ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/354

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-09-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-09-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-08-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός εξεταστέας ύλης των υποψηφίων για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων κλάδων ΤΕ17 Διοικητικών - Λογιστικών και ΤΕ1 Βιβλιοθηκονόμων στους Ο.Τ.Α.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Εξεταστέα ύλη γραπτής εξέτασης για πλήρωση θέσεων κλάδων ΤΕ17 Διοικητικών - Λογιστικών και ΤΕ1 Βιβλιοθηκονόμων στους Δήμους, Κοινότητες, ιδρύματα, ΝΠΔΔ και Συνδέσμους αυτών."
1.  
    Γενική Λογιστική: Α. Λογιστική:.
2.  
    Αντικείμενο αρχειονομικής εργασίας, Αρχειακές συλλογές, Ιστορικά αρχεία, Αρχαιακό κτίριο, Κύρια καθήκοντα αρχειακού υπαλλήλου. Α. Αρχές Διοίκησης: Β. Οικονομική:. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού. Β. Αρχειονομία:.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 326 του Ν. 1188/1981 (ΦΕΚ τ.Α 204) «περί κυρώσεως του κωδικός περί καταστάσεως προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 4 του Π.Δ. 37α/1987 (ΦΕΚ τ.Α 11) «Μερική επέκτασηη διατάξεων, που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προσαρμογή διατάξεων στις ρυθμίσεις του Ν. 1586/1986». β. Των άρθρων 8 και 9 του Π.Δ. 22/1990 (ΦΕΚ τ.Α 7) «Μερική επέκταση διατάξεων που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
  • Τις διατάξεις του Β.Δ. 95/1973 (ΦΕΚ τ.Α 27) «Περί του κανονισμού διεξαγωγής διαγωνισμών, πληρώσεως κενών θέσεων υπαλλήλων δήμων, κοινοτήτων και παρ αυτοίς ιδρυμάτων και νομικών προσώπων και καθορισμού εξεταστέας ύλης».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ τ.Α 154).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη.
  • Την 551/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1981/1188 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1188 1981
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/37Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/37Α 1987
Μερική επέκταση διατάξεων, που ισχύουν για τους δηµοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και στους υπαλλήλους των Οργανιαμων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. () Έχοντας υπόφη: 1. Τις διατάξεις: α) Του αρθρου 320 [...]" 1990/22 1990
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/95 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/95 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία