ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/355

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-09-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-09-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-08-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - ΧΑΝΙΩΝ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Εγκρίνονται οι αριθμ. 43 και 57,17 και 18,35 και 54, 25 και 30, 33 και 40 αποφάσεις των Κοινονικών Συμβουλίων Αρωνίου Χορδακίου, Κουνουπιδιανών, Μουζουρά και Στερνών, αντίστοιχα, που αφορούν τη σύσταση διακοινοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης που έχει ως ακολούθως:.
2.  
  Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 323/1989 και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/80).
3.  
  Έδρα της επιχείρησης είναι η κοινότητα Αρωνίου του Νομού Χανίων, (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
4.  
  Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η περιφέρεια των πέντε κοινοτήτων που συμμετέχουν στην επιχείρηση (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 2 "Εκμετάλλευση"
1.  
  Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 3 "Περιουσία"
1.  
  Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν με βάση εγκεκριμένες μελέτες, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων (άρθρο 8 παρ. 1 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 4 "Έσοδα της επιχείρησης είναι: α. Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για μία δεκαετία από της 1 ης Ιανουαρίου του επομένου από τη σύσταση της επιχείρησης έτους που υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί τ [...]"
2.  
  Επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% επί των δαπανών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ια και 13 Ν. 1069/1980).
 1. Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της αποχέτευσης (άρθρο 1Ό παρ. 1 εδαφ. γ Ν. 1069/1980).
 2. Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό της ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. δ και άρθρο 15 Ν. 1069/1980).
 3. Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της ύδρευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ε Ν. 1069/1980).
 4. Το τέλος χρήσεως υπονόμων (άρθρο 10 παρ. 1.
 5. Η αξία ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ζ Ν. 1069/1980).
 6. Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. η Ν. 1069/1980).
 7. Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. θ Ν. 1069/1980).
 8. Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση μετά προτεραιότητα έργων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ.
 9. Γ Ν. 1069/ 1980).
 10. Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιβ Ν. 1069/1980).
 11. Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιγ και άρθρο 14 Ν. 1069/1980).
 12. Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/1980, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
Άρθρο 5
1.  
  Η επιχείρηση διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη. Από τα μέλη αυτά: Δύο (2) με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από τις κοινότητες Στερνών, Αρωνίου και Κουνουπιδιανών εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον κοινοτικός σύμβουλος, ένας (1) με τον αναπληρωτή του από τις κοινότητες Χορδακίου και Μουζουρά, ένας (1) εκπρόσωπος των «ργαζομένων στην επιχείρηση, ένας εκπρόσωπος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Ακρωτηρίου, ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα δηλαδή από τα Διοικητικά Συμβούλια των Πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής του Ακρωτηρίου που θα ορίζεται με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κουνουπιδιανών.
2.  
  Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του: τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του (άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 1069/1980 και 268 Π.Δ. 323/1989).
3.  
  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία των κοινοτικών συμβουλίων και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη (άρθρο 2 παρ. 2 της αριθ. 25027/19.4.1984 ΦΕΚ 244 Β απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών).
4.  
  Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο αντιπρόεδρος (άρθρο 5 παρ. 4 Ν. 1069/ 1980). Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 και 3 παρ. 2 του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». (ΦΕΚ Α 191/ 23.8.1980).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 261 και 268 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 323/1989 Α 146).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2081 /1992, με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α στο Ν. 1558/ 1985.
 • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα προκαλεί δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων ύψους 22 εκ. δρχ. για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό στον ειδικό φορέα ΣΑΝΤ 2 και με τις ΚΑΕ 13.980. 8200.
 • Την αριθ. 443/93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1984/25027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/25027 1984
ΝΟΜΟΣ 1980/1069 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1069 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία