ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/358

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-09-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-09-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-09-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Εκκλησιαστικού Λυκείου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Ίδρυση Εκκλησιαστικού Λυκείου Ιδρύεται από το σχολικό έτος 1993 -1994 τετρατάξιο Εκκλησιαστικό Λύκειο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη λειτουργία των τετραταξίων Εκκλησιαστικών Λυκείων. Άρθρο 2 Αυξάνονται οι θέσεις του εκπαιδευτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης των άρθρων 3, 7 και 8 του Π.Δ. 292/1977, όπως ισχύουν, κατά κλάδους, από 1.9.1993 ως εξής: Α. Εκπαιδευτικό Προσωπικό 1.Του κλάδου ΠΕ2 (Φιλολόγων) κατά οκτώ (8). 2.Του κλάδου ΠΕ3 (Μαθηματικών) κατά μία (1). 3.Του κλάδου ΠΕ4 (Φυσικών) κατά οκτώ (1). 4.Του κλάδου ΠΕ16 (Μουσικών) κατά μία (1). Β. Διοικητικό και Βοηθητικό Προσωπικό. 1.Του κλάδου ΔΕ1 (Εφημερίων) κατά μία (1). 2.Του κλάδου ΔΕ2 (Γραμματέων) κατά μία (1). 3.Του κλάδου ΔΕ3 (Οικονόμων) κατά μία (1). 4.Του κλάδου ΥΕ1 (Επιμελητών) κατά μία (1). 5.Του κλάδου ΥΕ2 (Επιστατών) κατά μία (1). 6.Του κλάδου ΥΕ3 (Κλητήρων) κατά μία (1). 7.Του κλάδου ΥΕ6 (Καθαριστριών) κατά έξη (6). 8.Του κλάδου ΥΕ7 (Μαγείρων) κατά επτά (7). Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των παραγράφων 5 του άρθρου 2 και 1 του άρθρου 3 του Ν. 476/1976 «Περί Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (308 Α).
  • Τις διατάξεις των παρ. 1 και 6 του άρθρου 69 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (167 Α).
  • Το άρθρο 27 του Νόμου 2081/92 (ΦΕΚ Α 154/ 10.9.1992).
  • Την αριθ. 7/5.11.1991 γνωμοδότηση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (θέμα 7ο).
  • Την αριθ. Υ. 2009/20.5.1993 (Β 365) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος για το τρέχον οικονομικό έτος προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δρχ. 35.300.000 περίπου, για κάθε ένα δε από τα επόμενα οικονομικά έτη δρχ. 84.200.000 περίπου. Οι ανωτέρω δαπάνες που αφορούν το τρέχον οικονομικό έτος θα αντιμετωπισθούν με μεταφορά πίστωσης, για την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση αριθ. 190161/ 18.5.1993 του Υπουργού Οικονομικών. Για τα επόμενα οικονομικά έτη η δαπάνη θα καλυφθεί με την αναγραφή σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του εν λόγω Υπουργείου υπό ΚΑΕ 0211, 0221, 0224, 0225, 0226, 0257, 0258, 0262, 0511, 0831, 0832, 1111, 1211, 1212, 1612 και 2228. Την 540/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-09-13 Ίδρυση Εκκλησιαστικού Λυκείου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/153
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/190161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/190161 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2009 1993
ΝΟΜΟΣ 1976/476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/476 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία