποθετούνται μόνιμοι υπάλληλοι εκ των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του παρόντος και προΐστανται της Διεύθυνσης και των Τμημάτων αυτής. 2 Η παράγραφος 16 αντικαθίσταται ως εξής »16 Της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των τμημάτων αυτής προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι εκ των κλάδων ΠΕ1 Αερολιμενικών ή ΠΕ2 ΕΕΚ ή ΠΕ5 Οικονομικών, εφόσον έχουν πτυχίο Νομικής. 3 Μετά την ως άνω παράγραφο 16 προστίθεται παράγραφος 16α ως εξής:« 16α Της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Τμημάτων αυτής προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι εκ των κλάδων ΠΕ1 Αερολιμενικών μέχρι και ΠΕ5 Οικονομικών ή ΤΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας έως και ΤΕ4 Ηλεκτρονικών .
Άρθρο 10 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Π.Δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 24 παράγραφος 5 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) και του άρθρου 29Α του αυτού Νόμου, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154Α). β) Του άρθρου 5 παράγραφος 7 του Ν. 2085/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης» κ.λπ. (ΦΕΚ 170Α). γ) Του Ν.Δ. 714/1970 »Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναέριων Μεταφορών κ.λπ.» (Α 238), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1340/1983 (Α 35).
 • Το Π.Δ. 19/92 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α 4).
 • Την με αριθμ. Υ1847/1078399/ 1182/ 001/7,8.92 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 525Β).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την με αριθ. 490/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Μεταφορών - Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/Υ1847/1078399/1182/001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/Υ1847_1078399_1182_001 2007
ΝΟΜΟΣ 1983/1340 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1340 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1764 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1764 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2085 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/714 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/714 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/56 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/56 1989
Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων στην υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1992/19 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςκαι άλλες διατάξεις. 2011/3913 2011
Ρύθμιση θεμάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1993/409 1993
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1993/410 1993
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β.Δ. 636/ 1972 «περί πτυχίων και αδειών Πολιτικής Αεροπορίας». 1996/115 1996
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την Υπηρεσιακή Κατάσταση των Τηλεπικοινωνιακών υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών». 1996/304 1996
(2) Μετονομασία συνοικισμού «Πλακωτό» της Κοινότητας Καρίτσας - Δολόπων της Επαρχίας και του Νομού Καρδίτσας. 1997/179 1997
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο γραφείο του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 1999/150 1999
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β.Δ. 636/72 (ΦΕΚ Α΄ 182) «περί πτυχίων και αδειών Πολιτικής Αεροπορίας», όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 115/96 (ΦΕΚ Α΄ 85). 1999/35 1999
Τροποποίηση του π.δ. 56/1989 (ΦΕΚ Α/28) «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2008/73 2008